31 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

31 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

L: 2 47 £. Fethi İD. Dün Zafer bayramı münasebe- tile Serbest Cümhuriyet fırkası merkezinde faaliyet olmamıştır. Fethi, Ağa oğlu Ahmet, ve “Tahsin Beyler akşam üzeri firka binasına gelmişler, bir saat ka- dar maşgul olduktan sonra av- ©» det etmişlerdir. Yalovaya giden fırka kâtibi umümisi Nuri, Niğde meb'usu © Galip, Sinop meb'usu Refik Iş- mail Beyler avdet etmişlerdir. Yeni fırka lideri Fethi Bey de dün akşam Yaloyaya gitmiştir. Fethi Bey Yalovada iki gün kalacak, avdetinde Izmire gide- cektir. Fethi Beye Ağa oğlu Ahmet Bey de refakat edecektir. Fethi ve Ağa oğlu Ahmet r Beyler Çarşamba günü şehri- © « mizden hareket edecekler, Izmir- de bir müddet kaldıktan sonra Ağa oğlu Ahmet B. Ankaraya, Fethi Bey de Balıkesire gide- cekler, fırka teşkilâtı vücuda getireceklerdir. Tavmis diyor kt... bk. © kakkında gönderdiği bir mek- tupta şu malümatı vermektedir. “Halk fırkası teşkilâtını tak- viye etmek için çalışıyor ve Fethi bey ile arkadaşları tara- kurtardık. Bütün cihana müste- kil bir devlet olduğumuzu ta- nıttık, Sivasa kadar giden demiryolu- nun küşat resminin bugün ya- pılmasını ben memleketimiz için bir fali hayır addediyorum. Hafif bir kaza Meclis reisimiz dün Beyoğ- lundan inerlerken Tepebaşında otomobilleri, mukabil istikamet- ten gelen şoför Kâmiranin ida- resindeki otomobille çarpışmıştır. müsademe şiddetli olmadığı için ber iki otomobil pek az hasara uğramıştır. Pş. Hiz. ne ve diğer otomobilde bulunanlara bir şey olmamıştır. Meclis reisimize geç- | miş olsun deriz, VAKIT in tetrlikası: 72 s—— 2— VAKİT 91 Ağustos 193) ” ! bütün Zalovaya gitti Iki gün sonra gelip Izmir ve Balıkesire- gidecek Taymis muhabirinin mektubu fından vuku bulan tenkitlere cevap veriyor. Halk fırkasının azısından © vaziyetlerini ifade etmeleri istenilmiştir. Bun- Jar içinde hükümete muhalif olanlar fırkadan çıkacaklar, hü- kömetle birlikte iseler fırkanın daimi azâsı olarak kalacaklardır. Yeni fırkanm vaziyeti, bir kaç gün evvelki kadar parlak değildir. İstanbul gazetelerinin bir ikisi müstesna olmak Üzre gerisi İsmet paşaya taraftardır. Şimdiye kadar yeni fırkaya geçen meb- usların sayısı 13 ten ibarettir. Fethi beyin, ekalliyetlerin meclis ve şehir intihaplarma iştirak edebileceklerine dair söylediği sözler, nazarı dikkati celbetmiş- tir. Bundan başka yeni fırkanın bütün gayri mmenun unsurlar için bir topldnma merkezi teşkil etmesine mebni onun terakkici bir siyaset için memnnuiyete şa yante şayan bir esası siyaset teşkil etmiyeceği söyleniyor, Adliye vekili Mahmut Esat Taymis muhabiri, yeni firka | Böy şimdiki adliye sistemini ha- raretle müdafaa eden bir nu- tuk irat etmiştir. Bu sırada Fetbi bey, iktıdar mevkiine geçmek istediğini sarih bir surette söylemiş ve Sivas hattının küşat resmine iştirak için vuku bulan devete icabet etmemiştir. Baş vekilin Sivasta irat ede- ceği nutuk Fethi beyin siyasi ve mali siyaset hakkındaki ten- kitlerine cevap teşkil edecektir. 3000 ev yanmış Şanghay, 30 ( A.A ) — Endopasifik ajansı, vukua gelen bir yangının Such- tenin saha alan Cbunkingte 3000 evi tahrip etwwiş olduğunu, binlerce kişi- Min öldüğünü basaran milyonlara baliğ bulunduğunu bildirmektedir. Bir maden kazası Iondra, 30. (AA) — İskoçyada ka- in Bantyrede bir kömür mddeninde vu- kun gel: inlilâk neticesinde 14 maden smelesi enkaz alında kalmış ve onu kurtulmuştur. Ancak bü sonunculardan bir çoğununvaziyeti #etimdir. i kuvvetle muhtemeldir. Zafer bayramı Her taratta samimi su- rette tesit edildi Ankara, 30 (Telefou) — An- kara bugün, zafer ve tayyare bâyramlarile birlikte S'vasa gi- den ilk trenin sevincini de yaşa- maktadır. Yarın akşam şehrimize döne- |, cek olan Başvekilimizi merasimle karşilamak için büyük hazırlık- lar yapılmaktadır. Ismet Paşam, buraya geldik- ten bir iki gün sonra Istanbula gitmesi veya intihap dairesi olan Malatyaya hareket ,etmesi ayni Ankarada zafer bayramı Ankara 30, (Vakıt) — Zafer bayramı omünasebetile (o Fevzi paşa yapılan ziyaretleri kabal etti. Şehrimizdeki mebuslar ve yalar kendisini ziyaret et- er, Öğleden evel Sarı kışlada | bütün Ankara kıtatının iştiraki- le bir keçit yapıldı. Tayyare bayramını tesit için şehirin mah- telif © yerlerinde (o eglenceler tertip ecildi. Marmara parkında da bir gar- den partı verildi. şa dakikada devam ediyor. Sabaha kadar sürecektir. Muhtelif şehirlerde Izmir,30 (Vakıt) — Zafer bay- ramı merasimle tesit e- dildi. Gece fener alayları yapıl- du. * Aldığımız telgraflara nazaran Ingölde ve Ünyedede zafer ve tay yare bayramı samimi merasim- le tesit edilmiştir. Japon teyyerecisi Tokyo, 30 (A.A) — 20 Ağustostn Bedinden hareket etmiş olan Japon tay- yarecisi Yoshihara 10 buçuk gün uçuş- tanı ve günde visa olarak 625 milden fazla mesefe kateyladikten sonra buraya visıl olmuştur. Kesif bir halk tabakası tayyareciyi bararer ve heyecanla istikbal etmiştr. 22 Haziranda Los Angelostan hareket etmiş olan azuma amındaki diğer bir Japon tayyarecisi de garptan şarka doğru Amerikayı uçarak okyanos atlasını gemi jle geçerek ve bir ağustosta Kreydon tajyare keratgihinda tekrar tayyaresine binerek yoluna devâm etmek suretile Senle gelmiştir. İsli hazırda Tokyaya müteveccihen yolda bulunmak- tadır. Japon ahalisi, Japon tayyarecilişi. nin terakkiyatını gösteren bU iki seferden dolayı fevkalâde metsuniyet izhar et- mektedir. lerin tefessühatı, Tevkif edilenler İN ” vin tahkiki için zabıta yedi kişiyi neza dön. Evet, bazsaklardaki sizde; irisler örüsmde Atlama birinciliği Dün Bebekte yapıldı. Birinci Suat (G.S.) dir ” Atiryahlâr : ağâğida ikinci Ahmât Beyler. Kenarda Suat B. Istanbulatlama ve dalma birinciliği müsabakaları dün Bebekte Galatasaray Lokalı önündeki atlama yerinde yapılmıştır. Müsaba- kaya iştirak eden denizcilere üçü mecburi, üçüde serbest olmak Üzere altı atlama yaptırılmış her atlama için ayrı ayrı numarâ verilerek neticede yekün toplanıp atlayıcıların dereceleri bu suretle Neticede ( Galatasaraylı Suat 38 puvanla birinci gelmiştir. İkinciliği 31 puvanla Ahmet, üçüncülüğü de gene 31 puvanla Kâzım almıştır. Puvanları bir olan bu iki denizci, aralarından daha iyisini ayırt etmek üzere bir defa daha atlatılmışlar ve neticede bakem hey'eti Ahmedin atlamasını daha iyi bularak onu ikinci addetmiştir. müsabakalar umumiyet itibarile muntazam olmuştur. Dün Modada Moda deniz hamamları önünde hususi mahiyette yüzme müsabakaları yapılmıştır. ret altınr almıştır. Yedi kişinin tevkif bundan galst olacakur. Vali Ziyaettin Beyden vukubulan tühkikana göre bu tevkifin siyasi mahiyeti yoktur, Bursa, 30 (Vakr) — Gemliğin Tum- Ws köyünde vukua gelen adi bir cinaye- Tayyip Efendi, sabahleyin mucip er“ saatlerin müxurile! olacak olan - o bir sürü emval ve kenden ölünün odasına geldi. Mak tabit seyrini takip ederek bu gürül. emlâkin yegâne sahibi olması itiba-| sadı, paşanm açık kalan göz ve çe” tüyü hasıl ediyordu. rile niza ve mü, mâni olu nesini kapamak içindi. Rüştü, üstüste iki cıgara içti. yordu. Fakat gözlerini kapadığı da nazenin şu korkunç hali münhasi" çuk su ile kikadan itibaren bu aile manzume yan kendi yüzünden olmuşlu. Pa velsi e ana oğuldan ve sanı ne kadar ağır hasta olduğunu iile 5 Ayem davacı çen “İbildiğine göre kahvelerde yatsı s8” vi NE PE MİLA, OE atlerine kadar sürtünmeyip bir e” evvel konağa gelmesi icap ederdi: — kemiklerinin i yi dd duğu günlerde azemet ve ceberu-İğın emlâk ve bir sürü varis İhan Hanımefendiler, hizmetçi kızlar yanına varılmıyan anlı şan-İbu zavallı zenginler, onlara bırak-|ölünün akabi mevtte gözlerini ör” lı Halil Paşa, kendisinden bir adım|tıkları emlâk ve akarla şükran veltüp çenesini bağlamayı nerden ha“ ilerde, ölümün ezeli sükünu içinde|dua değil, bilâkis lânet ve beddua!tıra getirebilirler, getirseler bile sessiz, me v teslimiyetle) alıyorlardı. buna nasıl cesaret edebilirlerdi? yatan şu adam mı Yekdiğerine girift olan bağları) Evet ölünün bu hali kendi hatasi Bir vray Öğ in şimdiye kadar elinde tutan bu a bisi idi Fakat öd bu manzn bye mi olan paşanın gözler) damdı. Onun bir sözü, ailevi bütün rasını her gözden saklamak lâzım tabii hayatında kim bilir ne deği-iptlâfları hallediyor, onun sert bir) geliyordu. şiklikler olacaktr. Geride yeni biri du. Lâki k hepsi işti, O- Odada ağır bir koku vardı. Tw“ cidal başlıyacağı > r Pa- Ded m artık hepsi geçmişti. Ö- affün başlamıştı. Haricin temiz şanm terkettiği em ve emlâk, : in) Yâsımdan odaya giriş, bu kanat! vi Le ie mp mahdum! EM le Mağ a > vermiye kâfi idi. Rüştü, bati bir $9” Ye NEM ANE EN kilde başlıyan bu teaffünü sabaha Hali hayatında “Senin için ca- kadar anlıyamamış, fakat TayyiP di A, SE dk Senle m e e nm m MM MUHARRIRI: SELAHATTİN ENIS yus yuvarlak mini mini projek,mişti. Lâkin bir an içinde bunun)/UZünü yıkadı. Biraz fera “ #örler halinde mütemadiyen sö. e hir e eee nüp parlıyot imi emediği ” Sekiz, la ölünün oda.) verd" hü > “| Yataktan gelen buses neidi? (sna hücum ederek üzerinden! yoksa ölü diriliyor mu idi? Bütün : atlıyacaklarının (o verdiği ( korkul dikkatini toplıyarak ölünün başı * ve heycan içinde alelâcele cam- ucunda yanan şamdanlardan biri- » endirdi. Ve bütün vücudu buzini aldı. Ve cenazenin yüzüne tut- gibi kesilmiş bir halde ilk res-|tu: © geldiği kanepenin üstüne düş- Gözler, hâlâ korkunç şekildeki; Ütü; Camın östünü sort bir tirna- My m — ğın mütemadiy en kazdığını du- ağzı çerçiveliyen dişlerin arkasın- “ yar gibi oluyordu. da dil, daha şişkin bir kese halinde © Sinirleri bozulmuştu. Cebinden|duruyordu. Sol omzu üstüne düş. © “cıgara paketini çıkardı. Bir cıgara|müş olan boynu, hâlâ doğrulma- ölünün yanındaki o mumun |mıştı. Ölü, şu zahiri şeklile bir masi alevine tuttu. Her yerin mutlak bir)lüp cenazesini andırıyordu. sükün içinde olmasına rağmen ölü- nün bulunduğu yataktan, kulakla- iyi lele eld erek ek lal akal i kurban aleni, diye teminat tiği şamdanı yerine kor! tekrar i leri i .inrmız kurban olsun!,, ins ire kp ii © rına vehleten ne olduğunu tayin birden durakladı. Ve nâşin üstünü ve Şimdiye kadar pülir yeğ veren o dört hanım, Rüştü, emindi| Ef. odaya girip kendisi imam, sie edemediği garip bir sesin geldiğini| örten yorganın altından tekrar aY-İlarında için için tutuşan ateş, pa- Ki, şimdi karyolalarına kemali isti- diye giderek ve oradan teneşir içi “ işitti. Gayri iradi doğruldu. Tam)ni sesin geldiğini duydu. şanın ölümile birden ortaya çıka-| rahatla uzanmış uyuyorlardı. Hat. Yunusa haber verip konağa ve ölür bu sırada karşısındaki duvarda iri, o Fikri kudretli bir küşayişle işli-İ cak, parmaklar birer kedi tirnağı/ta uyumuyorlarsa bile bu, ihtiyar nün odasına avdetten sonra cen? simsiyah bir gölge de kendisile be-|yordu. O zaman bu sesin bardaklar) ve dişler birer köpek dişi şekliniladamın fnatemini tulmaktan ziya-|Zenin vücudundan çıkan ağır rayi” “ raber durmı Kalbi küt küt çar-'daki gezlarin boşalmasına ait bir)elacaktı. © pıyordu. Yüzündeki adaleler geril-'ses olduğunu anlıyarak müsterih (Bu adam, sağlığında - yarın va- de mirasın tarzı taksimini düşün-|hayı hissetmiye başlamıstı. mek içindi. (Gitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: