17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

._'—' S'xf-_ Halkın Sesi Bayrağa Hürmeti Bilelim Talebe Birliği, bazı müessese- lerdo çekilen bayrakların çok bakımsız olduğunu tesbit et miş. Bu hususta halkımız - di- yor ki: Nuri Bey (Divanyolu Yeni Adana kıraathanesi) — Resmi, hususi bazı müessese- lerin çektikleri bayrağmız kirli ve kumaşı parça parça imiş. Bayrak bir milletin timsalidir, hürmet edile- cek yegâne şerefli varlığıdır. Vatan- daşlarımızın bu mukaddes — varlığa daha hürmetkâr olmaları lâzımdır. * Şemsettin Bey (Patih Kıztaşı 73) — Talebe Birliğinin çıkardığı ga- zetede İstanbulda iyi bayrak takmı- yan müesseselerin bir listesini oku- dum. Resmi bazı müesseselerin bay- rağa hürmette lâkayt kaldıklarını gördüm. A Mustafa Remzi Bey (Muallim Nu- ruosmaniye Halk apartımanı) — Arnavutlukta bir bayrak İnhi- sarı yapılıyormuş. Başkaları bayrak yapmıyacaklar. Herkes bu inhisar İdaresinin yaptığı bayrakları kullana- cakmış. Ben inhisar usulünün bizde de tatbikini istiyorum. Meseclâ bayrak yapıp satmak inbisarı Hilâli- ahmere veyahut Himayeti — Etfale verilmelidir. * Macit Bey (Beyazıt Güzelsela pan- siyonu) — Eskiden i_ı'ılını bir talimatna- memiz vardır. Fakat bunun birçok moksanları da var. Yeniden bir bayrak kanunu yapmalıyız. Bayraklarımızın hacimlerinde ay ve yıldızlarının bay- rağa nisbetlerinde bir tenağür ve nisbet bulunmal. Sonra büyük bir binaya asılan bayrakla küçük bir kıılüğqı Mn bayraklar — ayni büyüklükte olmamalıdır. Bazı mües- söseler (güneşin gurubundan sonra bayraklarını indirmiyorlar, bazıları da Hme lime olmuş, kirlenmiş bayrak- ları kullanıyorlar. Bence bütün bun- ları ancak bir kanun balledebilir. 24 Saatin Hâdiseleri Davutpaşa ile Etyemez ara- sındaki deniz üzerinde iki günlük metruk ve ölü bir çocuk cesedi bulunmuştur. * Tekirdağ iskelesinde mav- naların üzerinde oynamakta olan rfan denize — düşerek — boğul- muştur. 34 Marpuççularda, Lüleci ha- nında Ali Asgar efendinin kâğ deposunda çalışan hamal Am lah, kâğıt balyeleri altında kala- rak ağır surette yaralanmıştır. * Kumkapıda Hüseyinin kah- vesinde oturan Ali isminde biri- nin Üzerinde — 40 dirhem esrar bulunmuştur. * Kerestecilerde Mehmedin üzerinde bir mikdar esrar bulu-- narak müsadere edilmiştir. »4 Zeyrekte arabacı Kadrinin arabası on yaşlarında — Cemale çı.rpuık_ yaralamıştır. DAHİLİ HABERLER Bir Cinayet Komitesi İşini | Tüyler Ürpertici Bir Bahçıvan Borç Yüzünden BirSarra- fın Karnını Deşerek Öldürdü Evvelki gün şehrimizde çok feci ve tüyler ür- pertici bir cinayet olmuştur. Bahçıvan Zihni ismin- Menteş Kasavi isminde bir sarrafı, karnını deşerek öldürmüştür. Yaptığımız tahkikata göre hâdise şu şekilde de biri, bir borç yüzünden cereyan etmiştir. eriköyde oturan bahçıvan Zihni bundan bir müddet evvel, Bahçekapıda Celâl Bey haninda sarraflık eden Menteş Kasaviden bir miktar borç almış ve kefil olarak ta Feriköyde bakkallık etlen Nafiz Beyi göstermiştir. Fakat aradan bir müddet geçtiği halde, bahçı- van Zihni borcunu vermemiş ve sarraf Menteş Efen- diyi uzun müddet meşgul etmiştir. Nihayet parasını alamıyacağını anlıyan saraf Menteş Kasavi Efendi, birkaç gün evvel icraya müracaat etmiş ve kefil Nafiz Beye haciz kararı verilmesini istemiştir. Binlerce İta)yan Seyyahı Geliyor On beş, yirmi gün sonra İs- tanbul İtalyan seyyah ve talebe- lerile dolacaktir. Bu ayın 27 sinde otuzu tarih talebesi ve bini seyyah olmak üzere 1030 kişilik bir İtalyan ka- filesi şehrimizi ziyaret edecektir. Talebenin başında İtalya müze müdürlerinden biri bulunmaktadır. Bundan başka eylülün sekizin- de bin İtalyan talebe gelecektir. Bunların müzelerimizi parasız gez- meleri için Maarif Vekâleti alâ- kadarlara tebligat yapmıştır. Dün Çar Ferdinant vapurile 250 Çekoslovak seyyahı gelmiş- tir. Seyyahlar dün şehrimizi gez- mişler ve akşam üzeri Varna ta- rikile Köstenceye dönmüşlerdir. Cumartesi günü yeni bir Çek seyyah kafilesi gelecek ve şehri- mizde iki gün kalacaktır. Maarif Şurası Tehir Edildi Maarif Vekâleti umum müdür- leri kadro işlerile meşgul olduk- larından, 15 ağustosta toplanacak olan maarif şurası birkaç hafta geriye kalmıştır. Umum müdürler, müfettişler, lse müdürleri kong- rede okunmak üzere mühim raporlar hazırlamaktadırlar. Şura- mın alacağı kararlardan Maarif Vekâleti icap edenleri tatbik edecektir. Bu muameleden sonra Menteş Efendi evvelki gün yanında İcra memurlarından Ali Bey olduğu halde Feriköye gitmiş ve Nafiz Beyin dükkânının haczedilmesinde hazır bulunmuştur. Bu sırada eşyaların nakli için bir araba çağır- mıya giden sarraf Menteş Efendi yolda birdenbire şaşırmıştır. bahçıvan -Zihni ile karşılaşmış ve me yapacağını Zihni, sarrafın üzerine yürüyerek ; — Çıifıt herif, sen bunu yaptın ha! demiş ve bıçağını çekip, zavallının karnma saplamıştır. delinmiştir. Sarraf Menteş Efendi bu bıçak darbesinden sonra yere yuvarlanmış ve karnı feci bir şekilde Katil Zihni bu sirada kaçmak isterken yetişen polisler tarafından yakalanmıştır. Mecruh Menteş Efendi de Çocuk hastanesine kaldırıldıktan sonra ölmüştür. Cümhüriyet Bayramı ! Yeni Maliye teşem Olacak Cümhuriyet bayramı fevkalâde muhteşem olacaktır. Üç bayram gecesi — projektörlerle — semaya ( Cümhuriyet ) yazısı yazılması tasavvur edilmektedir. Elektrik şirketi bunun için şimdiden ha- zırlık tecrübeleri — yapmaktadır. İstanbâılun (34) yerinde herkesin meccanen girebileceği halk balo- ları verilecektir. Köprü yeşil dab larla süslenecektir. Limon Kaçakçılığı Gümrük ve İnhisar Müfettişleri yeni ve mühim bir limon kaçak- çılığı daha meydana çıkarmışlar- dır. Kaçırılan limonların birkaç bin sandık olduğu söylenmektedir. Kaçakçılıkla zan altında bulu- nan mühim bir firmadır. Şimdilik tahkikat gayet gizli bir şekilde idare edilmektedir. Viyana Sergisine Çağırıldık 3 Eylülde Viyanada açılacak olan sergiye Türk mamulâtının ,iştiraki için, müracaatlar yapıl- mıştır. Milli İktısat ve Tasarruf Cemi- yeti, bu hafta içinde bu müraca- âata müsbet veya menfi cevabını vermiş olacaktır. Türkistan Genç'er Birliği Türkistan Türk Gençler Birli- ğinin altıncı yt dönümü, Cuma günü Halkevinde tesit edilecektir. Bayram Çok Muh- TZeşkilâtı Ve Tayinler Mahakemat müdürlüğü kad- rolarını hazırlamak için İstanbula gelen Maliye Vekâleti Hukuk Müşaviri Salâhattin Bey tetkika- tını bitirmiş ve dün Ankaraya gitmiştir. Vilâyet muhasebeciliğine eski vilâyet muhasebecisi Vahit Bey terfian tayin edilmiştir. İstanbul muhasebe — kadrosu — tamamen hazırlanmıştır. Bir iki güne ka- dar tebliğ edileceği söylenmekte- dir. Yeni teşkilâtta bütün kaza- ların muhasebeleri de vilâyet mu- hasebeciliğine bağlanacaktır. İstanbuldaki maliye müfettiş- leri maiyetinde birinci tetkik me- muru sıfatile çalışmak üzere Mül- kiye, Hukuk ve Yüksek Ticaret Mektebi mezunlarından (20) me- murun alınmasına karar verilmiş- tir. Bunlar iki sene staj gördük- ten sonra Mmaliye müfettiş muavi- ni olacaklardır. Mısır Tahvillerinin İkramiyesi Yüzde 3 faizli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahvillerinin dünkü çekilişinde : 1886 senesi tahvillerinden 340,595 mumara 50,000, 1903 ge- nesi tahvillerinden 609491 numara 50,000, 1911 senesi tahvillerinden 215,010 numara 50,000 frank ik- ramiye kazanmışlardır. 1_ ş Şoti ğ 2 17 v * Günün Tarihi ——— Üniversite Islahat #16 ge Bitirdi Üniversite aslâhat komitesi dün işini bitirmiştir. Profesör Malş mu- kavelesi mucibince daha ow ay şeh- rimizde kalacaktır. İslâhat komitesi- nin bütün salahiyetleri Üniversite ida- re heyetine geçmiştir. Kadroda münhal bulunan profe- sörlük ve muallimlik işlerini idare heyeti İntac ve ikmâl edecektir. Maarif Vekâleti vekili Refik B. E:mııı günü Ankaraya dönecektir, ebi profesörlerle yapılacak olan mukavele işleri bu ay sonuna kadar bitmiş olacaktır. Kupa Davası Vehbi Sait Beyin otomobil yarış- ları birincisi Samiye Burhan Cahit H. aleyhine açtığı kupa davasına dün de devam edilmiş, Samiye H. n vekili kupanın gümüş ve 80 lira kıy- metinde olduğunu ve Ford kumpanya- # tarafından verildiğini, Vehbi Sait B. in vekili de Ford kumpanyasının ver- diği kupayı değil, Milliyetin - verdiği kupayı istediklerini — söylemişlerdir. Muhakeme karar — tefhimi için kal- mıştır. Bir Keşif Üniversite fen fakültesinden açık- tâ kalımş olan riyazıye müderrislerin- lerinden Hüsnü Hâmit beyin yeni bir kaidei riyaziye bulduğu ve beynelmi- lel riyanye kongresine müracaat ede- rek kaidesini bildireceği söylenmek- tedir. Bir Sahtekârlık Mı Polis ikinci “şube müdürlüğü ve Üsküdar Müddelumumiliği doktor Niyazi Beyisminde bir zatın yaşıyan bir çocuğu ölü göstererek aahtekârlık yapıtığına dair bir müracaat karşısında kalmış- lardır. Mesele — ehemmiyetle tahkik edilmektedir. Rıhtımlara Kimse Girmiyecek Yeni liman nizamnamesi dün tebliğ edilmiştir. Bu nizamnameye — göre badema hiç kimse rıhtımlara giremi- yecek, herkes yolcusunu gümrük muamelesi bittikten sonra, yani yolcu salonunun haricinde karşılıyacaktır. Türk Sporcuları Dönüyorlaı Türk spor heyeti Harkoftan Odesaya hareket etmiştir. Türk sporcuları son maçlarını Odesa sporcularile yapacaklar ve ondan Türkiyeye döneceklerdir. M. Heryo Bugün Geliyor Varnada bulunan sabık Fransız Başvekili M. Heryo bugün Zafer tor- pitomuzla şehrimize gelecektir. Zafer torpidosu sabahleyin erken- den Varnadan hareket etmiştir. M. Heryo bir muşla Dolmabahçe sara- rıhtımına çıkacak ve burada Ha- riciye Vekâleti umumi kâtibi Numan Rıfat ve protokol umum müdürü ğht Beylerle Franmız sefareti mas- h:rnun ve erkânı tarafından — İs- tikbal edilecektir. Sabık Fransız Başvekili saraydan ca Perapalas oteline giderek bir ==ü istirahat ettikten ı=ı akşam trenile Ankaraya gidecektir. Son Postanın Resimli Hikâyesi: . NM Pazâar Ola Hasan B. Diyor Ki: Ku Hasan Bey — Oh, öh memnun H B. — Pazar ola Alman — Eyvallah Hasan Bey.. |Siz- | ..» Bunun — karşılığı — olarak | Si ai B...d':"'_,_,_.. ne hesap edi- | den 350 bin liralık Bafra tütünü İ Sıvastaki şeker fabrikanız için | gidetle HARDİE SO yorsun?, aldık.. gülüm ver gülüm *** Onları hesap ediyorum... malzeme verip ödeşeceğiz. » a

Bu sayıdan diğer sayfalar: