16 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

16 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

fa Nadir Han son Zaferini nasıl elde etti? Nadir Han erkânı harbiyesinin verdiği tafsilât leyl gazetesi Nas kânı harbiyesi tek zaptile ne- Ücelencü hi ıt hakkında al malümat vermek” Deyli tari ğı “bir grafta, Kâl malünüti nak Kâbil yeçen p sükut etti. Ni gün evvel taarruz içir zırlanımıştı. e Ordusnu üç kısma ayırmıştı. Bu kuv- vetler her taraftan Kâbilâ vürüyecekti . Evvelâ Şah Mahmudun kuvvetleri şafakla beraber taarruza başlamış, yedi sâat devam edek şiddetli bir mücadeleden sonra Mirza - kay mevki . zaptedilmiş; Sakazadenin kuvvetleri mah. volmuş, birçok askerleri esir alınmıştı. Bunu müte- akip, bazı kabileler isyan ederek işi bozmak istemiş- Şahı Mahimut sert hareket edirek intizamı temin et- miş ve cenup taraflarını teshire devam eylemiştir. Diğer taraftan Şah Veli Logar vadisinden Kâbile ilerliyordur. Şah Veli dört saat devam eden bir mu- harebeden sonra Kâbilin anahtarı (o sayılan (mevkii zabtetmiş, bunu müteakip Çarâsya mevkiine doğru ilerlemişti. Bizzat Sakazade burada ii lerse de gayet Sakarade buradan çıka- İ rak muhasımlarile karşılaş- mek istedi. Fakat iki saat geçmeden burası da teshir edildi. Sakazâde firar edi- yordu. Şinvariler ve sair | kabileler Nadir bana itaat ediyorlardı. Celâlâbat bunlar tarafın- dan teshir olduğü için Efga- nistanın şarkındaki b merkezler Nadir Haı mişti. Nadir Han, son talima- tını geçen Pazartesi günü verdi. Şah Mahmut, Şah Veliye yardım “edecek, Şah Veli “Kâbil zapta çalışa” caktı, Pazar günü gece yarısın- dan iki saat sonra Şah Veli Kâbile muyasalet ede- rek şehre girdi, Şehre gi- rerken ancak “bir kaç silâh atıldı, Sakâzadenin bütün erkânı harbi yakalanarak hapsedildi. Yalnız kendisi Cübbülieracta saklanmışbı. Nadir Han Kâbilin su- kutunu o müteakip Obütün kabilelere bir tamim gön- dererek Efganistanın kâmilen fethedildiğini, yeni hüküme- tin tesisi için herkesin si- lâhı terketmesini emretti, Herkes Nadir hanın Kâ- bile girmesini sabırsızlıkla bekliyor. Nadır Han on ay zarfında bu muzafferiyeti kazanmıştır. Muhakkak olan bir nok- ta, Nadir Hanın tahta geç- | mek fikrinde olmadığıdır. ge Sulh kongresi, azaları Dün Darülfünunda şeref- lerine bir Ziyafet verildi © Evvelki gün şehrimize “gelin Balkan sulh kongresi azaları dün şebrimizin muh- Osman B. in riyasetinde açılmıştır: Neşet Osman B,, içtima- in mesleki ve hususi ma- hiyette olduğundan bahset- miş, gazeteciler salonu t€- ketmişler, celse hafi olarak devam etmiştir. Doktorlardan (o bazıları, müzakerat esnasında söz almışlar, noktai nazarlarını anlatmışlar, neticede nam- “zet olarak otuz isim tesbit olunmuştur. Etibbâ odasi- nın idare heyeti beş, hay- siyet divanı üç kişiden mü- rekkep olacak, bir de ye- dek aza seçilecektir. Dünkü içtimada tesbit olunan “isimler, o Fırkanın tasvibine arzedilecektir. İhzari maliyetteki müza- kerat, on dokuz büçuğa kadar sürmüştür. © İnühabat, cuma günü Yapılacaktır. telif yerlerini gezmişlerdir. Dün sabah saat dokuz buçukta Topkapı Sarayını, mülki ve müzeyi, < öğleden sonra Dolmabahçe sarayını Ayasofya camiini gezmişler, saat on yedide de misafir- ler şereflerine Darülfünun- da verilen çay zizafetinde hazır bulunmuşlardır. Darülfünun emini Neşet Ömer Bey kongre azalarını istikbal etmiş, ziyafete mi- safirlerden başka Darülfü- nun müderrislerinin bir ço- u hazır bulunmuşlardır. fet esnasında darülfü- nun emini Neşet Ömer Bey Fransızca bir! nutuk irat etmiştir. Neşet Ömer bey misafirlere Hoşgeldiniz. dedikten sonra şunları söy- Iğmiştir : “Türk inkılâbina iştirak eden Darülfünun bu inkılâbı yapan Gazinin çizdiği yol da yürüyor ve yürüyecektir. , Bundan sonra inkılâbı - mızın safahatından bahset- miş, inkılâbın sulkcuyane olduğunu söylemiştir. Bu oktıya heyet reisi M. La. 7 eee | işçiler buyln imkan edilecek Sekiz memur Dün heyeti umumiye tarafından muhakeme edildi Birinci hukuk mahkeme- sinde toplanan heyeti umu- miye, dün müddei umumi muavinlerinden Abdurrah- man B. hazır bulunduğu halde, sekiz adliye memu- runu muhakeme etmiştir. Bunlar arasında kâtipler, mübaşirler vardır, Davalar, vazifede ihmâl ve terahi davalarıdır. Bir mübaşirin muhakemesinde © tebligat müdürü Mustafa B. şahit sıfatile celbolunmuş. ifade- si alınmıştır. Dünkü muhakemeler kı- sa sürmüş, bir kısmı şahit- tebligat icrası, bir kısmı da müddei umu ğin mütalâasını ibzarı için kalmıştır. Hamalların muhakemesi! Rüsumat muayene murlarından İbrahim B. in üzerine “kastan eşya - düşü- rerek mecruhiyetine sebep oldukları mevzuu bahis bâ- malların muhakemesine bu- gün ikinci ceza malkeme- sinde devam olunacak, şa- hitler dinlenilecektir, lere me istanbula da| gelecek mi? (Ür'erü'r Birinet sayfumazdadıt | Friedriskhafen, 15 (A.A) Gral . Zeplin. . balonu Balkanlar üzerinde bir se- yahat yapmak üzere bugün bavalanmıştır. İngilizlerin. yaptığı balon da Tecrübe uçuşunu vu» vaffakiyetle yaptı Londra, 14 (AA) — R-101 kabili sevk balonu Kardington teyyare karar- gâhma dönmüştür. Balon memnüniyetbalış bir tec- röbe uçuşundan sonra bilâ arıza bağlama direğine rap- tedilmiştir. Londra, 14 (AA) — Dünyanın . &n büyük. havai gemisi olan R-101 işaretli İngiliz kabili sevk balonu uçuş tecrübeleri yarın Lon- dra şebri üzerinde yapıla- caktır. Gemiyi yakından görebilmek için dünkü pa- zar gürü Kadington tayya- re karargâhına 700 bin seyirci gitmiştir. Bunlar 400 bin: otomobil ve otobüs tarafından naklolunmuştur. bir nutukla cavap vermiş, bu arada şunları söylemiştir: “Yaptığınız inkılâp akıl- lara hayret vericidir. Bu inkalâbı yapmakla seri bir tekâmüle mazhar olacak- sınız. Bilhassa harf inkılâ- bınızın bilâ itiraz herkesçe kabul edilmesi hiç bir yer- de görülmüş değildi, Türk milleti bu inkılâbı yapmakla medeni hayata girmiştir... M. Lalonten Obundan sonra sulh konferansına ait bazı izahat vermiş, mil- İetlerin sulh içinde yaşa- maları temennisinde bu- lunmuştur. Ziyafet iki sant sürmürtür. Dün gece Vali vekili ve Şehremini o Muhittin Bey ve srefikası tarafından Ni- şantaşındaki Vali kona da misafirlerin Suvare verilmi, Diş tabipleri cemiyeti dişçi mektebi müdür- lüğüne bir teessüfname gönderdi Kıymetli muallimler feda edilmemelidir Dişçi mektebinde (vuku bulan “hadiseyi izzeti nefis- lerine karşı tecevüz adderek isufa etmiş olan üç mualli- min bu istifilarının o kabul edildiği o hakkında ki rive- yet doğru değildir. Zira bu muailimler dişçi mekteb en kıymetli mütahassıs me lek munllimlerini teşkil et mektedirler. Bundan başka pratisyen dişileri imtihan etmek Üzere toplanmış olan beyeti mü € Hâmlt, Rüştü, Net Beylerin dahil olduğu bir heyet va tası ile imihanlarının “yar pılması Mümkün olmiyacağı manasını İfade eder şekilde bir zabıt tutmaları ve böyle mezkür muallim- istinat tir. Tahıkikatımıza göre kanun mucibince” pratizyen ; dişçi: lerin imtihanlarının (12) te rineyyelde yapılması tepte karar - verildiği zaman Hâimie, Rüştü, Mustafa Meh- met beyler de hazır bulun- muştur, onlar da bu kararı etmişlerdir. Şu vaziyet ki imtihanların icra- bü” zevatın biç birl katiyen ' muhalif — değildir. Sonra imtihan günü her üç han icra edecek höyetin me- saisine iştirak etmek istemiş. lerdir. Fakat dişçi mektebin. de imthân © yapılamıyacağı suretinde verilmiş bir karar karşınında — kalmışlardır. Bu izzeti nefislerine bir te- adde: k oİstifaya mecbur olmu: cavüz k dr. Her hangi harekete bir mana vermek i laka sebebini aramel dır. İmtihan günü en cok teahhür *çden Flâmit Beyin mektebe < geldiği yüzünün şişliğinden alıyormuş, Kaldı ki vazi teahhür kabul edi retten MÜte- mazereti fede yecek bir n tevelii ol, üç mütehassıs muallirin bir. den mektepten uzak neticesine varmamalıdır. Haber. aldığımıza göre dün Diş tabipleri cemiyeti son ha: hadise dolayızile Dişçi mektebi müdürlüğüne . bir teesüfname göndermişlerdir. Fakülte reisi ne diyor? Dün ayni mesele hakkında Tıp fakellesi reisi Süreyya B. şu sözleri söylemiştir. — Dişçilerin imtihanımn de rası kanun! ahkâmın iktızasın- dandır. Bu kanun behemehal ve mutlak surette tatbik edilecek- tir. Kabili tehir değildir. İstifa edenlerin istifaları Fa külte riyasetine verilmiş ve ka- bul edilmiştir. Keyfiyet ayal ışmaları İ zamanda «it olduğu makama bildirilmiştir. İmtihan yarın ( bugün ) ya- pılacaktır Dişçi cemiyeti mektep mü dürlüğüne bir teessüfusme dermiş, Bu imühanlarla biç bir şahsın teşkiltiten mevzi bahsolamaz. ön“ . alâkası Acelia cemiyet bu teessüf le © ne kazannmşar anlıyama- madım. Eğer bir tesir icra et mek ise yukarda dediğim gibi bu bir kanun meselesidir» İki tarafın iddiaları Dünkü duyduklarımıza göre diş tabipleri mektep (o mezunu olmıyan dişçilere san'at müsaadesi verilmesine kat'iyen | taraltar değillerdir. - «kalfalıktan © yetiş- miş dişçilerle müsavi hakka ma- lik olacaksak senelerce mektepie niçin okuduk? » diyorlar. Diğer taraf dişçilik eden bu dişçiler imei banla san'at müsaadesi verilme- nin pek insani olduğunu söylü- yorlar ve diyorlar”ki: — Hükümet istimai olarak ve bir defaya münhasır olmak üzere bu pek insani kararı vermiştir. Miktarları 150 yi geçmiyen bu. dişçiler senelerce hayatını “bu mesleğe ( vakfetmiş kimselerdir. . Çalışmalarına mö- sande edilmezse ne olacaktır? Essen bunlann bir kısmı yaşlı kimselerdir, Beş on sene içinde tabii olarak azalacaklardır. Diğer. taraftan © mektep ise senelerce mezunu olen diş tabiplerinin ekserisi - İstanbul. ve civarında bulunuyor, Anadolu şehirlerini ihmal: ediyorlar, Bu pratisiyen dişçilere mezuniyet verilirse hiç olmazsa Anadoluya” gidererek çalışırlar. Bir çok şehirlerimizi dişçi yerine bir takım cahillerin eline bırakmak daha iyi midir? Tahkiketımıza göre | Dişçi ineklebinden © şimdiye Okadar (430) mezun çıkmıştır. Bunlar. dan (400) ze yakın miktarının İstanbul ve civarında çalıştığı söyleniyor. Asmaaltında ki zamandan kalma mahzenler bulundu Asmaaltında bir müd- dettenberi odevam eden Kanalizasyon iaşaati yeni- den tatil edilmiştir. Sebebi yer altında bazı mahzenlere tesadüf edilmesidir. Bu mahzenlerin üstünde bulunân dükkânlar yıkıl mak tehlikesine maruz bu- lunduğundan bu" hususta tedabir almak icap etmek- tedir. Buralarda bazı asarı atikaya da tesadüf edilme” si ihtimali bulunduğu ci- hetle tedabir ve tetkikat iki cepheli olacaktır. Ceza! Sıvasla grev yapan talebe vilâyetlere dağıtılıyor Kastamonu, ( Vakıt )— erkek muallim mektebinin son sınıfı bu sene lğvedilerek tale- besi Adana, Edirne, “İzmir, Eliziz, Konya vilâyetlerimiz muallim (mekteplerine (tevzi iştir. Erkek guallim mek ze talebelerden dokuzu» şelirimize gelmişlerdir. Lâğvin sebebi geçen senci tedrisiyede dördüncü sini teşkil eder bu. talebenin bir meseleden dolayı mektepie grev yapmnala ri ve bazı mualilmleri derslere #lmamalarıdır. Bu hadise ilc alfikadar olan bazı de Sıvastan tahvil edi Uşşak tütünlerine rağbet fazla İzmir, i$ (A.A T lerine büyük k tülün bir rağbet mektedir. 100 ve 130 dan & en Elan 'daba yek kanaati wüvvetlidir. Cinayet Dün mezbahada bir! adam biçaklandı Dün saat 10'da mezbahada pay o mahallind: bir cinsyet olmuştur. Çöban Kör İzzet ismi ni taşıyan bir adam meçhul bir şahıs tarahından bıçaklanmış, derbal yetişenler mecrubu has teneye kaldırmak istemişlerse de İzzet yoldu ölmüştür. Vurduk- tan sonra savvşan katil şiddetle aranmaktadir. Deniz kazaları İki facia ile neticelendi Evvelki gün öğle üzeri Ha- içte © bir“ yelkenli “devrilmiğ, müşteri bulunan genç bir ha- mumla sandalcı denize dökül müştür. o Hadiseyi gören şirket vapuru darbal | yardıma gelmiş ve bir cankürteran yardımile hanım kurtarılmıştır. Fakat biçare sandalcı suların içinde bulunamamıştır. Bundan manda iki kaza daha olmuştur. Bunlardan bi- risi yokarıki vak'aya müşabihtir. Beşiktaşta oturan Saliha Hanım İlyas ininde bir sandelenin kayığına binmiş, sandal devril- miş, hanım kurtarılmıştır. Fakat sandalcı boğulmuştur. 4925 numaralı bir mavnada havanin fenalığı yüzünden Ka- dıköyü önünde kayalara cârp- mak tehlikesine düşmüş ve ma- nette kaptan kay- bolmuştur. e Netisede kaptanın yelken tarafında çarpılarak de- mize düşürüldüğü ve bogulduğu anlaşılmıştır. Bir Parisli talebe mecruh oldu Dün Gülüne Parkı önünde iki “otomobil çarpışmışlar ve o- tomobilin birisinde bulunan Jer- min isminde bir matmazel mec- ruh düşerek (hastaneye kaldı. rılanıştar. * Bu matmezel Paris bp fakültesi talebesindendir. İki gün evvel seyahat için memle- ketimize gelmiştir. Hırsızlık vak'aları Dün kaydedilen hursızlık vak'» aları şunlardır; Veznecilerde Abdurrahman Elendinin evine hırsız girmiş, bir takım elbise, üç (tabanca çalarak kacmıştır. Feriköyde Zehra hanımın evine giren bir hıruz evedene kadar kap: kaçak varan alıp gitmiştir. Unkapanında sahilde demirli dora Şahini bahır o vapurua dört meçhul deniz hırsızı girmiş 11 teneke gez 5 tenke benzin, çalarak kaçmışlardır. Kadıköyünde helvacı Hakkı Elendinin evine Mehmet tsminde birisi girerek öteberi çalmıştır. Beyoğlunda komisyoncu Ha- yım Elendinin evinden bazı eşya çalınmıştır. esasında Emanet Düyunu umu- miye binasını istiyor Emanet, bir müddet son- ra tamamile tahliye edile - cek olan Düyunu umumiye binasının Emaneje tahsisini rica etmişti. Ahiren vekâlet |! tarafından bu rica tetkit olunmuştur. Emanet bu bi- naya yerleşince, şimdiki Emanet binasi şebir kulübü | ittihaz edilecektir: Maarif Vekili Maarif Vekili (Cemal | Hümü Bey dün Röber Ko- | leji ziyaret etmiştir. Vekil | Bey bugün de Sanayi mek- | İsterlin Dörükurüş yükselti İngiliz Uras dün sabal 1024 kuruşta açılmış, 8k şam 1028 kuruşta kapa” mıştır. Bir aralık 1029 ku ruşa kadar yükselmişti Alâkadarlardan birisi dü gü izahatı vermiştir. “Bu tereffu arzın azlığ ve stalebin © çokluğunda” ileri gelmektedir. İzmirdef son günlerde pek az kam biyo gelmektedir. Borsada spekülasiyon YA pılmamıştır ve böyle bi hadise yoktur. Zaten #p* külasyona yeni kanun ka* tiyyen imkân b tedir, Hergön kontrol ys” pılmaktadır. Ticaret odasında tayinler Ticaret odası idare me€“ lisi dün toplanmıştır. Bu içtimada (Alâettin Cemil beyden inbilâl eder, Kredi raportörlüğüne Fran sa hukuk ( fakültesindet mezun sabık İzmir ticaret odası umumi kâtibi İbra” him Hakkı, Galip Bahtiyar beyden inhilâl eden ticardt rapörtörlüğüne Darülfünun mezunlarından Hakkı Ne zihi böyler tayin edilmiş” lerdir. İçtimada manifatura tüccarlarından - bazılarının bozulan vaziyetleri ve me” nifatura piyasası hakkındâ hazırlanan rapor da okum muştur. Yakında ticaret odasında bir manifaturacır lar zümresinin içtimaa da" vet edilerek bu meselenip görüşülmesi kabul edilmiştir” Kamil Jakarın yerine Cemiyeti Akram Bulg#” ristandaki | islâhatı meli komisyonu teis vekili M Vaz, Istatistik müdüriye * tinden ayrılan M. Jakarı" yerine intihap edilmesi içi beynelmilel istitastik enti” tüsüne müracaat etmiştir» Gayri mübadiller toplandı Gayri mübadiller cemi yeti, dün bir içtima aki" ederek hazırlanan tevziat listesini tastik etmiştir. 42 kişiye ait olan bu list? mucibince (o cumartesinde? iübaren tevziata başlana” caktır. Paris kançılarımız Paris kançıları Burha* B. dün mahalli memuriy” tine hareket etmiştir. Yarım asır evvelki VAKIT 16 beyriniencel 1879 Şehremanetine bir ar- zuhal sandıği konulup eshabı müracaat her ne vakit müracaat ©” | der ise açık bulundu” fu cihetle bundan son” ra hiçbir kimsenin #7” zuhal vermek için şeb” reminini bekleyip ** işinden kalmasına 9€” bebiyet kalmadığı rivs” yet olunuyor. Şehremanetine mü” kellef oldukları versi” lerini vermediklerinde dünkü gün birçok ar*” bacı çevrilip Emanet? getirilmiştir. Umum taheflâta bö” le dikkat olanur “* işler bir tahtı int alınur ise Şehreman€ ” ünden ciddi bir labs tebini ziyaret eyleyecektir, | amm iŞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: