16 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15

16 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Parasız — Güzel — Eğlenceli VAKIT gezintisi programını hazırlıyoruz; Kuponların neşrine başladık, okuyu- “ cularımızdan cevaplarını bekliyoruz Gazetemiz okuyucularına kârlardan tertip olunmuş, ince: da alatı turka musi 3 mahsus olmak üzere bir gezinti . Bu gezintinin va- la denizde veya hususi bir trenle İstanbuldan uzakça, sık| ağaçlı ve çok ferah bir yerde! i Yapılması, buna iştirak edecek» w G 5 5 ir 5 4 E 8 a 2 m NE satım lgiilalar. Askeri Fabrikalar Umum 30 ilâ edilmişti. Şartname ve resmini tarihine sa tekliflerini Um bu tarihten sonra gönderilecek ilân Zr. 3072) 40 bin ceviz tüfenk kundak —15 — VAKIT 16 HAZIRAN 1934 ses Vapurculuk Türk onim Şirketi istanbul Acentalığı Liman ban, Velefon: 22925 Trabzon Yolu üdürlüğünden taslağı alınacağı ilân alan talipler nihayet ari üdürlüşe göndermeleri tekliflerin kabul rm le TARI jinhisarlar U. Müd Pazarlıkla (351) adet yangın söndürme eczası Taliplerin 18 — lariyle beraber Cibalide alım, satım komisyonuna müracaatları. (2 6 — 934 pazartesi me ve tarifnamesi dairesin erin nümun 34 pazartesi günü saat 15 te Cibalide € Pazar günü saat 20 ... lata rıktmmdan kalkacak. Gidiş in Zanguldak, İnebelu, Aya ın, Ünye, Giresun, Ti- selale, Gürle ürlüğünden:| satın alınacaktır. günü saat 14 te (4 7,5) teminat- va ve ise Dönüşte sn ilâveten Of ve Sürmeneye yacaktır. Emi Yolu Yaz tarifesi de (104000) takım Vermut etiketi & ve şartnameyi gördükten sonra maksadile davetli- berlerinde getire pi mile ve ye gi için sütunların alt kısmında bula», caksınız. Bu varakayı lütfen ke- serek doldurunuz ve gazetemiz Si ii Ii Gn r ve) ie m olacaktır. 2 le” gi sevkedil- memesine sebep oldu e e di dha Devlet l Dün ve Yarın tercü- me külliyatı i Bütün mi'letlerin edebi, içti Dr. Hafız Cemal -aplarm ili Okuyucularımız için hazırla- | | ayrıca rica ediy: dığımız bu gezintinin programi Gazetemizin başlı; ya çok zengin olacaktır. diden!| | nında gün mız ku- verebiliriz ki: Caz, sz da kesip saklamayı unut aizi çok dereli at maym: VAKIT Gezinüisi inti hususi bir ttenle mi yapam nereye gidil- mesini m) 2 — Gezinti denizde mi olsun ve nereye gidilsin- — Gezinti e karada hem denizde mi olsun. Neresini ter- ih ediyorsunuç 4 — İsim ve adresi «ws... Yoküüdüddüründde 0d adddsesde e eee : Bu vatakayı kesiniz.. Suallerden tercih ettiğiniz foktalı ver- lerini Dm ve diğerlerini çizerek lütfen idarehanemize gönderiniz. Selânik Bankası Tesis tarihi: 1888 Sermayesi: 30. 000.000 Frank İdare merkezi : ISTANBUL Türkiyedeki Şubeleri: Istanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmir Samsun . Mersin. Adana Yunanistandaki Şubeleri : Selânik. Kavnla. Atina. Pire Silim, Banka muameleleri, Kedmektuplan. Cari bir m ları küşadı. Esham ve He Kasalar icarı Göz Hekimi Doktor - Operatör b, Süleyman Şükrü Ahmet Asin İş Ankara caddesi No. 60 Doğum ve kadın hastalıkları mütehassını an, Telefon ; 20568 sında > ihtilâf a Bu yüz- den gü beri İN kedili Bu ihtilâ- | fm sebibi şudur Posta başmüdi: ie şimdiye dar sevkettiği kiymetli di beraber, bir de te idi. Bu koliler ae ekse- riya birinci mevkilerinde muhafa- memur göndermek | za edimektedir. Bun yay a- Zasına memur ol yanında yatıp Seli ye kat deniz yolları idaresi son gün- lerde bu memurlardan vapur ücre- ti istemiştir, Posta ve telgraf Baş Müdüri ve şimdiye kadar da usül ittihaz &- pilmediğ den ba ücreti we iLe ek pul ve sair kiymetli pa- knlerde vardır. Bu paketler iki daire arasında ihtilâf yüzünden bekleyip durmaktadır. Posta Baş Müdürlüğü vaziyeti umumi mü- dürlüğe bildirmiştir. ayyy yy Türk tiyatrosu tarihi Refik Ahmet İkinci cil çıkı Doktor - iffet Naim H. lik ütebassısı atı, 1Ö-İ$ Ortaköy Şila Operatör im n k 16 rh lu İsviklâl cad. 19 elefon » 49901 ve 4(0ğ0 MN riyeti tahsisat olmadığından! mai, iktısadi, . en muhall: eserlerinden kitapları Istanbulda terelmeeii ve DÜN ve YARIN pe maralı ei kabinesinde İuayenehane ve ev te's- (118) nu- hastalarını yılda muntazam fasılalarla otuzll! —— mi Yazlık ikametgâh telefonu Kandili GE yüz ciltlik bir 38 — Beylerbeyi 48.. ude getirilmesi temin edil -| miştir. En kudretli kafaların, kalemlerin iğ müra- 1 caat olunmuştu güzün İİ işLETMESİ Üçüncü Kitap İl melemen I | Han Telefon 20740 MMA Ticaret, banka || Me, sl gol borsa me e iktisat doktoru 17 Hazirar | ş PAZAR 10'da Sirkeci Muhlis Etem rıbtımından kalka: Gidişte Fiatı imi Forüğ Çanakkale, | İzmir, Küllük, Bodri Rodos, na ydi a. Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Istanbul Ankara Caddesi | Finike, lya, Alasya, Mer- “Dün ve Yarın,, tercüme kül- sine. Dönüşte bunlara ilâveten iyatınm yakında neşrolunacak Taşucu, Anamur, içni birkaçı da Düne Gelibo'u'ya uğray 213 “Devler ve ihtilâl: Lenin | Ayvalık Sür'at Yolu biha Zekeriya Hanm. Kapitalizm Buhranı: Porofe- . 2. 16 sör Piri — Ahmet Hamdi Bey: Jp NİLÜFER “Hezi Kırmızı ve Kara: Stai GM > de e Nurullah Ata Bey. keci Rıhti kalkacak Pviyge Külliyatı: H. Nazımliğ izmire kadar Mi döne- TN cektir. (3214 li Hayat: A, More — N İlah A a Trabzon Yolu ERZURUM ipini. SAL , — Galata rıh- a kalkacak. Gidişte ini şerre Sinop, İİ Samsun, Fatsa, Gireson, Vak: fikebir, Trabrön, — Rize'ye. Ankarada Türk Maarif Cemi- İ Dönüşte | bunlara ilâveten yeti ile hususi bizim mektebin or” Ordu'ya uğraya ta kısmında müştı Türkçe, k Edi 5) i Fen bilgisi, Riyaziye dertleri okut. | “ektir mak üzere d alınacaktır. haiz olanların vessiki ile birlikte Ankarada Türk Maarif Cemiyeti umumi merkezine müracaatları, (3183) Sahibi: MEHMET ASIM Neğriyst müdürü: Refik Ahmet VAKIT Matbaa — İytanbul İM ekseriyatiin arzusuna b 5 iri Jalım, satım komisyonuna müracaatları. 3147) Pazartesi gününden ii ğ i leri) ii takılmıştır. eya trende değil, gidilecek zf emare mi "ün mi ki © — Bu gezintiye davetli olarak|| yerde de devam ol İ Devlet Demir yolları ilânlari İ Ri ri madan kalk. İ i iştirak edecek olanlar hiç para Sual varakalarına . i vermiyecekler, dündet itibaren verini: ni — öm kapalı pe <a ape Temmuz 934 “Karabiga siza Yolu vi İ gazetemizin başlığının yanında e, yerinin ve şeklininz | martesi t15de a idare merkezinde yapılacaktır. Tat 5 meşrine başladığımız kuponlar | | tayini için okuyucularımızdan: silât İlik Zi e | ve msi İemnolerknde ie liraya satılan tiz mi mukabilinde biletleri alacak fikirlerini « sormuş ve dün bir değ! şarinamelerde yazılıdır. ) Çar amba "” lardır. noel neşri 31 A-|| sual varakası neşretmiştik, Ayniğ i ş a rem | Şuztosa k irecektir sual varakasını bugün gene tek- Bir ihtilâf YEREL rıbumundan bir mi r. Gidiş ti Geleceklerin, her törlü rahat- | | rar basıyoruz. Bu varekayı bu Yeni eserler ve dönüşte mutat uğrar. pi Mari

Bu sayıdan diğer sayfalar: