17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Güzelleşmek V İçin Ne Yapmalı? Yaş ilerledikçe vücutteki ada- leler, etler gevşer ve bunların sarkması ihtiyarlığın başlangıcıdır. Bu buruşuk ve düşükler gözlerin etrafında, yanakların kenarlarında olur. Yanaklar, çene altlı aşağı doğru sarkmıya başlar. Buna mâni olmak, adaleleri kuvvetlen- dirmek için çehreye sık sık masaj yaptırmak lâzımdır. Masajı yapmak için baş parmağınızı yanağınızın üzerine koyunuz, ya- | vaş yavaş çeneye doğru kaydırı- nız. Badehu parmağınızı yüzünü- zün kenarına koyup yanağa doğru masaj yapınız. Badehu Üüçüncü harekette — gözlerin —- altından şakaklara kadar uzatınız. Eğer mümkünse dördüncü bir hareketle yanaktan başlayıp enseye kadar masaj yapmız. Bu hareketi her- kes yapamaz. Hareketleri gayet yavaş yapmak ve elleri yağlı bir kremle yağlamak lâzımdır. Ağzın kenarındaki buruşukları gidermek için de burnun kenarındaki çiz- giden başlayıp çeneye doğru masaj yapmalıdır. Masaj bittikten sonra yüzünüze cosmo ismi veri- ; len bir çamur sürersiniz. Çamuru az miktar su ile karıştınp yoğurt gibi yumuşak bir hamur haline getirirsiniz. Bunu bir parça tahta ile yüzünüze sürersiniz. Yüzü- nüzde kuruyuncıya kadar böylece terkedersiniz. Badehu yine tahta ile yüzünüzdeki tozları düşürür- sünüz. Badeha sıcak su ile yü- zünüzü çalkar, çamuru çıkarır- sınız. Badehu soğuk su ile ça- karsınız, Bu suretle yüzünüzde buruşuk ve yumuşaklık kalmadığı gibi yüzünüz on sekiz yaşındaki bir kız gibi taze'olur. Eğer bulunduğunuz — şehirde iyi bir çehre masajcısı varsa ona müracaat edip masaj yaptırırsı- mız. Yoksa tarif ettiğimiz veçhile kendiniz yaparsınız. Çamuru ma- saj yapmadan da kullanabilirsiniz. Eğer bu çamurdan haftada iki defa yüzünüze sürerseniz, yüzünüz iki ayda on sene gençleşmiş olur, Bu çamuru lcdııs etmek iste- yenler, Son Posta kadın sayfası n :ı_uiınrrîrliğino müracaat — ede- ilir'er. * Karilerim'zden Soalmaz Hanıma : Yüzlerdiki çilleri " çikarmak - içia #ilıh t müsasesolari tarafından yapılınış vurdır. Buanları nerede bula- anlamak — istersöniz Sru n kadın #&yfam müharrirliğine sektupla — müracaat — ediniz. - ve adicanizi bildiritaz. | —— —raaanaz meaa — — A DA B — sasamam — Sonbahar Elbis Pembö ile lâcivert yünden elle örülmüş kostüm tayyör. Bu sene kroşe elbiseler tekrar modadır. Blüz açık pembe — kreptendir. domuz — derisi, derisindendir. karıştırılmaktadır. Jile Ve Yak Modası Bu sene elbiselerin Üüzerine yakalar ve etekli yelekler moda- dır. Bu yeleklerin üzerine ete- ğin renginde krepten ceketler giyilmektedir. Üstte: Krep satenden yuaka, plise ayni krepten yapılmıştır. — | Sıâd:: çizgili| yünden yelek. Selda: işlemeli veya benekli krepten yelek Deniz Banyosu İçin Kemer % ; Bu lâstik kemerler mayonun l altından kat'iyen gözükmez, Bun- lar güneştede bozulmaz, vücudu muhafaza eder. Bu kemerlerle çorap giyilmez. Bu kemerler de- nizde vücudun hareketine mani olmaz ayni zamanda karnın bü- yümesine mani olur. Bu sene pabuçlar soed, karaca Beyazla diğer renkler biribirine LA L 4 ee £ eee e resimde ğünüz — elmaslar siyah — satenden, bazen de elbise- lerin — renginde 'a pilma ktadır. unlar boyunda gayet zaril gö- rünürler. Bu sene çan- talar da süed, | domuz - der'si, karaca derisin dendir. Ayak- kaplarile ayni renk ve deride olması mürec« cahtır. gördü- Mevsim K e Va hei | W Pi n KO Ç öşeli tül üzerine yünle işlenir. Arzu edilen renkler intihap edildikten sonra gergefte güılerlldıiği üzere boleronun patronu kesilir. Bu eleri Elbise beyaz mavi krep sa- tendendir. Üze- rinde ceket be- yaz kreptendir. Göğsündeki dü- güm mavidendir. rengi tüvitten- dir. Boğazındaki kıravat ve berâ bayaz — yündem dir. İçin Yele- Kendiniz İ ERİN <h: BN patron tülün üzerine konup iğne ile etrafları İşlenerek| çizilir. Pat - ron tülün üzerine çizildikten sonra şekilde gösterildiği üzere beşer veya altışar hene olarak işlenir. L Koz z Ev Kadını Neler Bilmelidir ? Ocukları nasıl | Temizlemeli? Ocakları temizlerken, — ocak yağlarının - ellerinize — geçmesine mani olmak için ellerinize Hint lâstiğinden eldiven geçiriniz. * Tencereleri nasıl temizlemeli ? v Tencereleri temizlemek için içerisinde —patates — kaynatmalı, birkaç gün sırayla patates kay- nattıktan sonra patatesleri çıkar- Ketenle pamuğu Nasıl anlarsınız ? Bir kamaşı. gamak mü; ke. ten mi anlamanın kolay bir ça- resi vardır. Baş - parmağınızın ucunu soğuk suya batırınız. ve kumaşın üzerine kuvvetle sürü- nüz. Eğer ketense su hemen altı- na geçer, eğer pamuksa altına geçmesi biraz uzun gürer, ınîh. içerisine kaynar sıcak su, ile soda koymalı, badehu bunu da boşaltıp soğuk su ile çalkalamalı. VğzîKadım Weler |'Bilmeli ? Badem kabuklarını |Nasıl soymalı ? Pasta ve keklerde kullandığı- mız bademlerin kabuklarını soy- mak için şu suretle hareket et- melidir. Bademleri evvelâ kaynar suyun içine atmalı, birkaç dakika kaynatmalı. Badehu sıcak sudan çıkarmalı. Üzerlerine soğuk su dökmeli. Beş dakikada böylece terketmeli. Üzerindeki kabukları soymak için bir havlu arasına koymalı ve uğuşturarak kabukla- rım çıkarmalıdır. * Çiçekli ketenden Perdeler Şimdiye kadar perdeler daima düz keten üzerine işlemeli, dan- telli yapılırdı. Şimdi çiçekli ke- tenden perdeler de vardır. Bunlar ayrıca sizi işletme —masrafından da kurtarırlar. * Kuştüyü yastıkları nasıl Muhafaza etmeli? Kuştüyü yastıkları muhafaza etmek için tüylerin arasına kâfu- rudan bir yuvarlak yapıp koyu- nuz. Kâfiru tüylerin bozulmasına mani olur. Paris Râdyosunun Haberleri Agustos 933 — Sonbaharda gemici mavisi ve gemici elbise- leri salgın birhalde hâkim ola- caktır. Yalnız kadınlar değil, erkekler de gemici elbiselerile gezeceklerdir. Mavi elbiselerin üzerine, gemici yakalı beyaz ceketler giyilecektir. Şapkalar, ve boyun şalları da ici ma- visile beyazdan olıcm’ Düğme yerine, deniz kabuk- ları kullanılacaktır. Bu kabuklar- dan ayrıca gerdanlıklar da mo- dadır. Bu deniz kabuklarile iş- lenmiş elbiseler de en son mo- dadır. Şapkalara, kol çantalarına deniz kabuklarına markalar iş- lenmektedir. Bu sene en son moda çanta- lar, beyaz keten çantalardır. Bu çantalar hem yıkanıla bilir, hem de öteki çantalar gibi ka- dınların beyaz eldivenlerini kir- letmez. Bu sene moda olan edldıvınlc_ ü x de pamuk - eldivenler- lr. Busene İngilterede pilâjlarda arkası tamamen açık, ve yarım çoraplı elbiseler giyilmektedir. Hatta İngilterede, plâjlarda el- bise luzu! bir madde olduğu için modası geçmiştir denilebilir. Son baharda elbise moda- larında büyük değişiklikler var- dır. Elbiseler vücuda yapışık olacaktır. Üzerinde, — buruşuk, ilâve, ve kuplar olmıyakcak, veya “pek az olacaktır. Etekler Bu seneye nisbeten daha kısa- dır. Kadife kumaşlar, kadife şapkalar, modadır. Düğme ve kurdelâ — düğümler, elbiselerin yegâne süsü olacaktır. Elbisclere ceketin altındav kravat bağlşe nacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: