19 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Evliyaların sırri Ömer Fehmi Bu nefis Nakledenler ve Cavat Fehmi hikâyeyi bugün 6 ıncı sayıfamızda bulacaksınız m üvezzilerden İsteyiniz İlâvemizi M Hususi bir komisyon di . Mübadillerle gayri mübadilleri tefrik edecek Türk-Yunan itilâfının yeni şekli üzerine gayri mübadiller mes- esinin artık kat'i surette halledileceği n maliye vekâleti şimdiden hazırlıklara başlamıştır. ilk tedbir mübadiller ile gayri mübadillerin nı itimat üç zattan mürekkep bir bunun içi susta alınacak #vvel emirde tefriki için şayam si komisyon teşkil ed Imesidir. old komisyon teşekkül rg etmez “ herkes gay uğunu ispat eden vesaiki göstersin, Mtb edilen evrak ve vesaik süratle “tetkik olunacak, hakikaten gayri mübadil olanlara yeni vesika verilecektir. Mübadil olanlara mübadil sıfatile iskâna müracaat etmeleri tebliğ oluna taktır. Artık musakkafat sahipleri ile arazi sahiplerinin mukadde- Yatı bu defa birleşmiştir. Hepsine ayni zamanda tevziat yapılacaktır. Bunun için yukarda o teşe Unanist. idecek, oradaki gayri mü ı inin | dik edecektir. Bu işler mutlaka önümüzdeki teşrnisaniye. kadar ik ;linis bulunacaktır. Millet meclisi açılır açılmaz gayri mü- MİŞ ri ezeleri hakkında tanzim edilecek yeni, bir kamün meclisin tasdikina arzol Ondan . sonra: derhal tevziat ılacaktır Hatırlarda N tevziat "yapılmak üzere evvelce bonolar hazırlanmış idi. Tabii bu suretle. hazırlanmış olan bono! ri mübadil edilecektir. unacaktır. intizaren tutulacaktır. Yunan parlâmentosunda Başvekil M. Venizelos diyor ki ürkiyeye iftira etmeyiniz!,, Atina, 18 (Anek)— Dün Türk- | yorüm. Mübadele mukavelesinin Yunan itilâfı parlâmentoya tevdi. |: ademi tatbikinden Yunanistan da edilmiştir. Salon ve localar bın- İ mes'uldür. o Yalnız o Ankaranın cahınc dolu idi. mukaveleyi tat- Süfera locasın- bik etmediğin- da da Türkiye den bahisle Tür- sefiri Enis B. kiyeye iftira ve bulunuyordu. suiniyetle itti- M, Venizelos ham < edilmesi derin bir süküt doğru değildir. arasında kürsü- Lozanda ilk ak- Ye çıktı ve iti- tedilen müba- fnâmeyi mü- dele mukavele- aa için uzun sinin (o ahkâmı ir nutuk irat kuvvetten düş- *derek dedi ki: töğü cihetle bu A, Geçen hafta son itilâfın ak- ankarada im- tine zaruret ha- Yalana itilâfna- Yunan başvekilinin sıl o olmuştur. *Yyi tevdi edi- bir krokisi Lozan mübade- Minas 1 Je mukavelesi ahkâmı kabili tat- — 1930z e my Daki şampiyonu M. Venizelos bü mukaddime- Hem şeref kazanmak, hem den sönra yeni itilâfname ahkâ- mını izah etmiş ve muhacirlerin de kiymettar bir hediye almak 'ericniz müsabakamıza kay tazminat taleplerine set çekmek için siyasi fırkalar rüesasile hasıl olan itilöf methetmiş, maamafih Yunanistanın muhacirlere karşı şefkatsiz - davranmıyacağını ve iskân ve terfiblerini ikmale ça- lışacağını o kaydettikten sofra Türk-Yunan münasebatına nakli kelâm ederek demiştir ki: «— Kendi kanaatim ve pren- siplerime ittiba ile daima iki hükümetin mukarenetine taraf- tarım. Mazidede bu hususta teşebbüsatta bulunmuştum. Fa- torluğunun siyaseti bu mukave- le esasatile kabili telif değildi. Bugün Türkiye yeni şekli idaresile ve yeni prensiplerile sayıfamızda ) Müsabakamıza iştirak edenlerden * Mürşi, ğ Ma in ER | (Alarafı 2 inci malâmdur. Haber aldığımıza | kkülünden bahsettiğimiz komisyon | badil emlâkinin kıymetini | olduğu üzere gayri mübadillere | lar yeni şekil tedbirlerin ikmaline | kat o zamanki Türkiye, impera- | torluktu < ve Osmanlı impera- | Gazi Hz. Yalovayı teşrif buyurdular Reisicümhur Hz. evvelki gece Yalovayı teşrif buyurmuşlardır. Haber alındığına göre GaziHz. Ya- lovada son inşaatı tetkik etmek- tedirler. Gazi Hz. dün akşam geç vakte kadar şehrimize avdet buyurmuş değillerdi . Bu gün . teşriflerine ihtimal verilmektedir. Kâzım Pş, Hiz. Bugün şehrimize mür | vasalat edecek Ankara, 18 (Telefon) — Bü- yük Millet .Melisi. Reisi Kâzım Paşa Hazretleri | bugün, : öğle trenine: merbut bususi bir vagon- la Istanbula hareket etti. İstas- yonda ( Başvekilimiz, vekiller, meb'uslar ve sefirler tarafından teşyi edildi ve bir müfreze a$- kerde selâm resmini ifa etti, Süreyya Ali B. Tıp fakültesi reis- liğinden istifa etti İstifaya dişçi nazım Eset Be- yin tayininden mütevellit ihtilâf sebep olmuştur Söhesya Aİ Bep Dişçi Kâzım Esat Beyin Diş- çi mektebine muallim tayini me- selesinden dolayı Tıp fakültesi- le Maarif vekâleti 'arasında bir ihtilâf çıkmıştı: dün Tıp fakülte- reisi Dr. Süreyya Ali Bey İs- #fa etmiştir. Süreyya Ali Bey istifanamesinde , fakülte reisleri- | nin, ancak fakülte meclislerinin vereceği direktif dahilinde çalı- şabileceğini kaydetmektedir. İstifaname Maarif o vekâletine gönderilecektir. Nakliyat tarifelerinde tenzilât yapıl. cak Ankaradan alınan haberlere göre Devlet demiryolları idaresi nakliyat tarifelerini tetkike baş- Jamıştır. İdare bu tetkik netice- “sinde yapılacak tenzilâtı tedricen İ tatbik edecektir. aaa Galatasaray Viyanada iki defa üst üste nasıl yenildi ? Galatasaray Sofyada maç yapma- dan bugün şehri Calatasaray - Viners; Bugün Wines- por klüple kar- şılaşıyoruz. Saha o kadar mun- tazam değil. Vi- yana —sefirimiz Hamdi Bf; maç ta hazır bulunu- yorlar Hakem bir Viyanalı... Takımımız Uk vi “ve: Kemal Faruki ile şu şekilde takviye edilmiştir: Avni; Berhan, Mi- tat, Suphi, Nihat, Ve» dat, Mehmet, Erci ment, Kemal F. Rebil Kemal '$ Topa ilk vuruşu sefirimiz yap- b. Güzel kombine bir oyunla sağdan kalemize doğru bir akın yaptılar. Bu akın müdafaamızın söl cenahında kırıldı. Sol içimize oradan santrforumuza geçen to- pu muhacimlerimiz hasım kale- ye doğru sevkediyorlar. Onla- rin kalesine ilk şutumuz avut... Viyanalıların (kalemize tazyik eden hücumları müdafaamızın gayretile bertaraf ediliyor. Top muntazam “paslarla başlangıçta daba ziyade onların kalesi önün- de dolaşıyor. Eğer muhacim hattımızın üç ortası biraz vay- Galafasaray mize avdet ediyor for fakımları-Bör araf Vinespor maç'nındar bir enslaniahe | retli oynasa daha ilk dakikalar- da gol yapacağız. Sağ içimizin o -eski ileri 'geri oyunundan eser yok... Oyunun ilk yirmi bizim lehimizde cereyan dakikası etti... Şimdi onların soldan ve bilhas- sa sağdan inkişaf eden akınları oyunu artık yavaş yavaş onla- rn hissedilir hakimiyeti * altında cereyan ediyor. Müdafaamızın onların üç muavinlerile sekize çikan hücum hattı karşısında bunaldığı göze çarpiyor. Santr hafları sağa (güzel yerden bir pas verdi. Bizim on Şeyh Saidin oğlu mahkemede Salâhatfin (Ankaradaki husus! fotograf muhalir mizin gö ve arkadaşı riderdiği resimleren

Bu sayıdan diğer sayfalar: