3 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m, A Telefon 23872 Müflis banker Amerikaya 3 Nisan Salı 1934 teslim edilecektir Avukatlar “temyiz, istiyorlar, fakat kanun sarahatle “iade,, hakkını hükümete veriyor SER İ insul de modaya muvafık şapka giymesini bilmiyor değildir ye e Ihsul hakkımda, hükümet, Ame j | tut, ü : rikaya iade kararını verip bunu utacaklar? Dün akşam, bu cihet» | leri anlamak üzere, geç vakit, Ga- Anadolu ajansı . vasıtasiyle ilân | la; ; tada, Billür h irinci hu- ettikten ve müflis banger tevkif kul sabık reisi gri arel olunduktan sonra, herkes, gayet e Sağ Yyazıhanesine gittim. İ Londra barosunda mukayyet! ecnebi avukatlardan Aleksandr tabii olarak, şu muammanın halli; Için uğraşıyor: i lerime etraflı cevaplar vermek ne- Esat Bey, beni kabul ederek sual- | zaketini gösterdi. Önceden aldiğim haberleri tah- kikten işe başladım. Esat Beye| şöyle sordum: | — Vilâyeti, İnsul © tarafından | | bugün protesto ettiğinizi haber al: | İ dım; filhakika, Beyoğlu altıncı | (va - No) (Alt tarafı 3 üncü sayıfada) Şeker fabrikasının bu seneki amortisman mık- tarı yanlış gösterilmiş Bazı gazetelerde Alpullu şeker fabrikasının (1,217,833) lira kâr ettiği ve ayni senede (2,564,526) lira amortisman ayırdığı, binaena- deyh bu seneki kârmın bu iki ra“ kam mecmuu olan üç buçuk mil yon liradan fazla olduğu yazılmış- tır. Alâkadarlarından aldığımız malümata görebu rakamlarda yanlışlık vardır, Amortisman diye gösterilen iki buçuk milyon lira 933 senesinde ayrılmış bir miktar değil, şirketin kurulduğu tarihten bu tarihe kadar sekiz sene zarfın- da ayrılan miktarların (mecmuu- dur. Esasen her şirketin amortis - man miktar ve nisbetlerini kanun- lar ve nizamnameler tayin etmiştir. | Bundan başka hiç bir memlekette | ve müessesede amortisman kâr o- larak sayılmaz. Onun için Alpullu- | hun hakiki kârı blânçosunda gös - | terilen miktardan ibarettir. Şirke- | tn idare masrafı olarak iki milyon | KUPON 89 3-4-1934 Sene 3 Sayı: 691 Italyan gazeteleri paktı şiddetle tenkit ediyorlar Paktın gizli bir maddesile 12 adanın Yunanistana temin edildiği rivayeti buna sebep oldu On iki âdadan Kos “Istanköy,, den meşhur 3000 yıllık bir ağaş Roma, (Deyli Telgraf) — Fa-| buat bu tekzibini şu esaslar dahi- şist gazeteleri Balkan misakına hü- | linde reddediyor: cum ederek misakın metni ile 1 — Sefarethanenin tekzibi, biç muhtevi gizli maddenin neşrini ta- | bir şeyi tekzip edememektedir. lep etmektedirler. Zaten Omisak 2 — Balkan misakı, gizli o bir imza olunduğu (sırada, burada, | maddeyi gayri kabili tekzip bir su- derin bir heyecan ile karşılanmış- | ette muhtevi olduğu için, âkitler, tr. milletler cemiyeti azaları sıfatiyle İtalyan ajansmın verdiği kabul ettikleri taahhütlere muhalif lümata göre misak, on iki adanın | bir surette hareket etmişlerdir. Yunanistana iadesini temin eden| 3-—— Yunan hariciye nazırı, Yu- bir maddeyi ihtiva etmektedir. | nan âyan meclisinin hariciye encü- Yunanistan sefarethanesi (omi-| menine bu gizli maddeyi ifşa et- sakta gizli bir madde bulunduğu | mek istememekle onun son dere iddiasını tekzip etmiş ise de mat- Güzel Lili ile banker İnsul nasıl tanıştılar Insulü felâket uçurumuna sürükliyen sebeplerden biride Sırplı kadının faz- la ihtiras ve aç gözlülüğü oldu Günün kahramanı olan meşhur |. Amerikalı müflis Banker Samoel | ma» (Devamı 7 nci sayıfada) — Acaba, bu karar kat'i yoksa kabili temyiz midir?, Bazı iddialira nazaran, heyeti vekile kararları, devlet Şürasında temyiz olupabilirmiş. Fakat aca. ba, İnsulun vekilleri bu yolü mu mi, Camiye atılan bombadan Türkler mes'ul tutuluyor Başmüftü kaymakamı bomba atanların Kemalist Türk garibesinde bulunmuş! Sofya, 1 (Hususi) — Filibeye in kilometre mesafede İst-nr- — kazasına bağlı Koklane kö- Dal Samine bomba atıldığınımu acComa haber vermiştim. Bu hâ- dise Bulgaristan Türkleri üzerinde pek fena bir tesir yapmıştır. Baş müftü kaymakamı Kara Hüseyin Mango beyle Esat bey — yani İn- sulun iki dava vekili — içtima has lindeydiler; Tanınmış birkaç ce - zacı avukat da müşavir sıfatiyle, iştir-k ediyordu, Mesguliyetleri- nin fazlalığına rağmen, Ahmet olduklarını iddia bombanın, Türkler tarafından atı). | dığı iddiasını sürmek gibi bir gari. | be göstermiştir. Bunun üzerine Koklane köyün- | den bir çok Türkler ve bir kaç Bul- gar tevkif olunmuştur. Neticede tevkif olunanlar bırakılmış ise de İ ( Devamı 7 nci sayıfada ) on yedi bin lira gösterdiği yazıl. | fnsul'ün Madam Kuyumcu oğlu is- mıştı, Blânçoda idare masrafı ola- | minde bir sevgilisi olduğunu elbet rak gösterilen (201718) lira yerine | ;sittiniz. Ve gene gazetemizi takip sehven iki milyon on yedi bin lira eden muhterem karilerimiz banke- gösterildiği anlaşılmıştır. rin İstanbula gelmesi üzerine ik a ama MAZ GAM GİLES sadık sevgilinin de şehrimize gel- diğini pek âlâ bilirler. Yalnız ma- idam Kuyumcu oğlu Jimanımızda Ka bolan çok az kalmış, Pireden gelmiş ol | duğu Polonya ismindeki vapurla sevgili derhal Köstenceye hareket etmiş- Aşk, macera, kahramanlık ve tir, Yapılan tetkikata nazaran ken- siyaset romanı Müellifi: O(Vâ—Nü) disi Romanyaya gidebilmek için vize edilmiş muntazam bir opasa- Bu yeni tefrikamız aym on bi- | porta maliktir. rinde başlıyor. Acaba Madam Kuyumcu oğlu tesadüfen mi, yoksa bir kastı mah- sus üzerine mi İstanbuldan geçe Derslerine rek Romanyaya gitmiştir? Bu se - İ yahati İnsul'ün tam İstanbulda bu- 11 Nisan Çarşamba Günü başlıyoruz | lunduğu zamana rastlaması sırf te- İ sadüfün bir eseri midir? Acaba iki İ hararetli âşık (1)'dünyanm bu en takdirde başka vasıtalarla muha - bu! Madam Kuyumcuoğlu bere edebilmişler midir? Şüphe yok ki bütün bu sualler herkese merak verecek bir mahiyettedir. Bunlara cevap vermeden evvel bu kadının kim olduğunu, : İnsul ile münasebetlerinin ne şekilde başla- şâirane yerinde birbirlerile buluşa- | dığını ve nasıl bir seyir takip etti- bilmişler midir? Buluşamadıkları | ğini anlatalım. (Devamı 7 nci sayrfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: