16 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKİNSGCÖZÜ | HALKIN KULAĞI HALKIN DİLİ Sene: 4 — No: —— Heryo’nu_ıi—ğeyah;t—ine AVru-; pada Çok Ehemmiyet Verildi | B Fransız Devle't' Adamı MemleI;timize Bu Defa Deniz Yolu İle [ Gelecek Ve Doğruca Ankaraya doecektir ; nn Hariciye Vekâleti Kalemi Mahsus Müdürü Dün Akşam Varnaya Gitti K seyahatine uzun makaleler tahsisş etmekte ve bu MoSKOVA makalelerde bazı Avrupa mahefilinde matbuat say- falarına akseden imalarına geniş mikyasta yer ver- mektedirler. Son Pos ÇARŞAMBA — 16 Ağustos 1933 ©. t 1099 3 Yazı işleri teli HaydutlardagEprtu_lıpakMünikünDe“'l “Bütün Milletin Parmak İzini Almak Lâzım!,, | Amerika Reisicümhurunun Riyaseti Altında Dün Akşam j Mühim Bir içtima A"ktodildl Sofya, 15 (Hususi) — Radikal Sosyalist kongre- , sinin hitamı münasebetile sureti mahsusada bu me- sele için buraya gelmişolan sabık Fransız Başvekili M. Heryo bugün Sofya belediyesini ziyaret etti, | Bu ziyaret esnasında Sofya belediye meclisinin kararı | e kendisine fahri hemşerilik sıfatı verildi. - Belediye reisi bu tevcihe ait vesaiki ederken bir nutuk söyledi: — M, Heriyo'nun şahsında sulh için ve hürriyet için çalışan Fransa'nın asil gayretini selâmlarım dedi, Sofya gazeteleri bu münasebetle M. (Heriyojnun Yerli Mallar Se;;ı;;i*xlzapîndıı— Ortaya atılan fikirlere göre; M. “Heryo,, br seyahatini sadece Fransanın Ra- dikal Sosyalist fırkasının reisi. olmak sıfatile, Sofs yada akdedilen beynemilel Radikal Sosyalist kon- : seyahatından istifade c=k mu:= ( Devamı 8 inci sayfada ) takdim Vatanını Unutmayan Musevi Türk !Moiz Efendinin |'Manisa Hastanesi | |Açıldı | Manisa, 15 (A.A.) — Ameri- | kada ölenTürk vatandaşlarından | Manisah Moiz Şinasi Efendinin vasiyeti mucibince Manisada ya- pılan kırk yatakh son sistem has- tanenin açılma resmi bugün Sıh- | hiye Vekili namına Müsteşar Hü- | samettin Bey tarafından yapılmiış« tır. Bu vesile ile parlak merasim tertip olunmuştur, Mal Verdik, Mal Alıyoruz Şeker Fabrikasını Tütün İle Yapacağız Samsun, 15 (ALA) — Bugün Almanyaya gönderilmek — üzere Alman bandıralı Derince ismin- deki vapura İş Bankası tarafından 350 bin lira kıymetinde Samsun | ve Bafra tütünü yükletilmiştir. | Mukabilinde Sivasta yapılacak şeker | fabrikası için malzeme alınacaktır. Dün yerli mallar sergisii Şama ve akşamdan gece yar retçilerin adedi kaç kişi va: tahminle otuz bin, belki de ecektir, Ç en kalabalık günidi, diyebiliriz. Serginin verdiği neticeye gelince: Geçen se- nekine mazaran fazlalık var midi, yok midi. Sanayi sahasında j'venl_blı şube- nin açıldığına şahit olundu mu olunmadı mı, bu ayrı bir meseledir. Fakat ser- giye İştirak eden firmalar satış itibarile pek memaun görünmemekte, bunu da buhranâ hamletmektedirler. İnşaallah önümüzdeki sene bu yılın bir misli fazlasını görürler, diyeceğiz. ——— ——— Yeni Basılacak Ğümüş Paralar Ressamlar Arasında Tez- lecektir. Yeni basılacak paralar için yinatMüsabakasıAçılacak '7 gakrarmm Yeni Paralar Üç Ay Sonra Basılacak | ihtiyaç vardır. Yeni basılacak paralar adet itibarile 170 milyon- dur. Merkez — Bankasından ve zı tezyinat yapılacaktır. Bu tez- | Garbi Anadoludan şimdiye kadar yinatın esası milli ruhtan alına- Merkez,Bankasına gönderilen gü- caktır. Bu tezyinat için ressam- larımız arasında bir müsabaka açılacaktır. Darphane müdürlü- müşün mikdarı 17 ton kadardır, İngiltereden — alınan gümüşlerle günün hazırladığı müsabaka şart- namesi Maliye Vekâletine gön- birlikte bugün darphanede ancak derilmiştir. Müsabaka için bir buçuk aylık bir mühlet verilecek- tir. Ba itibarla yeni — paralar ancak iki üç ay sonra basılabi- Yeni basılacak olan gümüş, nikel ve bronz paralar için hü- kümetin kabul ve tesbit — ettiği şekil darphane müdürlüğüne bil- dirilmiştir. Buna nazaran — yeni paralarımızın bir tarafında Reisi- cümhur — Hazretlerinin — portresi bulunacak, diğer tarafına da ba- 25 ton gümüş vardır. Bu itibarla hariçten 125 ton gümüş daha alı- nacaktır. Gümüşlün tonu 250 liradır. | Haydutla Vaşington, 15 — Amerika Reisicümhuru M. Ruzvelt iktidar mevkiine geçtikten sonra Ameri- kadaki haydutluk vak'alarını kö- künden kazımak için cezri ted- birler almağa azmetti. Cinayetle- rin ortadan. kaldırılması için teş- kil edilen koraisyon bugün ilk içtimaını yaptı. Hükümet mümes- sili, bütün hükümetlerde — birer cinayet bürosu yapılması husu- sunda Çasrar etti, bundan sonra canilerin ve haydutların parmak izlerinin ve cürüm — dosyalarının mübadelesi istenildi. Amerikada kolayca tedarik edilen silâhların tahdidi ileri sürüldü. Nevyorkun eski polis komiseri M. Mulroney çok cezri bir teklifte bulundu. Bu teklifte, bütün vatandaşların par- mak izlerinin alınması mecburiyeti ileri sürülmekte, ve haydutluk vak- ı!, İhtilâfHall Dünkü içtimada; Millt — vapurcular arasındaki ihtilâfı hal için dün bir içtima yapılmıştır. Dünkü içtimaa, İktısat Vekâleti tarafından ihtilâfı hal için hakem namzedi gösterilen.lı kası Hukuk müşaviri İsm il Bey de iştirak etmiştir. 5 Her iki taraf da İsmail İsa Beyin hakemliğini — bilâ kaydü- şart kabul etmiş ve bu hususta ban- 'Il ra Ceza: £ Sürgün Ve İdam ! Mister Roozvelt aları için sürgün cezasının tesisi istenmektedir. ( Devamı 8 inci sayfada ) Vapurcular Arasındaki dilmek Üzere n bir intiba bir mazbata yapılmıştır. İsmail İsa Bey bu meseleye | ait dosyaları daha evvelden tet« kik ettiği için bir iki güne kae dar kararını verecek ve bu su. retle ihtilâfh ve pürüzlü noktalar da ortadan kalkacaktır. Bu itibarla vapurculuk - şirke- ti de bir Eylülden itibaran faali, yete geçmiş bulunacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: