15 Aralık 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

15 Aralık 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ia Yıl * sayı 4286 Reisicümhur Hz. Derin- Ceye geçecekler ve hususi trenle hareket edecekler Yalopa; Kaplıcalar, 14 (Fakı) — Hava yağmurlu- Ur. Gazi Hz. günü istirahatle geçirdiler. Yarın öğ- *den sonra Marmara vapuru ile Derinceye geçerek USUSİ O trenle Ankaraya avdet buyuracaklardır. Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Kılıç Ali, Recep Zühtü, alik, Hasan Cavit ve umumi kâtipleri Tevfik Beyler dendilerine refakat edeceklerdir. Vilâyet idare komisyonu Dün ilk içtimaımı yaptı Dünkü içtimaa iştirak edenler İdarej vilâyat kanunu mucibin- l her ay toplanması Jâzım ge- İN İdare komisyonu dün ilk de- 5 olarak Vali muavini Fazlı *yin riyasetinde toplanmıştır. İçtimada Defterdar, Mektupçu, <e İskân, Tapu, Posta ve telgraf, Ziraat, Ticaret, Sanayi müdürleri hazır bulunmuşlardır. Dünkü iç- tima ihzari mahiyette olduğun- dan esaslı bir mösele görüşül- memiştir, Komisyon gelecek ayın on beşinde ikinci içtimamı ya- pacaktır. hiye, Maarif, Baytar, Polis, Yunan Reisicümhuru kim olacak ? M. Venizelos Reisicümh nüz tayin ve tes Dün Anadolu ajansı Atinadan yü bir telgrafta M Zaymisin Wan Relsicümhuru olduğunu har €T Yermekte idi, Halbuki şehrimizde an rumca gezeteler bU husustaki Petleeden bahsetmemekte, hatta Zey- A yoksa Kafandarısın mi e sansa ss990s0rr* oz, e, ........” tehir ve memleket haberleri - 2we 3 öncüde * Makaleler : : Baş makale, sötunlarda *© Yahat. Harici telgraflar. güncüde Bahri ahmere seyahat g uncuda Hikâye ; Hangimiz? (Yazan: Gülsüm Niyazi) & incide ine Tefrikalar ; Utanmaz adam : 2 incide Zampara kral : gincide ? | Milyarderlerin bayan Guncuda $ Meçhül asker: gıncıde 1000004070000050005545 0505000008 0000010, Sannus esannansansananaanusamasana. urün kim olacağını he- bit etmedi mi? olacağının taayyün etmediğin! yaz- maktadırlar. Bu hususa alt ZıyOrUZ : PM a 14 (Anek) — Ayan ve meb'usan meclisleri bü gün topla nacak (yeni relscümhuru İntihap edeceklerdir. Halihazırda M. Zak mis ile M. Kalandıris namzet bu- lunuyorler, fakat her ikisi de bu vaziyeti kabul için bazı kayıt der- meyan ediyorlar. Venizelos henüz ili Omamzetten biri (hakkında karar vermemiş olmakla beraber M Zelmisi tercih edeceği söyleniyor. M. Venizelos İintihaptan evvel Liberal firkasını içtimad davet ede- rek tercih ettiği namzedi tebliğ e decek ve bilâkaydüşart bu namzete rey rini istiyecek. Hberal meb”. a itiraz ettikleri takdirde sade başvekâletten değil Liberal tırkası yiyasetnden de çekileceğini tebliğ edecektir. Yeni relsicümhur inihap (edilir edilmez (derhal parismentoda tahlifi yapılacaktır. Venizelosun teklifi ye mia e hidemat vataniye terti. Ni 500 bin drabmi, bir mai$ bağlanacakür. telgralı aşağiya Vaktile deyletin bütün ihtiyaçları eyyelâ fes- bif olunur, sonra bn ih- i fiyaçları O karşılıyarak ; menbalar âranırdı. Yer | yüzünde bu usulü takip / edebilen hükümet kaldı mı bilmem? Bunu bil- £ miyorum. Bizim iyi bil i diğimiz şey bütçe mü- iyazenesi için eyvelâ / devletin O menbalarımı, igelirini “ hesap etmek ire ihtiyaçlarını bu ge- , İlirin hesabı içinde çer- * çevelemektir. o Ikfısadi ' açığı kapamak için de bu usulü fafbik edece- ğiz. nota verdi Ankara, 14 (A.A) İstihbaratı: mıza göre Çin hükümeti ahiren Ankarada #eliri bulunmadığından Türkiye cümhuriyeti hükümetine isal edilmek üzere Vaşingtondaki Çin, elçisi wssıtasile , Türkiyenin Vaşington büyük elçisine bir nota tevdi etmiştir. İşbu notanın telgrafla bildirilen bülâsasına göre Çin hükümeti Paris misakindaki taahhüdatma sadakatini teyit etmekte ve Sov- yet Rusyadan bazı şikâyetler ser detmektedir. Anadolu Ajansı bu notanm Nankin hükümeti tarafından ve-

rilmiş olacağı ve Mukden hükü- metinin Sovyetlere mükâlematta devam ettiği Ozannındadır. Bu raya gelen malümata göre Çin- lilerin Rus Okonsoloslarına ve memurlarma Yapmış oldukları muamele mahafilimizde iyi telâk- ki edilmemiş ve beynelmilel müteamil wsulleee muvafık gö- rülmemiştir. 15 sene hapis Aran Osman mahkâm oldu Aralarmdeki kavga tesitile yeni postane civarında bir akşam kah- vecl Şabanı Öldürmekle o maznun Arap Osmamn muhakemesi dün agır ceza mshkemesinde bitmtştir. Muhakeme neticesinde maznunun on beş sene &pr hapse konulma sına karar verilmiştir, gi Bugün i "sayıfa NER Para mücadelesi amma Hükümetimize bir -— Süngü tak tl. İngiliz Dün Borsada kuruş 3500İS- terlin alınıp satıldı Maliye müsteşarı Ali Rıza Bey bankalardan neler sordu ? İngiliz lirsı dün Borsada 1023.55 | senetlerin ve vadesinin tasrihi kuruşta açılmış, akşam 1026.75 kuruşta kapanmıştır. Dün muamele - çok hararetli ol- muş ve 31,500 İsterlin muamele görmüştür. Maliye müste- garı Ali Riza Bey, dün akşam ken. disine izahatve- ren Borsa komi- seri ile Tütün inhisarında uzun müddet gölüp müş ve bir mu- harririmize dün kü vaziyet hak kında şunları söylemiştir ; —İsterlin bugün de norma! ha- lini mubafaza etmiştir ve ede- cektir. Ecnebi divizi ile yapnan tican bonoların ayın 15 inde ve ay ba- şında ödenme vadesi hulül et- tiğinden bugün borsada İsterline fazla talep olmuş ve fiat bundan 3 kuruş yükselmiştir, Haber aldığımıza göre çarşam- ba günü Ali Rıza beyin riyase tinde bütün banka direktörle.inin iştirakile © yapılan sonra dün bütün maliye müsteşarlığınca bir mek. tup gönderilmiştir. Bu mektup larda bankalardan şu süaller sorulmuştur: bankalara 1— 1926, 1927,1928, 1929 seneler i zarfında banka kişelerinde vuku bulan diviz alım ve satımı. 2 — Ayni senelerin ay gaye- lerinde ecnebi divizi ile lâzımıt- tediye olup cüzdanda mevcut senedatın adedi ile İngiliz lirası olarak kıymetlerinin yekünu 3 — 1929 kânunuevvelinin bi. rinde ecnebi senedat cüzdanında islerlin ile tediyesi meşrut olan Al Rıza B içtimadan | 4 — 30 nisan 1930 gününe kadar her ay veniden inzimam edecek olan bu kabil senetlerin mikdarı delerinin ayrıca bildirilmesi. 5 — Bu gün mevkii meriyette olan borsa kanu- nu heyeti mec muası ile 5 inci maddesinde mev- zuu bahsolan ihti- yaçlistesihakkın- da bankanın nole tal nazarı, 6 — Bankaların ihtiyacı olan- lara İsterlin satımı için esas tep kil eden ihtiyaç İistesine dahil olmıyan müteferrik ihtiyaç için satbilci lâzım gelen muamele tar- zında ve Milli paranın istıkrarı kıymeti hakkında müteleaniz. Bankalar bu suallere azami süretle cevap vereceklerdir. - Rus Dostluk misakı iccdit edilecek Yeni mifsak M.Karahanla T. Rüştü B. arasında Ankara- da teafi olunacak Ankura, (4 (Vakıt) — Müddeti biten Türk « Rus dostluk ve bitarafık mi- sakının yenileştirilmesi mukarrerdir. Yeni misak, eskisi (gibi mütekabil bir emniyet ve itimadı tesbit ede- cektir. Yenil muahedenin, o misafiri- miz Karahan yoldaşla Hariciye vekilimiz tarafından Ankarada imza ve teatisi dostluğumuzun en samim! tezahürüne vesile teşkil edecektir. ile va»

Aynı gün çıkan diğer gazeteler