16 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

16 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yahudi takımı dün Beşiktaşa mağlüp 0. Idu ke <9 Poziktağ lehirie er meme Poem ği görünüş Filistin şampiyonu Hapoel ta- kımı dün ilk maçını Taksim sta- dında dpi Bir Yahudi takımı e kadar sahalarımızda pek te görünmediği için bu temas çok alâka uyandırmıştı. ör Samaniniyle dolmuştu. ele ucuz bir Kesafet gösteriyordu. X saat beş am başlıya- itiba- Fakat d Teiiidlr ai gene müş- başl kileieye eiririştr. Sahaya evel Filistinliler çı- karak yukarı kale önünde şüt emi | meye başladrlar, m say DAĞI hemen hepsinin| itibariyle çok mükemmel ol e daha ilk bakışta belli olu- yordu. Hepsi boylu oy He- İe merkez muhacim oynına takımın en uzunu denebilirdi.. Biraz sonra da oysa sa- lamadan evvel merhum Şerefin ölümün yıl dönü- müne MM için bir dakika sü küt edildi Maç sre vakit hemen bü- tün seyircilerin alâkası Beşiktaş- tan ziyade Filistinkiler çekti. Her- kes bu boyluposlu tal kestiremedikleri görülüyord Meselâ bir hafm topa bir mü- dafi gibi vurduğu ve topun diğer bir oyuncuya gidecek yerde başını! alıp avta gittiği oluyordu. iktaşa gelince; siyah beyaz-! | lılarda da uzun bir entrenmansızlı| ğin alâimi vardı. Bununla bera- ber uzun vuruşlar, uzun inişler iti-| bariyle Beşiktaş dengini bulmuş sayılabilirdi.. Dakilalar ilerledik: ge Hapoel takımmın hafif suret- ağır akat yukfarıda da yazdığımız gibi Yahudi #akımının pas oyunu- ik vir ehemmiyet : vermeyişi, u - zun vufuşlar O yapişı Be- iktaş müdafaasını işini ko KY ipne Fi ii mpukncin d kada kâleyi tutan güzel bir sre) rini gördük. Maç Beşiktaş saha- sında 'oynanmakla beraber bütün gayretler boşuna akan bir nehi iyordu. Beşiktaş muhacimleri yarım sa- ağa ilmi biten. Ke maç bir hayli sert oldu ii sonra tekrar oyuna gi İki taraf Beşiktaş lehinde geçti devreye niabesle düzel- ta birnci mişler, vuruşlar ve paslar pek fark Artık iki ta- rafın da hücumları daha hesaplı ve daha tehlikeli oluyordu. Hapo- el muhacimleri çok kuvvetli şütler atıyorlar, fakat bunlar kaleyi pek tutmuyordu.. kı bir şekle girmişti. Şünü da söylesek İlzmi! gelir ki, Beşiktaş kalecisi rakip kaleci- daha muvaffaki- yetli iş görmüştür. den daha iyi ve ikinci devrenin hususiyetlerin- den birisini de çarpışmaların şid- deti lenmiş olması teşkil ediyo d rtlik doğu ruyordu. Devre sonuna doğru Ad- unu da se nan, bir çarpışma neticesinde ba- şından yaralandı ve oyunu terket- Hele ü de karnına gelen top meye mecbur kaldı, biraz mah - üsti kalk tehlileğine düştü. Be. m versin Hüsnü, Di zi dakika Devre ortalarında da Nazmi Kendi red demi ve yerini Saba- mak fırsatını buldular, mak fır- satı ile yüz yüze geldiler: Filistin müdafileri topa elle dokunmuşlar, hakem penaltı cezası vermişti. Fa kat Hüsnünün şütünü Yahudi ka- lesinin üst direği geri o çevirince Beşiktaş takımının gene . talihsiz bir maç AN: malamid esra miş dm daha güzel geçi likte in olamıyan Nuri ye- rini Fabri ile değiştirmiş ve takım ız vuruşları bırakarak kısa ie yürümeye başlamıştı. Bu pas oyunu daha üçüncü dakikada eserini li Hayatiden Hakkı- ya, Hakkıdan Nazıma geçen ti uavin- en top Nazrmın şütiyle' Yahudi kalesine du.| girince Beşiktaşlılar bir hayli al- kışlanı dılar Bu devi umumiyet itibariyle ley a a bir oyuncuya bi iimiz * » İşte dünkü maça dair bir kaç görüş., Filistin takımı ikinci maçı- Gal 1 kti Hirülin boksörü nihâs yet yere serildi! Maks Baer dünya şar şampiyonu oldu adam namiyle maruf olan ve bir aralık dretnot siklet diye P bulmuşlar ve bu rakibi de meşhur Dempsey hazırlamıya başlamış - undda gene üç, üçüncü rountda iki onuncu raundda üç ve on birinci raundda ca ıki e yere düşürdü. ütün maçın imtidadı müdde * tince musevi bok Carni sör eranın yumruklarından korkmadığını gös Karı — Maks maçı yapılmış! gözlerini Carneranın gözlerine di- ve geli e anlattığına | kerel “neredesin, vursanây göre dev adam cihan şampiyonlu- | demek istiyordu. Fakat İtalyan çiğ Üylekak ike Dünya | çağan vie dei futbol yi kazandık ları bir sırada bok: iyonlu - ğunu da kaybetmeleri lat bir hayli acı gelse gerektir. OBu- na mukabil (o Amerikalıların da çanlçiybaliieee tl gözrlik dolayısiyle ne kadar eyl ri ni pelklâ tahin edebihfiz. maçadair gelen telgraflar dale Long İsland, 15 (A.A:) — A - gır siklet boks dünya şampiyonu Karnera ile Maks Ber (arasında dünya şampiyonluğu için takar - rür eden müsabaka bugün muaz - zam bir kalabalık huzurunda icra edilmişti ii Öğleden sonra saat 16 dan iti- baren Mnike ahaya dolmağa baş - lamıştır. Daha ij ali müsabaka - lar yapılırken seyircilerin “adedi 60.000 ni tecavüz etmiştir. Karneranın heybetli vücudu, iki metreyi tecavüz eden boyu ve son seneler cidden terakki etmiş olan bokstaki mahareti karşısın - Baeri fak olacağı Galatasaray takımı cezalı oyuncu- larr Muslih ile Tevfiğin bu maç - a oynaması için mıntakadan mü- saade er Filistinlilerin ikin- ci maçta daha iyi oynıyacağı mu- üm olduğu için yarınki maçm daha entresan olacağımı tahmin €- debiliriz. *s çi ee . Fenerbahçe Süley- maniyeyi yendi İstanbul şild-maçlarına Kadı - köyünde devam edildi. Fenerbah- çe eksik bir kadro'ile oynıyarak Süleymaniyeyi 2—1 mağlüp et - ti. Hapoel Beşiktaş bide seyircilerden bir grup | da min edenler çok değildi. Yalnız binlerce (o yahudi kendi man zaferine inanarak Amerikanın bir çok taraflarmdan gi g İslanda koşmuşlardı. İlk müsabakalar asıl maçın u- zl eyecan (karşısında âdeta rı dikkati celbetmeden - Halbuki bunun arasında orta e hafif siklette ln en pek kıy- del boksörler de vi İki şampiyo: di eta karanlık eğ ringe çıktılar. İtalo —A- merikanlar Ki yişleri Baer hakkında izhar etti - ler, Boksörlerin el bağları sarıldı . Hâkem her ikisine de nizamname icabatından olan nasayihi tekrar etti. İki boksör vuruşmıya başla - dılar. Bugün Carnera her nedense ilk dün ii nu gösteremiyeceğini anlattı. Ba- er ağır siklet olmasına rağmen bu dev asa vücudun etrafında perva- baya a Fakat her defasında on saniyeden evel kendi ni topladığı için nakavut olmadı. Bser bu tahripkâr vuruşlarında devam ederek Carnerayı ikinci ra- ruşlarında kuvvet kalmıştı. On be* şinci raund bittiği vakit adetâ sü” rüklene sürüklene ringin bir tara" aş çekildi.. azametli vücudu ile kendisi” ne uzatılan iskemlenin üzerine Y£ kıldı ve kaldı.. Seyirciler şimdi, altmış bin kişi ir ağızdan, yi nu Max Baci yecanlı alkışlarla tesit dini yava$ yavaş sahadan çekildiler a da göz ya milis arasin” a vi ökikdebüe binerek oteli “bül boksör ağlıyor Meryerle, da halk; çılgın bir vaziyette yeli dünya şampiyonu Max Baeri alkış AE (ALA) larken, locasında mağlübiyet yü kü altında ezilmiş olan Carner# gözlerinde yaşlar olduğu ( halde mal Mpa Li me vermiştir” Ve dem May sebebi ilk 1£ sağ ayağımın topuğun” eg Bu burkuluş © ka dar istırap veriyordu ki, muvi vali mi muhafaza edemiyordum Bu: seyircilerin bir çoğunun za! Yatı gibi; Büköbdem mdağiii durdr rulmasını katiyen istemediğini > yit etmiştir. Doktor, Carnerann burkul8” uvarlanışları neticesi ÜN skala sathi bir kaç ber€ dı, Şeref ihtifalinde w Beşiktaşın ve Türk sp0' run gs mektar idarecisi pagihii Şer e ile bugün Beşiktaşta Şer€ fin zarı başında bir ihtifal Tal bir çok küpler ve tır. Bu ihtifale vi Şerefin dostları gelmişler lenk göndermişlerdir. MM ZE EE Zat) tedi SERERE İİ, SeS

Bu sayıdan diğer sayfalar: