3 Nisan 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

3 Nisan 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a mmm a “Amerikalı Banker Insull Nasıl Tevkif Edilldi? Insul Londra oteline e İstanbul adliyesine dün sabah bil- ç görüşmek içi beyhude teşeb- dirildi. büslere silerim Fakat hepsi ini talep. ve kabul olunan | neticesiz kalıyor. Demir Bey sık i kimse hakkında mahalli müstan- | sık telefon kabinesine (gidiyor, ce tevkif edildi; ( tevkifhaneye Say X hamemdak >> Banker, a TE m iliğine tevkif müzekkeresi ve- | sonra tekrar İnsulün yanına dönü- gönderildi. * O, bugün, İstanbul e meden rilebilr.,, şeklindeki son fıkrası- | yor. Saat 16,15 telefonda Demir tevkifhanesinin bir ee ken- | 2” ci 1 deme intihal > çi ip ma istinat ederek, bir £ talepname | Beyin arandığı haber verildi. Tev- disini teslim alm. elecek çi ülebileceki ir. : i Saat 11,30 da otomobiller Lon- | yazdı. - bu ( hususta karar | kif emri gelmişti. Demir Bey bu Ri mem Hale de “kabili teryiz. olduğ, | e otelinin önünde durdu. İnsül| verilmek üzere birinci istinlak | emri M. İnsületebliğ etti, ir. YİZ,, ol yanmda polis ikinci şube müdürü | hâkimi RE Beye verildi. Süz 18 yı 25 dakika. priz m iştir.. Kararın “ Da D ir .Beslediğ N 1 vi İM iz hâdisenin tafsilâtını, evvel- kötiyede old bi emir Beyle diğer bir memur ol Ramazan Bey, müddeiumumi- | Bankerin bulunduğu ila ki is başlıyarak gene banke- N liz e plduğuna dair, ie biz de, e” halde otelden içeri girdi, ka: liğin isteğini iiyik gördü, ban- | sı açıldı. İnsul sapsası yüzü ile ilk Ti adım adım takip eden muharri- | Y!* yoktur. li an bir oda istedi. Kapıcı ebu ker hakkında tevkif kararı verdi. | olarak dışarı çıktı. Çok ei rimizin görüşlerine, duyuşlarına insul'ün protestosu engin müşteriyi birinci kata çı- Bu karar, evvelki (o gün bankeri ri eşikten geçerken ve tahkikatma istinaden aşağıya | Ş İnsülün dün valiliği protesto kardı, sokağa bakan büyük bir 0- | sorguya çeken ve kendisinin Ame- | düşer e mi Doğruca vr Yazıyoru; ettiği yolunda bir havadis çıkmış- v hr “sarı salon,, denil vi rika tebaası, suçun adi suç olduğu | ye ı çıktığı otel müs- Mir benler mahkemenin | tı. Avukatı Esat > “M. İnsül mirdai SEEYA Eğ in "” | yolunda karar veren | İstanbul ü- Tl ali bni bankere si Insul Yeni e otelinden çıkıyor.. (Beğ tarafi birinci seyıtnds, yene io birin- tafsilen yazdık.. Bugün de gü den Sularrmiza haber verelim ki, ban- da karar verdiler? Sg RE çi rarından onra, Sirkecideki | vilâyeti bug to eti i vü dağ k çüncü ceza mahkemesine gönde- | pardesüsü ile şapkasını uzattı. Ga: Yeni Ayd, otelinde ( gecenin| gir. Bir EE gü evvel böyle bir yaklaştı, dışarıya baktı, sonra ka- rildi. Karar, usulen bu mahkeme | zeteciler tekrar yaklaşmak istedi- geç vakitlerine kadar © uyumad. | şey olm abilir.. Fakat benim | P'9Ya dönerek: ' reisi Hikmet Bey Kii kile tet- | ler. Fakat 'bu teşebbüs de © boşa pk karunlar karıştırdı. Der- el pr ai protesto çekil- dürü ni biir el kik ve tasdik edildi. çıktı. İnsul şapkasını * gözlerinin Il bu; tuttuğu avukatı Ahmet | memiştir.,, demi | ER Epin CE Diri ticaret Vali m gux vini, Al Riza Beyin bi- şi incir oda veriniz!, Caddeye na- beş buçuğa kadar | bitti. On beş | Otomobiller otelin önüne sıralan- i er bi be ukta müzekkere infaz edilmek | dı. Samoel İnsül, yak bir kitapçı I kasik Fevzi — Meli vapuru '— Hükümet de kararını ver- | , Bu ALAN ğe ep BE ç di ötürüldü dükkânmdan bazı kitaplar seçti: kaptanlarınm ve gemi acentesi| di. . Amerikan ssilleri Si Bir iki roman: Bir iki hukuk kita- Çelbidis Efendinin li uzun Bekleniyor. Belki de hz bir ge- Si bre rüya ve “kaya br... süren içtimalar yaptı; & vaziyeti | mi gelip bankeri alacaktır. Mei tiz | 2rodak aşi Böü ketdisinegöz| Tevkif mizekkeres muvakkat Motör ler işledi. Sig emi görüştü, Banker İnsül, mahkeme- | vapuru kat'iyyen © hareketinden terildi. İnsül bu o: rai el terliği söülrilğeme ” Müddeti | 1826: numaralı e, Yötün nin kararradan hiç bir şey anlıya- | durdurulmuş değildir. — Biz, bazı | TİStİ ai ve e et kia e amli > hrziyle, “Yeni AŞSlE — Giolüden ; mıyordu: mülâhazalarla, geminin redline N ei GRE ne İnişi imiitantiklikçe verilen tevkif Ka: daha rahat bir yer riyle çi - a Kurtulmuş muydu?. ie e tertibat aldık. tü Öz di zi istihasız gö- | rarlarma usulen itiraz hakları | satlı Londra oteline taşman man İnsü p Kurtulmamış mıydı?. EVA ERER da arayla rünüyordu. Bir çorba içti, ırkasm- | vardır. iyi Barmen ve | lü tevkifhaneye götürüyor. Geç vakit, Vekiller heyetinin arılı gibi, davaya ait dosyanın dan bir tabak sebze, sonra vanil bundan başka e oseli Giöülil Mahikemeni 5 kararını di an sonra temyiz heyeti mn tetki- > di. Yal icti 2 uştuğu ki mahkemeden talep bu... yalı bir re ye m “. — Serbest e may buradan Kahvesini içip — bir cigara tellen- Nasıl tevkif edildi? Ma Çek Londra otelinel.. dirdikten sonra tekrar (odasına Gelelim gene Londra oteline. çıkacağıma eminim. — puruma İçtimada hazır bulunanlar, hep Saat 11 buçuğa geliyordu. Sa- | çıktı. Bir saat kadır odasından Saat 16 yı geçiyor. Otelin sa- hünapelisei ie yanlar buru düşündüler. moel İnsül, kaptanlar tekrar oto-| dışarı çıkmadı. bii iş antresi gazeteci kala- Jar ata beni Ni p Bize bunları anlatanlar, “Yeni | mobillerine yaslandılar Şimdi, gelin © biraz da İnsülü baliğiyle daki: Londex oteliibel; | KP spviihiri Gk Pa ire Aydın,, otelinin müstahdemleri.... Rivayetlere Li milyonluk a- | otelde istirahatinde bırakalım; ve | ki şimdiye kadar ne böyle bir hâ- «memed a Yalnız, hatırımıza gelmişken şu-| dam, kimbilir nasıl er > 6 tarafından ( takip ede-| dise ne de böyle — gazeteci ka- d y rada kaydedelim ki, İstanbul emni geli einimek lüzumunu his- | lim Salonun * a yet işleri müdürlüğü, her hangi bir | setmiş.. Daha rahat bir yer iste- Adliye cephesi yi hâdiseye meydan vermemek için m Vekiller heyetince banker Sa-| deki zevat; ikinci e Mane pek srki kir tertibat almış. Sivil Ve. otomobiller Tepebaşına, va —— Amerika hükümeti” | Demir e ye sa, ge rm gidemez Sage mis bir Ksm, müstahde- | Londra Hüsime: lllçsiörerileri karani > Geğeler da banker min .) —M. Titü- Bütün bu muameleler saat on | önüne eğerek hızlı hızlı yürüdü. * Tevkif müzekkeresinin müddeti GE E > 5 o: EE 5 ğ > B» i Diy: Sini adam, dün ge — ekeni bir odasını Bükreş, 2(A.A. e Avukatları Ne Fikirde ? Ka e dam, otelin 14 numaralı en iyi ri dasında yarım yamalak bir iğ Insülün avukat Esat Beyle le Irisülün avukatlarını ei nokta. | Ceza mahkemelerinin temyize giden ii it ik vi yudu. Ertesi vers si geçen Şbir anilar aldığı malüm; sü lar bu malümat içinde göze çarpar: hükümleri neticede tevkifhaneler veya) M ve için seri ya indir. fre. Esat Bey İnsülün iadesi ha İM PAK a a alarak hainler icra olunacak hükümler den merasime derhal tevessül e- ki mek için olsa Eri ge bd amelin dire cereyan edeceğine — dün okuyucularımıza bildirdiğimiz dil ini Amerik fi bild ö Duşu tı. Karnını doyurdu i görünüyor talcalarda yazılı, idi ki, bir mücrimin iz, |bah rin Uçüncü ceza mahkemesi, indesi iş-|desi bahsinde infaz olunacak hüküm, em ia —.— hanındaki DEME. li isen “dl, yetini Şikümr ölüm. |siahkeme ; hükmü * değildir. Hükümet FER da Hab Saal Yeni Aydın o-İlğ, ibi tetkik — tr, (kararıdır. arasında Kalanları luğu cürmün mahiyetini tet iştir. 5 et telinin pall otomobiller durdu. Asli; midelerinin :karörları| © Bizim ceza kantrymmz' Bü ölliiiye yo Türk BUSE teri lk kurtarmak ay ips tem, mi, edi- al demir. dl P Ye laliktmere, Hela İLe Yer lemez mi, temyiz içtihadile yakında ân.) | Moskova, 2 (A.A.) — Tastldn Amerikmd Lİse a: ta Şmit kapıdan ilüğdei insülün Ameril küm i ğine dair de ortada bir di yoktur. Her) Burada mahkemeden karar İmei tesli- |, . Bu meselede Insül gibi ia 2 ağn in fel lâketzedeleri a- i bir adam, her hangi bir van tu. mi istenen adam değil, hü bi İtularak mahkemeye verilebilir. birl Oo Amerika hükümeti, kia imadığına göre kararın temyiz ka- ii de olmamak gerektir. Bununla beraber, Insül hâdisesi, belki miştir. - tün san Işi bu raddeye götürmek El zamanında Çelyuskin- thamdır. Fakat belki Mira o ik mizden bir Amerikalı Ala öğ mahkelesimi burada > Gi ya nakledilen küçük bir tayyare em beraetine karar verecek, orta i-İne verilmesini istiyor. vi > sadece kendisine isnat olunan ile uçuş tecrübeleri açmıştır. tor. Bu esaslara istinat/zim le uzun büküm erdiği sa- yu mahiyetini araşt kei iy Tayyareci kamp ve civarı üzerin» ederek hükmü temyiz ettim. Vâhiyet şudur; keri mi, değil mi? O kadar de uçmuş ve muvaffakıyetle neti- Ceküdükü a ise kat'iyet kı Eğer istenen SEE ça ni > in ortada hükümet baran YAPI elânen Bü tu İnnlktikdek İpetmedikçe infi edilemez. Bir siye nat olunan suç siyasi ve asl m Du uçuşlar inenin 1, Mesi hk di hükümet dilediği he vr aym iri zı hasarata rağmen iliyebileceği. İM sl edea Ley Hipeerieini İdeiumumi derhal hapishaneye sevkede-|siyasi ve askeri olduğunu kim ede-İ Avukat Esat Bey, dün konuşürkenj ni göstermiştir. A! ango Efendi. Gemi müddetini beklemek, on-|cek? - İşte kanun mi bunun a * Vekile ak. — hakkında kat'iğ Oo Bununla beraber hava müsait tüvarlai., Avukat Ahmet Esat Darbe in. sonra m haham ze rom lâ hükümet te mahke zannetmiyorum. olmadığından £ tayyareci sahilde erime y yor. Mahkemenin oreyini alı dm Dee Dn mü: yapmağı tasavvur ettiği uçuşu a ; İZ. NK . an " sine bim da indö olunamaz.,, yor. mio e tehir etmiştir, sg aş EE : 5 Li i Jzun sürer, içtimada neler mev zwubahsödildi? Biz bunu gene ahi si f eli

Bu sayıdan diğer sayfalar: