24 Eylül 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

24 Eylül 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gi DEN... — 6 — VAKIT 24 Eylül 1931 — Gazi Hz. Halkalıda köylüler (Üst tarafı 1 inci sayıfada) kanlılıkla konuşmakta devam etmiş, nihayet delikanlının istediği 15 lirayı arasında ler, kendilerine verilen adresten ken- dilerile pazarlık eden zatın Gazi Mus! tafa Kemalin kendisi olduğunu anla. vermiştir. Bundan sonra delikanlı ile) mıŞlar, ondan sonra çok sıkılmışlar, büyük biraderi kavunları vermiye razı “Gazi Paşaya karşı kabalık olmuşlardır. Gazi ile köylüler arasında veriş olup bittiği sırada Hazretlerinin maiyetleri de yaptık (Kendisini tanıyamadık!,, diye kendi a- bu alış ralarında söylenmişler, müteessir ol. artık Gazi muşlardır. Maamafih köylüler üzüm- arkadan'leri ve kavunları saraya götürdükleri yetişmiş bulunuyorlardı. Bununla be. zaman kendilerine çok güzel muamele raber köylüler arkadan gelen otomobil içindeki zevat ile Gazi arasında hiç bir) münasebet hulunmasma ihtimal vermi- yorlar, bunun için kendilerinden bir araba kavun satın alan kimsenin Gazi olabileceğine en küçük bir şüphe bile göstermiyorlardı, Altı küfe üzüm Kavun için yapılan pazarlık bittik. ten sonra Gazi arkadan bir başka kör. lünün geldiğini görmüştür. Arkadan gelen bu köylünün de altı küfe üzümlü vardı. Gazi ona da üzümü kaca sata. tağını sormuştur. — Okkasını on kuruşa satacağım... cevabını almış, 7,5 kuruş fiat vermiş. tir. Fakat köylü muvafakat etmeyin. razı ol- ce nihayet on kuruş vermiye muştur. Ancak bu defa küfeler icinde. ki üzümlerin nasıl tartılacağı meselesi! Köylünün yanında kantar bulunâma:| mıs. bunun üzerine köylü cebinden bir! defter çıkarmış, altı küfe üzümü evel. ce tartarak bu deftere yazdığını söyle! çıkmıştır, olmadığı için buna imkân miş, oradaki rakkamlar: © göstererek bu hesaba göre altı küfe üzüm için 30) Vira istemiştir. Gazi, bu hesaha da mu- vafakat etmiş, gerek kavuncuya, ge-i rek üzümeüye istedikleri paraları ver- miştir. Bundan sonra köylüler; — Peki, malları nereye götüreceğiz? | Diye sormuşlardır.. Gazi bunun üze- rine kendilerine bir pusia ürerine ad. resini şu suretle yazıp vermiştir: Büyük mlşterinin adresi “Dolmabahçe sarayında Gazi Paşa... olan bu Yeni harfler ile yazılmış adresi eline alan köylü heceliyerek “Gazi, kelimesine kadar okumuş, fa- kat yine bu adresten üzüm ve kavunla- rı satın alanın Gazi M. Kemal olduğu! nâ İntikal edememiştir. Nihayet Ga- zi kendilerine: — Siz İstanbula gidiniz. Oraya va- rınen polislere bu adresi okuyunuz, si- ze üzümleri ve kavunları götüreceğiniz! yeri gösterirler. Oraya götürüp teslim edersiniz. Demiş ve köylülerden ayrılmıştır. Trende garip bir vak'a Gazi Yeşilköye g:lip maiyetleri erkâ.. nile beraber Mep birlikte alelâde yol- bindikleri zaman yine kendilerini tanıtmadığ! için burada şayanı dikkat küçük bir hadi- cular gibi bilet alıp trene se cereyan etmiştir. Gazi Hazretleri- nin (Foks) isminde çok sevimli ve has- sas bir köpekleri vardır. Bu köpek kendilerinden Asla ayrılmaz Trene binerken köpek için furgon bileti, ken- dileri için birinci mevki bilet almışlar. dır. Fakat trene bindikleri zaman Foks kendilerinden ayrılmadığı için birine mevkide yanlarma girmiştir. Biletçi biletleri zımbalamak ve kontrol etmek için yanlarına geldiği vakit biletini furgon için kesilmiş olduğunu görünce: — Efendim, affedersiniz, bu köpek bu bilet ile birine mevkide bulunamaz!,, Demiştir. Gazi bu söze karşı: — O halde almız, köpeği furgona götürünüz!,, demiştir. Lâkin biletçi köpeği alıp götürmek için elini uzatım- ca Foks hiddetle: — Herrrrrrr! Diyerek vaziyet - almıstır. O vakit bu vaziyeti gören biletçi : — O halde burada kulsın!,, demiye mecbur olmuştur. Maamafih Gazi Hazretlerinin tren- de olduğu İstanbula gelineiye (Okadar mektum kalmamış, Bakırköyüne geldik- leri zaman anlaşılmıştır. rine derhal müteakip (istasyonlarda kendilerini görmek için halk toplanmış. tr. Köylüler sarayda Gazi Hazretlerinin yolda satın al. dıkları üzümler ile kavunlara gelince: Köylüler bunları İstanbula getirmiş lerini bilememişlerdir. yük bir sevinç ile ayrılmışlardır. i Etbba odasında terilen namzetler Etibba mubadenet cemiyet. geçen cuma günü yaptığı bir içtimada, teşrinievel *bidayetinde toplanacak olan etıbba odası kongresinde yenilendirilecek olan idare heyeti için Tevfik Salim paşa ile Neş'et Osman, opera- tör Murat, Ömer Lütfü, Nazım Hamdi beylerden mürekkep bir namzet listesi hazırlamıştı. Ha- ber aldığımıza göre içtimada 30 azanın bulunması ve ekseriyet Kazanan namzetlerin ancak 15- 16 şar rey almaları Etıbba mu- hadenet cemiyetinin haricinde kalan yüzlerce doktoru memnun etmemiş ve tıp fakültesi, hasta- neler, ve serbest tabipler arala- rında yeniden bir namzet İistesi bazırlamışlardır. Daha mütesanit bir kitle tarafından bözırlanan Hamdi rofesör Suat, Mazhar köpeğin! Bunun üze-| edilmiştir. Orada yemekler yedirilmiş, sarayın içerileri gezdirilip gösterilmiş /tir. Gönüllerini hoş etmek için ne müm-i İkün ise yapılmıştır. Fazla olarak kendi- lerine ellişer lira hediye de verilmiştir. Bu muamele karşısında Üzümcü ve ka-| ivuncu Köylüler nasil teşekkür edecek-! Saraydan bü- idare heyeti için gös-! bü listede asli azalıklar için po- | Osman, operatör Murat, Haseki | Nisa hastanesi sertabibi Esat, | Tevfik Remzi ve ihtiyat azalık- (17 lar içinde çocuk mutabassısı Ali Şükrü, Gureba hastanesi sertabibi Omer Lütfi, kulak mu- tahassısı Babri ismet, operatör M. Kemal, Ali Eşref beyler namzet gösterilmiştir. Alınan malümata göre Etibba odası kongresi hayli münakaşalı olacak, şimdiki idare heyeti ek- seriveti temin edemiyecektir. beleaiyeve . Tevfik Salim Pş. ei Şehir meclisinden çekildi mi? Doktor Tevfik Salim Pş. Gu- reba hastanesinin Hacı Kemal beyin vefatile inhilâl etmiş olan dahiliye omütehassıslığına tayin edilmiş ve bu vazifeyi kabul ederek işe başlamıştır. Tevfik Salim Pş. istanbul umumi meclisinde de aza bulun- maktadır. Gureba hastanesi ise devlet müesseselerinden sayıl makta ve devlet hazinesinden maaş veya ücret alanların vilâ- yet ve belediye meclislerinde aza olarak bulunmalarına kanun müsaade etmemektedir. Bu vazi- yette Tevfik Salim paşanın ya mesi, yahut ta Gureba hastane- sinin dahiliye ( mütehassıslığını bırakması lâzım geldiği söylenil- mektedir. Tevfik Salim Pş. şehir meclisi azalığından çekildiği (taktirde yerine rey sırasile ihtiyat azadan mülga vilâyet meclisi azasından Hilmi beyin gelmesi icap etmek- tedir. Lokantalarda bardakla verilen sular Lokantaların fiat listelerini be- şehir meclisi azalığından çekil- | Tütün inhisarında ; Otomatik ma- kineler Rağbet gördü, ço- galtılacak İnhisar ideresi irakta da bir fabrika açmıya karar verdi Tütün inhisar idaresi Tütün lerimizin hariç piyasalarda daha fazla satılabilmesini temin mâk- sadile ecnebi memleketlerde ci- gara fabrikaları açmak için gi- riştiği teşebbüslere (odevam et- mektedir. Son günlerde Iraklı bir grup- la Irakta bir cigara fabrikası açılması için mutubık kalınmış ve mukavele imzaianmıştır. Da- ha evvel Suriye, Cenubi Ameri- kada fabrika açılması için mu- kavele yapılmıştı. inhisar idaresi şimdice iseeç, Belçika, Felemenk Mısır ve Şimali O Amerikada da cigara fabrikaları açılması için mubtelif grplarla müzakere et: mektedir. Berlinde inhisar idaresinin malı olan cigara fabr kasının kapatıl- masına karar verilmiştir. Esasen küçük ve iki makinesi olan fab- rikanın makineleri Istanbula nak- edilecektir. Fabrikanın kapatıl. masınm sebebi Almanya ile yap- rak tütün ticareti (O yapmamızın daha muvahk görülmesidir. Diğer taraftan inhisar idare- sinin ecnebi bir şirketle yaptığı mukavele neticesinde şebrimizin mubtelif yerlerine konulan oto- matik cigara satan makinelerin fazla rağbet gördüğü anlaşıldı- ğından makinelerin çoğaltılma- sma karar verilmiştir. Bu ma- en on tane de Ankara- ğa gönderilecektir. Tİ mukabili Dolar! »* Prank Üret Belga Drahm Ma. Fraak Ter Florin Kuros Şillaç Pezeta Mark Zi Pengö Mlee o Kuraş 1 Türk tiras Dinar Çerroneç Kuruş Nuke ilsterlin — Çingilis iDolar (Amerika) O Frank Belçika) 0 Drahimi (Yanan) Leva Balgar) i Florin (Felemenk; | 9 Kuron (Çeköslovak) Silme Avusturya) 1 Pezera Jİspanya) 1 Rayşmarı (Almanya) 1Zloi Lehistan 1 Pengö A scartstan (20 Ley (Romanya) (20 Dinar Yegosloryaj !Çevaneç Sevyet Atın Mecidiye - Borsa hı Baakonet | 9 | lediyeye tastik ettirmeleri için bir mühlet verildiği yazılmıştı. Bazı lokantalar (belediyeye verdikleri listelerde iyi suyun bardağını kırk para olarak gös- termişterdir. Belediye bardakla verilen sudan lokantaların ayrıca para almamalarına karar vermiş- tir, Dün yalnız Frank üzerine muamele yapıldı Tacirler Ofiste toplanarak İsterlinin düşmesi etrafında görüştüler Börsada dün de isterlin üzeri- ne hiç muamele olmadığı gibi sterlinin son vaziyeti hakkında da Londradan malümat gelme- miştir. Dün borsada yalnız frank üzerine (o müuamele yapılmış ve 2,975,000 frank satılmıştır. Bankalar istiyenlere 1031 üze- rinden sterlin satmişlar, (fakat mevduatı olanlâra ve döviz üze- rine ibraz edilen çeklere (fiat yok) keydile tediyatta — bulunmamış- lardır. ğ Paristen alman haberlere gö- re sterlin 106 franga düşmüştür. Sterlinin o sukutundan dolar ve liret de müteessir olmuştur. 19 eylülde bir Türk lirası ile 47,20 dolar alınırken 22 de 47,84,17 do- lar alınmıştır. Liret de 19 eylül- de bir Türk lirası ile 9,2 liret ahırken, 22 de 9,55,60a düşmüştur. Bu rakkamlardan sterlin ile be- raber liret ve doların da düştüğu ve paramızın kıymetlendiği anla- şılıyor. Tüccarlar toplandı Sterlinin sukutu üzerine basıl olan vaziyeti tetkik ve bu hu- susta bir karar vermek üzere it- balât ve ihracat tüccarlarımız dün öğleden sonra ihracat ofisin- de toplanmışlardır. Bu toplantıya iştirak edenler sterlinin düşme- sinden hasıl olan hususi vaziyet- “lerini izah etmişler vemoktai na” zarlarını da söylemişleriir. Net” cede müttehit hareket edilmesi &sası kabul Birinci ikinci mükâfat 2500 Lira Mükâfatlı 931 ikinci Kurası 1 Teşrinievvelde Çekiliyor 10 kişiye (yüzer liradan) 1000 10 kişiye (ellişer liradan) .500 dünyayı alâkadar etmesi itibarile diğer o memleketlerde verilecek kararlara intizar edilmesi muva- fık görülmüştür. Gümrükte Gümrük idaresi de dün borsa idaresinden sterline kaç lira kıy- met takdir edileceğini sormuş” tur. Borsa gümrüğe bugün cevap verecektir, Buhran hakkında sefaret ne diyor? Dün buhran hakkında malö- mat almak üzere ingiliz sefaret- hanesine müracaat eden bir muharririmize sefaret müsteşarı Mr. Morgan şu izahatı vermiştir: Sefarethaneye henüz bu hususta resmi hiç bir malümat gelmemiştir. Fakat bugün Lon- dra borsasının açılmış bulunması muhtemeldir. Bu, akşama gelecek telgraflardan anlaşılacaktır. Buh- ranın sebepleri hakkında çok muğlâk ve ancak maliye müte- hassıslarının salâhiyetle söyliye- bilecekleri bir mevzu olduğu için bir şey söyliyemem. Efganlılar Türkiyede emlâk ve arazi tasarruf edebilecekler Tapu ve Kadastro idaresi Ef- gan bükümetile yapılan dostluk mukavelesi yapılıncaya kadar Efgan tebaasının memleketimiz- “de emlük vemrazi tavurrut odan bileceklerini şubelere bildirmiş- edilmiş ve bütün | tir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: