14 Aralık 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

14 Aralık 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Günün Muhtırası yp vim — Pazartesi 14 Kânunuevvel “gi ay 1931. 3 Şaban 1550 Senenin günleri - 336 kalan günler 24 Güneş — Doğuşu 7,18 Batışı 16,41 gyamaz vakitleri — Sabah: j Yan, 128: ikindi 14.28: Akşam: 16,50 * 1820, imsak: 5,29 — Kandil rasathanesinden maltimata nazaran: dün sabahki ha barrr 18, asgari 5 derece. Bugün hey #ima'den esecek, hava kismen bu- Olacaktır Radyo Istanbul radyosu © din 7 ye kadar gramafon, 730 a, 930 a kadar Hafız Kâmil beyin alaturka saz. 830 dan Oa kadar iğ, eedayi artisileri tarafından temsil 9,20 ve kadar tasarruf haftası mü- İe Muhlis Etem bey tarafından 9,90 den 102 kadar Zeki İpirakile alafurka saz, 10'dan (0304 orkstra 71 £ ; Tıbbiye Mp. Tatbikat hastanesi Piyade Mp. Kuleli lisesi Çengelköy orta mektebi Baytar Mp. Tşrtiş pe ukarda isim ve miktarları yazılı ilere 133700 kilo ot pazarlıkla tra », Pazarlığı 15 — kü 4 TT ap” Harbiye İn İcra edilecektir. Talip- şartnamesini görmek için ko- müracaatları ve iştirak için muayyeninde komisyonda has Yarı, (154) (4859) Dİ mektepler ihtiyacı için beyaz peynir dört şartna- rlkla satm almacaktır. Pa- İ ğı 15 —— kânunvevvel — 931 salı Saat 16 ya kadar Harbiye mek- İ deki mahalli mahsusunda “icra r. Taliplerin şartnamelerini Ürmek için komisyona müracaatları R İştirak için de vakti muayyeninde| N onda hazır bulunmaları, (150) d (4361) EKZEMA da eski yaralara en iyi &aDERMOZ merhemidir. Moğbaamıza gelen eserler: ————— Kooperatifçilik hak kooperatifçilik cemiyeti ta - p, “dan (Kooperatifçilik) isimli bir ka, a neşredilmiştir. Nefis bir kap t, 100 sayfalık olan bu mecmua- kooperatif cemiyetinin nizamna « ie Ht a kilo pazaj Zi halka ilk ve ikinci beyanname. iğ #rka programında kooperatifler, k,, 'Fatif, bizde kooperatif hayatı, kı, bzde kooperatif hayatı, * rleri vardır. Mecmua 15 ku- n satılacak, cemiyet (ağalarına N verilecektir. Dis i Yari ), Hastalarını her gün saat 8,30—12 2 kadar kabul ve her salı hiv Üçten itibaren meccanen diş Ye today; eder. Ni, ehane: Kadıköy Mısırlı N Yavuz Türk sokak No. & ğ Doktor Hafız Cemal i hastalıklar mutahassısı Sira numarası beklememek isti - » kabineye omüracaatla o veyâ SMla Yandevu saat; almalıdırlar. Ma, Sadan maada her gün öğleden Nzg Saat 2.30 dan 5 e) kadar İstan. ) divanyolunda 118 numaralı hu- huy, “Abinesinde — dahili hastalıkları ve tedavi eder. Telefon: İs- Yene N 2. 2398, N Hâle sinemasında m Volison canbuzhantis. | 547 | | İl | — 981 salı günü saat 16 yali ğine müracaat. Tel. 21515 mektebindeki mahallijiğ.., tifler listesi, eenehi koopere. Merkez acentası Calata köprü başı B. 9352 Şxbe A, Sirkeci Mühürdar zade han 2 2740 PIRE-ISKENDERİYE Postası (EGE ) 15 Kânunuevvel Salı 10 da Galata © Rıhtımından kalkar. 4368 10 büyük Müköâtat “ AYVALIK SUR'AT POSTASI (Mersin) 15 Kânunuevvel Salı 17 de Sirkeci Rıhtımından kalkar, 4388 14 Kanunuevvel pazartesi Trabzon ve Bandırma postaları yapılmışacaktır. 4389 dir GS vapunraRı Karadeniz postası Anadolu Pazartesi günü akşamı Sirkeciden hare- ketle ( Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trab- zon, Sürmene ve Rize) ye gidecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci, Yelkenci hanındaki acenteli- vapuru 14 K. evvel fer. O. Sa. Al, Ko. dan| K. 0. ve Birinci fırka (ihtiyacı olan ve ayrı ayrı şartnamelerde bulu» nan saman pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 15 — 12 — 931 tarih salı günü saat 16 da komisyonumuzda yapıla» caktır. Taliplerin şartnamesini al » mak üzere her gün ve pazarlığa İş» tirak edeceklerin .de vakti muayyen» de ez ğe TY we 4 K. 0, yiyecek ambarında istihw dam edilmek üzere iki hammala ihti yaç vardır. Taliplerin 19 — 12 — 931) tarih cumartesi günü saat 15 te K. 0. yoklama komisyonuna müracaat» Jarı, (639) (4404) .. Istanbul levazım eşya ve techizat ambarının tamiratı pazarlığa konmuş tor, İhalesi 16 — 12 — 991 tarih ça şamba gilni saat 15 te komisyonumuz da yapılacaktır. Taliplerin keşifna» me ve şartnamesini almak üzere heri gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin! de vakti mnayyende Könleeüenii müracaatları. (640) (1405) » * * İstanbulda bulunan O krtaatın ve! müessesatm ekmek ve (o erzaklarımın! senelik nakliyatınm pazarlığı tekrar! 23 — 12 — 931 tarih çarşamba günü, saat 15 te komisyonumuzda yapılacak» tr. Taliplerin şartnamesini almak üzere her gün ve pazarlığa iştirak e deceklerin de yevmi muayyende ko» misyonumuza müracaatları. (642) İ (40) | K. 0, ve birinci fırka kıtaatmın ramazan ihtiyacı olan makarna aleni! münakasa ile satm almacaktır. İhg- lesi 14 — 12 — 991 pazartesi günü sg at 16 da komisyonumuzda yapılacak» tır. Taliplerin şartnameyi almak &- zere her gün ve münakasayı iştirak edeceklerin de yevmi (o muayyeninde komisyonumuza: müracaatleri (592) (4046) Sİ. Yerli fabrikalar o mamulâtından yüz bin metre (boz renkte kKaputluk

kumaş kapalı zarfin münakasaya Kon. wuşlur. İhalesj 22 — 1 Kânun —931 salı günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin şartname © ve wümumesini aörmek üzere her gün ve mlünakasa- ya iştirak için de ihale tarih ve san- tinden evvel teklif ve tominatlarile Ankara Merkez SA. AL, KOM. riya- setine müracaatları, < (602) (4126) ŞARK faide ve tesiri görülen: FOSFATLI HULÂSASI Kullanmız.. Her Eczanede Istanbul Belediyesi 12460 lira kıymet konulan Tophanede Karabaş mahallesinde MALT Satılır. ilânı çubukçular caddesinde kâin bilâ numara meltrök mezarlık arsası pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık 14-12-931 pazartesi günüdür. Teminat akçesi 954 lira 50 kuruştur. Belediye Kimyahanesi için lüzumu olan 41 kalem alât ve edevatı kimyeviye 28-12-931 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasâya konmuştur. Teminat akçesi 50 liradır. Keşif bedeli 662'lira 40 kuruş olan Fatih Itfaiye binası he- lalarının tamiri 28-12931 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 50 liradır. Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyenen ir- saliye alarak bankaya; yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hü- kümetçe muteber tanmmış bankalardan getirilecek teminat mek- tubü ile olur. Kapalı zarflarda bu şekilde teminat makbuz veya mektubunu, şartnamenin pullu bir nüshasını ve Ticaret odası ve işine göre ehliyeti fenniye şabadetnamesini teklif mektubu içe risine koymak icap eder. Pazarlıkta ise yalnız teminat makbuz veya mektubunu getirmekle olur. her gün Levazım müdürlüğüne müracaat lâzımdır. Ihale günü ise saat on beşe kadar Daimi encümene müracaat edilmelidir. (4327) « Keşif bedeli 460 lira 40 Kuruş olan Istanbul 36 mcı mektebin . tamiri münakasası bir hafta müddetle temdit edilerek 14-12-931 pazartesi günü ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Te- minat akçesi 31 liradir. x Fatihte Zirekte kâin 16 odadan ibaret Sovukkuyu medresesi kiraya verilmek ve 28-12-931 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 32 lira 50 kuruştur. x Aksarayda 14 odadan ibaret verilmek ve 28-13-931 pazârtesi günü ihale edilmek üzere eçık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 17 liradır. xi Üsküdarda Alemdağı caddesinde 13 numaralı Ayşe hatun mektebi kiraya verilmek ve 28-12-931 pazartesi günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur, Teminat akçesi 3 liradır. Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya belediyeden irsali- ye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veyahut bükümet- çe muteber tanınmış bankulardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat mektubu veya makbuzu ile ihale günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. Yukarda yazılı işler hakkında şartnamelerini görmek ve izahat almak içinde her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat lâzımdır. Nafia vekâletinden: Mübayaa edileceği ilân edilmekte olan elli adet yol silindiri- nin mönakasası görülen lüzum Üzerine şimdilik tebir edilmiş- tir. 14194) | Devlet Demiryolları Ilanlârı | münakasası 5-1-932 tarihinde saat 15 te Ankara'da umumi müdürlük merkezinde icra edilecektir, Fazla malümat Haydarpaşa ve Ankara'da veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılı 10000 M. 3 oksijen dır. (4408) Beyoğlu ikinci icra memurluğun-! dan: : Bir boredam dolayı mahçuz ve fu- ruhta mukarrer. Galatada Karaköy palasta beşinci katta mevcut yaziha- ne koltuk ve sair eşyanın 15 — 12 — Yukarda yazılı işler hakkında Murat Paşa medresesi kiraya (4294) umumi müdürlük 931 tarihine müsadif Salr günü saat 9 da açik artirma İle satılacağından talip olanlarm mahallinde ve saati muayende hazır bulunmaları ilân olu. nur, a. mmm mm. m İstanbul dördüncü icra memurlu- ğundan: Zeyrek Çinili hamam Tezgahcılar caddesi Kırhacı sokak 5 numaralı has nede ve Galatada Çeşme meydanmda Yaprak çıkmazında 12 No, la hanede mukim iken elyövm ikametgahları meçhul Neziha hanım ve Mustufn e» fendiye: Murisiniz Hacr Mustafa efendi Li zı Rukiye hanımın Mütekalı — riyeden Hacı Raşit efendi Payton Şakir beyden borç aldığı (1500) liraya mukabil 20 — Haziran — 339 tarihine de Kartaldn Kasabada Saray bahçe mevkiinde 218, 219 — 6 numaralı 1261 arşın arsayı vefaen ferağ eylemiş o- Tup alacaklı bu kerre mezkör (1500) liranın faiz ve masrafile birlikte ba- Tiğ olacağı alacağının temini tahsili İçin takip talebinde bulunmuş olmak. ia tarihi ilândan itibaren 25 gün zar« fonda itiraz hakkınız olmak üzere mex kür borcunuzu 6) gün içinde tediye etmeniz lazım geldiği hakkmda işbu ödeme emri tebliğ mekamma kaim ol- mak üzre ilânen tebliğ olunur, (212) İstanbul dördüncü icra memurlu- undan: 'Tamarmna 5013 lıra 15 kuruş kıy- met taktir edilen mahmutpaşadu yas rımtaş han derununda kaydan 1 — ila 5 ve 9 —ila 18 numarolarla mu - rakkam kayden 15 bap odanm bir ila beş numaraları halen münhedim ar- sa halinde mütebakisj beş bap dükkân haline ifrağ olunmuş olan işbu gayri menkulün tamamına 30 hisse itibarile firari Samoil apokyan kiğork namina izafeten istanbul defterdurlığına ve- “en ferağli olan fatma servet hanw im 6 hissesi açık artırmaye vaz edil miş olup 20 — 12 — 991 tarihinde şart namesi divan haneye talik o edilerek 6—1— 992 tarihine müsadif çarşam- ba günü saat 14 den 16 ye kadar is- tanbul dördüncü icra dairesinde açık artırma ile satılacaktır. Artırma ikiz cidir. birinci artırma sırasında © 500 Hitaye talip çıkmış olup bukerre ala- caklı artırmanm © nisbette Üstünde birakilacaktır, Artırmaya iştirak için yüzde yedi teminat a'ımır müterakim vergiler ile belediyye resimlerinin va- kıf icaresi müşteriye aittm. icra ve iflas kanunun 119 uncu (o maddesine terfikan hakları tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diger alakadaranın ve irtifak hakki sahip- lerinin bu haklari ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ew rak müsbitelerile bildirmeleri lazım « dır. aksi halde hakları tapu sicille- rile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır alakadar ların işbu maddej kananiyye ahkimı- me göre tevfiki hareket etmelerinin ve daha fazla malümat almak isteyenler rin 929 — 194 dosya numarasile me - muriyyetimize miirnenatları ilan olu- mur. (2156) İstanbul dördüncü icra memurlu- ğundan: 'Tamamma 3300 Jira kiymet taktir edilen Beyoğlunda Kamerhatun ma- hallesinde Kurdela sokağnda (o cedit 116, 118 numaralı tevsii intikalli maa dükkân haricen kargir hanenin nısıf hissesi açık artırmaya vazedilmiş olup 15 Kânunuevvel 931 tarihinde şartaa $i divanhaneye talik edilerek 7 Kâinw nusani-932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar Istanbul 4 üncü icra dairesinde açk artırma suretile satılacaktır. Artırma ikinei- dir. Birinci artırmada en ziyade bin liraya talip çıkmıştır. Bu kere en çok artıranın üstünde bırakılacaktır? Artırmaya iştirak için yüzde yedi te minat akçesi almır. Müterakim ver. gi, belediye, vakıf icaresi müşter ye aittir. Hakları tapu secillerile sa- bit olmiyan İpotekli alacaklılar ile di ğer alakadaranm ve İrtifak hakı sa- hiplerinin bu haklarını o ve hususile faiz ve masarife dai rolan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâ zımdır. Aksi halde hakları tapu se- cillerile sabit olmiyanlar satış bedeli- nin paylaşmasmndan hariç Okalırlar. Alakadarlarm icra ve iflas kanun nun 119 uncu maddesi hükmüne göre hareket etmeleri ve daha fazla malu- mat almak istiyenlerin 931 — 127 dos- ya numarasile memuriyetimize: müra- caatleri ilan olunur. (2185)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler