17 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

17 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kğ — 12—VAKIT 17 HAZİRAN : . ya . Diyarbekir Vilâyetinden: e - Mardin yolunun 39 X 975 — 59 X 775inci kilo- ası şosa tamiratı esasiyesi 13475 lira 77 kuruş keş: file ve ei al 33x700 — 59 X 650 inci kilometrolarındaki kâgir ayaklı menfezlerin betonarmeye tahvili 3682 lira 53 kuruş keşfile 24 Haziran 934 tarihine müsadif Pazar. günü saat 12 ye kadar bir ay müddetle eksiltmeye konulmuş olduğundan şartaa- me ve keşiflerini görmek isteyenlerin Vilâyet Daimi Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. (3158) Denizyolları işL vr Acenteleri Köp: Tel.42362 — Sp ide e EEE Han Teleton 22740 Trabzon Yolu Vapuru ERZURUM 19 Hira SALI 20de Galatarık- tımından kalkac idişte Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vak fıkebir, zon, Rize" Dönüşte (bunlara (ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğraya- caktır. (3215) Bartın Yolu BURSA Haziran Pazartesi rıbtımından kalkacaktır. (3270) Izmir süra't Iskenderiye yolu İZMİR se lu — ağ” — Izmir, Pire, İsi eml e gidecek ve ler 8211) e iie m Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: Refik Ahmet VAKIT Matbaası — İstanbul Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: Adet I Terbiye görmüş kuzu postundan mamul içi ipek astarlı ka- dın mantosu. 3 Terbiye görmüş tay ve geyik postundan mamül içi ipek astarlı kadın mantosu kürk mantoların Yukarda adet ve cinsi yazılı dört adet birlikte Sirkeci Gümrüğü Satın Komisyonuna müracaat lân olunur. G1 Istanbu! Belediyesi ilânları Beher metre murabbaina üç Lira kıymet konulan Si yanğın yerinde Manisalı Mehmet Paşa mahallesinde 59,5 w 4,90 metre ye Belediye malı iki parça arsa öz b gi te mina ai ile 174934 Cumartesi günü Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaat etmelidirler. (3264) lüzumu olan 450 takım. amesine İtfaiye efradı ve amirleri için elbisenin kumaşı Belediyeden verilmek üzere şartna tevfikan erimi ya bir müteahbide ihale edilecektir. cekleri bedelin yüzde yedi buçuk mi bankadan sikin makbuzu veyâ 6/934 Pazartesi günü saat on bağ kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (3269) a e şi, Selimiyede: Fırka Satınalma Komisyonunda Fırka ihtiyacı için 45,000 kilo Un 20/6/934 Çarşamba güni ünü saat ikide pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin enem birlikte ağ n gün ve saatte Fırka Satınalma Komisyonuna mürac 13254) : . Tayyare Piyangosu 3 üncü Keşide 11 Temmuz 1934 tedir Büyük ikramiye 50.000 liradır ; Ayrıca: 70.000, 5.000, 4.000 tiralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mâkâfat vardır. yi Ss e 5 a tvvelkilerinden daha sağlam ve ie ağızları daha keskin olan yarıklı w GİLLETTE tıraş bıçakları ile saka- 3 lınızı mükemmel bir suret- z te tıraş etmiş ve ayni — aman: bi: da bir bıçakla bir çok defalar tıraş olmuş olursunuz.(137) emre e Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan; 30329 metre Amerikan bezi: Kapalı zarfla ai 2 Temmuz 1934 Pa tesi günü saat 10 da. zarfla münaka- 2 temmuz pazar- yağı: tesi günü saat 14 de. K 13500 metre efrat elbiselik 300ömetre efrat kapatluk saya)” 1300metre talebe elbiselik şayağı: az zarfla münakasa- 2 Temmuz pazartesi gönü saat 16 da, — kilo ad Vagı 400 ayak imi vidalası: o Kapalı v— münakasası 3 Temm z Salı günü sa- Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı eşyanın hizalarında gösterildiği tarih ve saatlerde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Şartaamelerini görmek isteyenle- tin ber gün ve münakasaya girece klerin de mezkür gün ve sa (8041) atte Kasımpaşada kâin komisyona müracaatları. “> TURKİYE BİRİKTİREN RAHAT-EDER EEE SEBEEEEİZESEEB & pk a ŞE Esi MM

Bu sayıdan diğer sayfalar: