2 Mart 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

2 Mart 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Suriyede Bir Türk ailesi- nin çiftliği yağ- ma edildi alepten yazılıyor : Türk tebasından Mustafa paşa Fatma Zehra hanım zevci VE umumi vekili Karabey zade Bey, zevcesine ait olup Suriyenin Reyhaviye nahiyesinde p Al köyündeki mezruatını satmak üzre buraya gelmiş, ve e gitmişti. Fakat Harap Ali köyünde Fransızlarm eski meb'usu Karamürsel zace Kadri B. ve gvenesi tarafından müsel- han tecavüze uğramış ve köy- de idrak edilmiş olan bütün mahsulât, hayvanlar, hatta to- humluk hububat bile gaspedil miş, Faik B. hayatını güç belâ kurtarmış ve köyden kaçmıştır. Faik B mahalli hükümete gaspedilen hakkının müdafaası için müracaat etmiş, fakat Fran | sızlar bu hakkı tanımak ve mü- dafaa etmek şöyle dursun, Faik Beyin 3 aylık © vizesini temdit etmediklerinden Suriyeyi terket- mek mecburiyetinde kalmıştır. Bir Türk ai esin binlerce li- rahık malının. Fransızların şörü de ve »wmnt müsaades''e Yağma edilmesi buradaki Türk- ler üzerinde fena tesir Bu mecele i'e hükümetimizin alâkadar o acağı şüphesiz adde- mektedir. e VUKUAT | Kain pederini yaraladı Yeşilköyde oturan balıkçı Ri- fat evvelki gece evine Serhoş “arak gitmiş, ailevi bir mese den kain pederi Recep efendiyi 3 “7 yaşında bir adamı e İlivride Softa oğlu 67 yaşım- Süleyman, gece namazdan k döndüğü vakit, evinde giz- iz meçhul bir adam tara- tabanca ile üç yerinden ralanmıştır. Yaralı has- ave YA ba ışlanmıştır. r,, SÜ işleri > ete yeni bir teklif K genesleni ile alâkadar ©- zat Emanete bir proje li a Manet encümenince tetkik eti, ek olan bu projede, Ema- Deyi açık süt satışını menet- İtem ve Şu esaslar © edilmektedir : k deği kapalı da olsa güğüm- , 1000, 500 ve 250 si m ve mühürlü şişe- satılmalıdır. Şişenin üzerinde tarih ve e mühürü bulunacaktır. ei Şişelere istihsal edile- yerlerde doldurulacaktır. ie müşteri tarafından kırı- tabii yenisini satın almak Yoğ buriyetinde kalacaktır. Kâse alanlar nasıl kâsenin veriyorsa, süt şişesinin defa için parasını vere- vr gördükleri takdirde ka- birini alıp kim- brak- | a » kavga neticesi bıçakla yara- ma kaldırılmış, carih aran- | | .Bulmaca- Dünkü bulmacamızı hallede- | medin 2se bugünkü halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamı - | zın sırrını meydana çıkarabilirsi- niz. Bunun için aşağıdaki tarife- yi tatbik ederek üç beş dakika | meşgu olmanız kâfidir: 345 Na 7891011 yı L'AJ im! SE EZEN imi P? i 5 E gMI ANA BEİ LD ik ii i Mais RMA ÇATIR SLAMİANI RE En par Evvelki günkü bulmacamızın halledilmiş şekli 12345b7 5 9101 1 GR 2 SEC 3 AjiSU 4 mi TAM is MAMA (6 T msi Ri 17 MKAT p iLE imAŞ 16 LAST İH ES i imi Dünkü bulmacamızın halledilmiş şekli 14345 b / 5 9101 İ Bugünkü buimacamız Soldan sağa ve yukardan aşağı: 01 — Mah (2), beyaz vağmur (3), vila. yet amiri (4 Petrol (33. para konan dolap (4) İnsan gözlüğü (3), keder (© Bir kümes hayvanı (3), darasız (4), nota (2) Çok değil (2), salon (4) Misirn bereket menbai (3) Ikinci derecede (4) dara (5 üçük mek (4) Sopa (99, feryat (9, nota (2) Nota (2), 100 kuruş (9), dil (8) Kadın amca 4), yapışan bir mad- de (4) Tertip eden: Küçük haberler At neslinin oslâhı o encümeni bu seneki yarış programlarını da tanzim etmiştir. Program alâkadarlara bildirilmiştir. Memleketin muhtelif yer erin- de bu sene tertip edilen yarış- ların mecmuu 53 tür. » Emanet nezafet müdürü- ğü 15 marttan itibaren şehrin sokaklarını gece süpürtmeğe ka- rar vermiştir. Temizlik, gecele- ri muayyen saatlerde yapılacak bazı caddeler de arazözle yıka- nacaktır. * Yalovada inşaat devam etmektedir. Kaplıcalar mayısta umuma açılacaktır. m a yahaneye gönderecekler, eğer muayenede süt bozuk çıkarsa şişenin üstündeki etikette ismi Sabri yazılı olan müstahsil cezalandı- | kik olunmuş, İ hükmünde ısrar etmiştir. rılacaktır. HÜSEYİN HÜSNÜ ve ŞERİKİ ubhterem müşteri'erinin mü- kesbi şeref eyler'er. BÜYÜKADA Rak,, şarap, konyak Müskirat fabri amil'eri muhterem müşterilerinin bay- ramlarmı tebrik ile kesbi şere' KOPERASİR RAKI FABR:KASİ Mubterem müşterilerinin bay- ramlarını kutlular. ITIRİYAT FABRİKASI Pek muhterem müşterilerinin bayramlarını kutlu'ar. GAZİ KİŞE SAHİBİ MALÜL GAZİ,CEMAL Muhterem müşterilerinin bay» barek bayramlarını tebrik ile || Gençler, malhı- ” filinden: Bilümum azanın bay- | daşlarımızın bayramlaşmak üzere ramlarını tebrik ile kesbi $€- Muhterem müşterilerinin bay- ramlarını tebrik ile kesbi $€- ref eyler, C.H.F. İst. Merkezinden: 2 1930 r günü saat on dörtte baya ramlaşma münasebetile bayra- mın İkinci pazartesi günü saat onda Beyazıtta mahfil müsa- mere salonunu teşrifleri rica olunur. X Halk bilgisi demeğinden: Arka- martın üçüncü pazartesi günü saat 15 te derneği teşrifleri rica o'unür, * İzmir Lisesinden yetişenler re İstanbul gurubu idare heyetinden: bulda bulunan cemiyet azasınm bayramlaşmak için 3 mart pa- gi MEMLEKE FE BN den) — Baldızmı öldüren adam işidilmiştir. Son üç beş sene zarfında birkaç baba katili mu- hakeme edildi ve siyah gömlek- le asıldı. Fakat dedesini öldüren görülmemiş işidilmemiştir. Iki gün evvel Bafrada bir genç köylü ellerini büyük baba- sının kanına bulıyarak en hun- har insanların havsalasma sığmı- yacak bir vahşet işlemiştir. Kım bilir, belki bu adam adliye ta- rihine ilk dede katili olarak ge- | çekecektir. Sürmeneli ihtiyar Hacı Kerim Bafranın küçük bir köyünde otu- | rur. Oğlu Dursun babasile be- raberdir. Hacı Kerimin kızının çocukları Kasım ve Ferhat ayni köyde ( babalarınının evinde oturuyor'ar. Geçen gün Hacı Kerimin ya- nında çalışan iki çoban koyunla- rını bırakıp kaçmışlar. Dursun çobanların, hemşiresinin çocuk- ları tarafından kandırılarak on- İara kapılandıklarını işitmiş ve küplere binmiş. Derhal babası- na giderek meseleyi anlatmış. Baba oğul kalkmışlar çobanları | geri almak ve bu saygısız to- yunlara hatlerini bildirmek üzere Kasımla Ferhadın evlerine 'git-” femme lekeli esinin | ol Şe ole di lies asim i Tse) sinde ele geçirilmiştir. Sesli filim Sesli filim hakkında İT 77 konferans 8 mart cumartesi günü söat on yedide Gümüş suyunda yük- sek mühendis mektebinde fizik müderrisi Salih Murat Bey tara- fından sesli filimler ve sesin kayıt usulleri mevzuu üzerine bir konferans verilecektir. Her kes gelebilir. | DOKUMA makineleri e dokumacı malzemesi acentası zartesi günü saat on dörtte li İstanbul * senli teşrifleri rica Hilmi Pil 20 olunur efendim. LZ 7 hi Di Adliyede e — ? K : : fiyat inşaa Bedi B, in tahliye Sa ni Şietindem talebi reddolundu Gazetemizin müdürü Gireson meb'usu Hakkı Tarık B.i ya- ralıyan Bedi B. in vekili, İstan- bul ağır ceza mahkemesinde başlıyan ilk muhakemesi sonun- da, müekkilinin tah'iyesini iste- miş, talep, muhakeme talik edil- dildikten sonra vaki olduğundan istidala müracat edildiği takdir- de bu hususta bir karar veri- leceği riyasetçe bildirilmişti. Bedi B., mahkemeye istidala müracaat "ederek tahliyesini is- temiş, mahkeme, bu talebi red- detmiştir. merkezine olunmaları. kıp raporlarını kıraati. Şirketimizin ave âde hissedar- lar içtima! be ü saat on altıda şir- ein Lua olan (oAnkara caddesinde 57 numaradaki ida- rebanesinde yap» bulun mel içtima gününden bir hafta (evveline kadar şirket müracaatla Okayd- Müzakere ruznamesi; 1 - Mecisi idare ve müra- 9 — Pilânçonun tedkik Samsun 22 (Husu i muhabirimiz. | martın 24 inci per- || lacağından içti- | mak isteyen bhisse- | ve | tasdikile meclisi idarenin ibrası. | 3 — Meclisi idare aza inthabı. || Mezbahadeki ge 4 -- Meclisi idare o azasına Mezbada çe ie muhake- | bizzat Veya büvasıta #lâsadar mekle ene v2 iki buçuk | olabilecekveri şirketler veya tica- || ali edilen Acer | rethaneler ile hini bacette şirket | e anbul a namına muamelei tüccariye yapa- | gl — bilmek için ticaret kanununun ceza makele ıkeme, eski | 323üncü (maddesine. tevfikan müsaade itası. . i b Kli 6 —-VAKIT. 2 Mert 1930 — TTE VAKIT Dedesini öldüren adam i Bafrada bir genç kövlü ihtiyar büyük babasının kanına girdi Muharririmiz, adüye 18» ia: ihinde kayd: dilmiyen bu hanharlığı tafsilâtile bildiriyor Kasımı av uda buluyorlar, ve Hacı Kerimin torununa dede nasihati yapmasını meydan kal- madan Kasımla dayısı arasında ağız dalaşı başlıyor. — Cobanları verirsiniz. Ver- meyiz, Derken İş büyüyor. Dursunla Ka- sım birbirine giriyorlar. Dursun tabancasını çekip yeğenini ya- ralıyor ve kaçmıya başlıyor. Za- i vallı Hacı Kerim neye uğradı ğin anlamıyarak yaralı torununun | üzerine düşüyor. Fakat Kasımın | | | | kardeşi Ferhat kardeşinin yara- landığını görünce yukarıda asılı duran flinta tüfeğini yakalıyor ve kaçmakta olan dayısının üze- rine ateş ediyor. Ferhadın kurşunları Dursuna yetişmiyor. Bu da hıncını alama- yınca silâhımı çeviriyor. Kasımı doğrultmiya çalışan ihtiyar de- desini iki kurşunda onun üzeri- ne yığıyor. Kızıl kanları ak sakalına ka- rışan Hacı Kerim, bir an sonra bir torunun elile, oğlu tarafın- dan yaralanan diğer torunun kucağında can vermiştir. Kasım ölmemiştir. Dursun yakalanmış- tır. Dede katili Ferhat kaçmıya teşebbüs ettise de genç jandar- ma kumandanının tedbiri” saye- Tepebaşı İlyatrosunda buçün matine İT. 15,30da ve akşam saat 21,30 da i Çam ri Sakızı Majik — Şark Etuval — Perestiş #omedi 3 perde | | Lüksenburg — Esrarengiz hane Ekler — Kızıl saçlar Melek — Günah sokağı, Ahl kalbim Opera — Kariye Jaten | Şık — Yaşıyan ölü Elhamra — Hayal ve hakikat | Milli — Kadın ve kumar Asri — Deniz kurtları Fransız — Verdün.tarihi hayaller / | Alemdar— Vatansızlar cehennemi fl | Beşiktaş Hilâl — Garsonlar prensesi - Nakili : £ Galip Bey RU aksam Sinemalar: ——— Tiyatrolar: Darülbedayi — Aynaron. kadısı Bar ve Müzikholler 1 Garden — Tüz- ve Tarasov ve Udina, Yamate Maksim — Talmaç ve Siril, Jülyet | Jirarden l Mulen Ruj — Arizona orevüsü Dobo revü Türkuvaz — Florel, Mereyi Baleti

Bu sayıdan diğer sayfalar: