June 18, 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

June 18, 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aşağıdan küçük Ayşenin sesi| geldi: |v — we veri Ayşe" — Koş, çabuk... yer Hanım merdinven başı - — e ar kızım?. e piyango çıkmış anne, piyango.. Bak ,efendi amcam gel - di.. Ha lide Hanım, merdivenlerden Ayşenin; » “Efendi amcam, ie tayyare Piyango- su bilet bayi — Müjdemi isterim. Myetiafendi. “Pi; sür'atle indi.. iyango, daki misafirler de gelmişlerdi. .. Halide Hanımın biletine otuz bin SAD elle hin Hü alacak Ya nver dünya ön ekti.. Bununla neler apılmaz; ri — kaç dükkân a 2dı? lin edili ham Öğle vamazı İk nd. Damazı Akşam namazı Yatsı namazı İmsık Yılın göçen günleri Yılın © Kalan | İNT Casusluk Sm ii “İBİN MASKELİ KADINE Düşman to topraklarında y: yakalanması, ölüme mahkhm ve demekti avtuç nine yili Allah o: — Al, diyo: ki — Çağır biletçiyi , dedi.. Biletçi geldi. urttu.. Zeynebe, balta la söyledi. — Ben var, anacağım Bezi Mk değişti. Huzuruna aldı.. aşağıda. bir Malüm bir gün içeri; m ya, EL parası.. Za. aaa. a Mimar, kahve iç - Havtuç ninenin EE seyyar satıcı bir kahve e kadar orada kaldı., Zavallı Di Cevap |! fesi k ildi. Havtuç m a dokuz yüz elli a aldı. Yukarı çıktılar. 1 vinç içindeydi. a bir destesini ku - caklam Yak ei mi anne? ei demedim mi? Yalnız, Havtuç nine ti in, kaldıl, İnsanlar, Allaha ait olan kader ve kısmet işleriyle uğraşmamalı idi.. Havtuç nine ,bunu büyük gü sayardı. Bu imanına rağmen, büyük ik- ramiyelerin ona buna sıktığını şlardı, Niçin onlara çıkıyor da kendisine çıkmıyordu? em ruki, asıl kendisi lâyık, Al - yakm bir bra ki olma” dağ benaba denberi bir bilet alıvermesi için a ml ta başını yedi.. Halide Hanımlar bileti bir e - şük. liraya almışlardı. Havtuç satıyorlardı. Biraz daha verseler de fakir fukara sebeplen- se olmaz ami Bir buçuk lira, e için yüksek para idi. Sonra bu, bir nevi kumar demek - lardr.. Torunu Zey - eki her ağız süne iğ susturdu . “#4 iyango!.. Yarın çe- kia — wn b ie bin çe satıcının" sesi *Havtuç öt” telâştır ğ kil kız?, Bu yaştan sonra beni günaha karıştırmayın. — Ayşe de anasına alalım de- miş te çıkmış.. Bir de biz alalım .. Seyyar satıcının sesi gene yük- seldi: ha!,. 12 imıyoı Bir buçuk > — gi bin lira!.. Alan ka - şb bin lira! Bu ne işti yarab bi?, Bu ne paraydı? Beş bin lira, pa li 1 d F RADYO |” Bu 18,30 dan 19 a kadar Fransızça ders pe 5 9 dan 19,30 a kadar Konferans Ju göz doktoru Hakkı Hayri Bey tara fından, s0 dar 21,20 ye kadar Türk mu- Si Bey, in e Hanım, ve, Bey, iŞ 5 İl 21,20 den 21,30 a kadar Ajans ve 7” sa sp leri. way a ies ie hafi m “1228 Khz: VARŞOVA 1345 m. — Üstüsyo habe; 19,15 | anlamak istiyordu. (Kimlere kadar çıktığını da anladı ve niha- yet, elde bulunan iki biletten biri- ni, tenzilât imkânı bulsınmadığın- dan yüz elli kuruş m ik sir ağürlğe doydi.. Yarın o.da Ayşe gibi Eğ deste, deste banktnotları kuraklıyacak - tı. Havtuç nine, İşi Allaha havale etmişti.. Allahın inayetinden e- indi.. Gece, iki rek'at nafile kıldı ve aptesti üzerinde yatıp uyudu... Kapı, şiddetle çalındı.. en Küçü k Zeyi neb geldi: © “ ği 8 namazı olarak değe oğiği — Nine, Havtuç nine!. eynep? ği nine, merdiven başına — Ni 2 kızım? e piyango DAEŞ nine, piyango.. Bak, efendiamcam gel di. tinin İs Kayldi Merdivenleri ikişer ikişer ineyim derken a; yağı kaydı.. Yüzü, gözü, bütün vucudu kan içinde kalmış - Uyandığı zaman, yüzünü, gözü- ün ve bütün vücudunu sanki düş müş te ağrıyor buldu.. “Hay ni Sr h! ve Bu işte bir hayır var... Mul k banada deste söle paralar me Ve tayyare Biletini, okşayıp göğsüne soktu. caba kazanacak mı der- — Ben bunu anlamak ın on birini iple çi orum, dört sali bekliyorum Aleni Teşekkür Yirmi bi İmar” ereği lâ ol ostat (o büyümesin- den ileri Şan idrar e a pi talığnın tedavisi (için racaat ettiğim Cağaloğlunda Ka ı firm karşısında Cerrahpaşa nl bevliye şefi operatör Dr. İhsan Arif Bey tarafından | taki dir ve iftihar edilecek bir muvaf- ekiş yapılan bir ameliyatla için a- "la ii nz hafif ERİ musikisi, günkü . dik miti 20, 21 konferans. 21,15 Oda musikisi, Zas mü gi be. 22 taganni 22,30 piya- no e 5 pr 18, eğ opera orkestrası. iy 21,30 üniversite korosı 23,30 saat ari sigan de musil 30 Khz. LÜKSENBERG, 1304 m.— 20 plâk, 20 ,15 müsahabe. al Bi ri 20,30 radyo orkes trası. (Pol bişi .) a kane ık orkestra pi 21 18 BUDAPEŞTE, 550 m. öğalabo; konseri. ei 24.20 Na 25 Seli konser. (plâk). 23,20 dans musikisi, 638 Khz. PRAG. 470 m. —18,50 haberler. 20,25 musikili radyo revüsü, müsahal 22,30 plâk. 22,40 keman apınları, 23.30 plâk. 950 Khz. BRESLAU 316 m. — 19; 9 yay bekir piyano v: 9,55 şiir, 20 Heuteh: 21,15 Vagne- a onser. 22,15 da kız ve Tie bir erkek isimli operet komik, müsa- habe.-24 dans e “eli mus 07 m. — 21,45 Max Şihönberin resin e Senfonik. el B mayı komiser (Drost) a e Violet Mar arkasındaki üni - forması da,çekln çıkaşımış xe. 5 janlara doğru fırlatmıştı.. Arka - , kurşuni renkteki spor a karışık; saçları sında blüz, pantalonu, karm: ve ayağındaki kaba reel erimeye memurluğuna gide - şek demişti ki: bir İngiliz kadınıyım... İabi i Vilssingene götü- bulak iü raba bulmanızı rica ede rim. Arabaya ücret - olarak yüz Floren vermeğe hazırım! Köyün belediye memuru olan köylü bu işi k k istememiş ve oğlunu çağırarak derhal ara - ban hazırlamasını (o emretmi dinç bir delikânlr mi) Li oğlu arabayı hazırlarken kıza mü- kemmel bir kahvaltı hazırlanmış - Violet Mage öğleye m eni İri İngiliz casusunu ( çarç İİ ab k tokrat “gördüğüne hayı yet etmişti . 23'son ii müsahal aylı sazlar konseri Delili 24,15 g5 konseri, müsahabe. VAKIT Siyasi Gi Istanbul Ankara caddesi; (VAKIT) yurd TE ILAN ÜCRETLERİ: ri ez ilân sayıfı vi ük yeni > di Büyük, fazla, devamlı ilân verenlere alt ayrı tenzilât vardır. Resimli, ilânlarii bir satir 10 kuruştur UÇUK İLANLAR: Bir defası 30, Iki de'ası 50, Uç defası 6i dört detası 75 ve on defası 100 Gir Üç aylık ilân verenlerin .bir defası mecca- nepdir. Dört satırı geçen ilânların fazla satırları beş kuruştan besap edilir AVUKAT Kendisine ve müsvini Dr. ip De Irfan Emin diğimden yapin lütfen kıy- metli gazetenizle ilânını rica ede- rim, ( Sirkeci istasyonu karşı- sında ei caddesin- de Mitat Paşa hanında Elâzizli Pulutlu zade İbrahim diği zaman kulaklarının arkasını kaşıyarak a ti kiz ah belâsmı versin! i-hiç düşü na dizerlerdi, Fakat işin en fena ciheti sizin Almanlara ihbar edil - İ miş olmanızdır..:Ümit ederim si- b Kiklad ğil, Londrada oynandığına emin - ii Sli Magg ciddi bir tavırla cevap vermişti: — Yalnız emin değilim, elim- de delail var, Mister Steen!.,, Kız az kalsın hayatına hatime çektirecek olan bu ihbaratı yapan karşı içten içediş bili- için Steen'e demiş- düşmana yordu. Onun i ki: m böyle vakitsiz Lon ie fak arka geldiğimi vice tarassut altında bulundura - cağım. Bu suretle kimin beni ih - ar ağ öğreneceğimi ümit e- Violet e ertesi sabaha ka - , dar Vlissingende kalmıştı, May " sın güneşinde şehirde Mi ve dinlenmeğe çalışıyordu. Son yir- mi dört saat zarfında © geçirdiği! | | ba | diyo: | 26 Ne, ya nakletmiştir. RM era arar ölüm tehlikelerini | hatırladıkça! | dizleri titriyordu. | az sonra güneş gruj oturara Kızın “e fikri b ep da idi. Çünkü onun içinde bü duğu tehlike kendisinin geçirdi tehlikelerden gok fazla idi. Çünkü an topri yakalanmak ,kat'i ölüm Şayet Ral Lenoks öldürülseği ne yapar Kız kendi —— sorduğu iyor bi ici arzuya bağlıy: “— Ralf Lenoks, senin sağ © rak geri geldiğini isterim! 2 Ertesi günü hava kapalı Ve niktı. Manş denizim sile rüzgâr esiyordu. Deniz yo esnasında Yönle e tamamı” kendine gelm ra güve: ertedeki klar biri üzerine uzanmış Ol kendisi i için bir plân haya di sis ettirmiş, kompartman. deleri imi iyice atelyesinden aldığı ia rak kıyafetini tepdile başlar 0: j Folkstone'de trene Me madam yerine Londraya a rtimandali ylü birbi ören k09” zaman o kom yanaklı, sade tavırlı kö; il dei a?” e lk döktö hayretten kendisini al mıştı. Fakat kondöktör bu tepdili kıyafet ee zabıtasınm nazarr dikka tini © ban çita o biz i kız ortadan ka Violet Magg Londranm tend mahalesine giderek W Kendisini ucuz bi ye işle eğlen mişti. ge” Muriel Seott diye a kaydettirmişti. Otelciye PİT iş aramak maksadiyle h ii e pire e ni ci, zmetçi kızlı ı ir hane Mİİ çal dan dolayı dra hizmel$ kaldığ için çabuk bir ip bul nesöylemişti. Violet Magg öğled vakit yola em bar eden adamın bir tanesi olabileceğini 18 i iv ğ ni diy. nkü ol ii yeli yan ve nasıl çalıştığın! alar nız bir iki kişi vardı. l İntellicens Service'in reisi il 2 mii kişide” in 8 Kendi bir il ki tahmi ordu. e ve Royal ote! pan başçavuş üni ti Violet Magg yüzbas' dik ile Lenokstan we emiyö il

Bu sayıdan diğer sayfalar: