22 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

22 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“TEN Erer Ihtilâf ! Eski mahiyetini muhafaza ediyor Sporcular arasındaki ihtilâf devam ediyor. Dün gazetelerden biri aranın bulunmasına çalışıldığı- nı haber veriyordu. Bu bir te- menni olsa gerek. Çünkü dün iki tarafla da temasımız netice- sinde böyle bir yakınlığın vücu- duna delâlet edecek hiç bir emare müşahade etmedik, Bilâ- kis iki tarafta dâvasında musır- dir. Aris takımının şehrimize gel- mesi ve ayrı ayrı gruplarda bu- lunan Galatasaray ve Fenerbah- çe ile maç yapması bu ayrılıkla alâkadar görülmemektedir. Ihti- tilâf kahramanlarından biri dün bu hususta sorduğumuz bir suale cevaben demiştir ki: — Galatasarayın ve Fenerin Aris isimli Yunan takımı ile maç apması başka , aradaki ih- tap aşka iyii yapılan kontrat mucebince iki maçta oynanacaktır. Bu hususta en kü- çök tereddüde bile mahal yoktur. Eski mıntaka Merkez Anado- ludaki mıntakâlarından ya- kın ml tahütlü mektupla uzak olanlarına telgrafla Umumi Kongrenin teşrinisani içinde top- lanması lüzumunu bildirmiştir. Muhterem Istanbul helkına Yarınki mbe ü Se- lânik kulüplerinden Kis isimli Yunan futbol takımı Istanbul futbolcularile bir kaç maç yap- mak üzere şehrimize gelecektir. Balkan Türk kafilesinin Atinada bulunduğu müddet zarfında ge- rek -resmi mahafilden “gerekse sporcular ve halk kitlesinden görmüş olduğu fevkalâde hüs- | nü kabul ve dostluğa mukabil bizim de Selânikli sporcularına | ayni nezaket ve © samimiyeti Türklüğün ruhi asaletini bir da- ha izhar etmemiz zaruridir. Hemşerilerimin Obu zarureti benden evvel kabul ve teslim | ettiklerinden emin olmakla be- raber Balkan kafilesinin reisi mfatile bir keredaha bu husu- sa nazarı dikkati ocelbetmeyi vicdan borcu telâkki eyledim. Burhanettin Birinci Balkon ovünları kajuesi resi Güreş Te Güreş heyetinden : 24- tarihinde CHF Beyoğlu kaza merkezindeki mıntaka Oidman salonunda tecrübeli güreşçiler arasında bir müsabaka yapılâ- caktır; 1 — Kulüpler: Müsabakala- Türk rn İsim ve sicil numaralarını havi cetvelleri müsabakadan ev- vel heyete tevdi edeceklerdir. 2 — Tartı 12 denle ka- dardır. Müsabaka tam 1 de ıyacaktır. 3 — Hakem heyeti Ahmet Fetegeri, Kemal Seyfi, Saip, Kadri, Raşit Fuat Beylerdir. Beylerbeyi m Beylerbeyi terbiyei bedeniye Yurdu, kâtibi umumiliğinden : 31 Teşrini evvel 930 tarihine Müsadif cuma günü saat l5te senelik kongre aktedileceğinden arayı faalenin (o içtimada hazır bulunmaları rica olunur... Doktor Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası | | No. 10 : il ——— — e Bulmaca e 1234567891011 PO iğ İLAVE i Kİİ) ZİR ia LK ARZ AT RACA BEY ER AF A| N MB. E B KANI TO YE Bugünkü bulmacamız | Soldan sağa ve yukardan aşağı: Soldan sağa ve yukardan aşağı 1 — Bir üyatro (11) 2 — Mert (3), of (2) 3 — Reze (4) eski senenin "yı (8) 4 — Idrar G), dünya (3) den (3) 2 a pe ilk 6 — Hesap dahisi Tim 8 — Temel değil (3) çekmek haylı (3) 9 — En has (4) haylı (4) 10 — Ra (2) P. (2) ( — Ekonomi (11) ) (8, 21 Teşrinievel 930 « TL. wekabili Dola de Frank Lir Belga Drahm İs. Frenk Lava Florle Kuron Siliez Pezeta Mark Zonu Pengi * Kuruş 1 Türk iirası Dinar * Çerromeç — Kuruş Nüküt risterlin. — Cingilie) 1Dolar (Amerika) Frank (Fransız 00 Liret (italya İN orank Belçika) (20 Drahrsi (Yunan) o Frank | İsviçre) öLeva Bulgar) ii 1 Florin (Felemeak? b Kuron (Çeknslovan | 1 Şilieg * Avmscurya) 1Pozeta İlspanya) 1 Rayşmarb JAlmanya 1Zlo Debistan Piyanko müdürlüğünden: Numuneleri veçhile 1931 senesi için 160,000 adet el pilanı ile 10,000 adet duvar pilanı tab ettirileceginden keza iki tertip için keşide listelerinin münakasa- ları icra edileceğinden taba talip olacakların el ve duvar pilanları için 25-10-930 cumartesi ve keşide listeleri içinde 30-10.930 perşembe günü pey akçalar ile birlikte piyango müdürlüğünde müteşekkil mubayaat komisyo- nuna müracaatları, İğvaracak ve Çarşamba Iskenderi Yeni posta —7- VAKIT 22 Tşineveel 1940 —— “ pulları resim müsabakası P.T.T. Umum müdürlüğünden: 1 — Tabettirilerek posta pullarının resimleri için açılan müsabakada münasip bir eser alınmadığından müsabaka tekrar açılmıştır. Müsabakaya yalınız memleket dahilinde veya harincide bulunan Türk san'atkârları iştirak edebilirler. 2 — Resimler posta pulları üzerinde bulunması lâzım yazılarla beraber hak ettirilebilecek şekilde olacak, yani üzerlerinde Türkiye Cümhuriyeti ve posta kelimeleri ile pulun kıymetini gösterecek rakkam ve kuruş veya para kelimeleri bulunacaktır. Hazretlerinin portresi 3 — Pullardan biri Gazi etrafında ankadreman olacak ikincisi harf inkılâbımızı ve üçüneösü memlekette ziraati temsil edecektir. Pulların eb'adı » kenarlarındaki zımba yerleri (tırtıllar) bariç olarak - boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak resimleri eb'adı pulların eb'adından on misli büyüklükte ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb'adında birer «İğ fotoğrafları raptedilecektir. 4 — Resimlerin biçbir yerinde sahibinin ismi ve adresi yazılmıyarak yalınız sahibi tarafından intihap olunacak dört rakkamdan müteşekkil bir işaret konulacaktır, Resim sahibinin ismi ve adresi aynı rakamları havi ve resimlerle beraber verilecek kapalı bir zarf içinde yazılı olacaktır. 5 — Müsabakanın şon günü 20 - bisinci kânun-930 tarihidir. Resimler ve kapalı zarfla Ankarada posta işleri müdürlüğüne, Istanbulda P. T. levazım müdürlüğüne, diğer yerlerde de P. T. baş müdür veya müdürlüklere verilecektir. 6 — Resimler ikisi mürekkep bir hey'etçe tetkik edilecektir. 7 — Resimlerden Reisicümbur Hazretlerinin porteresi etrafına yapılacak ankadreman için 500 ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira mükâfat verilecektir. B — İntihap edilen resim sahibi mümeyyiz hey'etçe lüzumunda gösterilecek (değişikliği resim üzerinde yapmağa mecbur olacaktır. e 9 — Buna dair daba ziyade malömat ulmak istiyenler şifahen veya yazı ile P, T. T. U, M. posta işleri müdürlüğüne müracaat edebilirler. maarif vekaletinden birisi dahiliye vekâletinden tayin edilecek üç zattan ( Serti Merkez acentesi: Galata Köprü başında Beyoğlu 2362 Şube aeentesi: Sirkecide Mühürdar zade hanı altında Tellst2740 cumartesi sabahı İzmire varır ve İzmirden saat 12de kalkarak azartesi saatlOda Iskenderiyeye) yeden kalkarak izmire uğ rıyarak İstanbula 12 de gele- cektir. ISKENDERİYEDEN aktar- ma PORTSAİT için de eşya kabul olunur. Trabzan İkinci postası (REŞITPAŞA) vapuru 23 teşrinevel Perşembe akşamı Galata nhtımından kalkarak inebolu, Oo Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, o Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya gide- cek ve dönüşte Pazar iskelesile Rize, Of, Trabzon, Polathane, Giresun, Ordu, Fatsa, Sam- sun, İneboluya uğrıyarak ge- lecektir. 50 Tane çiralı çam kütüğü 63 Demet muhtelif eb'adda demir çubuk. Yukarıda cinsleri gösterilen iki kalem malzeme iki şart- name ile münakasaya cıkarıl- mıştır. Vermek istiyenlerin 22 birinci teşrin 930 tarihinde levazım müdürlüğüne gelme- leri. istanbul ticaret wüdürüğüncen. Istanbul umum mağaza, apar- tıman kapıcı ve odabaşıları es- nafı cemiyetinin idare hey'eti intihabı 26 - 10-930 pazar günü saat 10 dan 16 ya kadar Galata Voyvoda caddesinde Voyvoda hanındaki cemiyet merkezinde yapılacağı (o alâkadarana (ilân olunur. (81 - 286) ! yapılacaktır. Istanbul yollama müdürlüğü için 'halat ve motörin yağı aleni münakasa- ya konulmuştur. İhalesi 30710930 per şembe günü saat on dörtte Fmdıklıda heyetimizde yapılacatkır, taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabilinde şart- namesini heyetimizden almaları ye ni- İvsunelerini görmeleri ve ihale saatin- | den evvel teminatlarile heyetimizde ha zır bulunmaları. im ÖN . İzmit ve civarındaki kıtsat ve mües- | sesatın ihtiyacı olsn yulaf kapal Zarfiş münakasaya konmuştur. İhalesi 28-10-90 sah günü saat 14,301n İzmit nskerf Sa- wn alma komisyonunda © yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere Fın- dıklıda heyetimize ve şartnnme almak ve tekliflerini vermek zere teminatla. rile mezkür komisyona mürtcastları, ».. . Izmitteki kıraat için kuru fasulye kapalı zarflı münskasaya konmuştur. ! İhalesi 2-11-980 pazar günü #ast 13,30- ta İzmit Satın alma komisyonunda yapı- Jacaktır. Taliplerin şartname almak ve tekliflerini vermek Üzere o ceminetlarile mezkür komisyona müracaatları, ». İstanbul Levazim dikim evi için 400 kilo motör yağı ve 1500 kilo ince ma- kina yağı pazarlıklı münakasâya kon: muştur. İhalesi 93-10 935 perşembe gü- nü saat İ$te Fındıklıda heyetimizde Ta iplerin şartnameyi ve nömupelerini görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin de ihale se- atinden eyvel heyetimize müracaatları, ... Merkezdeki kıraat ve müessesat hay- vanatının ibtiyacı Olan Arpa kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Mhalesi 5.11.9380 Çarşamba günü saat 1S te Ankam Merkez satn alma komisyonunda yapı- lâcsktır. “Taliplerin şartname almak ve tekliflerini vermek Üzere teminarlarile mezkür komisyonu eüracaatları, ni ice Neferen 2 Motor Kaptanı gz » o Çarkçın 5 Serdümen 4 Ateşci 6 Tayfa Istanbul Levazım yollama müdürlü- günde maktu ücreti şehriye ile çalışmak üzere yukarıda yazılı meslek erbabına iheyaç vardır. Bu vazifeyi ifaya mukte- dir. zevsttan istihtama talip olanların imtibanlırı icra edilmek üzere meslek şehidetnamelerile hüsnü hal ashabından ve ileli sariyeden msşun Olduklarma dair lâzrm gelen vesaikı hamilen Topba- mede Salıpazan apartımanı karşısındaki İstankul Yollâma Müdürlüğüne müreca- alan, Defterdarda Levazım dikim evil ve Sirkecide demirkapıda saraçhane ais barında saraciye kısmında mevcut 65000 ilg 80000 kilo beyaz ve hâki bez kırpın- tuların beher kilosu on yedi kuruş on Üç buçuk parada talibi uhtesindedir. Taliplerin şartnamesini beyedimizde ve kırpıntıları o Defterdarda ve Saraçhane ambarında Levazım dikim evinde gör- mek Üzere hergün ve fazle fisla almak istiyenlerin müzayede günü olan 26-10- 930 Pazar günü saat 14 ten evvel te- minatlarişle Heyetimize müracaatları, s.a. Istanbuldaki kıraat ve müessesatn Erzak ve Ekmek nakliyatı kapalı zarfla müna- kasaya konmuştur. İhalesi 15-11-0930 Cumartesi günü $ast 14 te Fındıklıdı Heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin yiri kuruşluk pul mukabilinde şartnamesini slmak üzere hergün ve münakasaya iş: urak etmek üzerede ihale sastinden evye teminatlariyle Heyetimize müracaatları liktisadi ve sina! tesisat ve işletme Türk Anonim Şirketinden: Şirketimizin 4 mayıs 1030 tarihinde toplanan hisşedaran heyeti umumiyeşinde ittihaz olunan mukarrerata Yani Rakş ve Hrisissomos Raka efendiler tarafından hisseder sıfatile itiraz edildiği ve mez kür mukârreraın feshi için Istanbul Birinci Ticaret mahkemesine müracdat olunduğu ticaret kanunununi8! inci mad- desi hükmüne tevfikan wsülen ilân olunur. Meclis idare İLÂN Istanbul da Sultan Hamamında Ha- çopulo Hanında 32 numarada kumaş &- earetile iştigal eden (Bedros Baramyân) efendinin İstanbul. icra riyasetine vuku bulan konkordato talebinin nazara alın masına ve komiser tayinine katar veril. miş olduğundan alacaklıların tarihi ilân- dan itibaren yirmi gün zarfında Bahçe- kapı da, Meydancıktz, Aninyadi hinim- daki yazıhaneme her gün saat on ile on iki arasında vesikalarile birlikte mürica- atla alacaklarını kayır ertirmeleri, hilâfın- da hareket edenlerin konkordato müzâ- keresinden hariç tutulacakları ve müza- kere için de Teşrinisaninin 22 inci cw- marcesi günü Sant 10 dı mezkdr vazıha- nemde bazır bulunmaları ve müzakereye takaddüm eden on gün zarfında alacak» Tların vesikaları tetkik edebilecekleri ic ra ve İllds kanınunun283 öncü maddesi mucibince ilân olunur. Avukat Halit Arif Kömürciyan B. asarından Amel! hesabı tcari 120 Ameli usulü defteri 4 kısım 159 Amelf ve çatbiki kambiyo 5 Amerikan usulü: Yevm D. Kebir o ?5 Yeni muhasebe vsulü 175 Ticari malâmat ve bankıcılık 150 Ikuset ilmi 195 * “ i

Bu sayıdan diğer sayfalar: