20 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

20 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yn fakültesindeki istifa Süreyya Ali B.in, istifası hakkında verdiği izahat Tıp fakültesi ;eisi Süreyya Alİ | istifa ettiğini dün yazmış k aya (sebep, dün de Aydettiğimiz gibi dişçi Kâzım t beyin, dişçi mektebinde ğa © tayini meselesinden yı Tıp fakültesile vekâlet #rasında çıkan ihtilâftır. Söylendiğine göre Kâzım E- st Bin vazifeye başlamasına Müsaade etmediği için, Jstan- â gelen yüksek tedrisat mü- rü Şükrü Bey Ali Süre temasa gelmiş, i Beyin tık, bu işin bit- ÜĞi haberini öğleye kadar Maarif Vekili Beyin beklediğini söYİ miştir. Buna cevap olarak olarak Sü- Teyya Ali B. Şükrü Beye şu is tifanameyi göndermiştir: Mektebi Müiyede Şükrü Beyfeniiye «Müsaadenizle düşündüm. Mer'i kanun ve nizamat hılâfına ha- Teket için nefsimde kudret göre“ Miyorum. Riyasetten çekilmek Mecburiyetindeyim. Tıp fakülte- İ riyasetinden istifamın bürmet- lerimle kabulünün vekil Bİ. ye arzını rica ederim.» Süreyya Ali B. ne diyor? Süreyya Ali Bey, dün istifası hakkında bir muharririmize de- miştir ki: — « Tıp fakültesi reisliğinden İstifa ettim. Sebeplerini izah et- meyi lüzumsuz buluyorum, Ar- bahis üzerinde hiç bir şey söy- lemek istemem.» Muhar.irimiz Maarif vekilinin Kâznm Esat Bey meselesinin bütçe kanunile halledildiği hak- i beyanatını kötiriatarai bu hususta ne gibi yeni bir ih- tilâf çıkabilir, sualine, Süreyya Ali B. hayretle: — Ben öyle halledilmiş bir Mese'eden haberdar değilim. Ce- vabını vermiştir. Şükrü B. ne diyor Yüksek tedrisat müdürü Şük- tü Beyde şunları söylemiştir: iz Süreyya Ali Beyin istifa” ies vi aldım ve Maarif vekâ- we gönderdim. Benim bu iş din buraya geldiğim doğru de- kar Küzm Esat B meselesile İyen alâkadar değilim. ia ilkiye mektebinde imtihan- Vardır. Onun için İstanbula #eldim. Diğer fakülte veisleil adlğu gibi Süreyya Ali Beyle ; öm. Bu ziyaret dola- male Sare, Ali B. istifaname” ana: göndermiş. Ben de ve- © gönderdim!» Neşet Ömer Beye gelince... Bez röltünun emini Neşet Ömer am hınca hınç hasta ile dolu liz Cağaloğ'undaki muayene” a muharririmizi kabul a "$, pek meşgul olduğunu, Mam saat 19 da, kendisine şa ya edildiği takdirde, Sürey- İkayli Beyin istifası hakkında gi vereceğini söylemiş, fakat Ön verdiği saatte Neşet ber Beyi yerinde bulmak ka: ıştır. ihtilâf nedir? ag Mikadar üç zat bir SEY ır. Bun taam yya Beyle ğunu anlamak için tahminlere müracaat lâzım geliyor. Tıp ( fakültesi dişçilik şu b sinde ihtisasından (| istifa” de edilmek istenen Kâzım Esat beyin ameliyatı sinniye müal- limliğine inhası fakülte müder- risler meclisince kabul olunmuş, fakat bu dersin maaşı 25 lira“ dan ibaret, Kâzım bey is€ İsviçre- den bu işe davet edilmiş olduğun- dan, vekâlet bazı dairelerde yapı dığı gibi, vazifeyi dişçi şubesin- de yapmak üzre, fakültede me- badii emrazı dahiliye muallimli- ğinin 60 liralık tahsisatımı vere" bilmek izre kendisinin muallimli ğetayini bu unvan ile icra ve son" radan darülfünun bütçesi kanu- nunda da dişçilik şubesine , lira bir muallim maaşı ilâve edi- lerek maaşın bu miktar üzerim den ve şubeden verilebilmesin deki kanuni mahzuru izale et- mişti. o halde ihtilâf nerde? Bizim anladığımız şudur: Kâzım Esat B. in muallimliğe tayin kararna- mesi müderrisler meclisi inbasına mutabık görülmemiştir; talimat- name ise heyeti vekileden geç” miştir, . bunun hükmü (ayni yoldan değiştirilmedikçe fakülte kararnameyi | icra ememek mevkiinde bulunuyor, Yahut böy- le değil de maaşının mebdeinde vekâletle (fakülte ila £ ede mimar ilemki, bellek. haneli öğreniriz. ————— Meclis reisimiz aa | Üstarafi 1 inci say di olunuyor. Cemiy t bir de milli mallarımızı göstermek (o için daimi bir meşher tesis etmek üzeredir. Yeni Evkaf apartıma- nında birkaç salon bu işe has- rolunmuştur. — Türk- Yunan itilâfı mecliste müzakere edilirken bazı meb'us- lar aleyhte bulundular. Bu ze- vatın mötaleaları hakkında fikri niznedir? — Meclis e Yunan meselesinin müzakeresi esnasında mukavele- namenin aleyhinde beyanı mü- talea edenler üç kişidir. Parlâmen- tolarda her meb'us fikri ve ka- ini hür ve serbest söylemekte naat : muhtardır. Biz ekseriyetin ka- rarlarına bakar ve ona göre hareket ederiz. — Istanbulda ne kadar kala- caksınız? i Ostanbulda bir müddet kaldık- tan sonra dairei intihabiyem olan Balıkesire | gideceğim. İlk tasavvurum İstanbula muvasalat eder etmez Reisicümhur Hazret- lerine arr otazimat etmektir. Yalovaya gitmem de muhtemel- dir. ———— Ankararadyosu Bu akşamki program Saat 18-20 Riyaseti cümhur musik si tarafından: 4 — Mendelzon: Uyertür Febriden g — Hanriraba; Suvit. 3 — Rahmeninet. Eligi 4 — Masne: Fantezi Azikan 5 — Sitros Vals. 6 — Melilokker: Marş. 20.10-21,15: Feriba hanımın konseri Bursa kaplıcaları Ecnebi gurupun tercihin» deki esbabi mucibe kararı neşredilmeli ! Türk mimarlar öyle iyorlar Bursa kaplıcaları Türk anonim şirketi idare meclisi azasından bir zatın asri kaplıca ve otel inşaatı meselesi hakkındaki ifa- datını dünkü sayımızda dercet- miştik, Mimar kömürcü oğlu Asım ve mimar Sırrı imzalarile aldı- ğımız bir mektupta bu mesele hakkında deniliyor ki: Bursadaki kaplıcalar (o inşası hakkında bugün neşredilen ya- nlarınız hakkında keyfiyeti tav- ziha müsadenizi rica ederiz. Talip olan altı guruptan: Kömürcü oğlu OAsım Bey 335000 lira (Hamam kaloriferi ve iki binanın radiye jeneral ü- | zerine inşası halinde 356000 lira, inşaat idarei fenniyesi 347000 lira, İmar Yurdu 371000 lira, Foks biraderler (375000 lira, Haydar B. ve şürekâsı 377000 lira, Tahsin Sermet B. gurupu 382000 lira, fiat teklif etmiş- lerdir. 1 — İnşaat kendisine ihale olunan Amerikan gurupu fiatile Türk ogürupu fiatı arasındaki fark tam 40000 liradır. 2 — Foks biraderler inşaat müessesesi değil, sermayedar bir müessesedir Ve şimdiye ka- dar yapdırdığı gibi Ankara is tasyonunu da (eğer hükümet ver- | miş ise?) gene bir Türk guru- buna yaptıracaktır. Gerek Foks biraderler ve ge- vk ariana YANE — MUESSEsEDE addolunsa dabi talip olan Türk müesseseleri kadar kiymetli mil- yonluk inşaatlar yapmamışlardır. 3 — Seminatinin diploması varsa kanun mucibince tescil edildiğini de bilmiyoruz. Bu tak- dirde böyle bir inşaat taahhü- düne ve yapmasına mezun de- gildir. Hulasa : Mevzuubahs o Kaplıca inşaatı, ne bilâ teminat ve ne fenni ihtisas, be de vaktinden evvel bitirilmesi ve tediyatta su- bulet gibi dermeyan olunan €s- "bap katiyen -gayrı Varittir. Çünkü Türklerin bu cihetlerle ecabi gruptan geri kalmadıkları ve hatta fenni hüsüsatta ve fiat teklifaında ve bilhassa Türklük noktasından Türk grup- larının ecnebi grupa ezher cihet rüçhaniyetini delâil ve vesaikile isbata amadeyiz. İbalenin yol- suz olduğunda musırrız, Türk inşaat gruplarına indirilen bu darbeye karşı himayeden mah- rom kalan Türk mimar ve sanat- kârlarının mesleki şeref ve hay- siyeti kesredilmiştir. Şirket idare heyetinin esbabı mucibe kararını neşretmesi me- seleyi tamamile tavzih edecek- tiren Yolcu artıyor Şark demiryolları şirketinin istatistikleri Şark demiryolları 1929 sene- sine ait yolcu istatistiğini ikmal etmiştir. Şirket 1928 senesi zarfında 4.219.365 ve 1929 senesi zarfın- da ise 4,259,190 yolcu naklet- miştir. Buna nazaran Şark demiryol- larının yolcu miktarı 1929 da 928 senesine nazaran 39,825 i Cuma günlerin i —3 — VAKIT 20 Haziran 1930 meme ı nasıl geçirmeli:14 ... 'sküdarın mesireleri : Kısıklı ve Çamlıcalar Üsküdar İstanbulun en bir araya toplıyan yerdir güzel gezinti yerlerini AR e Ky Şirket © vapurları Üsküdara 43 dakikada varırlar. Birinci mevki gidip gelme 26 ikinci 22,5 kuruştur. Vapurlar atideki tarife mucibince hareket ederler: Köprüden Üsküdar Üsküdardan Köprü 5.58 6 iğ 20 710 9 8 1045 845 1105 9.0 1330 10 4 11.50 1630 1027 r 1440 1735 15.25 1805 16.00 90.15 7 200 17.80 18 1890 19 vray —— z T 200 21 Üsküdarın mesireleri şehirden | yukarda ve epeyce uzaktadır. Yalnız tramvay, araba, otomo- bil gibi vasıtaların her dakika mevcudiyeti buraları her gün kalabalık ziyaretçilerle doldur- mak imkânını vermiştir. Tenezzüh yerleri (Kısıklı) (Tan- tavi) (Libade) ve nihayet Çam- hıcalardır. Kısıklı Kısıklı, Üsküdarın üstünde ve Çamlıca tepelerini süsliyen kü- çük bir köydür. Tramvaylar bu- raya 35 dakikada vasıl olurlar. Birinci mevkide 24,5 ikinci 19,5 kuruşla gidip gelinir. Otomobil taksiye tabi, otobüsler adam ba- şına 15 kuruştur. Daha iki sene evveline kadar bom boş duran Kısıklıya tramvay yeni bir hayat vermiş ve geçen yıldanberi burada yeni yeni eğlence yerleri, gazino- lar açılmıştır. Bunlardan en iyisi meydanda çınarların süslediği çıkan yolda yapılan bahçedir. | (Hüseyinin gazinosu) nda cuma- arı mükemmel bir bando vardır. Kahve, çay 20 kuruştur. Gazino bilhassa akşamları hınca hınç doludur. Gurupla beraber yüz- lerce kişinin, tepeden inen bütün yolcuların toplandığı, tramvaya | otomobillere koşuştuğu (Büyük | meydan) da akşam başlı başına bir âlemdir. (Fıstıklar) daki yeni gazinoda da çalgı vardır. Burada meşrubat 25 kuruştur. Büyük Çemlıca Çamlıcalardan (Büyük Çamlıca) da da müteaddit mesireler mev- | köşkleri, (Hüseyin) in gazinosu ve tepeye | ve cuttur. Bunlardan bilhassa su başında her cuma mükemmel bir g a MS kuruş, içkiler hususi tarifeye tâbidir. Çalgının dibindeki sette meş- hur Çamlıca suyu akar. Bu su Çamlıcaya gelenler tarafından muhakkak ziyaret edilir. Gazino- nun aşağısındaki ( Yeni dünya) bahçesinde çalan cazbandın sesi yukarki incesazın ahengine ka- rışır ve bahçenin karşısında yer yer kurulan kayık salıncakları, beşikler manzaraya ayrıca bir başkalık verirler, Tepedeki (Ba- bajnın gazinosu da bu sene tahta siperlerle korunmuş, içinde küçük kameriyeler yapılmıştır. İstanbulun bu en yüksek tepe- sindeki gazinoda kahve çay 10 kuruştur. Küğük Çemlica - — Kasıklı'dan (Çilehane) x dö- Ben yölün yirmi dakika de bulunan (Küçük Çamlıca) da da lâtif bir su ve küçük bir gazino mevcut olup burası bütün Ada ve Haydarpaşaya hâkim rüzgârdan saklı sessiz bir me- sire yeridir. Bu gazinoda da meşrubat” fi- yatları 10 kuruştur. Çamlıcaların bu saydığımız il her cuma yüzlerce, binlerce kişi ile kaplı ok masına mukabil ayni yerde ga- zinosuz tabii mesireler de hınca hınç doludur. Bunlardan bilhassa ( Hanım Seti), o ( Fıstıklar), ( Gözlüklü maslak ) ta ve nihayet pelin çi- çeklerinin süslediği ( Çilehane sırtları )mda her cuma bir çok aileler, yemeklerile gramofonla- rile gelip eğlenir, hoş vakit ge- çirirler. Kavak bayırında (Rifat B. ) köşkünden yukarı uzanan' yol Çamlıcanın yeşillikleri arasında saklı ( Tantavi ) de biter. İçinde aynalı havuzları, altin “oymalı dünyanın ber türlü çamları bulunan Tantavi görü- lecek, gezilecek bir yerdir. . Vakit küresi Çare bulundu ;nihayet işliyecek Haber aldığımıza göre meşhur vakit küresi yakında işlemiye başlıyaca'tır. İşletme işini tica- reti bahriye idaresi temin ede- cektir. Sâati de rasatane haber verecektir. —— m em Amerika sefiri Avrupada seyahatte bulunan Amerikanın Türkiye sefiri M. Gruv iki hafta sonra şehrimize det ede ER

Bu sayıdan diğer sayfalar: