21 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

21 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 7 — VAKIT 21 Nisan merikanın bunu tatbik ediyorlar. Köylüleri ve halkı okutmağa gelince: bunun için de ayrı teş- kilât Evvelâ ihtiyacına cevap verecek eserler meydana (getirmek, & saniyen bunları köylerde şekilde yaymak lâzım. Mektebi (içtimai merkez) yapmak fikri bu. halkı okutma ihtiyacının dogurduğu bir fikirdir. İetimai merkez demek şudur: Mektep Komünitenin merkezi- dir. Vazifesi yalnız çocukları okutmak değildir. Komünitenin fikri, sıhhi, içtimai ihtiyaçları na da cevap vermektir. Komünite dahilinde ber çocuk bu mek- lâzım . tepte eğer icap ederse İki saat, | fakat her halde ber çocuk okur. Geceleri kadınlar ve er- kekler okurlar. Mektebin ictimai | evdeki | terbi- | amelesi evleri gezer, sbbhi şeraiti, çocukların yesini, tetkik eder, mekteple evi birleştirmeğe çalıştırır. Mek- tepte her gece eğlence ve ders o faaliyeti vardır. Halk ve çocuklar Buraya dolar ve mektep komünitenin mihraki- dir. Bizde de mekteplere daha fazla hayat vermek, kapılarını halka ve çocuklara açmak lâ- zım, Millet mektepleri bu vazi- feyi maatteessüf (oyöremediler. Köyle şehri birleştirmek, köyü şebre yaklaştırmak lâzım. Yeni neslin kitap bulabilmesi boşanır, bir çok yerlerinde - köylünün metodik bir | | ar gece ve gündüz | 1930 VAKITın telgraf, telefon haberleri Kilisede çıkan yangın 120 kişi yandı, 16 yaralı var Bükreş. 19 (A.A) — Güteski k surette yaralanmış oldukları bild nda bulunmaktadır. olmamıştır. Banların Rabat. 19 (A.A kabilelerin bulunduğu mıntakadan geler sna 14 Nisanda tecavüz eden 200 ki skıştınlarak *akip olunan İ müşlerdir. Fran ruhtan Çürük çıktı Gümrük motörleri ayda ne hale geldiler? ibarettir. çakçıları takip için gümrükler umum müdüriyetinin Avrupadan getirttiği motörlerden beş tane- sinin ilk tecrübelerde altının bakır lâvhaları dökülüp tamire ihtiyaç göstermesi burada çok garip görülmüştür. Malümdur ki umum müdür İhsan Bey bu mo- seyahatten sonra getirmişti. Bu çürük motörlerin Almanlardan için eski eserlerden bir kismını | nakletmek lâzım. Fakat eski lisanla yazılmış kitapları, Arapca kelimeleri yeni nesil anlamıyor. bunları geçirmek faydasızdır. Bence yeni nesil için ve mebzul surette tercüme yap- süratle | mak lâzım. Garbin çocuk ede- | biyatını o nakletmekten başka çare yoktur. Gençler için de Garbin şaheserlerini mutlak su- relle tercüme etmeliyiz. Eski harflerle basılmış kitap- lardan Fikretin şiirlerini, Ömer Seyfettinin, Refik Halidin yazı- larını geçirmek muvafık olur. İlim , ve fikir hayatında para sarfedip (o geçirecek kıymetli bir eser yoktur. Tercüme etmek daha muvafıktır. Garpten edebi, içtimai, fikri eserleri alırken, bunları böyle darmadağın tercüme etmek doğru değildir. Muntazam bir program dahilinde tercüme edip Garbin fikir hayatını, fikir kavgasını, fikir cereyanlarını omemlekete getirmek lâzım. Klâsikleri ter- cüme etmek kâfi değildir. | alındığı anlaşılmıştır. Tevkif salâhiveti Hindistenda mahkeme kararı olmadan tevkifi (A.A) Simla, 19 Hint umum! vali» si ahal korku salmak fikrile ya- önünü almak Imak üzre bir emir. ii kasları Bönirmeve Mah pıl nâme nöşretmişdir. Bu emimamede hü kümet memurlarına kendilerinden şiphe edilen eşhası, mahkeme karını olmaksızın tevkif ve hapsetmek için fevkalâde sa- verilmiştir Bardoli, 10 (A.A) dan buraya gelmiştir. 0 LALA) lâhiyetler - Gandi, Vijalpur Londra Hindistanda ga Kalküts deposuna artmaktadır. r silâh aresine hücum etmişler Icyan günden İsviçrede komünistler Bale K.AJ— Bir takım komü- ler bir İt ım tevkifine mani istem dir. Bunun dede bir fandar 7 kişi tevkif olur 2 ol üzerine çıkan neleri muştur. yaralan mıştr İoğlcirede kar yağıyor Londra, 20 (A.A) — İngilte- renin her tarafına kar yağmak- tadır. UTARMAZ. ADAM VAKIT ın teirikası: 155 Yazan : Hüseyin Rahmi Teşekkür ederim lâkin benim gönlüm kadın için arsız- dır. Bir tane ile kanaat edemi- yorum,. Şimdiki kanun dört ta- neye müsait olaydı. (Kaba kaba gülerek) işte medeniyetin bize uymıyan taratları.. Avnüsselâh da içinden kopan kahkahayı yenerek: — Estağfurullah Efendim söz sizin, emir sizin. Zengine kanunun ne mü olur. Bir tane nkihli siniz. Üç tane de metres... — Lât'fe mi söylüyorsunuz? — Ne manaya alırsanız... — Metres ahlâka uyar mı? — Metres müstefrişe de- alır- hük- | mektir... — Evet tam mukabil manası... — Eski kanun ve ahlâkça istifraş mübah değil midi? — Öyleydi.. — Ohalde şimdi niçin haram olsun? — Tuhaf söylüyorsunuz efendi göynümü gıcıklıyorsunuz. (Ağır | ağır albomun yapraklarını çevi- | rerek) bire medet bepsinede yöreğim çengel olup takılıyor. Nihayet bir tanesinin üzerin- de karar kıldı: Süzme yerden, palüze endam, prişan saçlar, hançeri kaşlar, mestane gözler... Bu afet kimdir? Ne dir? Kaçadır? inde çıkan yangın neti vOr hüviyyeterini — Rifte tesis edilen idareve Boudenib'in ik bir kuvvet Rifliler ağır züyüta uğramışlar zların zayjatı hepside yerlilerden olmak üzre üç iki | | Ankara, 20 (Telefon) — Ka- | i fından istikrazı dahili İ ve nakden törleri 2 aydan fazla süren bir ! için | ölüler enkaz altında si olarak 120 kişinin Ölenlerin büyük bir kısmı mümkün anlamak şimdiye kadar Rifte yeni bir kıyam mı taat göstermemekte devam eden şima'inde Uransız karan ve geldikleri tele! Bir dava Hükümet 700 bin lira istivor Ankara, 20 (Telefon) — Ev- velce Hicaz demiryolları tara- mütevellit 700 bin liralık bir mat- lubun iade edilmemesinden do- | layı hükümet tarafından Doyçe Oryant Bank aleyhine Ankara ticaret mahkemesinde bir dava açılmıştır. Dünkü maç ( Ustarafı 1 inci o savıfamızdadır Çünkü Kemalin golünden he- | men bir buçuk dakika sonra ayni vaziyette Rabiide ikinci golü ya- piyor. Net ceye daha 25 dakika var. Fakat takımın canlılığı herkese | itimat vermiştir. Gol beklenen bir kaç hücum” dan sonra Viyanalılar yeniden harskete geçtiler. adeta canla- rını dişlerine takarak harekete geçtiler. Bu son haddına varan gayret nihayet onlarada bir gol- i kazandırdı. hbiyeti A AR a e İ Rebinin, eski Manacerinin ken sefer bırakmıyacaktı ve bu ar- zusunda muvaffak da oldu, Netice İstanbul muhteliti Viya- naya karşı intikam (maçını kazanmıştır. Onları tebrik ve takdir ederiz. T.M Bir maç daha mı? Viyana takımının şebrimizde iki gün daha kalarak çarşamba günü Fenerbahçe ile Bu tavuk pazarı şairinin tav- | siflerine gülmemek için dudak- larını ısıran Oo Avnüsselâh ballandırır bir meyancılıkla: — Aşkolsun tabiat sahibi imiş- siniz efendi hazretleri.. Güzeli iyi tanıyorsunuz. Baktınız bak- tınız da en fevkalâdesini seçtiniz. — Kadınlar birer billur hokka içinde reçele benzerler. Ondan alırsın bir parmak, ötekinden bir parmak, berikinden bir par- mak hanğisi dımağını yakarsa.. — Bu reçellerden çok parmak yalamışa benziyorsunuz. — Sorma azizim sorma.. Hep gençliğimzi böyle çeşmi cerezle geçti. Hacı Efendi iki avucunu biri- biri içinde şaklatarak devametti; — Şimdi gelelim şu güzelin pazarlığ Minare Es — Hüviyetini inayet buyuru- UZ... — Adı Afife Melektir... — Vallahi buna dayanmaz yürek... | Memleketimizde filim ticaretinin halâ enkaz | i hususta seri tedbirler almak lü- | Aışana mıntaka- | tarafından “| vermiştir. İ maktadır. tahvilâtı | yapılan mevduattan | üçüncü Il da. Film resmi Sinemacıların Ankaraya | gönderd kleri murahhas avdef etii p''im ticareti ile uğraşan müesseselerden Kemal fi» | lim sahibi Kemal Bey ge | çen hafta Ankaraya gitmişti. ! i sönmek üzere olduğunu ve bu Il zumunu filimciler namına alâ- kadarlara bildiren Kemel Bey dün avdet etmiştir. Kemal Bey Ankaradaki teşeb- büsatı hakkında şu malümatı “Filimcilerin şikâyetleri yeni gümrük resmidir. Eskiden bir | kilo filime 337,5 kuruş alınırken şimdi 1500 kuruş alınmaktadır. | Eskiden bir programlık filim 80 lira ile temin edilirken bugün ancak 400 - 500 malol- Bu suretle bazı fi- için gümrük filimin fiatını | bile geçmektedir. den mada bugün gösterilen fi- limler istok filimlerdir. Gümrük reminin ağırlığı bu suretle gelecek sene Anadoluya filim gönderile- miyecektir. Eskiden Balkanlara Suriyeye şehrimizden filim gön- derilirdi. İstanbulda evvelce bir çok filim müesseseleri vardı. Bunlar yavaş yavaş başka mem- leketlere gitmektedirler. Buna da sebep gümrük resminin fazla- lığıdır. Ben bütün bu meseleler | hakkında alâkadar makamata | izahat verdim, Meşele ehmmi- |İ yetle tetkik edilmeğe başlandı | yakında bir karar verilecektir.» liraya limler verilen resmi maliyet Sesli fılimler- devam ederse bir maç yapması içindün akşam | alâkadarlar arasında müzakere cereyan ediyordu. Misafirlerin | bu arzuyu kabul etmeleri ği muhtemeldir. Andre Kemalle Rebi gitmiş.. karşılaşacak (olan İFransiz profesiyonel boksörü Andre disini bir maça davet ettiğinden bahis bir mektup bırakıp mem- leketimizden uzaklaştığı o tahak- kuk etmiştir. Beşiktaş - Galatasaray Istanbul- Viyana maçından evvel Galatasaray ve Beşiktaş üçüncü takımları bir maç neticede (Beşiktaş 0-2 kazanmışlardır. yapmışlar küçükleri — Fakat kendisi İstanbulda değildir... İ — Şimdi oldumu bu ya? Kendisi burada olmıyan kadının resmi albomda ne geziyor ? Be- | ni Âşık garip gibi diyar diyar | dolaştıracak mısınız ? — Merak buyurmayınız. Çok | uzakta değil. | — Nerede? | — Şuracıkta efendim Bursa- Bir telgrafla iş olur biter.. | — Bursada kimin nezdinde bulunuyor? — Pederi yoktur. Annesile dayısının yanında bulunuyor .. — Şimdi telgraf oçekemez misiniz? — Derhal... Fakat bir mahzur var... İ — Menkühanızı bırakmadıkça diğer bir kadının desti izdivacma nasıl talip olabilirsiniz ?.. | — Onu ben yüreğimden çı- kardım. Bıraktım. Bitti... | — Resmi muamelenin icrası | lâzımdır... Köri kadar gitmesidir!” işaretler Garip bir ihtilâf | Sivas Valisi Süleyman Sam” Bey (sabık İstanbul valisi) il Sivas Defterdarlığı arasınd bir ihtilâf çıkmış: | Süleyman Sami B. Türkiyede! i basılan mektep kitaplarını yel malı addediyor, kitapçılar 1#7 rafından resmi mekteplere 8” tılan kitaplarm parası, kambiy© kararnamesine göre, bütçede verilmesi lâzımgeleceğini iddi ediyor, Defterdarlık ise bilâk€ esasen ecnebi kâğıdından y£” pılan kitap üzerindeki yaf telif, tabı, teclit gibi ameliy© leri teferrdat kabilinden ad” dederek para vermiyormuş. İşin garip olan ciheti her ik tarafın kambiyo kararnamesint istinat etmesi, ve gene her ik tarafın eski, mantık usulle ile bundan ahkâm çıkarari kendisinin daha haklı oldi” gundan bahsetmesidir | Bu mantıkla defterdar Bt isterse yerin gök, göğün olduğunu isbat edebilir; istert memur maaşlarını bile kambi yo kararnamesine ( tevfikâfi vermiyebilir. Zarallı aklı seli Mantık denilen oyun içinde sen de kaybolup gidi yorsun. Bakalım Maliye vekili, Sir?) defterdarmın yanlış mantığı” nasıl düzeltecek ? Bizim hayretimizi mucip ol şey en basit bir aklı selim p en doğru şekilde halledil bilecek bir işin bir vali #*| defterdar arasında ibtilâfı mi cip olması ve bu ihtilâfın hali bilmek mz Sese lemim in Ti kasa kırıldı pazarınd8 parslar e. azarında numaralı k ve komisyonculuk riki ve ayni Efendileri. yazihanede 9 içindek ecnebi parasi Kasa alan mah$f de vi asârı Makar Zartaryan, ıla yeğeni Ohann nanin üst ka ka demir lira çalınmış varlarında kırılma kat penceresindefi 5 ri a GÇ kasa amı$ hakkında & ab vamıştı tır — Pek alâ... Her ne - Talak muamelesi olur. y Beşvüz liralarını alarak Salihle © Vehbiyeyi azan Fakat Hacı Ömer Eber beş bin lira koparmıya ederler. M Bursaya telgraf çekilir. “ ma cevap biraz ağır gelir yi cağız rahatsızdır. o Albo” caksa ifasına hazırım... | dotoğrafilerin asılları hem” ndan ziyade hakikatta değildir. Şuradan, burada" 4 lanmış büviyetsiz gözel resimleridir. Hatı Efendi Bursa 5 dan iyi bir haber ozi yurda gelir. Gider. vaitlerle bei ise | uzadikça yözden ve ir aşık Olur, Afife “ dünya güzeli siması hil tebellür ede ede biçare” nuna çevirir. (8

Bu sayıdan diğer sayfalar: