17 Mart 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

17 Mart 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKIT 17 MART BiLECiK RAKISI Türkivenin en meşhur ve mergup rakısıdır AN nk ERMENİLERE Alı ticaret mektebi Himayesinde Orta ve yüksek Gece Meslek Kursları Tedrisat Nisanın ilk haftasında başlar. 31-3-931 tarihinden sonra kayıt kabul edilmez. Np afsil ât çin: Sultanahmette Ali ticaret mektebi binasında gece kursları idaresine Cumartesi, Pszartesi, Çarşamba ak- şamlari 6,30 da müracaat edilmeli. Tabriren müracaatlara cevap verilir. Maarif Vekâletinden: Ankara Gazi Terbiye Enstitüsüne ilâveten yaptırılacak jimhastik — salonu ( inşasaalı 10-2-931 tarihinden itibaren 25-3- 931 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler inşaat, şartname ve muka- velename suretlerile plân ve projeleri tedarik etmek üzere bera * berlerinde şımdiye kadar yapmış oldukları inşaata dair Bonser- vislerile fenni ehl'yetnamelerini hamil oldukları halde her gün Maarif vekâleti inşaat dairesine müracaat edebilirler, ibale 25-3-931- tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te Maarif vekâletinden toplanacak olan inşaat komisyonu tarafından , icra edileceğinden mülaahhitlerin aynıvgün ve saatta müzayede, münakasa ve ihalât kanununa göre tanzim edecekleri teklif mek- tuplarını mezkür. komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. ŞAR AMŞ Z z . . A ga A ng istanbu! Belediyesi ilânları Eİ ve ayak ile hamur yuğurarak ekmek imalinin men'i , hakkında zakılai belediye talimatnames'nin 364 öncü mad- desine kaim olmak üzere Encümeni 'daimice kabul ve tasdik olunan madde; yire derç olunmuştur. Müeddesına (o tevfikan haraket olunması lüzumu alâkadarana ilân olunur. Madde 364 Halen elektrik cereyanı geçmekte olan mahallerde bulu- ban fınıncılarda elektrik ile mütekarrik bamur yuğurma maki- nesi kullanmak O mecburidir. Elektrik cereyanı olupta henüz hamur makinesi koymıyan fırınlarda işbu tenbihatı belediye» nin meşri tarihinden İtibaren altı ay zarfında koymağa mec- burdurlar. “Elektrik cereyanı mevcut olmıyan omahallerdeki fırınlar dahi cereyanı elektriki tesis edildikten sonra bu mecburiyeti ifa ile mükelleftirler. Fırınların iki sene zarfmda e'eyici, ke- sici makineler istimal etmesi temin olunacaktır, Bunlar yapıl- madıkça yeniden fırın açılmasına möszade olunmaz. , .. Sa - Çilteler Nümüne ağılı mü- .. .. e dürlüğünden: Bedeli keşfi 6999 lira 89 kuruştan ibaret olan çiftler aziziye mevkii de (Camili Kışla) bu sene bir kısmı inşa ettirilecek nümune ağılı 2/3 1931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü- nakasaya vaz ve 22 3/1931 tarihinde ihalesi icra edilecektir. Taliple- rin şeraiti anlamak üzere Eskişehir baytar veya Mahmudiye nümune ağılı müdürlüklerine müracaatları hususu ilân olunur. Emniyet sandığı müdürlüğünden Refail Efendinin 13552 ıkraz numaralı deyn senedi mucibince istikraz eylediği meblâğ mukabilinde sandığımız namına merhun bulunan Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Halil Bey sokağında eski İl ve yeni 31 numaralı münhedim hane arsasının tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarı larak (20) lira bedel mukabilinde müşterisi namina kat'i kararı çekilmiş ve istikraz esnasında borçlunun tayin eylediği ikamet gâhma tebligât ifası için gönderilen üç günlük son ihbarname zahrına mahallesi heyeti ihtiyariyesince yazılan meşrubattan mu- maileyb Refail Efendinin vefat eylediği ve mirasçılarının üç Sene mukaddem Parise gittikleri ve isimlerinin ve muvazzah adresle- rinin meçbu! bulunduğu anlaşı'mış olduğundan ilân tarihinden itibaren on gün zarfında borç tamamen ödenmediği takdirde mezkür münhedir. hane arsasının müşterisi namına kat'i ferağ .muamelesinin icra kılınacağı tebliğ makamına kain Üzere olmak ilân olunur. Seyrisefain Merkez acentase Galata Köprü başı B 2302 Şube acentası Sirkecide Mühürdar zade hanı İst.2740 fyvalık sürat pastası (MERSİN) vapuru 17 Mart Salı 17 de Sirkeci den Gelibolu, Çanakkale, Kü- çükkuyu, Edremit, Bürhaniye, Ayvalığa kalkâcak ve dönüş- te - Altmoluğa da uğrıya- 13 in li ip Trabzon (kini IKARADENİZ) vapuru 19 Mart Perşembe akşamı Galâa- tadan İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, (o Hopaya kalkacak ve dönüşte Pazar, Rize, Of, Sürmene, Trabzon, Polatane, Tirebolu, Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye; Samsun, Sinop, İnebolu, Zonguldağa uğryacaktır. Mersin Pastası (ANTALYA) o vapuru 20 Mart cuma 10 da Galatadan Çanakkale,Izmir, Küllük, Bod- rum, Rados, Fethiye, Antalya, Alâiye ve Mersine kalkacak dö- müşte Taşucu, Anamur, Finike, Andifli, Kalkan, Kuşadası Ça- nakkale Geliboluya Arimette uğrıyacaklır. Çanakkale için yük alınmaz di! lerinin en büvük “vazifesi nedir Çocuklarını Tutumlu ye Muktesit Yetiştirmek. O halde? derhal .... ZİRAAT Bankasından AN Devlet Demiryolları ilanları j Bilecik - Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tamiri do- layısile 19-3:931 tarihine müsadif perşembe günü 4 ve 3 No. lu katarlarımız yalnız Haydarpaşa - Arifiye - (ıydarpaşa arasında seyrüsefer (edecekleri ve Arifiye - Eskişel.r - Arifiye arasında seyrüsefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilân olunur. . M.V Satın alma ko- misyonu Hântarı ! M Levazım dikim evi için iki adet yangın tulumbası ile bir adet 15 metrelik tu. lumba hortumu pazarlağa konmuştur. İhalesi 18 mart 931 çarşamba günü sa- at M te Fındıklıda hevetimizde Yapı. | lacaktır. Taliplefin şartname ve tw lumbalara sit resim ile hortum nümu nesini görmek üzere her gün ve ihale saatinden evel teminatlarile — birlikte heyetimizde hazır bulunmaları, Piyanko müdürlüğünden: Nümuneleri veçhile 3.000.000 kâğıt rozet ile 3.040.000 adet İğne tap ve mü- bayaa edileceğinden tab'a ve itaya ta- lip olacakların 18 mart 931 çarşamba| günü aleni pazarlık suretile münaka- saları icra edileceğinden yevmi mezkür de pey akçelerile birlikte piyanko mü. dürlüğünde müteşekkil tayyare müba- yaa komisyonuna müracaatları, İt ve cozayı Kimyeviye ve sebze münakagas imi o Yüksek Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: Tabettirilecek'olan - 6900 adet» 25 187 kalem eczayı kimyeviye ve 54 kalem kimya alâtı ve mek* varaklı defterlerin pazarlıkla icra edi) tebin 931Mayis gayesine kadar ihtiyacı olan 18 kalem yaş sebz€ len münakasasında — beher adedi için 2-4-93)tarihine müsadif perşembe günü saat İ3te ihaleleri icr8 verilen fiat haddı lâyıkında görülme. edilmek Üzere ayrı ayrı münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Tasi diğinden 18 mart 931 çarşamba günü) iplerin şartnameleri görmek özere Ortaköy caddesinde a süat 15 te münakasuya devam olunaca.| mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin istan! ' iktisadi müesseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminat” &mdan talip, olacakların 'yevmi, mez. muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkürda mektept€ kürde piyanko müdürlüğünde — müte müteşekkil komisyonu mabsusuna müracaatları, şekkil tayyare mübayaat komisyonuna Tasbih: 9 Mart 931 tarihli nüshamızda intişar eden yukardaki 'zelmeleri ilân olunur. ilânın ihale tarihi 244-931 olacak iken sehven 2-5. 931 olarak tertip edilmiş olduğundan tashih olunur. 0 Tam za Z Li . Belsoğukluğu vi| iktisat Vekâletinden: Ankara Merkez Tohum islâh istasyonu civarında yapılacak olan 4563 lira bedeli keşifli Miçerlin saksı serasile iki adet fide yekiştirme #erasının inşası Larihi ilândan itibaren 21 gün müd detle kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. ihalesi 29 Mart 931 tarihine müsadif Pazar günü yapılacaktır. Şartpameyi ve plânları almak istiyenlerin Vekâlet muhaseb€” sine (5) lira vererek alacakları makpuzla Ankarada telsiz GiV# rnda Piraat enstitöleri inşaat heyeti fenniyesine mürac3a! ve taliplerin. bedeli keşif 9 7,5 uğu nispetinde teminat ak$€ lerile birlikte yı vmi mezkürda saat (15) te iktısat vekâleti Zir! müsteşarlığında müteşekkil komisyona müracaatla müzay€“ ve müpakasa kanunu ahkâmına tevfikan tekliflerini dermey# eylemeleri ilân olunur. PROTEJİN >: kullanınız. Her eczahanede ir Mi gg ça bulunur. çel mütehassısı DOKTOR RIZA ENVER | Cağaloğlu Emniyet ( sandığı arşısı No. 37-Tel. 2. 2683 Mesul Müdür Refik Ahmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: