18 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

18 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABKIN GÖZÜ | uu,ıcm KULAĞI HALKİIN Sene: 4 — No: 1400 DİL Va işleri telefenuz 20203 Altta: Pehlevt Hz. nin Ankara islasyonunda istikballeri intebalarından Kozlu Madenleri Bir Kaza Savuşturdu On Amele Çökü ntü Altında Kaldı, Fakat Çabuk Kurtarıldılar |, Zonguldak (Hususi) — Geçen göün Kozlu madenleri, on ame. kenin hayatına — mal olabilecek korkunç bir kaza — savuşlurdu. Maden kuyularında vukun gelen bir çöküntü neticesinde diri diri Mmezara gömülen — oa amelenin hayatı mucize kabilinden kurta- rılarak tüyler Ürpertici bir faci- anın Önü alındı. - Kaza, Kozlu kömür işleri #irketinin ocaklarında vuku bul Muştu, Bir Ka detid çökın::ıı.b.c:"m ani su- on amelenin, aralarındaki — yı diri diri toprak — altına gömülen amele ellerindeki kazmalarla islim ve su borularına imdat işaretleri vurarak — kendilerini tehdit eden feci akibeti beklemiye başla- mışlardır. Bu sırada çöküntünün muka- | bil cihetinde hummalı bir faaliyet vardi. Derhal vazife başına geti- rilen kurtarma takımı, çöküntünüri yanıbaşından bir delik oymaya koyulmuq!ur İşte bu suretle sekiz saat de- vamı eden ameliyat sonunda açı- 'Plnııı' ve | Kozlu şirketi ve kömür tesisatı lan delik, çoküntüde kalanların yanına varmış ve artık bulunduk- ları noktada havasızlıktan bunal- mıya başlayan amele birer birer dışarı fırlamışlar ve muhakkak | bir ölümden kurtulmuşlardır. Ahmet — Sulistimale Karşı Sofya, 17 (A A — vazifelerini suilstimal eden ve nüfur- larımı küllanarak ihtilâş yapan mes murlar hakkırıda ağır ceza, tatbik-edi- leceğine dair yani bir emirtame aeşretimniştir. Hükümet, | — PAZARTESİ — Büyük Misafiri- mizin Aukarada İkinci Günleri Dün Sefirler Heyetini Kabul Buyurdulır Ankara, 18 (Huıuıl) — Hi- kümdar misafirimiz Şehinşah Peh- levi Hz. dün on birde, ikamet etmekte — bulundukları — Halkevi merasim salonunda sefirler heye- tini kabul buyurdular. Şehinşah Hz. büyük üniforma- ları giymiş oldukları, maiyetlerin- de Hariciye Vezirlerile Ferik Ama- nullah Han, Jeneralleri ve İran büyük elçisi Sadık Han olduğu halde büyük ve orta elçilerin, maslahatgüzarların bir yarım daire teşkil ederek muntazır bulunduk- ları salonu teşrif etmişlerdir. Se- firler merasim Üniformalarını gey- miş ve nişanlarını takmış bulunu- yorlardı. Sefirler, Şehnişah Hazretlerine İran büyük elçisi Sadık Han tara- fından takdim edilmişlerdir. Öğle üzeri de Başvekil Pş. Hz. köşklerinde Şehinşah Hz. şerefine husust bir ziyafet ver. mişlerdir. Galatasaray 1- 3 Galip Geldi Dün Filistin şampiyonile ya- pılan ikinci maça ait tafsilât 8 inci sayfamızdadır. '| ce derece mesul mevkide 18 HAZİRAN 1934 Ürstte: Şehinşah Ha. nin Ankarayı teprijleri üntıbalarından Takas Suiistimalinin Tahkiki - Yürüyor Her Atılan Adım, Bu İşte Birçok Karışıklıklar Olduğunu Gösteriyor Takas suliistimali tahkikatile meşgul bulunan müfettişler ko- misyonu —mesaisinin ilk kısmımı bitirmiştir. Şimdiye kadar yapı- lan takkikatla suüstimal vaziyeti tesbit edilmiştir. Son vaziyete göre; bu suüsti- | mal işinde birçok tacir, komsi- yoncu ve gümrük — memurlarının alâkaları bulunduğu anlaşılmış, © zaman takas müsaadelerini ve- ren komisyon azalarının da dere- olup olmadıkları meselesi de — tetkik edilmiştir. Ancak, tahkik heyeti şimdiki halde, yalnız bu işte alâ- kaları kat'iyetle tespit edilenlerin tevkiflerini istemiş ve evvelki gün de müddeiumumilikçe 9 kişi tev- kif edilmiştir. Aldığımız göre; malümata suiistimal iki şekilde yıpılmııtır Bir kısım kerestelere hakiki de- gerinden kat kat fazla kıymet takdir olunmuştu. O kadar ki; sui- istimalin hakkınde şu rakamlara göz gezdirmek kifayet edecektir: Takasa tabi mallara bazan çek fazla kıiymet biçildiği üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. Bu ara- larda 40 - 50 lira değerindeki bir metre mik'aplık ceviz kütüğüne birkaç misli fazlasile (4-5) bin lira kıymet biçildiği görülmüştür. Fa- kat bu, bir metre mik'abı için tayin edilen miktardır. Aynı şe- kilde, enadi kereste sayılan gür- genler için de metre mik'abı ba- şına ( 400 - 500 ) lira takdir edil- miştir. Bununla beraber suiistima- lin bu — cephesinde al görülenlerden bazıları dogrndlü ( Deyamı 9 uncü sayfada ) derecesi — Ne o içeride deli mi var; bu ne gürültü patırdı ? — Komşanun kızı Rumba oynayor l

Bu sayıdan diğer sayfalar: