17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ceyms Dun ve Salli Aylers bir arada Güzellik Mütehassısların- danHerkesŞikâyetEdiyor Zavallı Yıldız Loretta Yung'un Başına Büyük Bir Felâket Gelmiş Holivut, (Hususi) — Diyebili- rim ki erkek olsun, kadın olsun bütün sinema yıldızları burada iki kişinin esiridirler. En meşhur ve en mağrur yıldızlar bile bu iki kişinin esareti altında inim inim inlemektedirler. Ba iki za- limden birisi rejisör, öteki de güzellik mütehassısıdır. İhtimal diyeceksiniz ki: Sine- ma yıldızları esasen dünyanın en güzel mahlüklarıdır. Bunların gü- zellik mütehassıslarile alâkaları nedir? Bu suali sormakta yerden gö- ğe kadar haksızsınız. Çünkü bir yıldız istediği kadar güzel olsun, çevireceği bir filimde verilen role başlamadan evvel bir defa da stüdyodaki güzellik mütehassısı- nm huzurunda imtihan vermesi lâzımdır. Hele kadın yıldızlar bu imtihanda buram buram ter dö- kerler. Bu mütehassıslar bazan © kadar ince eleyip sık dokurlar ki zavallı yıldızların ağlayıp göz yaşı dökmelerine bile sebep olur- l.ı'.Sin bazı canlı misâller anla- tayım: Meşbur - yıldızlardan Loretta Yung melek kadar güzel bir yıldızdır. Beyaz perdede boy gösterdiği zaman 16 yaşında ol_:n bu cici yavru derhal güzelliğile nazarı dikkati celbetmiye başla- dı ve pek az bir müddet sonra da büyük bir şöbhret kazanmıya muvaffak oldu. Fakat Lorettanın bu şöhretini eksilten mühim bir mesele vardı: Yaşının küçük ve boyunun biraz kışa olması... Halbuki çalıştığı kumpanya ona yirmi beşini aşkın kadınlara ait roller vermek mecburiyetinde idi. Bunun için de boyunun uzun gösterilmesi lâzımgeliyordu. Gü- zellik mütehassısları buna derhal çare buldular ve güzel kızın uzun saçlarını kesmiye karar verdiler. Fakat uzun saçı çok seven Loret- ta saçının kesilmesine hiç taraf- tar değildi. Buna rağmen genç yıldız, boyunun büyük görünmesi zarureti karşısında ağlıya ağlıya saçlarını kestirtti. Simdi ise va- ziyet büsbütün değişmiş ve Lo- retta kısa saçlara çok ısınmıştır. Fakat bugün 23 yaâşında olan cici yıldızın. boyunun biraz kisa görünmesi lâzımgelmektedir. Gü- zellik mütlehassısları bu sefer de imdada yetişerek yıldıza kısa elbise geydirmiye saçlarını da uzat- tırmya karar vermişlerdir. Hal- buki Loretta buna bir türlü mu- vafakat etmek istemiyor. Bakalım bu çapraşık müşkül ne şekilde halledilecek? Başka bir misal: Cici yıldızlardan Salli Aylersi tanıyorsunuz. — Kaşlarını daima incelten ve bu suretle daha güzel kanaat getiren Salli m; bir foü.hg“ıtn:elıur tir. - Yeni çevirmekte olduğu bir filme başlamadan evve! güzellik mütehassısları Salliyi güzellik im- tihanına çekmişler ve daba güzel Grünmek için kaşlarını biraz !ılınlı;tımııı lâzımgeldiğini söy- lemişlerdir. Güzel Salli buna hiç muvafakat etmemekle — beraber yaktile imzalamış olduğu muka- vele mucibince güzellik mütehas- sısının sözünü dinlemiye mecbur olmuş ve kaşlarını istemiye iste- miye kalınlaştırmıştır. Fakat çe- virdiği filmi bitirince derhal eski- si gibi incelteceğini de söyle- mekten çekinmemiştir. — Son günlerde Holivut sakin- lerini fevkalade hayrete düşüren “birsmesele ortaya atılmıştır. Bu fevkalâde mesele nedir, biliyor musunuz? Geçenlerde Avrupadan Holivut'ta , geçen güzel yıldız Lilyan Harvey'in “Oburluğu,,dur, hiç şaşmayımız. Çünkü Lilyan Harvey Avrupa'da harl harıl filim çevirirken gayet az yemek yerdi. Hiç kahvaltı yapmaz, yal- iktifa ederdi. Akşam yemekleri- ni de ekseriyetle sade suya çorba ile savuştururdu. Çünkü Lilyan şişmanlamaktan çok — korktuğu için bu vurmak mecburiyetinde kalıyordu. Halbuki güzel kız Holivuda - git- tikten sonra iş değişmiş ve tıpkı obur. bir kadın gibi tıkabasa Birincilik Aldı Şimdi Kaliforniya plâjlarında binbir eğlenceler içinde yaşıyan ve güzelliği sayesinde hayh şöhret kazanan Karol Lombard geçen- lerde bir müsabakada kotra kı- yafeti, birinciliğini almiştir. Klodet Kolber Ve Prenses Nadya rağmen hiç şişmanlamamış, hatta eski kilosu bir kilo bile artma- mıştır. İşte bu vaziyet herkesi hayrete — düşürmüştür. — Şunuda Amerikadaki Fransız yıldızlarının en güzeli olan Klodet Kol- ber yeni bir filim çevirmiştir. “Prenses Nadya,, ismindeki bu filim- de Klodet, kendisine verilen rolü son derece büyük bir muvaffa- kıyetle bıurdxîüiçin ok beğenilmiş ve kumpanya tarafından ken- disine kıymetli mükâfat verilmiştir. Yıldızın bu filimden bir po- zunu burada görüyorsunuz. üçüİ;;S'ı'neZa Haberleri b Lilyan Harvey'in Oburlu ğundan Bahsediyorlar - Klara Bov'un Es-l;ifkâtibesi Sabık Hanımından İntikam Alacakmış! nız öğle ve akşam yemeklerile | şekilde bir tedbire baş | doyurmıya başlamıştır. Fakat buna söyliyelim ki — şişmanlamaktı korkan Lil 16 Ka iyan Harvey ancak * Holivudun çapkın yıldı rından Klara Bovunpuuiyıe Dezi isminde bir kâtibesi vardı. Çok dalavereci bır kadın olan Döği bir zamanlar Klaranın bütün g & li sırlarını ortaya atmış, onu 165 zil etmişti. Dezi ayni zamandı birçok kimselere hanımı namıi müracaat ederek para istemiş VE | bu suretle yekünu 300 bin- dolar tutan bir parayı dolandırıp ortas dan kaybolmuştu. Amerika zaba | tası Deziyi uzun müddet aramıâ,| nihayet yakalamıya muvatfak olk muştu, Muhakeme netisesinde | iki sene hapis cezasına mahküm olan bu yaman kadın on beş gün kadar evvel cezasını ikmal ederelk, hapisten çıkmıştır. Dezi hapisten çıkdıktan sonra ilk söz olarak Klara Bovdan müdhiş bir inti- kam alacağını söylemiştir. * Jak Feyder yakında ken- disi tarafından — çevrilmek bir senaryo hazırlamıştır. “Bü- yük oyun,, ismindeki bu yeni eserin çok rağbet kazan j şimdiden temin edilmektedir. * Paris stüdyolarında ay sonunda - yeni — bir de yeni yıldızlardan Gisa Hald isminde güzel bir kız baş rolü temsil edecektir, * - Fransız yıldızlarından Mari| Glori, Alber Prejan ve Jim Jerald hep beraber - bir filim çevirmek üzeredirler. 4 Komik Şarlo ilk fırsatta büyük bir seyahate çıkmıya karar İ vermiştir.Bu seyahat'esnasında dünya üzerindeki bütün ve mühim şehirlere | banı şehirlerde de verecektir. büyük uğrıyacak, konferanslar | | Silviya Sönüyor Maruf yıldız. Silviya Sidney'in Holivutta filim çevirirken birden-. bire ortadan kaybolduğunu haber vermiştik. Son gelen haberlere göre Silviya bundan sonra filimli çevirmiyecektir. Holivuttan Nev4 | yorka tayyare ile kaçtığı — sabitli olan güzel kızın tekrar Holivuta fi dönmesi şüpheli görünmektedir. Bununla beraber dönse bile filim! çevirmiyeceği muhakkak addedis. liyor; 4 Istırap Çekiyormuş Fransız — yıldızlarından — Arlel Marşal, kendisine sinema baks) kında sualler soran - bir e tiye, filimlerde hain kadın roldi oynadığı zaman çok iztırap çekş | tiğini söylemiş, iyilik yapan t | dim - rollerinden çok hoşlandığ | ilâve etmiştir. ı I

Bu sayıdan diğer sayfalar: