23 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

23 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 4 — VAKIT. 23 Temmuz 1930 a ae meme “VAKIT ,IN SEHİR HABERLERİ Yerli mallar sergisi Salonlarda hazırlığa hararetle Seyyahlar Mevsimi olmadığı halde şehrimize fazla sey- yah geliyor Dün şehrimize Teofil Gotye vapuru ile 70-80 Amerikalı seyyah gelmiştir. Bugün öğle- den sonra döneceklerdir. Bugün Lotüs vapuru ile Suriyeden 150 Amerikalı seyyah daha gelecektir. Bu sene (o turizm mevsimi geçmiş olmasına rağmen bu kadar çok seyyahın şehrimizi ziyareti bir tesadüf eserinden başka bir şey değildir. Çünkü, Almanyada Bavyerada Oberammergan isimli küçük ve 2000 nüfuslu bir şehir vardırki, orada « İsanın ihtirası » bir piyes halinde oynanır. Bundan iki sene evvelden bu eserin temsil edileceği reklam edilmiş ve kinlerce seyyah celbedilmişti. Bu seyyahlardan bir çoğuda oradan gelmektedir. Bundan başka Varna plajla- rında da bugün 70000 kişi mev- culttur. Varnadan İstanbula gidip gel- me, Bulgar vapurlarının hususi bir tarifesi ile ancak on lira kadar bir paradır. Bunun için oradan da çok seyyah geliyor. “ialbuki hiz Sirkeciden Flor- yaya edemiyoruz. Çünkü Var- maya gidip gelme 10 liraya mu- kabil, Florya için de aşağı yu- kan ayni parayı vermek mecbu- riyeti var. Varna Şampiyonu Bugün geliyor, şehri- wizde 2 maç yapacak Varna şampiyonu olan takımın Şerimize gelerek maçlar yapaca- ğını yazmıştık. Bu takım, bugün saat bir buçukta Varna limanın- dan şehrimize gelen Bulgar va- purile gelip karaya çıkacaktır. Bu takımla iki maç yapılacak birisini Fenerbahçe ile, diğe- rini de Gençler mubhteliti ile oynıyacaktır, Bu gençle muhtelitinden çok şeyler bekliyoruz. Hatta bunlar iyi yetiştirilerek gelecek (sene mısırda yapılacak şark kupası maçlarına iştirak edebilirler. Gelen seyyahlar — Dün Tofil galye vapurile şehrimize 185 Amerikalı seyyah gelmiştir. Yeni mezunlar — Bu sene İstan. bulun bütün mekteplerinden 10000 i mütecaviz talebe mezun olmuştur. Darüşşafaka'dan vergi — per. terdarlık Dartişşafaka'dan 2000 lira vergi Jstemiş mektep müdürlüğü müessesenin bir hayır yurdu olduğundan bahiıle itiraz etmiştir. Rıhtım parası — Rihom olmıyan a. nhum resmi alınacağı teb. Balo — Seyrisefain umum müdürü Sadullah B, Yalova'da büyük gazinoda biç! İİ balo verecektir. Sivil kaptan mektebi — Yüksek deniz ticaret mektebinin tahsisan 40,000 liraya iblağ ve mektep İeyliye tahvil edilmiştir. Galatasarayda bir sergi devam olu Sanayi birliği 11 Ağostusta Galatasaray lisesinde açılacak ikinci yerli (mallar sergisinin danzimine hararetle devam et- mektedir. Bunun için her grup kendi pavyonunu süslemeğe başlamıştır. Hazırlanan programa göre ser- gi 21 salona ayrılmış, holler, ko- ridorlarda da ayrıca küçük meş- berler tesis olunmuşlur. Methallerden girince soldaki büyük salon müstahzaratı tıbbiye ve itriyeye tahsis edilmiş; karşı- Ressamlar açıyorlar Ressamlar güzel san'atlar bir- liğinde toplanarak 2 ağustosta Galatasarayda açılacak olan re- sim sergisi için hazırlıklarda bulunmuşlardır. Sergiye 40-50 kadar ressam eser verecktir Mahaza serbest | olduğu için herkes eser verebi- lecsktir. Sergide Istanbulda şimdiye kadar teşhir edilmiyen O eserler teşhir edilecektir. Jüri heyeti önümüzdeki cumar- tesi günü Galatasarayda topla- narak eserleri tefrik edecektir. Ressamların umumi heyetleri de 5 ağustosta toplanacaktır. Ziya B. Tevkifane müdürü hak- kındaki tahkikat bitti, karar yazılıyor İşten el çektirilen tevkifane müdürü Ziya B. hakkında ikinci müstantiklikee yapılan * tahkikat bitmiştir. Müstantik, Ziya Bi isticvap etmiş, tahkikatı bitirince evrakı mütaleası alınmak üzere müddei umumiliğe vermiştir. Müddei umumilik mütaleasını bildirmiş, evrakı iade etmiştir. Kararname yazılmak üzeredir. Meliye vekilimiz ne zaman seyahata çıksozk Ankara,23 (Telefon) — Maliye Vekilimizin, Paris sefiri Fethi | Beyin şehrimize muvasaletinden sonra Avrupaya hareket edece- ği söyleniyor. — ea; Malüllere tevziat Tütün beyiyesi yüzde ikilerile malül gaziler pazarının tasfiye- sinden toplanan paraların malül- lere dağıtılması için defterdar- lıklara emir verilmiştir. ii BARBETTE | u akşamı TAKSİM Hiçe. Lübiyatına başlıyor. ERER REZ EE EZBERE ER | mektep bahçesinin gazino haline i galebesini Inumaları mercudur. maktadır sındaki salon da konserve çuku: lata ve mevaddı gıdaiye Sana- yüne ayrılmıştır. Bunlardan maada bir çok tri- kotaj, deri, makine, kuş tüyü sırma erbabı sanayiile tütün inhi- sarı, Süreyya paşa fabrikası, sanayi mektebi gihi müesseseler | de ayrı pavyonlarda yer almış- lardır. Sergi heyeti tertibiyesi ayrıca ifrağı için bazı tertibat almak- tadır. el Lİ Lozan günü Hukuk fakültesi tara- fından yarın tes'it edilecek Hukuk fakültesi talebesi, Lo- zan muahedesinin yıl dönümü münasebetile yarın Darülfünun konferans salonunda merasim ya- pacaktır. Merasime saat 15 de başlanacak, Hukuk fakültesi re- isi Tahir B. merasimi açtıktan sonra bir tabla, ondan sonra fakültede Lozan muahedesini okutan müderris Muammer Ra- şit B. birer nutuk söyliyecek- lerdir. Merasim salonu bayraklarla donatılmıştır. Merasimde hazır. bulunanlara limonata ikram edilecektir. Hukuk fakültesi Lozan günü | heyeti tertibiyesinden : Bayramların en büyüğü olan Lozan gününün yıl dönümünü ya- rın yaşayacağız. Türk hakkının dünyaya ilân eden bugünü tes'it için darülfününlu arkadaşlarla münevver (Türk gençliğinin Zİ temmuz perşem- be günü saat 15 de darülfünun | konferans salonunda hazır bu- Türk-Yunan mahkemesinde tatil Türk- Yunan mahkemesi reisi M. Borgin hastalığı devam et. mektedir, Mahkemenin 6 ağus- tosta altı aylık tatili başlıyacağı için davalara ve kararların tef- | himine ancak teşrini evvelde başlanacaktır. Zahire borsesi intihabatı Ticaret odası ve zahire bor- sası erkânı dün fırka müfettişi Hakkı Şinasi Pş. nın riyasetinde toplanarak Zahire borsasındaki intihabat meselesi etrafında mü- zakeratta bulunmuşlardır. RE e e am Diş bakım eyi Maruf diş tabiplerimizden Mehmet Rifat bey, Yüksekkal- dırım'da bir diş bakım evi aç- mıştır, İ 52 Yazan: Ömec sa EE 9 Buna cevap vermek için... ez Haldun bu suali soruyorken şimşek çaktı, Mesrure yeşil yap- raklar ve kırmızı çiçekler ara- sında oturuyordu. Onun gözle- rinde garip bakışlar vardı. bu bakış Haldunu korkutmuştu. Ne- den?.. Bunu o da bilmiyordu. Mesrure cevap verdi: — Neden mi,?1.. Buna ce- vap vermek için bende size bir kaç süal soracağım! Siz Beruta | indiğiniz zaman sizi niçin yanı- ma aldım.? Niçin size bu mem- lekette naziri olmıyan atlar bul- dum.? Niçin Cebel macerasında size rehber oldum.? Niçin sizin için ölüm tehlikesini göze aldım!.. | Niçin sizi oradan kurtardım?... Niçin Balebek emiresinin maiye- tinde bulunmağa razı oldum?... Mesrure biraz tevakkuf etti, sonra devam etti; — Bu süallerin cevabını vere- yim mi?.. Şüphesiz, ben Sinana hizmet ettiğim için söyledikleri min bir kısmını yapmıştım. Onun için sizi ona götürmüştüm, Fakat sonra kalbimin ilamına müta- veat ederek prenses Melikeyi kurtarmak istedim. Şimşek tekrar çakmış, Mesru- renin garip bakışı onun gözle- rinden Haldun un gözlerine ve yüzüne sirayet etmişti. Haldun, Mesrurenin kulağına fısıldadı: — Senin duydukların, benim arasıra duyduklarımın ayni mi?.. — Evet aynıl.. bemde tam aynil., Ben bundan dolayı son derece mes'udum. —Emir Haldun! Haydi kalk, çadırına git ve zabit Hasanı bekle. Buradan bir an evvel ha- reket edelim. Onutma ki seni seviyorum, seviyorum, seviyorum. Seni sevmekle mes'udum. Senin mukadderatından başka mukad- derata iştirak etmek istemiyo- rum, Çünkü yalnız senin mukad. deratını © yaşamakla (hayattan zevk alıyor, yaşamaktan memnun oluyorum. Senin kardeşinle bera- ber amcanıza verdiğiniz sözü biliyorum, fakat Emir Haldun! prenses Melike iki erkeği seve- cek bir kadın değildiri!, Mesrure bu sözlerinin Haldun üzerindeki tesirine dikkat etti. Haldun hayret etmemiş, muzta- rip olmamış, yalnız şu sözleri söylemişti : — Demek ki sende benim tahminimi tevit ediyorsun. Kar- deşimin mesut olmasından ben de bahtiyar olerum. Melike ha- kikaten isabet etmiş, ikimizin en — Bunu zannetmiyorum, Ben arasıra düşünür, kendimi Meli- kenin yerine kor ve kendime şu süali sorarım : Senin ne eksiğin var ?.. Güzelsin, zekisin, necip- sin, cesursun ve iyisin, Eksiğin ne ?.. Sonra bu süale gene ken- di kendime cevap veririm: Se- nin eksiğin basirettir , Basiretin | tam olsaydı, Zeydunu intehap eder, fakat mutlaka Halduna varırdın 1. derim. Fakat kim bi- lir onun da basiretini bağlıyan bir şey olacak... Bu sözler Haldunu pek mem- nun etmedi. Kardeşine arşı en temiz hislerle mütehassis olan Haldun, Mesrureye cevap verdi: — Mesrure böyle söyleme! Zeydunun her noktai nazardan bana faik olduğuna eminim. O- nun şanma nakise getirecek bir şey söylemesen daha memnun olurum. — Evet, onun kolu seninkin- den biraz kuvvetli ve kılıcının darbelri daha şiddetli. Fakat bir insan olmak için daha ruhlu olmak icap eder. Haldun sözün mecrasını değiş- tirmek istedi: — Mesrure, dedi, sen de be- nim gibi Melikenin arzusunu tahmin ediyorsun. Fakat Melike henüz sözünü ( söylememiştir. Bundan başka, henüz maceramızı bitirmiş değiliz. Şayet kardeşim bir kazaya uğrayacak olursa o zaman Melikeye hizmet benim vazifemdir. Görüyorsun ki ser- best değilim Mesrurel. — Tabit âşıklar serbest ola- mazlar, — Yanlış ânlamamanırı rica ederim. Ben hiç bir vakit kar- deşimi seven bir kadına âşık olamam. Ona karşı vazifem yalnız hürmet veya yalnız dost- luktur. — Fakat o kadın kardeşinizi sevdiğini söylememiştir. Belki biz yanlış tahminatta bulunuyo- ruz. Bunlar benim. değil fakat sizin sözlerinizdir. — Tahmininizin doğru olma- sı da muhtemeldir — O halde neticeyi bekleriz. Şimdi yapılacak vazife, başladı- ğımız işi ikmal etmektir. Hay- di çadırmıza gidiniz ve sizi zi- yarete gelecek zabit Hasanı bekleyiniz. Plânın bir nokta" unutmamağa gayret edinir». * dilik Allaha ısmarladık. Haldun Mesrurenin elini tu Bir lâhza tereddütten sonra onu dudaklarına kaldırdı. Mesrürenin eli, bir ölü eli kadar soğuktu ve bir ölü eli gibi yanına düş- müştü. Mesrure bir lâhza bah- çenin çiçekleri arasmda kaybol- muş, sanki kendisini Haldundan ve bütün dünyadan saklamak iş- temiti, Haldun birkaç adım at- tıktan sonra geri döndü. Şimşek tekrar çakmıştı. Haldun dikkat etti. Mesrure çok ileride, uzanmış kollarla, soluk ve bitap yüzle, kapalı gözlerle ve * birbirinden ayrilmış dudaklarla duruyordu. Bu henüz can vermiş bir cenaze idi, Onun yanıbaşında duran ve boynuna kadar uzanan kırmızı çiçekler yeni akmış kanlar gibi boğazından aşağı uzanıyordu, Bitmedi ——0o—— Darâlbedaviden istifa Aldığımız mektuptur; “ Muhterem efendim, san'atı Darülbedayiden fazla sevdiğim için istifa ettim. Arzı malümat ederim. ,, Ercüment Behzat Gelenler gidenler Yalova'da bulunan Aydın meb'usu Reşit Galip B, dü şeh- rimize gelmiş ve ekispres ile Avkaraya gitmiştir. Üç dört sonra avdet edecektir, “e CENNET FEDAYİLERİ Neden mi ? l

Bu sayıdan diğer sayfalar: