17 Ağustos 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

17 Ağustos 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan! olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımız! araba veya kayık- ta teslim çuvalda Kristal Toz Şekern Kilosu 36,75 Sandıkta Küp Sekern Kilosu 39,50 Kurışlır Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipi rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibi ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşleriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamaml! peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilâttan istifade ederler. Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi : a VA İY gay Muallim Mekteplerine ve Liselere, ortamekteplere meccani talebe kabul şartları: Maarit Vekâletinden: Muallim Mektepleri Bu sene Muallim *Mekteplerinin dördüncü, beşinci ve altıncı sı- nıflarna müsabaka ile talebe alınacaktır. 1 — Müsabakalar 9 Eylülde Muallim mekteplerinde, muallim mektebi bulunmayan vilâyetlerde Maarif idarelerinde veya orta- mekteplerde bir kom'syon huzurunda tahriri olarak yapılacaktır. Binaenaleyh muallim meklebine girmek ostiyenlerin bu ma- kamlara müracaat etmeleri lâzımdır. 2 — Muallim mektebine girmek şartları: A — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak “Türkiye cinden girenlerin Vekâletin müsaadesini almak şart.,, B — Yaşı on beşten küçük yirmiden büyük olmaması. C — Ortamektep mezunu veya lise sınıfları talebesinden o'mak. D — Uzvi kusurları bulunmamak. “Pepeme, kekeme, kör, sa'ır, şaşı, topal, çolak, ve kambur olmamak... E — Trahom, verem gibi sari ve müzmin hastalıklardan salim o'mak namzetler kat'i ve nihal o'arak mektep doktorlarınca mu- ayene edilecektir. F — Tahsil vesikası, hüviyet cüzdanı ve çiçek aşımı vesikası ibraz etmek. 3 — Her muallim mektebi için bir mıntaka tesbit olunmuş tur. Muallim mekteplerine ancak kendi mıntakalarından talebe alınır. Bu mıntakalar şunlardır : Adana erkek ve kız muallim mektepleri için: Elâziz, Malatya, Kayseri, Sıvas, rami Ayıntap, Diyarbekir, Mardin, Maraş, Sirt, İçel, rfa, Balıkesir Erkek Muallim mektebi için: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Kütabya, Manisa, Muğla, Bursa Kız Muallim mektebi için: Balıkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kütahya, Edirne Erkek Kız Muallim mektepleri için: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Erzurum Erkek Muallim mektepleri için : Beyazit, Erzurum, Erzincan, Kars, Muş, Van, Istanbul Erkek Muallim mektebi için: Bolu, Istanbul, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, Sirop Istanbul Kız Muallim mektebi için : Istanbul, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Samsur, Amasya, Kastamonu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, Erz.ncas, Gimü #ane, Kars, Trabzon, İzmir Erkek Muallim mektebi için; Antalya, Burdur, İsparta, İzmir, Izmir Kız Muallim mektebi için: Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir Den'zli, Maniss, Muğla. Konya Erkek Muallim mektebi için: Afyonkarahisar, Çankırı, Eskişehir, Konya, Konya Kız Muallim mektebi için : Ankara Afyonkarahisar, Çankırı, hari- Niğde Çorum, Eskişehir, Kon- görülen Istanbul, ag SPA a 1g gg a Şeker Telefon No. 24470. Türkiye Ziraat Bankasından: Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde edilmek üzere altı şef namzetliği için 26 - Ağusiss - 1933 cumartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir musabaka imtihanı açılacaktır, İmtihan neticesinde muvaffakiyet ibraz edenlere gösterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Musabakaya işti- rak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek Iktısat ve Ticaret Mek» teplerinden veyahut Hukuk Fakültesinden ve bu mektep'erin istihdam ecnebi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaları lâzım- dır. İmtihan programını ve sair şartları havi izahnameler Ankara, Istanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir, Talip- ler bu izahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber An- kara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne nihayet 20. Ağustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretiyle müracaat etmiş bulunma'ıdır. w “ 1921) ya, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas Erkek Muallim mektebi için: Amasya, Ankara, Kırşehir, Çorum, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat. Trabzon Erkek Muallim mektebi için: Giresun, Ordu, Gümüşhane, Çoruh, 4 — Ikmalli talebe müsabakalara alınmaz. 5 — Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit edilmiş bu- lunduğundan kazananlardan hepsinin kabulü mümkün o'miya- cak, Ve kazananlar kadroların müsaadesi nisbetinde ve dere- ce sırasile mıntakalarında bulundukları muallim mekteplerine yerleştirilecektir. 6 — Musiki muallim mektebinin kabul şartları ayrıca ilân edilecektir, Lise ve Orlamektepler : I — Bu sene lise ve ortamekteplere 915 numaralı kanun mucibince müsabaka ile meccani leyli talebe alınacaktır. 2 — Müsabakalar 9 Eylülde Vilâyet merkezlerinde, liselerde lise bulunmayan yerlerde ortamekleplerde ve ber ikisinin bulunmadığı vilâyetlerde Maarif idarelerinde, Istanbul'da Kabataş erkek ve Erenköy kız liselerinde yapılacaktır. 3 — Kabul şartları: A — Türk olmak “Ecnebi tabiiyetindeki türkler vekâletten müsaade alırlar, B — Lise ve ortamektepler talimatnamesinin her tesbit ettiği yaş hatları içinde bulunmak. Ç — Pedenen ve sulan basta, malül sakat ve İusurları olmamak, D — Veiisi kendisini tabsil ettiremiyecek kadar fakir, bu'unmak E Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak F — Ikmalli bulunmamak. “A ve B şartları nüfus tezkeresi C şarlı mektep - bulunmadığı takdirde - imt'harın yapılacağı bhükümeı doktoru larafından icra olunacak muaycne neticesin- de verilecek raporlar E şartı idare mecisi mazbatasile F şartı mektebinden alınacak vesika ile tahakkuk ettirecektir. 4 — Taliplerin 7 Ey'ül akşamına kadar lise, ortamekteplere veya Maarif idarelerine müracaatları lâzımdır. 5 — Bu ilânla kabul şartları ve imtibanların bildirilmiş olduğundan bundan sopra vuku bulacak müracatlara cevap verilmiyecektir. “d4161,, sınıf için sureti İcrası a BE OT gg Tg By gay Bg Bg Bg yg ag Tg Gg ge Deniz Yolları işletif ACENTALARI : Mersin Postasi ANAFART/ vapuru 1878/933 cuma saat onda idare rıhtım | kalkar. Gelibo'u ve Kuji İİ ma yalnız dönüşte uğrar. ! ESADIKZADE Biradi VAPURLARI Izmir sür'at post# Sakarya Vap' Her... Cumartesi, Saat tam 18 de . Hi Doğru İzmire * Fazla tafsilât için Meymenet Hanı altında pe müracaat. Telefo EYER ERTESİ TETA ETER EEE (6 MAnkarâ'nım'en bü | | Gİe pe ya Kırtasiye mağaz” AKBA Kilap evi ve kırtasiyeci! Pe EY A Pe Er ere ri la ire via LAK Lİ İG RR A Tr va Her türlü: Fotoğ” A Şİ TREE # A İTS e İLE Göz Hekimi Babrâli «Antara cadde # pa ÇANA: <K AV İ Şehitlerini ZiY”| 7 EYLUL ğ Gülcemal vap! b i “İF osfatlı Şark Malt Hulâsası :“ Kulla! satılır” /

Bu sayıdan diğer sayfalar: