28 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

28 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İS VAKIR in N Vakıtın iğdebi Tefrikası: 7 Baba-Oğul Nakleden : Selâmi İZZEt maa neden . vermişlerdi? m aj nmazdı, Birân parayı geri vermek veya atmak ar. zusunu duydu ve birden gözleri - ie önüne efil odada, seyi pi şil- e, yırtık bi yan Ml geldi. Bu esnada kadın söyleniyordu: — Sizin kim olduğunuzu bilmi- rum, Bundan sonra da bilmiye- ceğim. Kim olduğumu da söyliye- em. Yalnız şunu biliniz, ki yer yüzünde bir kadın var. Bu kadın, sizin sayenizde sini gık yaşıya aktır ze borcludur. Siz olmasaydınız. bir urtarıyorsunuz.. ağ OMEA duvarın dibinden mim karanlıklarda kaybolduğunu gördü. Gözden e olanla evvel bir kese,daha seslendi: — Haydi gidin! Kaya Hasan, gözüne bir hayalet sindüğüne zahip oldu. Yerin - gör in kımıldamıy e Bir deste sıkıyordu. Par Talebe Haftası Ankara, 27 (Hususi) — Adliyeencümeni soy adı bakla tetki- li kini e iş lâyiha ile her Türkün bir soy adı a saçli kılı adları hocalar, mümeyyizler tayin edecekler, rütbe | amaaa ceğim. ten genç ai tehlikeyi haber v. mi ve kadınla, gele cek olan genç erkeğin kim olabi leceklerini aklından bile geçirmi - yordu. Meraka bile Kaderin seyrine takılmıştı. Sürü! n e rdu. Hem bu te değil dın kocasma ihanet ediyordu. Â - şıkına yandevi vermiş ve kocası nin randevü veri ir evi öğren - diğini haber almı Kocası şankekl ül elecek ve iki- sini de ö'dürecekti.. Kadın vaziye- ti haber aldığı için canını kurtar - mıştı. İşin farkında olmıyan sevgi- lisini istiyordu. İşte bü- tün mesele buydu. Bu düşünce, onu birdenbire yer i.. Bu düşünce ep bir ok zehirli bir ok gibi sap'andı .. Bu v düşünce ile irkildi, İhanet edir Buraya gelecek o'an genç, Per: Zihni gibi bir adam değil miydi > Ve o, Kaya Hasan, bu gence yar - dım edecekti öyle mi? —Budala!.. Diye diş gıcırdattı. Biraz saga vazife telâkki ettiği bu işi. gör 8 di “Salt. (VAKIT) ın tuk. meyan tarafında; tertip ni bu suallerin cevap- larmı gene mütehaslrdan mürekkep bir h ik etti receğiz. o Muvaffal ll isimlerini ve ii neşredej rek tanıtacağ gibi bu ii mer li hediyeleri de vereci Hediyelerimizin Jüri heyetinin ir bi-, iii dır. Cı kedi paraya niz > le Haftası,, 18 ünü niha- , rk, büyüklerimizin ve aga adları (| ak kabul edilmiyecektir. Kanı a la buna göre cezai mü- e — vardir. Soy adlarını nüfus kütü Sak ledi akta ihmal (| gösteren kaymakamlarla memurların birer bee valilerin on beşe! gr ik m yep Me Kü d oy zası « vee Eer. Alâkadar asa bütün memurlardan ay mal edenler on Ky elli liraya kadar para cezasiyle » tec: oluna: caklardır. Kanun neşrinden altı ay sonra muteber Sin li) $l/hakkında bir nizamname yapıla > z mumi nüfus sayımı nasıl yapılacak? Ankara, 27 (Hususi) — 1935 ü . mı hakkındaki kanun lâyil miştir, Lâyihaya göre büti Gİ itün okur Kr valiler e meze ski Kali ödöni çalışmağa mecburdur! İcaj esir pler bir hafta İcektir. > peçe “ye m ire rail on liri kli i yal memurları arasında tyler rg an) — Diyarıbekir im müdürü AAnkar: men dür iü Etem, İstan. üçüne üdürü NN: ei rinci derecede cevap verenlere birer yazlık kostüm, ikinci dere-i makları, paraları kıskıvrak takal » lüs etmişti. Duydukları . doğ ire a hayal değil “ ile Az başını kaldır- ço ye Gele kadina ss lyireniz gi bi, hızlı sesle: — Haydi bakalım Kaya, aldığın) parayı hakket, dedi. Daha o zaman, Bomontiye gi - den yol, şimdiki kadar evlerle sı - Arsalar psi Git namal Bal dat diye haykırmıyordu, kadınır üstüne titrediği genç adam tehlike de değildi de: mek, Başını kaldırdı. İlerde, tâ iler- or Öte - İlerledi. Bah içinde, kırmızı tuğladan yapılmış evi gördü: “Tam, dedi, işte burası,; Bahço kapısı mein ti. Açıl z şeylere şeytani bir şe- İnsan nerede olduğunu, gördüğü şeyin ne olduğunu iyice tefrik etmek için, gecenin esrarını dağıtmalıdır. Kaya m bunu Üy CE rini açtı, küresinde yi — iki katlıydı. Kep nın üstünde küçük bir balkon va: dı. Pencerelerde ışık yoktu. Bü. rin bir uykuya dalmıştı; şi "İçeri girmiyeceğim, Bekliye - suna kapıldı.. Son vaz geçti: “İhanet göreni süreden için ka'a: İım...,, peki amma, acaba mesele —..rn NE Ki ri Her de or- tada başka bir facia va m böyledir. Kendi PA şifa kadar bu kapının önünden ayrıl * mıyacaktı.. Birden bire ürperdi.. Kulağıma Bu gürültü evden acil kabarttı. Evet, hızlı dedi bağırarık mü:|£ nakaşa ediliyordu.. (Devamı var) kız, Vise talebesi dali debilirler. İştirak için talebe gazete mizin başlığı yanında emre ğimiz yedi gütilük' riktirilmesi ve cevapla birlikte gönderilmesi kifa-: bi nin suallerine de cevap vermek hakkını verir, Her ee ve ye en #İzunlarının üç bin ve 3500 e ii da ne a bekir. ni İsmail Hakkı Bey de Ze emniyet mü. ne tayin edilmiştir. Meclis ei en varidat eyv ke Ankara, 27 (Hı — Yeni varidat m ö ei sonraki € irüşülecek, ir, EŞE 1-7 B © SE Polis teşkilâtı a taşi lâyi kilât Arkamı, 27 (Hi asi) — MED, bazı, iş müşavirlikleri ot kaleli a Te la baska 2500 k Adliye harçları hakkında lâyıha.. ara, 27 (Hususi) — Adliye Anki harçları lâyihası lise verilmiştir. Buna göre: kaymeti iki bin beş yüz | li dercede derecelâkde İla i amelerden beher belnieramli mkailnde 25 kuruşa po ei ıymetli 2500 Ml gecen davalarda binde ve reddi dava il ç erman ruş, 100 liradan fazla kıymette şi vasiy binde bir, gayri menkullerin taksiminde 100 yi Pi larında kıymetin yüzde biri, iflas davalarının nihai karar! | kuruş, konkordato ilâmlarınm e yüzde bir, larda 300 den 500 kuruşa kadar h Jandarma mektebi “Pal nkara, (Hususi) — Jandar - ma mektebinin inşaatı 520 bin li- raya ihale edildi. İnşaat Milli İsi dafaa Vekâletinin arka tai murları arasindaki e tepede yakında yi -) başlanılacaktır. şubesinde kazanacak taleb Sudan para kazanmak! Yi” OBüstaratı irca sayıtada) rastgele bir kaç isme görüştük. Vardiğımiz netice “ pek dikkate raya içmeyesiniz? Bardakla su ticareti yapan kimselerin — Boş bulunup — bi- rıdır. Gönderilecek cevaplar kunaklı olarak yazılması ve Ma» 1s sonuna kad inderilmiş ina şarttır. Mia ag OBaştaratı 1 inen sayıfada) İşte Metr Salem'in uzun sene- ler hüviyetini — kten sonra be dala bir telefon meselesi psi “ilân edilmiş olacâktır. Cevaplarla birlikte birer for toğrafınızı göndermeniz, . zar- İm-üzerine “Talebe . haftası, Müsabaka sunilerimizi evvel için nin düet yav kald ki edilmektedir Çİ niz İstanbul telefon şirketinin ası)| ması, faks vekili şk Salem idi. Şirket An-| a! karıya hükü il etme but! Fe kendi taka Üni: btlediki imza riya ci telefon ia Grebkili şah -| Metr Salemin böyle Bununla bera 'ktı kii i bü ber rüşvet teklifi meselesinde Metr Salem ile beraber Faraci bir olarak yakalanmıştır. O halde Faraci denilen bu adâ- ze çıkardıkları şu hesaba bakı » nız; ük Me ame suyun fiati 60 yl undan 500 bar dak su ie > şük damacına 110 kuruştur. Bundan. da 1000 bardak şu almak kabi! oluyor. İşlek bir yerde bulunan bir suw cu dükkânı sıcak yaz günleri vas yabiliyormuş, He riz: Altmış kuru: damacanada yirmi lira, sabın gerisini biz getirebilis) dir? bir damaca- Öyle nadan on lira Kasaabiliyasi İki| telefon şirketinin i işini Ankarada â ki n kirasını, kazanç ve sair vergileri) yardımcı aramıştır. Bu kanila mın telefon şirketi içinde ve rüş- vet teklifi meselesinde vaziyeti nes| anlaşılıyor ki Metr Salem de hesaba katsık bile “sud sati iki büyük damacana harcı » rinde kullanılmış olmaz mı? an pa- rak h ra kazanmak!” tabiri burada yes) lerini arzu ettiği şekillerde vü m -z > 3 iz Ss debilmek için gayri kanun! w

Bu sayıdan diğer sayfalar: