17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başka!aı.'ı D Ne Diyorlar ? Üç Düşman Refik Nevzat Türk Talobe Birliği Mecmuasından Üç düşmanımız var: Kara düş- man. Kınl düşman. Beyaz düş- şenak * Birinci düşman; kâh kara cüp- pesi; ucu putlu kara tesbihile bir orta zaman heyulâsı, kâh bağa gözlüklü sarı saçlı ve golflu bir Amerikalı -sportmen! Frer, Sör, Mister veya lh.ı. Hepsi bir kapıya çıkar: Kilise- nin karanlığa açılan kapısı; yo- lunu bulamıyan genç Türk ruh- larının dibine yuvarlandığı kara boşluk! Z Doymak bilmiyen garp bezir- gânlığının uç bölüğü, Vicdanların içinden keselere uzanan kara el... Bu kara düşmanın, bu kara kuvvetin göz boyayan "h“_ gK ihl da vardır: Bir mister “Monroe,, nin lâstikli cevapların- dan tutun da bu lâstikli ce- vaplara postacılık eden Kâzım Nami Beyin “terbiyevi,, suallerine kadar... Birinci düşman: Kara düşman ya bir kolejin, bir Sen bilmem ne mektebinin veya “Y.M.C.AA.,, nın duvarları arasında pusu kur- muştur: Misyoner! - Üç düşmanımız var; İkinci düşman: Kaba sakal yahudi filozofuna peygamber de- yen; biçbir zaman varolmamış ve olmıyacak bir “insanlık,, için ke zıl rüyalara dalıp burnunun di- bindeki hakikatleri kızıl yalanlara gömen. Bu toprağın Ööz — çocuğunu, bütün acısı ve sevincile Türk olan Türk işçisini, bütün gözyaş- ları ve kahkahasile bizim olan tütüncü kızlarını ayartan, sanki ben onların derdini duymaz, ya- ralarını sarmazmışım gibi: Obur bir müstemlekeci hırsile onların derdini — “istismar,, eden: Kınl düşman komünist ! Üçüncü düşman: Beyaz düş- man | Kara barıtın yakamadığı Türkü beyaz tozla sızdırmak için hücu- ma geçen alçaklığın silâhı! sinsi sinsi şapkacı gâvurun cebinden, bir çingene karısının bol şalva- rının yenlerine ve oradan bin kirli elden atlıyarak genç mek- teplinin; günde otuz kuruşa ev geçindiren Türk ınııim .k:':h:î FK İNT A Yaz zehir! Beyaz düşman! Bu ve en kor- edip bin bir ister — bir fabrikatör, düş- ın al- hepsinin en alçak kuncu! Ona yataklık kahbelikle — çalışan mühendis' ister bir ister bir şapkacı manların rın en sinsi ve en alçağı: Eroin! Şefik Nevzat İngiliz Tenis Kaptanı Söylendiğine ghîn Yardine'in vn4 I*_Y-kımhndıı ida- eli Mlez y Z Sııkı_ı:iym'u kimseler bu şa- yiayı kat'iyen tekzip etmişler ve böyle bir şeyi “fazla ihtilâlci,, bir hareket olarak tarif ederek hiç düşünmediklerini - söylemiş- l.ordiı. Bununla :'.'ıha meş- ur amatör tenii İ a i Iınıııı yeri- , Hayatta üç mania atlarız: Birincisi 20 yaşında. Fakat bu yaşta heyeca- mımız, şevk ve hevesimiz okadar kuvvetlidir ki, bu maniayı anlamadan Kırkında ikinci mania ile karşıla- şırız. Henüz cesaretimiz kırılmamıştır. Tecrübemiz, kaybolan şevk ve he« vesimizi tamamlar, bu manlayı da Nihayet 60 yaşında üçüncü münia yolumuzu keser, Artık yorulmuş ve yıpramışızdır. Maniayı atlamak güç- leşir. Eğer sıhhatimizi korumuşsak, atlamış bulunuruz. atlarız. SON TELGRAF HABERLERİ tecrübelerden döre almışsak bu ma- nlayı da güçlükle atlıyabiliriz. Aksi z takdirde olduğumuz yerde yıkılır | şekküllerinden addolunan bir ku- kalhrız. Hırsız Aşiret Reisi Fransız__Zğb;Eıgı İstenilen İki Hırsızı Hükümetimize Teslim Etti Doğanşehir (Hususi) —Fransız zabıtası hüküme- | timizin teşebbüsü üzerine zabıtamıza Osman oğlu Ramazan ve Mehmet oğlu Hüseyin isminde iki kişi teslim etmiştir. Bn adamlar Akziyaret nahiyesinden Badilli aşireti reisi Sait Ef. nie hizmetkârlarıdır. Sait Ef, Yedikoyu köyünde Hasan Ef, nin 500 | altın lirası olduğunu ve bunu - odası içinde yere | gömdüğünü haber almış, bu iki hizmetkârmı gön- dererek paraları çaldırmıştır. Hırsızlık haber alınınca zabıtanız derhal - taki- bata geçmiş, her iki hırsızm Re'sülâyne firar et- tiklerini tesbit ederek Fransız zabıtasından iade- | lerini istemiştir. İade edilen hırsızların Üüzerinde 80 altın zuhur etmiştir. Hırsızlar çaldıkları para ile kıymettar eşya ve mücevherleri Badilli aşireti recisi Sait Efendinin emrile çaldıklarını ve ona teslim ettiklerini söyle- mişlerdir. Filvyaki mütebaki 420 lira ile mücevherat ve bulunmuştur. adliyece Tevkif edilmişlerdir. D âşgh__Tayyare |Kaymakamlık- zmislağ! Kaza Nasıl Oldu Ve Pilot|Jarda Tebeddül — Bir Ihtilâf ÜzerineKasaplar Nasıl Kurtuldu ? hıınAm'u l7m==;“ :“.= Grev_!ı_puı" Gççen!udîk_o_doı ile İtalya sahilleri arasında Aero Expres lik ve birinci şube müdürlüğüne Sarıyer kaymakamı Mehmet Hü- İzmir, 17 (Hususi) — Mezba- ha şirketi ile kasaplar arasında tayyaresi denize düşmüş, tayya- renin içinde bulunanlardan hiçbir kimse kurtulamamıştı. y Yalnız bu tayyarenin pilotu Mehmet Ai Bey kurtulmuştur. Mehmet Ali Bey tayyareyi Rh-— dosa kadar götürmüş, fakat ha- vanın muhalefetinden dolayı İtal- yaya hareket etmek istememiştir. Mehmet Ali |Beyin hareket etmemek istemesi üzerine şirket direktörü bizzat tayyareyi ıdıx:- sine alarak hareket etmiştir. Bir müddet sonra da bu facia mey- Tetkik Gezintisi Halkevi kurslar ve dul:lı-d. ' . i M' M güledniı mw bu Cg günü devam edilecektir. Maliye Müfettişliği İmtihanı Ha arlr " MACtişlik Çai hanları 2. eyliilde yapılacaktır. daverdi, vilâyetler idaresi ikinci şube müdürlüğüne Çorlu kayma- kamı Abidin. Mudurnu kayma- kamlığına Gediz kaymakamı Ne- cip, Ğ'ıye kaymakamlığına esbak Saideli kaymakamı İbrahim, Mal- kara kıyıııkım:gmı Yeşil- nabiyesi. müdürü — Hasan kz?mı kaymakamlığına — e- Hai e rat Nihat, ©D am- lığına esbak Tutak kı,yı:ı.ılıımı Salâhattin Beylerin tayinleri tas- dik edilmiştir. Kadın Rekabeti Galatada oturan serseri takı- kadına hılfl“fttllık maksadile gazete müvezzii Niyazi Efendiyi sağ ve sol kolları ile kalçasından tehlikeli surette yaralamıştır. İSTER İNAN İSTER çıkan ihtilâf üzerine kasaplar dün et kesmemişlerdir. Beldiye şehrin ihtiyacını temin için icap eden tedbirleri almıştır. Bisik'etle Sayahat Tekirdağ (Hususi) — Kırklar- elindan (18) genç bisikletle şeh- rimize — gelmişler ve Halk Spor kulübünde misafir edilmişlerdir. Genç bisikletçiler şehrin şayanı temaşa — mahallerini — gezdikten sonra sahil kenarındaki Barbaros nahiyesine de uğramışlardır. Nazillide Bir Çocuk Boğuld Nazilli (Hususi) — Nazillinin Dualt köyünden bir kadın, 9 yaşında Hacı ismindeki çocuğunu harman yapmak üzere — ovaya Kadın öğle vakti ekmek ge- tirmiye gitmiş, bu fırsattan isti- fade etmek istiyen- Hacı suya | girmiye teşebbüs etmiş ve bo- gulmuştur. İNANMA! Bandırma kazasına tabi Manyas nahiyesinin Söke köyünden Ahmet isminde biri garzetelere şöyle bir mektup — göndermiştir: ; 4 Karacabey'de Galip paşa zade Bekir Beyin Ca- mandıra çiftliğinde harman makinesinde çalışırken iki kolümü kaybettim. İki koldan mahrum kalınca İSTER İNAN İSTER İNANMA! çiftlikten çıkarıldım. . Başımda iaşesine meebur oldu« güm kalabalık bir aile var. Kime baş vurdumsa, nereye müracaat ettimse sözümü dinletemedim. Hak- kımı temin edemedim. , Bu adamın iİddiası doğru ise işçinin bimaye edil- diğine, İ ealamıştır. Yaralı Sözün Kısası Yenerse Birinci Takım Yenilirse İkinci... E. $ Galatasaray iki takım halinde Anadolu turnesine çıktı. Bursaya gidenler, hem maçı kazandılar hem de Yeşil Bursayı ve hamam- | larını gördüler. Buna kimse ses — çıkarmadı; itiraz eden bir tek — kişi bulunmadı... Eskişehire gidenler, orada tay- — yare alay takımına karşı mağlüp oldu. k _Eıkigelıirlilu haklı olarak ga- libiyetlerine sevindiler, Galatasa- ray gibi, bu seneye kadar daima Türkiyenin birinci sınıf spor te- lübün beş tane birinci takım oyuncusu ile takviye edilen ekipi- ni mağlüp etmek, galip taraf içim iyi bir şereftir... Bu haber gazetelerde çıkınca, iş değişti. Meğer, Eskişehirlilerin birinci takım diye oynadıkları Galatasaray, — ikici — takımmış... Yazıcılık ve çizicilik tarafını kuv- vetlendirerek kulübü düzeltmek istiyen idareciler, hemen bir dü- zine tekzipname ile işi yoluna koydular : Vakıa biz Eskişehirde yenildik. Fakat bir isim farkile; birinci takım yerine, ikinci takım... Dediler, Öyle ya, takımı da göndermek de, ismini koymak ta kulüp idare- sinin hakkı değilmi?... Esasen idareciliğin iki manası vardır; biri idareci — maslahat, öbürü idarei umur... Mesele bu kadarla bitseydi, ne alâ olurdu. Eskişehir sporcu- ları da ne uyanık şeylermiş!.. He- men etraftan Bor _,.. Mdlh. — Bu nasıl iştir!.. Yenerse birinci, yenili ikinci k olur mu?... Eskişehirliler bir şeyin farkın- da değiller galiba.. bir maç sa- hadan kâğıda geçtiği zaman, en fazla lâf söyliyen taraf kazanir... Onun için, tehlikeli bir müsaba- kaya kendilerini kaptıracak - gibi olan Eskişehir sporcularına bir teklifim var. “Ne şiş yansın, ne kebap,, tertibinden, şu yenilen takıma; İstanbul - İzmir Telefonu İzmir, 17 (Hususi) — İstanbul- İzmir telefon tesisatının ikmaline çalışılmaktadır. On güne kadar Balıkesir - Bursa - Yalova üzerinde muhabere tecrübeleri başlıyacak- tır. Kışa kadar İzmir-Balıkesir hattı da ikmal edilecek ve İzmirle İstanbul — arasında muhabereye başlanacaktır. Kundak Beyazıtta Okçularbaşında İş- mail Hakkı Efendiye ait boş ve kapalı dükkâna bir kundak so- kulduğu görülmüş, çıkan derh. :fnc;ürglmnş. kundağın E min ğunun lıhkikîııemblııl::mlı:;şdd“ Bir Efendi Hizmetçisini Yaraladı Nazilli (Hususi) — Horsunlu karyesinde Mehmet Çavuş ismin- de bir adam, hizmetinde bulun- durduğu 18 yaşlarında Hüseyin isminde bir çocuğu başından ta- banca namlusile ağır surette ya- hastanededir. ân - GK İREAĞERL

Bu sayıdan diğer sayfalar: