21 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

21 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son açılan davalar Masuniyet karşısında masuniyet| “ Adeta, masuniyet, mukabele davet edecek fena bir he- rekette bulunmamak üzere kendilerini ihtiyata sevkeden bir nimet olarak millet vekillerine verilmiş |! ,, Bir Vekil, vazifesine dokunur bir noktadan, bir isnada maruz kalırsa, bu isnat gerek ayrıca, gerek bir iftira davası zımnında, hukuku umumiye vazifesi olarak | tahkik olunmak zaruridir. Yalnız dünkü yazımızı oku- yanlar göamüşlerdir ki Vekilin vazifesine taallük eder hususlar- da bir hakikatin meydana çıka- rılması hususi şekillere tabidir. Buna “meclis tahkikatı,, denir. Meclis tahkikatı Büyük Millet | Meclisine bir takrir verilmekle istenebilir. Bu takriri, böyle bir vaziyet- te kim verir ? Meb'uslardan hiç biri böyle bir müddei mevkiine geçmek istemez ; meğer ki hü- kümetin kararile içlerinden bir | zat, yahut bizzat alâkadar vekil beyin kendisi ve kendiliğinden istemiş ve, bunu da, meclis ka- bul etmiş pisun. Kabul etmiyen bir meclis kar- şısında ısrar eden bir meb'us içindir ki istifa çaresi kalır. Çünkü bir meb'usun meb'usluk | maâsuniyetini kendiliğinden feda etmesine de gene kanun mani- | dir. İstifaya lüzum yok ! Haydar Rifat beyin vekiline makamını terk etmesi teklifinin bir lüzum ifade etti- gine'kani değiliz Olsa olsa bu,b zim de bu bahsin başında yazdı- ğımız gibi hakimlere : “ keşke şu dava açımasaydı , dedirmemek istenilmesi hangi sebepten ileri gelirse gene o sebep mülâhazasile söylenmiş olabilir . Hakikattene o teklif dile alina- bilir bir tekliftir,ne de Politika da dün okuduğumuz bir (yazıda gördüğmüz endişeler varittir. masuniyetin kaldırılma, meclis tahkikatı © yapılması hiç de vukuu arzu olunur bir hadise olamaz . (Yalnız, böyle bir tahkikat yapılmak, kanunun mü- saadesile masuniyet kaldırılmak lâzım gelirken bunu yapmamakktır ki onu yapmaktan daha büyük mahzurlar arz edebilir. zira bü- | tün bu kararlara meclisin ken- disi hakimdir. Şunu tasrih et- melidir: Bir çokları zannediyor- lar ki - Ali Naci Beyin imzala- dığı makalede de böyledir - teşrii masuniyetin kaldırılması, mebusluğun veya vekilliğin git- mesidir. Bu, asla böyle değildir: «Ma- suniyet»nasıl takibatın devre s0- nuna kalması demekse masuni- yetin kaldırılması da adli kuv- | vetin vazifesini o zat hakkında serbesçe yapmıya muktedir ol- ması demektir. Cebelibereket meb'usunun evvelki yıl masuni- | yeti kaldınldı; hem kendisi meb'usluk vazifesini yaptı, hem muhakeme olundu, ve beraet etti. Meclis tahkikatı da ayni şey- dir, ve pek dikkate lâyıktır ki bir meb'usun masuniyetinin kalk- | masına kendi istemesi kâfi gel- mediği açıkça yazıldığı halde meclis tahkikatında böyle kayıt bulunamaz. Hakkında bir mad- deden tahkikat yapılan bir ve- kil, vekâlet mevkiini hiç bir za- Adliye | man terke mecbur değildir; eğer devlet kanunları bir gün | salâhiyetlerin yetişemediği bir | ukde gösterirse o ukde de bu- | rada çözülür. Ali Cenani Bey sabık vekil mfatile meclis tahkikatında cevap verdi ; gene meb'ustur. isal üzerinde yürüyorsunuz; iftira maznununun O“ dediğim vakidir, vekâletin şu ve şu nu- maralı evrakını celbediniz!,, de- a farzediniz. hakikati ispat da buna bağlı kalsın .. Mahkemeye kim cevap vere- cek? vekil! Halbuki tahkikatta alâkası kendi Gelen cevap da ya bu numarâ ve ta- rihte böyle bir evrak bulunma- mıştır, yahut istediğiniz kayıt İ (onun yerine başkası olmak İ üzere) işte şudur diyor. ola davacı ve muhzır dahi şahit, misramıdan daha ileri gidilmiş olmaz mı? olan Daha başka şey düşünürüz: böyle| bir tezkereye cevap bile veril i miyor; mahkeme, kararını kiminle, | nasıl tenfiz edecek?.. Şu tafsilât ile salâhiyetli yer kaydinin niçin konulduğunu ve İ meden zaruri olduğunu anlata bildim, sanırım. Tehdit , hakaret Davanın çok az Bahis çok uzadı. ikincisile o üçüncüsüne temas edeceğim. Davanın ikinci maddesi “ken- di hakkındaki bir davadan da- vacıyı vaz geçirtmez ve müddei umumiyi ric'at yolunda bir ta- lepte bulundurmazsan - Gaziye yazılmış mektuplara ima ile - bunların üçüncüsünü, dördüncü sünü de yazarım !,, diye “isnat ile tehdit,, etmek, üçüncüsü de, «kendisine hitaben yazılan mek- tuplarla hakarette bulunmak,, tır. Şüphesiz, isnat ile tehdit bir cürümdür. Fakat matbuat vasıta- sile olursa... Bununla bereber bu kayt olmasa bile “şunu şöyle diklerimi Reisicümhura, Gaziye yazarım , demek bir cürüm i olurmu idi? Fikrimce tehdit, diği bir işin bir maksat elde etmek üzere ileri sürülmesi, bir adamın yapmadığı bir işi yap- mış gibi göstermek istenilmesile ika edilmiş olabilir. vaki bir adama, “senin hırsızlığını hükümete haber veririm ve illâ..,, demek - bunu adliyeye haber i vermek cürüm olmadığı için- tehdit olmamak lâzımdır. Me- ğer ki hırsızlık yalan olsun ya- hut seni öldürürüm, evini yaka- rım şeklinde asli cürüm olan bir söz. söylemiş bulunsun. Gerek bu halde, gerek, hak- İ sız hareketle hakarete, söğmeye sebebiyet vermek gibi bir iddia halinde ayni tahkikat, ayni teşri masuniyet manliaları atlanılmak icap edecektir. Masnniyetin külfeti : Tahakkuk eden bir hal var; Kanunun Millet Meclisi azasına verdiği masuniyete mukabil, fert- lerin de o masuniyetleri oluyor demek... adeta, masuniyet, mu- kabele davet edecek fena bir İ harekette bulunmamak üzere “Kadı | yapmazsan senin hakkında bil- | kanunun yapılmasını caiz görme- | Hırsızlığı | ebulmacâc Dünkü bulmacamızı hallede- medinizse bugünkü halledilmiş zın sırrını meydana çıkarabilirsi- niz. Bunun için aşağıdaki tarife- yi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kâfidir: m 456 78691011 a kisekiimlla Zi >iz zi Cim im — Evvelki günkü bulmacamızın halledilmiş şekli 345678 2 1011 Bugünkü bulmacamız Soldan sağa ve yukardan aşağı: I — Balıkçı kovası (6), nota (2) 9 — Bayağı (3), berber (4), tasgir edan (2). 3 — Deniz ölçüsü (3k oruçlu (4 4 — Baba kız kardeşi (8, 5 — Su (9), çabuk © tesbir edilmeden evelki ? Os kadın (3). Emmek (3 » ler (6). Vw (9. 10 - Il değil (6, Lü Gö, nota (2). nota (2) 6 — Tarih a) Be İşartı zaman ilâve 4), İRTİHAL Sabık Sultanahmer inas rüşdiye mek- tebi muallimci saniyesi Adile Hanımın kerimesi, M mual , İstanbul onuncu i Pakize Hanımla Emin Bevin hemşiresi sabık dikiş mua limeletinden Saadet Hanım beş seneden- beri duçar olduğu derdin elem ve ıztı- eylemiş ve naşı mağfiret nakşı Edirnekapı İ aile mezarlığına defnolunmuştur. Merhu- me halök, mütevazi, müstesna bir gençti, Ölümü onu sevenler için derin bir ac oldu. Allah ona mağfiret geriye kalan ! ailesile dostlarına sabır ihsan eylesin. Beyoğlu ikinci Noterliğinden Dairel aliyenizden omusaddak bir kıta vekâletnama ile tevkil etmiş olduğum Mehmet Azmi Beyin bundan vekâletin o devamına olduğundan mumsileyhi benden ' haiz olduğu — salâhiyetlerden azlevlediğimin kendisine tebliğile İstanbul vilâyet ve Vakit © gâzetelerile de ilâvesini (talep eylerim efendim. — ( 3642-1352) Eyip civarında Topcularda 19 numaralı köşkte Cavidan Hanım Efendi Beral neşir Vakıt tine irsal olundu. hacet kalmamış 15 nisan 1930 Beyoğlu ikinci noter A. Hilmi Uzunköprü bayvan ve eşya panayırı Uzunköprü Belediyesinden: Uzunköprü hayvan ve eşya panavın nisanın. yirmi sekişinci pâzartesi günü İ küşat edilip bir hafta devam edeceği İ ilân olunur. kendilerini ihtiyata sevk rine verilmiş! İşte o nimetinde bu çeşit külfetleri var. “A* | kimi | halinde di Kadının birisinin kendisini gö- | rüvermesinden çekindiği muhak- kaktı. Hem çekindiği insanlar | kibar zengin adamlardı. Pasta- cıya girdiğimiz zaman masa başlarında öbek öbek renkleri elbiseleri- insanlar atık ve dökülmüş, çağıra (konuşuyorlar, saksafonuna (dayanarak rahat etmiye çalışıyordu. Bu renkleri nin havı bağıra keman kabına yaslanarak uyu- yordu. Bir tarafta bir delikanlı | bir elile çapaklı gözlerini uğuş- | turuyor, bacakları arasına sıkış- tırdığı davul yuvarlanmasın diye | dizlerile Ofren yapıyor, öbür elile önündeki çayı karıştırıyor- du. Uykusuz geçen gecenin halsizliği burada bir sağnak boşanıyordu. o Kapının açılışında uykusuz bir adamın halsizliği var. Kapı kanatları yorgun göz kapakları gibi iste- miye istemiye açılıyor. Kapı esnemelerine ne kadar benzi- yordu. Masalarda üzerinde hentiz bir yüzün sıçaklığını taşıyan, bir yas- tık iğri büğrülüğü var. Kahve altı ve çay 'getiren 'böyaz'elbi- seli kadınlar günlerden beri bi- gibi dolaşıyorlardı. ruz, ve süt bardaklarını karıştı- rıyoruz. Tek gözlüklü kadın İçinden bir şeyler aradı.. Buldu. Elini dışarı çıkardığı zaman avu- | atık kadınlar ve erkekler vardı. | gıcırtıları uykusuz bir adamın | rikmiş cesetleşmiş gece uykusu | Üç kişi bir birimize bakıyo- | bir aralık elindeki çantayı açtı.. | DÜŞKÜNLER: 8 Oğul Yazan * Sadrı Eter cunun içinde bir gramlık mencik ceviz renginde şişe tan, şeytan, gülüyordu; W şişeyi göstererek: «— Sizde istersiniz degi diye emri vaki yaptı. B biraz kıstı ve derhal içeri nefes aldı.. Bu baş kısış ve İ iri alış, sıra ile iki kere tekerrür etti. Biz pastanede mi dakika ya oturduk ya I madık baş kısma ve İbtiyar bir artist başını dayadığı ! nefes alma ikişer defa tekerrür etti.. Kadın üç çel şişenin yarıdan fazlasını haki Çektikçe açılıyor ve konuş! istiyordu. Konuşuyorduk. ne konuşuş.. Ne abuk, se lâflar! Sokağa böyle çıktık, Yollar da esen sabah tatlı bir sabah uykusu çiti sanın vücudunu — sıvazlıj tranvay çanları — sal erkenden o öksürerek adamlar gibi gümbür geçiyorlar. Yollarda çöpçu (arabaları süslü (otomobillerin sürü di | yerlerde, otomobillerin hafi tile duruyorlar. Atlar raylar* henuz esniyerek oaçılmıya liyan kepenklere hayretle © / kıyorlar. y Tenha yollarda genini yası süprülüyor. Süpürgele neş gibi gecenin son karınbifi nı alıp götürüyorlar. Biz sokaktayız, ve vii bir çok adamlar var. ii i Beyoğlu hâlâ derin bir uf” & p daha öğleye kalar va . N rabından kurtulsmıyarak irtihali danbeka | böyle | gazetesi müdüriye- | eden | bir nimet olarak millet vekille- | tesisatı Maarif vekâletindenil Ankarada inşa edilmekte olan Ticaret 18 nisan 930 tarihinden mektebinin el€ itibaren 10 gün mir pazarlık usulile münakasaya konmuştur. Talipler şartname fenniye vesikalarile (beraber dairesine müracaat edebilirler. nisan 930 pazartesi Yazı Y. Şinorkyan. » Züm Kaplıca suları: ve plânları tedarik hergün Maarif Vekâleti etmek üzere İhale Maarif vekâleti inşaat komisyonu tarafından icra ğinden münakasaya iştirak edecek olanlar ihale günü ols” saat (15)te yüzde yedi buçuk t€ muvakkatelerile birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. BESE a a Ee | KAPPEL famamile fekemmül etmiş MAKINASI Fransız hökümetinin dahi takdir ve tercih ettiği makina KAPPELdIr Hafif, metin ve zari Ari Her ciheti teahhüt olunur, ve taksitle satılır Türkiye yegâne umumi acentesi | Istanbul. (o Sadıkiye . (a Ke) e Ke (e a ge ii . ssuus Sıhhat, kuvvet, eğlence . Dimağ ve sinir yorgunluklarına, hayattan zevk alamıy! yg sızılarından kurtulmak, zindeleşmek ve çevikleşmek istiy" mrüt YALOVA kaplıcal4., 1911 Beynelmilel Roma sergisini? B madalyasını ve büyük mükâfatını kazanmıştır. KAPPEİ 4 i di i (“Mİ han 3133 Tel 5 ÖZ ' ri ği FİATLAR: Odalar: 1 liradan 6 liraya kadar Yemek: Sabah, akşam ve öğle dahil 225- sunsanssa i MAYİS ..usus” 500 kur 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: