17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAHKIN 607 HâLKTNK HATKNnİLİ Sene: 4 — No: 1100 Almanyanın silâhlanmak için çırpındığı şu sıralarda, İngiliz, Fransız ve İtalyan siyasi mahafil büyük bir endişe içindedir. Al manyanin bu teşebbüsünün, Av- rupayi bir barut dumanı içinde bırakması O tehlikesi karşısında Londrada çıkan Sunday Refere gazetesi çok şayanı dikkat bir makale yazmıştır. Bilhassa askeri meselelerde ihtısası olan Sunday Ma Veliefendi Ü AĞ Yam işleri teleleme 20203 e A göze —wi f b S7 İmanya | Silâhlanıyor Silâh Fabrikaları Geceli Gündüzlü Çalışıyor Müthiş Bir Top İcat Edildi Refere bu makalesinde ifşaatta bulunarak bulâsaten diyor ki: İ | — Almanya 933 bütçesinde | işsizlere ve harp malüllerine tah- | sis ettiği paradan 800 milyon | marklık bir tasarruf yapmıştır, Bu para silâh (o mübayaasına hasredilecektir. 2 — Buhran dolayısile Alman sanayiinin -istihsalâtı üçte bir nis- betinde bir tenezzül göstermiş- At Yarışları Gi Aki Veliefendide Istanbul at yarışlarının dördüncü hafta koşuları Yapılacaktır. Bu koşulara bilhassa ehemmiyet verilmektedir. 2400 metre üzerinde yapılacak müsabakalar, bu cumanın en heyecanlı ve enteresan koşusu olacaktır. Esrar Kaçakçısı Bir Diplomat! Mısırın Eski Bir Sefiri Hapse Mahküm Oldu Kaçakçının Karısı Mahkümiyet Ka- rarını Duyar Duymaz Derhal Öldü İskenderiye, 16 ( Hususi ) — Hükümet esrar ve eroin kaçakçı- lığına karşı çok Şiddetli tedbirler almıştı. Bu meyanda geçenlerde sabık Kahire valisinin Mısır hükümetinin sabık m sefiri olan Monaim Heddeya Ef, kaçakçılık scürmile, , mahkemeye | verilmişti. Bura muhitinde büyük İbir alâka uyandıran bu muhakeme İ çok şayanı dikkat safhalar arzet- İ tikten sonra dün neticelendi. 91 buçuk kilo esrar (Okaçırmakla mazmun olan sabık diplomat Monaim Heddeya Efendi mah- keme tarafından üç sene hapse tir. Buna rağmen (Almanya büyük mikyasta Oimevadı İpti- daiye ithal etmektedir. İthalâtın yüzde altmışını demir ve bakır teşkil etmektedir. Eslehia imalinde er çek. ku maddenin de bak demir ol Sanday Kalera, ANA tank, mühimat yapan fabrikaların bir listesini ilân ve ifşa ettikten ( Devamı 12 inci sayfada) Bugün Sayfa Hitler'in Yaveri Yaralandı Berlin, 16 — Başvekil Hitler'in arabasına refakat eden otomobil bir kazaya uğramıştır. Başvekilin yaveri kafatası o yarılarak ağır surette yaralanmıştır. Başvekilin kızkardeşine bir şey olmamış ve yeğeni ile diğer bir kadın da hafif surette yaralanmışlardır. Amerika Yahudileri Hinden- burga Bir Mektup Gönderdi Nevyork, 16 — Amerika Yahudi kongresi azaları, Alman Reisicümhuru M. Hindenburga açık bir mektup göndermişlerdir. Bu mektupta, Reisi- cümhurdan imtiyaz ve salâhiyetlerini kullanarak Almanyada Hitler rejimi altındaki Yahudi halkını muhakkak bir imhadan ve Alman milletini me- deni dünya tarafından kendisinden hariç telâkki edilmekten kurtarmasını istemiştir. Mektup, Alman Cümhur Reisliği imtiyazlarına dokunulmamış ve Reisicümhurün Başvekilden istifa talep etmek hakkı olduğunu ilave ediyor. ve 500 İngiliz lirası para cezası vermiye mahküm edilmiştir. Mah- kemenin bu - kararı bir faciaya İ sebep olmuştur. Monaim Heddeya | Efendinin, yakında dünyaya bir çocuk getirmesi beklenen zevcesi, bu mahkümiyet kararını duyar duymaz kederinden düşüp öl- müştür. Son Posta — PERŞEMBE — 17 Ağustos 1933 —— Başvekil Pş.nın Bulgaristan Seyahati İsmet Paşanın 20 Eylülde Gideceği) Tahakkuk Etti M. Titülesko Ankara Seyahati Esna- sında Sofyaya Uğramıyacaktı Başvekil İsmet Paşa Hz. nin Eylülün yirmisinde Sofyaya gi- decekleri tahakkuk etmektedir. Bu seyahatte Başvekil Paşaya, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve diğer zevat refakat edecektir. İsmet Paşanın eylülün yirmisinde Bulgaristanı ziyaret edeceği resmi surette Sofya hükümetine bildiril miştir. Başvekil Paşa eylülün 20, 21 ve 22 inci günlerini Bulgaris- tanda geçirecektir, M. Titülesko'nun Seyahati Başv ekil Paşa, bu seyahatten avdet ettikten sonra Romen Ha- riciye nazırı M. Titülesko memle- ketimizi ziyaret edecektir. M. Ti- tüleskonun bu seyahati esnasında Bulgaristana uğrayıp uğramiyacağı hakkında Romen resmi mahafili şu malümatı vermektedir: Elyevm hariçte bulunmakta olan M. Titülesko ancak eylülün on beşine doğru Bükreşe döne- cektir, Fakat evvelce çıkan şayia hilâfına Sofyaya uğramıyacaktır, Ankara müzakeratının esasları, ( Devamı i7inei sayfada ) Başvekil İsmet Paşa Tire Musevileri Alay Par- kına Neden Gitmeyorlar? Tire ( Hususi ) — Tirenin münevver gençleri birkaç gündenberi heyecan içindedir. bu heyecani doğuran hâdise şudur: — Tirenin umumi yerlerinde ötedenberi ispanyolca görüşen Mu- sevi vatandaşlara, Alay parkında türkçe görüşmeleri ve ispanyolcayı terketmeleri nazikâne ihsas edilmiştir. Evvelce parkın en fazla müdavimi olan Museviler bu yüzden parka devamdan sarfınazar etmişler, bununla beraber şehrin en kalabalık yerlerinde türkçe görüşmiyerek ispanyolca görüşmekte devam etmiş- İerdir. Bundan Tire gençleri müteessir olmuşlardır. Musevi vatandaşların, bizim idaremiz altında türkçe konuşmaktan çekinmeleri ve bunu âdeta bir ısrar mahiyetine koymaları gençliği pek haklı olarak müte- essir etmiştir. — Bizim karı için tuzluya mal oluyor derdim amma, bu onu da geçtil,

Bu sayıdan diğer sayfalar: