17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| B a t | Memleket Manzaraları | ; 4 Sayfa Rizede Gemi Tezgâhları Var Rize, (Hususi) — Şu günlerde Rize sahilleri adeta bir mavna we kayık imalâthanesine benze- miştir. Rizede ormanlar çok olduğu ’I. için yapılan mavnaların kereste- k ! İ ı | - n leri Rize dağlarından kesilmek- tedir. — Bunları — mavnacılıktan anlayan erbap adamlar kesip şehre indirmektedir. Rize or- manları öyle müteahhide lecek gibi kolay istifade olu- nur şekilde değildir. Gerçi gü- zel çamlıklar vardır. Lâkin bun- lara çıkmak kereste imal ve şeh- veri- re sevketmek pek müşküldür. | Zaten mavna ağaçları bile bin bir müşkülâtla istihsal edilebi- mektedir. Ormanlara yol olmadı- ğı gibi yerler de sarp kayalıklar dır. Kereste imalinde şehre indi- recek derede yoktur. Bunun için bu ormanlar bu suretle hususi şekilde kullanılmakta ve mümün mertebe müşkülât iktiham olu- narak halk tarafından tahta ve kereste yapılmakta ve arkga ile şebhre indirilmektedir. Rize usta- ları 200 tona kadar kayık ve mavna ve motör yapmaktadır. H Ş. Gaziantep'te En Fazla Şeker Kaçakçılığı Yapılıyor Gaziantep (Hususi) — Vilâ- yetimizde — kaçakçılık — vak'aları azalmıştır. Va- K Vekili Mek- tupçusu Hilmi Beyin riyase- tinde — İhtisas Mahkemesi Müddeiumumi- si, Vilâyet Jan- darma Kuman- danı, Emniyet Müdürü, Güm- rük ve İnhi- sarlar müdür- leri — toplana- rak kaçakçılığın men'i hususun- daki mesaiyi tetkik etmektedirler. Temmuz ayı içinde vilâyetimiz- de (40) kaçakçılık vak'ası olmuş- tur. Bu vak'aların en mühimmi kaçakçılarla vilâyet zabıtası ara- sında vukua gelen müsademedir. Bu müsademede kaçakçılardan iki kişi ölmüş, diğerleri getirdik- leri eşyalarla beraber yakalan- mışlardır. Diğer vukuat ehemmi- yetsiz hâdiselerdir. Bu vak'alarda ele geçen kaçak eşya şunlardır: 2500 — kilo şeker, 189 - top ipekli, 166 top pamuklu ve yün mensucat, 175 kilo tütün 253 kilo rakı, 2649 defter cigara “ kâğıdı, 20 adet çakmak taşı, 4 kilo tömbeki, 2 deste iskambil, 617 kutu kibrit. Memlekette şeker ihtiyacı pek fazla olduğu için kaçakçılık en çok şeker üzerine yapılmaktadır. Gümrükte tüccar malı veya mu- Badere edilmiş otuz. bin kilo kadar şeker vardır. Bu şeker piyasaya dökülürse, memleketin .ııı ihtiyacı kısmen temin edil- miş olıeıllır. Uşakta Terakkil Ziraat şirketi Hususi) — Hali tasfiye- de m Uıık) terakkü ıiıii:ıl tasfiye —memurları hissedaranım toplanarak, tâsfiyenin hitamına 'ar vermişlerdir. 12 eylül 933 hissedarlar Uşak şeker fab- rikası merkezinde toplanarak his- selerin *6 100 verilmesini ve tas- fiyenin hitamını kararlaştıracaktır. Gaziantep vali vekili Hilmi B. Diyarıb ekir, (Hususi) — İda- rei hususiye büt- çesi Dahiliye Vekâletince 392,449 lira ola- rak tasdik edi- miştir. Bütçe hu- süsi — mühasebe masrafı 42,674, vilâyet yol ve köprü işleri için 20,281 maarif iş- lerine 88,293 zi- raat ve baytarlık 17,540, — sıhhat işleri 27,054 muh- telif müşterek ve san'at mektebi için 70,979 vilâ- yet işleri için 10750 naha işleri için 105,482 yardımlar için de 9396 lira tahsis edilmiştir. Çermik — kazasındaki — sıcak Çermik banyo mahallinin Bursa kaplıcaları şeklinde asri ve mo- dern bir hale getirilmesi için plânı yapılmak üzere İstanbulla muha- bereye başlanmıştır. Fakat şim- dilik sıhhi bir hale ifrağı için yedi yüz altmış liraya keşfi yap- tırılmıştır. Halihazırda burası se- nede idarci hususiyeye bin beş yüz iki bin lira rıjdeıinde vari- dat temin etmektedir. * Diyarıbekirde teşekkülüne te- şebbüs edilen (Yardım Bankası) de Afyon Mahsulü Gümüşhacı köy (Hususi) — Bu sene kendir ve kınnap için çok istekli alıcı vardır. Haftada yedi bin okka kınnap çıkarıl- makta ve daha pazara götürülür- ken yolda nlıfmıktıdır. Afyon mahsulü bu sene nisbetle yüzde yetmiş beş nok- sandır. Bir okka afyon müstahsile 650 - 700 kuruşa mal olmakta, halbuki ancak 600 kuruşa satı- la bilmektedir. Bunun için gele- cek sene Gümüşhacı köyde hiç geçen seneye afyon ekilmiyeceği tahmin edil- mektedir. Gireson'da Bu Sene Fındık Mahsulü Çok İyidir Gireson ( Hususi ) — Vilâye- timizin bir sene zarfında muh- telif ecnebi memleketlere ihracatı (6,066,714) kilo ve (1,969,144) lira metil iç — fındık, (3.0S0.01Ü) kilo ve (468,256) lira kıymetinde kabuklu fındıktır. Bu senenin fındık rekoltesi son tahminlere nazaran Gireson- da ve yalnız (375) bin kantar, Görele (& “bin, Tirebolu kazasında (45) bi kantardır. * Bu hesaba € bu sene Gireson fındık rel (480) bin kantardır. On sonra fındık- lar toplanmıya cak ve bu ayın yirmi altısında ilk mahsul büyük merasimle vapura” yükle- necektir. Tütün Piyasası Açılıyor — Ödemiş (Hususi) — Tütünler Kemale ermek üzeredir. Olston, Nemli, Di Amerikan tütün kum- panyalarının baş eksperleri Öde- miş tütünlerini çok beğenmiş- lerdir. Tütün piyasasının 20 güne kadar açılacağı ümit ulihyw çi vi L M Diyarıbekir Gümüş Hacı Köy-|İnebolu îö_p—rü—sünün Tamiri İğteniiiyor tahmin KAT için on beş bin liralık tahsisata mahsuben beş bin lirası verilmiş- tir. Diyanbekirin Dicle kenarın- daki iskân edilen muhacirinin bir kısımna alât ve edevatı zirai- ye verilmiştir. Şehrimiz Halkevi için iki bin lira kadar yardım kabul edilmiş- tir. Bu paradan ayrıca spor teş- kilâtına beş yüz Hira verilecektir. Şehrimiz İdarei — Hususiyesi harice de yardım etmektedir. Bu meyanda 4900 lira Elâzizdeki fakir - çocuklar yatı mektebine 7396 lira Ankarada inşa edil- mekte olen vilâyetler evine ve Diyarıbekirin Urfa kapısından görünüşü & B Ağustos 17 Nafıa İşlerine 125763 Lira Tahsis Edildi 3924 lira verile- cektir. Diyarıbekir Erzurum, — Van, Urfa, — Mardin, Sürt - vilâyetleri yardımile burada bir san'atlar mek- tebi idare edil- mektedir. Geçen — sene bu vilâyetlerden, Erzurumdan 3500 Hra — mürettep paradan noksan gönderilmiş — ve bu yüzden mek- tep epeyce sıkın- tıya düşmüştür. Kırk beş — bin lira senevi bütçeye malik olan San'atler mektebine. şimdiye ka- dar vilâyetlerden 15500 lira gel- mesi lâzım iken ancak 4845 lira gelmiştir. Bu vaziyet karşısında mektebin idamesine imkân kal- mamaktadır. İdarei Hususiye bu sene büt- çesine 9 bin lira koyup bu para ile köylüye fenni alât ve edevatı nraiye getirecektir. Vilâyetin her tarafında dört milyona yakın bulunan yabani menengiç ağaçlarına Gaziantep- ten getirilmiş olan mütehassıs marifetile Fstık aşılanma ameli- Ankarada Merkez Bankssına da | yatma başlanmıştır. Tamiri istenilen Tnebolu köprüsü İnebolu (Hususi) — İneboluda belediye sokakların ve caddelerin tamirine, birçoklarının kaldırımlarının yenilenmesine karar vermiştir, Ancak İnebolunun içindeki büyük köprünün tamirine dair hiçbir hareket yoktur. Bu köprü İnebolu çarşısı ile mahalleleri biribirine bağlamakta ve şehrin bütün taşıma vasıtaları buradan geçmektedir. —— ——— ——— —— ——— Edirne'de Babaeski'de Koyuncular Cemiyeti |Belediye Otomobil Sür'at- Faaliyete Başladı Edirne (Hususi) — Fırka sa- lonunda yapılan — toplantılar ve ittihaz edilen kararlar neticesinde bir koyuncular - cemiyeti - teşkil € h Cemiyet mandıraların Türk- ler tarafından idare üni, köylünün sütünü ve yününü kış- tan satmamasını, koyunculuğun inkişafını temin edecektir. Fakat süt kesimi olduğu için cemiyet şimdilik ancak ihzari faaliyetle iktifa edecek, asıl çalışmasına Erdekte Zeytinyağı İstihsali — Buradaki Erdek, iki zeytinyağı fal faaliyete zeytinlerin kâffesi işlenmiştir. Her iki fabrikanın ağustos ortalarına kadar işliyeceği 300 bin ok- byıkı:h a Slz aa D EDeEEr lerini Azaltmak İçin İyi Bir Çare Buldu Bı:rıh (Hu:ıî)— Belediye etomobil ve otobüs şoförlerinin müteaddit emir, tenbih ve ikaz- lara rağmen sür'atlerini hafiflet- mediklerini görmüş ve çocukların zaman zaman otomaobil tekerlek- leri altında can vermesine mâni olmak için -hafif hendekler aç- mıştır. Otomobil ve otobüsler bu hendeklerin önünde şimdi ister istemez hafiflemekte ve sakat- ağır geçme Ça meke tepler ve çocuk esi - civa- rındadır. Sıvasta Su karşısında ve dört yol yeni bir pınar yıphnww narın taşlarını hususi Sıvas Erzurum — demiryolu — mütaahidi | h aa I Şark Âleminde ı Resül Paşanın Evine Bomba Koydular Kahire (Hususi) — Mısır Polis Umum Müdürü Resul Paşanın Salâhaddin caddesindeki evinin önüne bir. bomba konmuştur. Tahir Nur Paşa da Resül Pş.nın komşusudur. Bir hüsnü tesadüf eseri olarak bomba patlamadan bulunmuştur. Oradan — tesadüfen geçen — bir sivil polis memuru Paşanın evinin önündeki lâmbanın altında duran bir genç nazarıdikkatini celbet- miştir. Gencin yanında bir de velospit vardı. Taha ismini taşı- yan (18) yaşındaki bu gencin endişeli vaziyeti memurun şüp- helerini kuvvetlendirmiştir. Ken- disini yakalamak isteyince velos- pitine atlıyarak kaçmak istemiş, fakat polis koşarak yakalamıştır. Taha Abbasın üzerinde bir şey bulunmamıştır. Yalnız Resül Pa- şanın evinin önü aranınca burada büyük bir bomba bulunmuştur. Taha Abbasın evinde yapılan araştırma — neticesinde — birçok bomba ve malzemesi elde edildiği için valdesi ve babası da tevkif edilmişlerdir. imam Yahya Kendisini Melik İlân Etti Kahire ( Hususi ) — Londra- dan ve Yemen'den iki habere göre şimdiye dar bir imam olan Yemen hâkimi(Yahya) kendisinin melikliğini ilân etmiş- tir. İmam Yahya şahsi nüfu- zuna güvenerek şimdiye kadar 'ap ceziresinin bu köşesinde orta devirlerin hâkimleri gibi mutlak bir idare tesis etmişti. Fakat Arap şibihceziresinin iki mühim ve Kıral Feysal kendilerinin melik- liklerini idare etmiş olması Yahyayı da böyle bir karar itti- ::ıını nvlıeütmiıdr. dl;u .kı_ıırybir anname ile ir. Ya- kıı’dı Melik Yımmh:i?llob'u- san Meclisi de olacaktır. m Yahya'nın da mutlak idareden meşrutiyete doğru yürümesi mil- liyetperver Arap mahafilinde ya- kın bir istikbalde bir Arap vah- deti uyanacağı kamnaatini aşıla- mıştır. Kahire matbuatı bunu bu suretle telâkki ediyor. İngiliz gazeteleri ise Arapların bu şekil- de uyanmalarından — mütevellit endişelerini saklıyamıyorlar. Mühaceretin Tahdidi Yafa (Hususi) — Bazı Yahudi gazeteleri yeni hicret kanununun bazı maddelerini naşrediyorlar. Bu kanunun başlıca maddeleri şunlardır : 1 — Pasaportu olsun olmasın şarki Erden ahalisinden istiyenler Filistine girebilirler. 2 — Muhacirin umum müdür- lüğünün müsaadesi olmadıkça bir ecnebi Filistine giremiyecektir. 3 — Seyyah sıfatile Filistine gelen bir ecnebi pasaportundaki müddetten fazla oturursa altı ay değer bahasını ve satış mukabilinde eline para da geçmeyen köylü artık bu müş- külâttan — kurtulmuştur. — Ziraat Bankası derhal buğdayı tesellüm etmekte ve hemen parasını tevkifat yapmadan vel e

Bu sayıdan diğer sayfalar: