2 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

2 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< anatemtede “ilem'yai ve verim VElün hakları mebfendar EZ SAYISI MER YERDE 5 KURUŞ 22 ama. Gazeteye piş mekreplanz Üzerine idare içinse (İdare) yazıya MATBAA VE İDAREHANE: sit se (Yazı) işareti konulmalıdır. —— İSTANBUL, Babiali, Askara caddesinde *VAKIT YURDU. | | üeterren mebterlerm res beylelr serdar v Deniz levazım satın m ko misyonundan: 15,00U”adet zımpara kâğıdı: pazarlıkla mübayaası 2 temmuz 930 çarşamba günü saat 14 te. Deniz levazım ambarı ihtiyacı için 15,000 adet zımpara kâğıdı pazarlıkla alımacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün idaresi ehter'ara esi am #iere © evi değildir. | Ç ve vermek isteyenlerin yukarda yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz levazım satın alma komisyonuna müracaatları. Köprü münakasası Nafta vekâletinden: Bahkesir vilâyetinde Balya-Çanakkale yolunda yapılacak olan 138973 lira 63 kuruş bedeli keşifli «Büyük Ağonya, Küçük Ağonya ve Müstecap » köprüleri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kapâlı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yollar umum müdürlüğüne, İstanbul ve Balıkesirde Nafia başmühendislik- lerine müracaat edebilirler. , Münaka evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti yol':r umum müdürlüğünden alınabilir. © Münakasâya iştirak etmek istiyenlerin «661» numaralı müzayede it La münakasa ve ihalât kanunu ahkâmına tevfikan bazırlıyacakları tek- Nif mektuplarını 21 temmüz 930 pazartesi günü saat 14 ten evve Nafia vekâleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur. Istanbul vilâyetinden: 930 senesi yol mükellefiyetini nakten ifa edenler için Haziran ve Teşrinievvel ayları taksit zamanları ve bedenen ifa edecek olan- lar icin Eylül; Teşrinievvel, M.rt ve Nisân ayları iş zamanları tayın | e kılinmaştır. Mükellefiyeti bedeniye için tayin edilen ilk taksit za- ması bulül etmiş olduğundan mükellefiyeti bedeniye eshabının mensup oldukları idarei hususiye tahsil şubelerine tediye eyleme- leri ve taksit zamanlarında tediye etmiyenler hakkında şose ve köprüler kanunile tahsili emval kanununun mevaddı mahsusası mucibince muamelei lâzime ifa edileceği tebliğ ve beyan olunur. YT KN Köprü akal Nafia Vekâletinden: Çanakkale vilâyetinde Balıkesir - Çanakkale yolunda yapılacak . olan 165901 lira 77 kuruş bedeli keşifli Çandere, Seklik ve incesu köprüleri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kapılı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzre Nafia vekâleti yollar umum müdürlüğüne, Istanbul ve Çanakkalede Nafıa başmühendis- | liklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde yollar umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 661 numaralı müzayede münakasa ve ihalât kanunu ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları tek- lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 15 ten evvel Nafıa vekâleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur. Nafıa vekâleti WANT İva 1970 (İdare)i971 (Yazıyı Emniyet sandığı müdür lüğünden: ica kanununda bir sarahat olradığı gibi müşteriler tarafından yi mültebes bir itiyat saikasile | müdürlüğünden: 1 — Mektebimiz yeni binasında ( Eski maryalurt) yemekhane, mutbak, çamaşırhane,bulaşıkhane vemöş- temilâtı tesis ve bazı yerlerinde tamirat vetadilât icra edilecektir. olan bu inşaat 17-6-9301farihinden itibaren ve aşağıda yazılı şerait dahilinde yirmi gün müddetle ve kapalı zarf. usulile münakasaya konulmuştur. A - Münakasa 6-7 -930 pazar günü saat 14 te mektepte müteşekkil inşaat komisyonunda icra edile- cektir. B »- Talipler teklifnamelerini müna - kasa ve ihalât kanununun 10 ncu maddesine tevfikan ihzar ve mü- kasa tarihinden iki gün eveline ka- darkomisyona tevdi edeceklerdir. C - Taliplerin iktidar ve derecelerinin anlaşılabilmesi için yetlerinde mevcut fenni ehliyet vesikalarını ve evvelce yapmış oldukları in- şaata dair aldıkları vesaiki ve mali! vaziycetlerinin ifayı teahhüt ede- cek derecede olduğunu natık ve Ticaret odalarınca musaddak ve- sikaları komisyona ibraz etmeleri! D - İnşaat keşif ve şartname sureti musaddalarının Edirnede mektep| müdürlüğünden ve Istanbul Mae- arif müdürlüğünden alınması. ,E - Münakasaya iştirak edecek talip- lerin bedeli muhammenin */.7,5| nisbetinde teminat ira€ etmeleri ve inşaatın devamı müddetince müteahhidin bu inşaat üzerinde mes'ul bir mimar bulundurma: | : sı ilgide mar Edirne Kız muallim mektebi | 2 — 7479 lira 83 kuruş bedeli keşfi 22 (Kitap) Telgraf : Vakıt. Posta kutusu Emniyet sandığı müs takrizlerinin nazarı dikkatine : Vadeleri hulülünde tediyei ya edilmemesinden ipe bilmüzayede satılan emvali gayri. mer borçlularına bir haftalık son bir ihbırname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde n üzde on zam için vuku bul müracaatlar da kabul edilmi ecefine mütedair bir kayıt olmadığı halde eski icra kanunu uku ; gelen müracaatların is'afına imkân olmadığından alâkadat kat'i karar çekilmezden evel L rçi rını ödemiş veya yenilemiş bulunmaları lâzım geldiği ilân olu VAKITın Küçük ilânla > Her gün meşrolanar GM ........ Tarife ss... 1 Defalık very 30 s0 65 73 » » ihtiyaç kalmayın» : caya kadar (azami ? 10 defa) ilân edil * mek üzere mahlu! Abonelerimizin her üç aylığı iç bir defan maeccanen! 4 san geçen Odmların fazla sat karuş zammolumar. .4070010 0000590000008 Satuk — Kiralık — ın Satılık han — 300 Tira avlıği tahammil yeni Galata Atina bi karşısında Şevket pasa han No. 1 mü İş arıyanlar Uzun müddet —satcılıka b muş iyi Türkçe bilir bir matmazel Bazularda iş aramaktadır. (VAKTİ rümuzuna müracaat, Türkçe — Fransızca ve R bilen “bir matmazel aileler mezi mürebbivelik yapmak istiyor. İV; rümuzuna müracaat. 10 : » : . . e . Fransızca ve Türkçe yazmağa tedir bir matmazel müesseselerde dal duk yapmak arzusundadır. İdaremi; adresine müracaat. Alım — Satım pe Yazı makinesi — Kullsnilei; mingtön markalı Türkçe, İngilizce yeli li. İdarede Iİ numaraya müracaat “Kamyonet kei rke 20 fabrikası için az kullanılm kamyonet istiyoruz. Sirkecide paşa hanında 24 numarayı müracaa! AKK Kazanmak içi ilk şart ilândır ilânsız kazancı artırma savaşmak, havada fa vvaresız uçrma çalı mak gibidir amma Ticaretinizde, san'atı i muvaffak olmak istiyo i gazete ilânımna ehemmiyet Gazete ilânı ilânlı # en ko'ayı, iğ sirlisidir. i İşte ilân tarifemiz: Sonuncu sayılada o Sabr Kuruş | i 5 indi ” 2 m z 10 g i . . 0 j Resmi dânlar, sonuncu ai 10 # İlân memurumuz size fi i dalı bir ilânm şekil ve ül # riniz: en ucuzu, en . » » " # zırdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: