2 Nisan 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

2 Nisan 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Banker ( rafı “1 inci sayıfada) Garip konuşmalar duyuluyor: dam neye ü lüstür Yunan şilebi — Neye bir tâyyareye binme- di?. — Bu eye uçma adı? — Yetmiş beyinden sonra baka lim'buna dayanır mıydı? em alya i tayyare nasıl kaldirabilir?. — Peki buradam İstanbul lima- nında neye kaldı?, Neye transit edi? Gi 2 Daha bilgili Gi bu sualin cevabını veriyorler: a — Tatlı sulari ii içecek suları yokmuş! Vapurda ne yapıyor ? Bazıları, bankerin vapurdaki hay Şe2 uzaktan da olsa, ince- ceye tetkik eimişler.. Kiler böyle bir kü- Insull Dün 5S orguya PL büsü iade edilmeli mi, Banker İnsülün iadesi teşeb- ün meselesi oldu. B hileli iflâs a takip olu- u | verilemez) ve | isnat olunan ci ibare ürmün mahiyekii in de- iye hem müstakil, hem emin | gil, cürmün vücudunun da sübu- bir yerdir. Türk ol ancı | tu'lâzım geleceğini “zannettire sp herkes kanunun siyaneti | bilir 9 e zan, ğe ps ndadır. Mesele kanunun ne | karar va: e mütea- dediğini tayindedir. ” kip iki - Ri nün -« istinatgâhmı | Banker” “İnsül; Amerikada ie — fıkra 'yanında varit lam: bulunduğu takdirde teklif veya ı nuyor. Bö; e e olmayıp da taki; maddesi hk zak ticaret Bu maddenin İtalya ceza Ka- l mirela bide “kit nunundaki aslı bizdekimetinden i i& hukukusulü iiliiierimektede: Zu3 see kalmıştır. İtalya ka- i Ki inde hükümleri cari olacaktı. | Duruma göre ecnebinin iadesi, Şimdi bir ceza kanünu mevzuu mahkemenin “Muvafık,, kararı | al gibi. cezi nul kabul olunabilir, Biz “Cürm ın 9 uncu maddesi Ta kimdir. adi ceraimden olduğuna b Bu madde, mahkeme cümün | verilen kimsenin Seal talebi mahiyeti bir karar rükdelğ kabul «olunabilir.,, verecekti: verdi de. di; e Aradaki fark pek açık edilmemeli mi ? AAA | ceraimden vi Me karar | İade etmelidir, etmemelidir? italya kanunu Düm e ver- 9 — VAKIT 2 NISAN 1934 Çekildi eden zata, okunanları şöyle hulâ- a ş e — Tesis ve iştirak ettiği şirket- ler muâmelâtının tetkiki neticesin- de, bileli HİM: dolayı ierik keme etmemelidir derse edil- mez. Etmelidir derse hüküme- tin gene iade etmemek hakkı de ardır. Biz mahkemeye bi- | ral siktir n yalnız suçun mahiyetini ey kararıdır. Ondan sonra a- ıl iade kararımı ik hükü- e bırakılmıştır İnsülün Salli mm suçunun syasi ma veya onunla mürtabit pie halinde dir?. İnsülün iflâsında siyasi bir eser var mı? Mahkeme kararı temyiz olunabilir bir karar mı- dır? Avukatlar Şürayı Devlete" giderler mi?. Hükümetin iade kararından sonra Mayotis vapuruna yolcu- sunu bırakıp gitmekten (o başka hileli iflâs kararı vermiştir. ie larındaki bu karara muttali olsu: eceklerini ölmem bu evrakın İngilizc: lar ve söyliy: anker, kopyesi bulunup bul d rindeki koyu kurşuni fört şapkası” nın yanına koydu. — Fransızca Daltiyseğme An cak İngilizce bazı isimler gözi ilişiyor. Bunlara bakarak, yazınm mahiyeti ne Ks aşağı . rı gir yu biliyoru — davet te mahkemeye lal alda — Bun! üsün — eline geç vakitlere kadar | lüflis milyoner, an iŞ ediği sadece pati İnsül, vapurun 1 sizle; iade ki avukatlarşma mütemadiyen di- rektifler veriyorm Fankerin ai taşıdığı ser- veti şuymuş: Bir küçük çekmece ala ve mücevherat.. Bir rivayete e ğından bahse: miyen bankeri yorsunuz!. — Evet!. runu Meotise arıyorlar.. HEP geçi iteki, Vakıa kanunda (cürmünün adi Polis memurları, adliye dokto- götürecek bir motör 2 belirsiz. ssl Meotis» unda geçi- 3 — Bu e, bildirmek ve va» d RE ziyeti tetkik et için. ünde nüş | — Dediği ben, yi inde ye, | sarınmış. Yanma yaklaşıyoruz. | de, koyu kahve rengi ve alacalı| & — Hangi tebaadansınız? My şöyle böyle kestirebil- İ Damdan düşer gibi bir konuşuş: Ke im k Il Banker, b le k öyl dan; dö e .estane ren- gi kem kekllirire bakanlara çıkmak, m gelmek iste- muayeneye gidi- ey$ kanalınd g ni mini mini bir karaltı ayrılıyor. hizi erer Havadis, ağızdan ağıza yayılıyor: | k m tresi — Adliye doktorunun gitmesine | yeni yiz ivazet dola: lüzum kalmadı, Re is motörü va- 5 e pe otör idi ismi ndeki ii kapar Balik 22 ) manımıza gelmiş a Sirkeciye! Romanyaya EEE de :l ruz: Beyaz motör bu- e boş. r, buraya puruyoruz. Rivayet tahak- deği | de Sise rıhtımına tevec- or... Polis motörü Birdenbire rıhtımın ir beyaz ılan bu motör ne örü: ye . gidiyor?. de kim yardır?. Her vi 1 bir amiri demektir! ırladık, gümrüğün önü: ia mir a mahkemesinde hesap vermeğe gi- Hızlı motör, Sirkeci rıhtımına ünde ilk raladığmız otomobile atladık: — Son tımar... Insull mahkeme huzurunda Si oturduğu yerde arada a dönerek, salona girmek ler bakıyordu. Mah ke me huzurunda di: — İngilterede doğdum, Ameri- kada yaşadım, Yunan pasaportiy- le seyahat ediyorum. Amerika te- baasındandım, fakat.. Bu biraz ka- Nasıl anlatayım?. baz Hulâsa, bu: müşkülât vardır, Yanan pasaportiyle seya- at ediyo Lessepasede naler deni. — Ne buyurulur Müddei umu milin ütalâası Müddeiumumiliği temsil eden Nurettin Bey, şu mütaleada bu- lundu: — Banker Samoel İnsulün A- merika tebaasından olduğu, suçun hileli iflâs, dolayısiyle adi suç olduğu şi Ee ceza ka- maddesine pasaportu diye Er bir cüzdan- göre kendisinin ecnebi ve (o suçun- | rihine kadar muteberdir. Bu ie hatname, | seyahatlere müsait değildir. Nu | ee dair yazılı bir şey (o yoktur. Ticaretle meşgul olduğu, Londra- loğd 1859 tevellütlü bu- Junduğu, ikametgâhmın Atini ee duğu yazılıdır. Mahalli ita ol. | Atina gösterilmiştir. Ecnebi mu- amelâtı merkezi ve pasaport kon- | trol Bağ ti tarafından, 42 se Mahkeme heyeti, ikmet Be- B gün, bir B r, komi yin reisliği altında Ali e ve|, Ze İmei ll , b slk kalkışı hiç kimseyi o alâkadar et Göre; siviller yerle ili Nutret Beylerle töşekktül “etmişti; | ** ii pasaport tekrar — ban miyebilir.. Fakat, herkesin kuşku- | arasında ağzında pipo ( bulunan Müddeiumumiliği Narin Bey verildi den ş da Beray ir günde!.. ir de yaşlı adam evvelden hazır. İğ “ediyoruu*“ Biükeri Bİ Vi ei e nie i- Motörün hareket > tarafa) lanan bir otomobile binmişler, Siz Tizilizde bildiği kei “e ür > GE Mi ED — a ii) npr Sandalcılıra « soruyo- | doğruci hkemeye gitmişlerdi.. | ç..cüman arandı. Anadolu ajansı Hin MSA ru: mea ile Kiler i beşin- Vei amli ea ) mensuplarından Stefan — Vitalis röle hir Ağdam ek ci ey -İp mektebin i e ii z — t Mi ei , fak İ isler vardır. önünde otomobiller : r5 ie İ kihmö büşladı ie Gi a — renin gril Müdürüyete koşuyoi Şube | kaldırımları ila klabal Banker, sorulan ilk suallere şu |“ “gi rainizi nerede. nek üdür e PR emi Elliye yakın polis memuru cevapları v Yeti: ikale. i iş ie a “ Bankerin kılığı kıyafeti — İsmim Samoel İnsul; baba- lr ri e Be — Daniş Bey b vapurdan | Banker İnsul, saat (on yediye| min adı Fia aynen böyle... Anne-| &... almağa mı gidiyo! ME e , Sulta nahmette ceza | min Emma İnsul. iie dört ya- ii i Mahtelif menleklerde w bulunduğı Müdür muavini omuz silkiyo: — Daniş e ee değil, Polonya vapuru! — İhtimalki mit Bi am rin | yak bastı. Kapıda, merdiven sa- | boştayı metresi Madam Kuyumcu oğlu ile esi; kördür di sofada — öteki nerede oturuyor- görüşecek!.. luran polisler ve sabırsızlıkla bek- | sunuz? vi leşen kalabalık © arasından geçti. marmara “Meotis,, vaj el yüzüne dör Di rh Ağır ağır yürüyor, etrafında du-|runda. Ancak, bugün Mei di li d 5 kl mektep denilen ve İstanbul M u Ta: 3 yy Evelce muhtelif şirket- > ndir si ni tin birliğine ait olan binaya a- isliği ve al ve beyaz bir duraksayordu. purdan çıkardılar, buraya getirdi- ler, “Si motör, gözü de duran sarı bacalı bü; N gemi- nin, Polonyanin yanına bile yak- | na girebilenler, siyah pardesülü,| o — Amerikanın o hükü- laşmadı.. Hedef: Meotis siyah elbiseli, beyaz saçlı, beyaz | meti dahilinde Şikag. şehrinden, ikalar geçiyor.. İ bıyıklı i,: dikkatle gözden| (Bu sırada, bank; O ne?! Rıhtımda adliye dok Nihayet, mahkemesi salonuna si Salo» geçiriyorlardı. Siyah üzerine mi- | n mini beyaz benekli bir boyun “Eğl YE Si — Nerelisiniz? : : 1s) n ettim. Şimdilik ade — Amer yetleri hükümeti tarafmdan saddak eli ii bei vak okunacak nsul Gemisi dosya m Hikmet Bey, zabıt kâtibi. ne bunların okunmasını söyledi, 3 £ bulunduğundan bahisle, otürması- | e ii edilmesini - rica etti. is, müsaade etti. torul Enver Bey.” i Reis Hikmet Bey, tercümanlık adi ci ika Kime Cümhuri- mi | daki yazılar, polis o beşinci şube adi olduğüna karar isterim. ikinci ma Nail Beye okuttu- Mahkemenin kararı ruldu ettirildi: Hikmet, Ali mi t ve Nusret al üni ly tir “Beyler, kısa birmüzaketedön dibdnsi verile bir seyahat ra bânker Samoel İnsulün Ameri- kasıdır. oel İl: lele göm böhrl | 403 ni 34 ta- na, Amerikadaki davaya esas teş- kil eden cürmün, siyasi ve askeri 1 it elirimderi # ld ğuna karar verdiler. Gidebilir miyim ? uman bildirilince, Karar, vasıtasiyle kendisine banker, kl h biri ça; dım attı ve mütereddit bir tavırla sordu: — Gidebilir miyim? Reis, tercümana cevap ver» a: — Evet, buradan çıkıp gidebi- Jir, 5 — Mahkemenin . adaletine nazik muamelesine teşekkür eder rim, — Mahkeme, sadece vazifesini Yapmıştır. Banker, baş eğerek, — çekilir. ken, gene mütereddit bir tavırla tercümana döndü;” imdi pimi 1 vapura gidebilir mi- eis Hikmet B, iyeti şö, i ii ik €Y, vaziyeti $öy- — Mahkeı eme, yalnız cürmün cürümlerden olduğuna kara vermişti ir. Mahkemedeki işi bit iştir, Bu uradan çıkı, si P gitmekte Yeni ren oteli el Bu izah üz a serbestti birçok © sayıfa tuta hi ANN n bu evrakın | Ditap eden bazı k ilk kısmında bankeri, in gayri kanu. | Tak: bir sa e Pi a ni etik ia sığ yazılıyor, ledi. S, lon, samil, n bi le> ir şi “İd, sofa ve koridord. ee > aki lar miktarında bir © paranm sike ği Ve bila eni geçiyordu. Yirmi kala, polis birinçi şube — — (Lütfen sayıfayı beviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: