9 Aralık 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

9 Aralık 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

âSarruf Haftası ve kadınlar | | 3 ecek hafta nutuklar söylene- | Meg eler yazılacak, dersha ! Ritay, calar talebelerine tasar-! dem vuracaklar. o Hulâsa vEğ et baştan başa çınlıyacak: Asarruf... Tasarruf... İyi Baray hepsi güzel, hepsinin İnanıyorum. Sarayii hız - Belek sr verişinden çok olan Velelizi > keselerini kısmıya,, Yere ir metelik getirmiyen bir sarietmemeye mecburdur. igin beş sene sonra, belki de üç *İki daha evvel, bilmiyo - ip Diz birinci kânunun on iki - Si sonra şunları söyliyeceğiz: hiz, Sarfedmiz, çok çok sarfedi- Bu söze: sözleri söyliyenler, fabrika İni riktirdiği stokların üstün - R,, <cekler.. eyi “ bugün için şiar: a ar ruf et! israf etme! Dr *rsiz bir santim kaçırma 1 biz kimlere söylüyoruz? Harimler | Altıbin mütekait maaşını kırdırdı! Malmüdürlüklerince eytam, e - ramil ve mütekaitlerin ( üç aylık maaslarınm dağıtılmasına devam edilmektedir. Emlâk Eytam Bankası, maaşla” rını bankadan alanların aylıkları- Hünlyorum: Hepsinin lü > | Po tediyeye başlamıştır. Banka r i tediye muamelesini, eskisine nis - | petle ıslah etmiş, veriş tarzını çok usulü takip edilmekte ve bu suret- le her hangi bir haksızlığa da mey dan verilmemektedir. Öğrendiği - tirerek Emlâk Bankasından alanla rm sayısı altı bindir. Iki çocukla. beraber | doğan fare! Selânikten (o Aksam refikimize gelen bir habere göre orada Al - legra Hazan isminde bir musevi kadın, iki erkek çocuğu ve'bu ara- da bir de fare doğurmuştur. Ka - dının ailesi büyük bir korku ve te- İlâşa kapılmıştır, İkiz erkek çocuk- İlar sağlamdır , yaşıyorlar. Fare, musevi kadının akrabaları tarafın ilenlerderi Töcuklara.. a tasarruf terbiyesini bi- il İar, kocalar, oğullar, nişan- *evgililer, gençler, çocuklar x Srum ki, tasarrufun manasını e doğdukları günden: İ tmektedirler, | kaskları dikkat ediniz, bir er be ço sarfedilen parayla, bir ölai,, sarfedilen para aynı de ve Mare Socuk daha doğuşundan iti bir masraf kapısıdır. Si neyle olsa yer, içer, giyi- m t kız çocuk böyle değildir. b der Arasında onlara daha k, lük, bir eşya mahiyeti veri - ha mektebine giden bir çocu- My Varsa, o zaman bunun ma - Bi İyi anlarsınız. TYig t çocuğun mektep masra v De Socuğun mektep masrafı “tak yı aPmıyayım onun hesabını k Kız balarına terkediyorum. Bile mekteplerinde tasarruf do ka örmek Yapılan masraflar, mese - gorap, bir örnek ce» | ve EF., ben şu insanların Mez ayakkabı, düğme masraf ie dan öldürülmüştür. Ali karar heyetinin netice- lendiremediği dosyalar | Verilen birhabere göre Devlet | Şürası mülkiye dairesi, âli karar heyetinin neticelendiremediği 98 | ei haftanın manası Türk | dosya üzerinde verdiği “tasdik ve | ref kararlarını baş vekâlete bildir- meğe başlamıştır. — Belediyeler kongresi asma, I Belediye reislerinin iştirakiyle | Ankarada toplanması mukarrer kongrenin şubattan evvel yapıla- cağı söylenilmektedir. ları her sene acı acı çocuk babala- rını düşündüren şeylerdendir. Çocukları bir tarafa bırakalım. İ fakat bizde tasarruf terbiyesinemâ İni olan en kuvvetli engel büyük şehrin kadınıdır. Bir defa müstah- isıl değildir. (Tabii meslek kadın - !larından bahsetmiyorum.) Sonra İda büyük masrafların yekünudur. Hele bu kadın Nis, Montekarlo ha. yaliyle yanan bir hatunas yandığı. | nizin resmidir. i Siz istedığımız kadar erkeklere i tasarruf terbiyesinden bahsedin, İtasurruf ahlâkı bu kadın zümre - İsine girmedikçe istedığımız netice- yi almak pek müşkül olacaktır. , Sadri Etem DEHRi ..., Bir taraftan kanser hastalığı için türlü anlıyamıyo - | ölüme mahküm olan insanları kurtarmak | de en gürbüz gençleri hirleri toplıyorlarm kolaylaştırmıştır. e Tediyede sıra | mize göre, maaşlarını iskonto et -! Can kurtaran Hava hücumlarından korunma cemiyeti işe başlıyor “Hava hücumlarına karşı ko - runma cemiyeti, resmen kurulmuş İ ve cemiyetin reisi erkânı harp mi- İ ralâylığından mütekait Mahmut Beliğ Bey ile umumi kâtibi Naci Beyler hükümet nezdinde teşebbü- i satta bulunmak üzere bir hafta ev vel Ankaraya gitmişlerdi. Mahmut Beliğ ve Naci Beyler lerdir. Öğrendiğimize göre başve- kil İsmet Paşa, erkânı harbiye re- İ isi Fevzi Paşa ile hükümet erkâ - nı cemiyet murahhaslarını kabul vadetmişlerdir. Cemiyet İstanbulda Cağaloğ - lunda bir bina tutumuş ve derhal faaliyete geçmek için tedbir al - mıştır, Bugünden itibaren âza kaydine başlanacaktır. Cemiyetin maksa - dı hava hücumlarına, tayyarelere, boğucu ve zehirli gazlara (karşı korunmayı halka anlatmaktır. Cemiyet bu maksatla (Can kur- taran) isminde aylık (bir gazete neşredecek ve muhtelif semtlerde | halka konferanslar verecektir. Bir hırsız şebekesi meydana çıkarıldı Eriniyet “müdürlüğü ikinci şu - besi, şehirde bi. sebeke © halinde soygunculuk yapı açık göz Os - i man, Siirtli Şerbek ve arkadaşları | Bahriyeli Ali, Sait Cemil, Hüseyin, Rifat, Topal Hasan, Pa- çacı Kerim isminde dokuz sabı - kalıyı yakalamağa muvaffak ol - muştur. Şebeke (efradı, şehrin muhtelif yerlerinde y&pılan müte- addit hırsızlıkların failidirler , Zabıta, ayrıca, Kadıköy tarafın- da da başka bir soyguncu şebeke- sini meydana çıkarmış bulunu - yor . İnat, İranın sabık Berlin sefiri İna - yetullah han dün şehrimize gel miştir. İnayetullah Han Bağdada sefir tayin edildiği için oraya git- mektedir. Nevyork başkonsclosumuz Bas- ri Bey şehrimize gelmiştir. Basri bey merkezde bir memuriyete a- lındığı için Ankaraya gidecektir. fendi ... . Diğer taraftan muharebe - I Gazi Hz.nin ! | | Reisicümhur Hazretleri, l | dün Ankaradan şehrimize gelmiş- | ; .. ve cemiyete müzahir olacaklarını | İz iltifatları Mül - kiye mektebinin — elli yedinci yıl İ dönümü münasebetiyle kendileri - ne çekilen tazim telgrafma cevap İ vermişler ve bu kıymetli müesse- seyi ilt'fatlariyle taltif buyurmuş lardır. Gazi Hazretlerinin Mül - ' kiye mektebi müdürü Şükrü Beye gönderdikleri telgraf şudur: “Mülkiye mektebinin kuruluşu- nun elli ve 1l dönümünü kut k için toplanan mülkiye ai- âliniz vasıtasiyle bana te - şekkür ederim, U hizmet, âba inan ve cümhuriyet ülke- sine bağlılık gibi yüksek ve yara- tıcı mefhumlarla beslenen şuurlu İsevgi bugünün ve yarının en mu- vaffakıyetli vazife erlerini yetiş - itirecek bir öz kaynağıdır. Bunun Mülkiye mektebi ve mülkiyeliler arasında tecellisini: “görmek beni pek sevindirdi. Hepinize selâm .,, Reisicümhur Gazi M. Kemal Mühendis mektebi tale- | besi Anadoluda Mühendis mektebi son sınıf ta- i lebesi Anadoluda bir tetkik seya - hatine çıkmıştır. e Başlarında mü | dür muavini, Sait, cebir muallimi i Osman Tevfik (o Beyler ve Mösyö İDeb bulunan talebeler © bilhassa Ankara, Kayseri (o ve Eskişehirde tetkikat yapacaklar, çalıştıkları şu ! be üzerinde ayrı ayrı şimendifer işleriyle mimarlığa © ait eserlerle meşgul olacaklardır. gpezmniğnilnsieei Müddei umumiliğe yapılan müracaat Yazıldığına göre Galata köprü- sünün son tamiri esnasında İsma - il, Hızır, İhsan, Hilmi, Recep, Fu- at Efendiler isminde altı usta a- lâkadar makamlara müracaat e - derek bazı ihbarlarda bulunmuşlar mülkiye baş müfettişliğinin yap - tığı tahkikatla ihbar tahakkuk et- memiğtir, Fakat altı usta, oihbardan üç mışlardır. Bunun üzerine bu ustalar, umumilik meseleyi tahkike başla- «««« « İyiliklerinden vaz geçse- 3 — VAKIT 9 Tvei körün 1933 mer SOHBETLER pen Gazetelerin Ehemmiyeti (Vâ — Nü) “Haber,, refikimiz de Adliye sarayınm yanması hak- İ kında, avukatlarımızın düşüncele- rini yazıyor. Bir çok avukatlar de - alar yandı. Bir çok mühim da için istişhat mem- bal ve ispat vasıtası, gezetelerdir.. Onları tetkik ederek unutulmuş noktaları yeniden meydana çıka - racağız; hakikati tenvir edeceğiz. Ağır ceza mahkemesi eski reisi Sabri Bey de aynen şunları söyle- miş: — Yakından alâkadar bulundu gum mühim davalar hakkında matbuatta yazılanları iyice tetkik etim. Bunlarda hiç bir fazlalık mevcut bulunmadığını, bilâkis, an cak kelime eksiklikleri olduğunu gördüm. Ve bütün bu sözlerle hulâsa $u neticeye varıyorlar: — Vesikalar yandı.. Bir çok mü him davalar için istişhat membar ve ispat vasıtası gazetelerdir.. On Jarı tetkik ederek... Avukatlarımız baklıdırlar bir çok mühim davalar için istişhat membaı ve ispat vesikası gazete - lerdir ve Sabri Beyin dediği gibi, matbuat yazılarında hiç bir fazla rk mevcut değildir, olsa olsa keli me eksiklikleri vardır. Fakat itiraf edelim, ki bu yalnız dava safahatını nakleden yazılar- dadır. Çünkü gazeteci mahkemeye ser best girer. İstediği yerde oturur , kendilerine herhangi bir hâkimin müşkülât çıkardığı görülmemiştir. Söylenenleri dinler, not alır ve tes bit ettiği hakikati doğru yazar, Fa kat ne yazık, ki bir çok hâdiseler, gazete sütunlarına bu derece sa - lim geçememektedir. Kabahat ga- zetecinin midir? Hayır, Kabahat, her nedense, gazeteciden yılan görmüş gibi kaçan bazı kimsele « rindir. Cinayet olur, gazeteci havadis almak için başını kapıdan kapıya vurur, ve çok kere aldığı malü - mat, katili maktul, maktulü katil yerine geçirir. Çünkü polis efendi, komiser beye, komiser bey merkez memuruna, merkez memuru şube I müdürüne, şube müdürü umumi | silin, umumi müdür istihbara - İta sorunuz der ve istihbarat: He - nüz rapor gelmemiştir! Cevabını ! gün sonra vazifelerinden çıkarıl - | verir. Yangın olur. Ateş mahalleleri bu | sara ve gazeteci, çapulculara ya « defa müddei umumiliğe istida ver pılan muameleyi görür, kordonu "mişler, haksız yere mağdur edil - | â$amaz, tahkikatı takip edemez, diklerini bildirmişlerdir. Müddei | YaPgınm nerden ve nasıl çıktığını Selâmi izzet (Lütfen sayfayı çeviriniz) Dehri Bendi — Eve valelin, da tere © öldürmek | ler, fakat biribizlerine fenalık ta | tan melekler | şalışıyorlar, diğer | taraftan için 1 Misdistana kadar giderek yılan 2e -İ için zehirli gazlar yapıyorlar, yapmasalar belki insanlar daha | sevtanlar. (Bunların yaptıklarımı ötekiler ziyade mes'ut olacaklar, yıkmak için uğraşıyorlar. Ne yaparsın, bu dünya işte böyle gelmiş, böyle gidecek

Bu sayıdan diğer sayfalar: