15 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 89€8 yal « ayı 4526 ikvam Cemiyetine Neler söyleniyor ? Ağrıda Bir tecavüz püs- Serbest Cümhuriyet fır- i kası hakkında mütalealar sam sö dağının şimal eteklerinde Kâzım Paşa Meclis reisi olmak itibarile || *&7* ile katalarımız arasında bitaraf bir vaziyette kalacaktır şiddetli bir çarpışma olmuştur. Birkaç saat süren bu müsa- deme neticesinde şakiler Iran hududu isti inde kaçmışlar- dır. Bu kısımdaki eşkiya Ömer Beko, Acem Aptullah, ve Mirza i Yusuf'un idaresinde bulunmak- tadır. Bu müsademelerde köy milis- Haydar Bey bub-anın sebeplerini nasıl iza: ediyor? Fethi Bey Dün Vakıt muhar- irine neler söyledi “Ben dedikodu bilmem yapacağım tenkidatı bilirim. ,, Vatanın her tarafından ge- len mektuplara teşekkür Serbest leri de askerlerimizle birlikte şakilere karşı harbetmişlerdir. Eşkiyama bu hücumu bir gece baskını ile askerlerimize zayiat verdirmekti, Trabzon, 14 ( Vakit) — Bu- raya gelen malâmata nazaran şark hududumuzda ve Ağrıdağı bavalisinde sükü hüküm sürmek- tedir, İeki e istirahat —— de iban Sk çakar ederek ye Başvekil Hz. ni fırkanm şehrimizde yı ilât hakkında görüşmüştür. Bu meyanda sabık Diyarbeki; İmeb'usu Fevzi B. de mumaileyhi etmiştir. Sivas hattını bizzat kara-Kayseri tarikile Sivasa gi” decek ve 30 ağustos zafer bay- ramında Sivas hattni küşat ede- cektir, Yun Ber ırkanızın son vaziyeti dir? Biga meb'usu Samih Rif: ji we Yeni : bir fırkanın teşekkülü İ Serbest Cümhuriyet Fırkası umu- İ mi kâtibi Nuri Beze mülâki ol- V-A.K-I-T Hediye kuponu No. 29 ahil Oluyoruz “Karşı Fırka,, Umumi kâtip Kütahya meb'usu Nuri B. “muhalif fırka,, tabirinin doğru olmadığını söylüyor Bir muharririmiz dün Yalovada | kat'iyen mülâyim (olmıyan bir tesir yapmakta olduğunu ifade ile bu tabir yerine (Karşı Fırka) muştu. Nuri Bey bu telâki es- denilmesini tercih etmektedir. nasinda fırkalarının muhalif tas | (Nari Bey,bunu, medeni mem- birile anılmasını muvafık bulma- | leketlerin muadil siyasi teşek- mış, muhalefet ve muhalif gibi | külleri hakkında kullanılan opo- j tabirlerin geçen siyasi hayat için- | “Zisyon tabirile uyğun Ve daha de kendi vaziyet ve niyetlerine ! ilmi bulmaktadır. Tahrik eden kim? Irak Kürtleri de ayaklandı Süleymaniye, Kerkük, Erbil ve sair Kürt şehirlerinde büyük nümayişler vuku bulmuş, Kürtler muhtariyet istemişlerdir siiri kn e mühim hareketlerde bulunmuş- lardır. Irakın Kürtlerle meskün bütün bavalisinde Kürtler bü- yük nümayişler ya kendi- İerine tam bir muhtariyet Ve- olarak tanımış, Kürtlerle mes e İrak kün taraflara ancak Kürt me- küme boykotaj tatbik murlar (o tayinine başlamış, kümetine kart ul. iitihabata | Kürt memleketinin imarma ve > z i ilân et- | burada yollar inşasına çalışmış eşe MR bu suretle Irak Kürtleri müm- e Kürtlerin o meselesi | taz bir vaziyet almışlardır. Lat tarafı 4 üncü sayfada) kanaatile bu fikirleri topluyoruz: Hâzım Pş. Hz. ne diyor? Meclis reisi bu münasebetle şu sözleri söylemiştir. “Serbest Cümhuriyet fırka- sının yüksek cümhuriyet pren- sipleri ile Halk fırkasmın umde- leri arasında tam bir mutabakat e Yeni fırkanın bilhassa iktisadi esasları il U Halk fırkasının Ge a raat sistemi arasında ehemmi- yetli farklar vardır. Programdaki i maddelerden bir kısmı da esas- lara değil, sırf hükümet icraatı- na ve memurların tarzı hareket- taallük İmeb'usu Haydar Rüştü Beyin d İzmirdeki gazetesinde bizim fırka. müzahir neşriyatta bulunduğu memnuniyetle işittim. Azalığ olmamıştır. — Fırkanız programının vuzuh: İsuz olduğu iddialarına ne dersi iniz? > amın vazıh olmadığını iddia etmek doğru değildir. Çünk İbütün sarahati ihtiva etmekte ol İduğundan okuyan herkesin anlıya ümit ediyorum. Daha fazl izahatın maballi cereyanı ise ileri de B.M. Meclisinde Millet kürsüsü lerine ediyor. Bütün şa olunur ve hakikat de tezahür eder. Ben Cümhuriyet Halh fırkası- JJ na mensubum ve bu mensubi- yeti muhafaza edeceğim. Meclis müzakerelerinde ve meclis riya- setine ait meselelerde bitaraflığı hili nizamnamemiz ve kanunlar fi da bunu teyit etmektedir... Serbest Cümburiyet (fırkası lideri Fethi B. muhtelif mesele ler hakkında yeniden gazete- cilere şu beyanatta bulunmuştur. (Alt tarafı 2 inci sayfada) tenkidatı bilirim. . . ye rant re : inci sayıfada) — Firkeam için mütemadi bi Yeni fırkaya girdiği faaliyetle ; Şimdiye ka: ildi yl a mi di kr kk bu Gk dai ve be e oy im ipri yeni | gesi *İ mütalealarını almak, vaziyeti da- | fir kaya geçtiği hakkında yarılan) * © ba iyi anlatmağa yardım eder | Kaberler vakın mutabık değildir. | - ricinde bulunan mübim zevatın bunlar mecliste bittabi münaka- | muhafaza etmek vazifemdir. Da- ! Yusuf bey dün akşam, yarın tek- rar gitmek Üzere Yalovadan sebrimize gelmiştir. e Kensisile görüşen bir muharririmize Yu- suf bey, yeni fırkanın taşekkül ve faaliyetinden fayda umduğunu ve Fethi Beye muhabbet ve hlir- meti olduğunu söylemekle be- Gülcemalin hareketinden evvel güvertede Atina sefiri a ini tea e ee | Şehitlikleri Ziyaret tayini haberi asılsızdır. Heyet dün akşam Ça- 'nakkaleye hareket etti Fuat, C, H. fırkası idare heye- tnden Cevdet Kerim, K. O. Er- kânı harbiye reisi Asım, Dini müekseseler müdürü Esat, Def- terdar Şefik, Şehremaneti umu- mi müfettişi Tevfik Beyler görü- lüyordu. Şehitlik sahasında şair İffet Halim H, bir nutuk irat edecek, Cevdet Kerim B. bir konferans verecektir. Türk maarif cemiyeti talebesinden bir efendi de bi bitabede bulunacaktır. 101 kişi ile mülâkat! Her gün veni bir sima &| Her gön yeni bir fikir 3 Şehitleri ziyaret edecek heyet —— | dün akşam saat 19,30 da gülce- İZ Tipler fotografla; mal vapuru ile rıhtımdın hare- İİ Sözler fonografla zaptedi Ü| ket etmiştir. :Vapur bu sabah | miştir, | Geliboluya varacak ve oradan da Fotografçısı ve fonografçısı bazı zevatı aldıktan sonra şehit- İ CELÂL NURİ BEY lerimizi zizarete gidecektir. ii Vapur bayraklarla süslüydü. Hergün “Vekıt,, ta Kolordu muzıkası terennüm et- mekte idi. Vapur doluydu. He- Üçünct sayıfada yet meyanında Hakkı Şinasi, K. | O, kumandanı Şükrü Naili paşa- larla, Istanbul meb'usu Hüseyin,

Bu sayıdan diğer sayfalar: