25 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

25 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cümhuriyet merkez bankası Yeni bir tamim hazırladı Maliye vekâleti pek yakında teşkil edilerek oOolan Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının faaliyet ve vazifeleri hakkında bir tamim hazırlamıştır. Banka” nın başlıca vazifesi şunlardır: İskonto fiatını tesbit, para pi- yasasını tanzim ve Türk parası istikrarın temin için hükümete mâzahir olmak. Bu istikrara matuf olarak hali tedavülde bulunan 158 milyon liralık evrakı naktiye banka uh- desine verilecek bu evrakl nak- | tiyenin karşılığı olmak üzere hü- kümet bankaya 500 bin altın lira ve 116 milyofi franklik bey- nelmilel kıymetler yatıracaktır. Manifaturaçılar dün toplanamadılar Yeni idare heyetini seçmek üzere dün sabah Beyoğlu C. H. Fırkası kaza merkezinde topla- nan manifaturaçılar cemiyeti ka- nuni ekseriyeti bulmadı. Idare heyeti seçilmesi de gelecek haf- taya bırakıldı. # Bütün esnaf cemiyetleri yeni ve hiçbir fırka tarafından namzet gös- terilmeyen idare heyetleri seçi- yorlar. Esnaf cemiyetlerinin hep- si bu işi bitirdikten sonra umu- mi bir kongre halinde toplana- caklar ve cemiyetlerin esnaf iş- leri hakkında faal bir rol oyna- ya bilmesi için tetkikatta bulu- mup tedbirler alacaklardır. E- velce esnaf cemiyetlerinin faali- yeti sadece cüzdan vererek ai- dat toplamağa, yapılan merasim- Mi iştirake münhasır kalıyordu. eni yapılan teşkilât doğru- dan, doğruya küme inmesi tiği idare heyetlerine (istinat edec:”i için esnaf işlerile çok sıkı ve yakın bir surette alâka- | dar olacaktır laylmeisimieei Pire seferleri başlıyor Seyrisefain idaresi Pire 2cen- talığını Handrit isminde Pirenin en muleber tüccarlarından bir zata tevdi etmeğe karar vermi ve keyfiyeti kendisine bildir- miştir, Gelecek cuma Istanbuldan Iskenderiyeye hareket edecek olan Ege vapuru dönüşte çar- şamba günü Pire limanınada uğrayacaktır. e Mearif cem.yeti piyankosu Zekâ ve ıstidatlar olduğu hal- de ilke ve tali tahsisilerini ikmale mali kuddretleri kifayet etmeyen Şençlerin ikmali taksillerine bil- fül yardım etmek üzere Türk arif o cemiyeti bir piyanko tertip: etmiştir. Piyankoya o konulan Eşyalar arasında (O Doç markalı bir “tomobil ve yuksek kıymetli bir çok hediyeler vardır. Bilet Yatları bir liradir. memurluğuna İsmini ve ad Taşra karilerimizden İsta Muvazzah adreslerini ve on yy yy Eksik kupon'arımzı şimdiden VAKIT idarehane. sinden #edarik ediniz İkinci tertip kuponlarımızın kur'asına iştirak edecekler 31 Teşrinievel 1930 tarihine kadar isimlerini vazıh adresleri ile beraber VAKIT Müsabaka Ümmeti Sind halkin. sinin ŞERHİ Marograf Nereye konulacak? Denizde 10 metrelik bir kanal açılacak Rasatanenin, denizin seviyesini ölçmek için Kızkulesinde bazı te'sisat yapmak istediğini yaz- mıştık. Haber aldığımıza göre Rasatane yaptiğı tetkikat neti- cesi te'sisatı kulede yapmaktan vazgeçmiş daha münasip bir yer aramıya başlamıştır. Rasatane müdürü Fatin B. dün bu me- sele hakkında gazetemize şu izahatı vermiştir: — Evet. Denizin seviyesini ölçmek için bir mevki arıyoruz. Marmara ile Karadenizin karış- tığı yerde birçok cereyanlar var- dır. Iki denizin seviyesi bazan tehalüf eder. Onun için münasip bir yere bir marograf, “Meddü cezir aleti, koyacağız. Kızkule- sinde tetkikat yaptık masraf çok oladağı için vazgeçtik. Şimdi Ahırkapı ile Yenikapı arasında bir yer ariyoruz. . Te'sisat (10) metrelik bir kanal açmak sure- tile yapılacaktır. Bu aletin çok faydaları vardır. Meselâ Beyazıt deniz seviyesinden şukadar yük- sek derken hangi denize istinat | R R HABE Cemiyetlerde: Berberler arasında inihap Geçenlerde berberler cemiyeti yeni idare heyetlerini seçmişler- | intihabın kanun; suretleri haiz olmadığı da söylenmektedir. Iddia edildiğine göre 3000 «e yakın azadan ancak (150) kadarı intihaba iştirak etmişlerdir. Bun- dan mada, tenkit edilen eski idare heyeti bundan müteessir olarak seçilseler de yeni idare heyetine girmemeğe karar ver- mişlerdi.. Halbuki bu szadan ikisi yeni heyete seçilenler ara- sındadır ve bir rivayete göre bu neticeyi kabul etmişlerdir. Bu nokta da hayli hararetli mü- nakaşa edilmekte ve bazı ber berler arasındaki ihtilâf bu se- beplerden dolayi neticelenmek- tedir. için bugün eski idare heyeti toplanarak vazıfeye devam ede- cek, yukarıda yazdığımız iki &- zanın yeni idare heyetine iştiraki kabul edip etmedikleri anlaşıla- caktır. Bunlardan dolayi içtimam ediyoruz, bu malümat değildir. Denizin seviyesinde muhtelif sebepler dolayısile bazan (45) santime yakın tehalüfler olur. Bu alet ise mülevassıt noktayı tayin edecektir, Ikinci faydası Meddüceziri ta- yin etmesidir. Sonra haritanın esasını teşkileder, Rakımlar için b bir noktadır. Eugün Ankereya gidiyor İ 5. C, fırkası reisi Gümüşane | msb'usu Bethi B. ailesile birlikte | bu akşam Ankaraya gidecektir, S.C. fırkası erkân B.M, M. si açılmadan evvel! Ankarada | toplanarak müzakerat esnasında takip edecekleri battı hareketi | tespit edecektir. Fırka erkânı Ankaraya gittik- ten sonra merkezi Ankarada açılacağından o şimdiye kadar Nazlı handa bulunmakta olan Istanbul vilâyeti ocağı Kolmis apartımanına nâkledilecektir. Fethi'B. Bursa valisi B. aley- bine açtığı davayi takibetmek üzere avukat Asaf Beye vekâlet vermiştir. —— Gelen meb'uslar Izmir meb'uslari Vasıf, Münir, Rahmi, Osmanzade Hamdi, Çüm- buriyet Halk fırkası müfettişi Konya meb'usu Zühtü, Denizli meb'usu Haydar Rüştü, Yusuf i ve Aydın meb'usu Emin Fikri Beyler Gülcemal vapuru ile şeh- rimize ge'mişlerdir. ynkiy bildirmelidirler i 5 resini kaydettirmemiş olanlar kur'aya iştirak edemiyeceklerdir. mama nbulda bildiği olmıyanlar kuponlarına beş kuruşluk posta pulu leffederek VAKIT müsabaka memurluğu adresine göndermelidirler. yy O hayli gürültülü olacağı tahmin edilmektedir" —ğ———ğ— İbrahim Tali B. Milis teşk jâtından bahsetti Şark vilâyetleri umumi müfet- tişi Ibrahim Tali B, Urfada çı- kân «Milli gazete» ye beyanatta bulunarak şark © yilâyetlerinde yapılmakta olan milis teşkilatın- * daü Baliseimiş ve halkımızın bu teşkilâta büyük bir alâka göster- diğini söylemiştir. Ibrahim Tali B. Urfa milisle- rinin asayişi ihlal ettiği iddiasile meçhul bir kaç imza altında gönderilen şikayetnameden bah- setmiş bu isnadın İâmamile yâ“ lan olduğunu milis teşkilâtının mazbut bir halde bulunduğunu şimdiye kalar asayişi ihlâl eden hiç bir hareketi görülmediğini söylemiştir. Arabalar da başladı Galatada türün tesrerile uğraşan: Tri- yandafilos nhtm dadeesinde bir araba- mın alında kalmış, biraz sonra da öl- wüştür. Polis tahıkikısa başlamıştır. Zavllı amele Kurtüluştz oturan amele 25 yaşında Sarandi dün “Tüksimde yeni yapılmakta olan Muhlis & apartmanında çalışırken altıncı Katran, yere Püşmüş ve ağır su- Ten yarâl: nmuştır. Amerikan hastanesine kaldınılin Sarandi DİR saat Sonra öl müştür. a Müşteri mi, haydut mu? Şoför Kemal 1990 numaralı otomo- dört kişiyi Kadıköyünden iç Grenköyün: göcürürken - müşterilerden biri otomobilden kendisini yere atmıştır. Bunun üzerine otomobilde kalan üç kişi şoförü silabla tehdt etmişler ve para 1s- | temişlerdir. ve bunun üzerine üç müşteri meydandan kaybolmuşlardır. Yangın başlangıcı Eminönünde: Izmir» sokağında Erzö- ( rum Anbannın Üst Kanoda koço ve Sezai efendinin atelyesinden yangın çık- #nış, atelye kismen Yanmiş ve yetişen itfaiye tarafından söndürülmüştür. Alacak yüzünden Beyazzıtta kundura boytem Hüsnü İle şoför Naki alacak yüzünden kavga yaralamışür, j İba mi di. Yeni intihap henüz tasdik | edilmemiştir. Diğer taraftan bu ! eski heyetin kararına rağmen | Haber aldığımıza göre, yeni | heyet henüz tasdik edilmediği Ya LERİ Falih Rıfkı 83. Hariciye vekili Tevfik Rüştü beyle birlikte Rusyaya giden Bo- lu meb'usu Falih Rıfkı B, dün avdet etmiştir. | Aslı yok mu? Dünkü sabah gazetelerinden birinde bir doktorun teftiş ba- hanesile Çemberli taş ve Sirkeci lokantalarından makbuz verme- den ceza aldığını bildiriyordu. Dün Sirkeci ve Çemberli taş lokantacılarından bir kaçınasor- duk böyle bir şeyden haberleri olmadığını söylediler. Küçük ha Musakkafat — Vergisinin tenzili için tetkikata başlanmışnır. Mülkiye müfettişleri — işten el çektirilen memurlar için Dahliye vekâ- letinden müsaade olacaklardır. Zabıta belediye memurları — Sicilleri Dahliye vekâletinden istenmiştir. Radyo — Şirketi (o Darülbedayie | müracaat ederek haftada bir gece Rad- | yoda remisiller vermesin! rica etmiştir. Rusya ile — Aramızdaki dcaret mukavelesinin müddeti dün bitmiştir. RAE eza A, ist. B. Darülbedayi temsilleri İSTANBUL BELEDİYESİ SIMEbA Melek nebi Pazartesi akşamından itibaren en büyük Fransız artisti olön Y MORLAYı Bu akşam saat 21,30 da h Deli l Parist i i er | | lm ade de j v ii Ul | Ma olanFran- . pmen! sızca Nakleden: LL Müttehem kalkınız! Bedrettin İ)sarlak filminde takdim edecekti Bu akşim üniformalı zabitan için biletlerde tenzilât vardır Merkez acentesi Galata Köprü başında Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide Mühürdar zade bam alunda Telİs.2740 Sadık zada biracerler Yapurları Karadeniz Muntazam ve Lüks postusi Inönü vapuru26 nü teşrinievel Paza Pm Sirkeci rıhtımından kalkarak Zonguldak, Inebolu, Ayancık; Samsun, (oOOrdu,. Giresun, Trabzon ve Rizeye azimet ve avdet edecektir. Tafsilât Oiçin © Sirkecide Meymenet hanı altında acen- talığına müracaat. Telf. Istanbul 2134 İzmir sürat... (GULCEMAL) Vapuru 27 teşrinievvel pazartesi 14,30'da Galata rıhtımndan kalkarak sali sababı İzmire varır ve çarşamba 14,30 da İzmirden kalkarak perşembe sabahı ge- lir. Vapurda mükemmel bir or- kestra ve cazbant mavcuttur. Trabzan birinci Postası (CUMHURİYET ) vapuru28 Teş- - Salı akşamı Galata rıhtımından kalkarak Zonguldak, inebolu, Sinop, Sam: sun, Giresun, Trabzon, Ri- zeye gidecek ve dönüşte Sür- mene, Trabzon, Görele Gire- sun, Ordu, Ünye, Samsun Sinop, İnebolu, Zonguldağa ALEMDAR zadeler i VAPURLARI “O . vpuru 26 Millet Teşrini” evel PAZAR gi akşamı saat ji B de Sirkeci rıh- tımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Or- du, Gireson, Trabzon,Rize Ma- 5 pavri,Hopaya azimet ve avdetle ii Vakfıkebir, Görele ve Ünyeye i dahi uğrayarak avdet ede- W cektir. i o Müracaat mahalli: Istanbul ii Meymenet Hanı altındaki ya E zıhane, Telefon Istanbul 1154 — Müessesat ve mektep müdürü beylerin nazarı dikkatine Beyaz ve lâke yaylı ve zincir somyeli KARYOLALAR Ucuz fiatla satılmaktadır. Karyola ve madeni eşya fabrikası. Sirkeci Ebuasuut caddesi, Telefon, Istanbul 4252 . na . Amasya vilâyetinden: 1 — 9697 lira 66 kuruş bedelikeşifli Merzifon - Çorum yolu- nun2l 4 040 — 22 4 053 kilometroları arasında 1013 metre Şos tamiratı esasiyesi 14 müceddet menfez bir adet iki metrelik beton arme köprü ve iki adet üç metrelik betonarme köprü inşaatı 10, 10, 930 tarihinden 30, 10, 930 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve altı ayda ikmal olunmak ve kapalı zarfla müzayade ve müna- İ kasa kanununa tevfikan münakasaya çıkarılmıştır. 2 — Ihale, müzayede ve münakasa kanuna muvafık şeraitle ktar. yi Daha fazla izahat almak isteyenlerin Amasya nafia daj- etmişler, Hüsnü baçak'a şölorü iki yerinden) resine ve ihale için de Amasya encümeni vilâyetine müracaat ey- lemeleri olunur, 5 — VAKIT 25 Teşrinevel 1930 << (© vi

Bu sayıdan diğer sayfalar: