18 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M. Musolini Fransayla| müzakerata girişiyor — 2nci sayıfada — İlinci Yıl » Sayı: 5906 Mi... a meselesi — (M..Nermi) Beyin A harririmize gönder- larının Türkiyenin ikte - iie “setlerine muhalif edi ha- etmekte oldukları iddiasmda g9 zi Nermi Beyin, birinci kısmın ie meşrettiğimiz, mektubu şudur? ineş len le bir ışıkla parladığmı, bü- Yük ve ihtişamir fikir abideleri ğını ve bundan sonra çol Ni bir —. başladığını biliyo- dı ikseklik e bir oi binbir varlık sar- sıntısı içinde çalkanmış yahudili- ÜS temel ve tesanüt vermiştir. En kudretli din ve yaşayış —— ayrılmamıştır. li deride temsil yollarının o başka e sekilde olabileceği, belki, yy rülebilir. Fakat ne yapalım , Yahudiliğin vaziyeti sui gene n (Kendine göre) bir vaziyettir. ve budun, yalvaç (ve kahra e birdir. Bir İsveçli, bir Fin, ii in din böy! ir, için, m bi On anlardan bazıları, biz dilimizi Mel yabaner sözlerden temizli) M. Nermi ni ani Türkiyede aç Sü: .| yetini kabul Şehinşah Hazretleri va uni-|ğ hra- | lerdir. Yanı İşleri Telefonu: 24879 1 — Gazi, ismet Paşayı . Şehinşah Hazretlerine Ankara, 17 (A.A.) —iran Şe- . hinşahır Alâ Hazreti Humayun Ri za Pehlevi Hazretleri bugün saat .İ 11 de ikamet buyurmakta olduk- .| Jarr Halkevinin merasim da Ankarada bulunan salon e w formalarını giymiş oldukları © ve -| maiyetlerinde hariciye vezirleriyle ferik Amanullah Han ve jeneral- leri ve İran büyük elçisi (o Sadık Han olduğu halde büyük ve orta elçilerin, maslâhatgüzarların bir yarım daire teşkil ederek muntazır bulundukları salonu teşrif etmiş Sefirler büyük uniforma- i larını giymiş ve nişanlarını takmış ©, EDGARPI MACERALARI | | Şehinşah Hazretle-| wirinin İstanbula ge- “İliş yolu, Garbi A-||s -İnadoluda bir seya- *“İhati takip edecek.. m m — Pazartesi , 18 HAZİRAN (Sını ay) 1934 2 — ilik VAKIT'ın hususi fo- toğrafçısı iran ye ahı “Vakıt,, ın gezintiye a âk bu p ükteğilii ©. karşılaşma. i ş sayi, iadeli | Li men mi. 5 Ankara, büyük bayram günlerini yaşı- 'yor.. Dün Şehinşah Hz. şerefine mü- darı bugün Meclisi İdare Telefonu : 24370 sabakalar yapıldı. Ziyafetler verildi. -vri» Dost Iranın Hüküm- gar Sayısı 5 Kuruş 3 — Şehinşah Hz. Çankayada. Demiryolu Ankara ve Tahranı birbirine bağlıyacak (Taymis) in İstanbul muhabiri Erzurum, Beyazıt yolunu motörlü en hareketine müsait bir hale ,etirmiştir. Bundan başka Fevzi Başal Diyarıbekire, (o Sıvastan Erzuruma giden demiryolu hatla» Yı İran hududuna doğru ilerilemek tedir. hattı üzerindeki fas yarıyı geç toylanacak ve Sıvas — hattı tamami o dutta o rn se- yahatlerinin huduttan Ankaraya kadar olan kısımlarını takip ve resimlerle tesbit etti. Bu seyahate ait inti- baları bugün birinci ve Altıncı sayıfala- rımızda karilerimize takdim ediyoruz. bulunuyorlard Sefirler Aik Hazreti Humayu- na İran büyük elçisi Sadık Hai tarafından takdim edilmişlerdir. ere f tend ve müzakereleri tü” kip buyuracaklar.. lerinde İran Şehinşahı Hazretleri şerefine hususi bi afeti vermişlerdir. ir öğle ziy: Ziyafette Reisicumhur Hazret- leri, B.M. hariciye vekili ve refikaları ve da- hiliye vekili, Şehinşah Hazretleri leri müdürü ve İran jeneralleri ve Ismet Paşa Hz.nin Şehinşah şerefine öğle ziyafeti Ankara, 17 (A.A.) — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri bugün köşk:| İran büyük elçisi Sadık Han ve re- fikaları bulunmuşlardır. ( Devamı 6 ıncı sayıfamızda ) Çok meraklı Dn İş romanının ilk tefrikasını okuyunuz. sürükleyip bugü: yıfamızda Busi sizi aca içinde götürecek bir eserdir, M. Reisi ve refikaları,| j i | | | | Bu iki halin iran bade zatılması için, daha şimdiden plân ar hazır! ei yor. ların biri Van cenubur dan dl ye Beyazıt yolunu tutacaktır. Şayet İran da Türkiye gibi ha- nistan içinde harek: nin arları Ali Sait Paşa| bir şey değildir. e refikaları ve Fahrettin Paşa, ———-amummun Tahran bü; elçisi Husrev Bey z ve refikaları, İran hariciye veziri Deniz konferansı Bakır Han Kâzımi, saltanat dahili ha e harici teşrifat müdürleri, Şe- hinşah Hazretlerinin hususi kalem Londra, A.) — Denis konferansı kesilir için İngi liz kabinesi, Fransa murai ile temasta bulunmadan evel, A* hasiyle noktai na rma vam etmekte v. bir muka» vele projesi hazırlamaktadırlar. Ancak projenin tahakkuku hü- kümetler arasında siyasi bir itil†husulüne muallâk bulunmaktadır, 2 > z &. —

Bu sayıdan diğer sayfalar: