18 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

18 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Haziran 18 AAA R K EEUUUUUUUUUUUUNU meeaare ... .. kkkkssAsasA AAA AAA AAA SAA AAA AAA AAA GAĞA AAA AAA sersesarscecAcAsĞAK VeRERASASALALA ASA SAA L A AĞA Beyaz Perde Haberleri Yıldızlar Arasında Bir Otomobil Müsabakası Japonyada Amerika Filimlerine Karşı S_iîı_emayı Ölümden Kur- tarmak İçin Çare Bulundu Güzel Alman yıldızı Brigitte Helm *Altın, filminde ! sor a Yıldızlar Arasında İddialı, Müsabakahı Ve İkramiyeli Filimler Çevrilecek —maaapa— Holivut (Hususi) — Buradaki | sinema — kumpanyalarından — biri, | halkta günden güne eksilen sine- ma heves ve rağbetini yeniden çoğaltmak ve hiç olmazsa eski derecesine kadar yükseltmek için mühim bir teşebbüse kararını vermiştir, Filhakika sabit olmuştur. ki iktısadi buhran senelerinden sonra dünya milletleri arasında sinema müşterileri yarı yarıya azalmıştır. Kumpanyalar — müşteri — sayısını eski getirmek birçok çarelere baş vurdular. Bu arada eğlenceli ve oynak şarkılı filmler çevrilmesine — ehemmiyet verdiler. Fakat bu tedbirlerden | arzu olunan netice elde edilemedi, yapılan masrafa mukabil alınan semere çok az oldu. Nihayet sinema kumpanyala- mından biri, Amerika halkı arasın- | da bir anket açarak seyircilerin | ne çeşit filmlerden hoşlandıklarını öğrenmek - istedi. . Bu * anketin verdiği netice çok. şayan- dik- kattir. -Üç ay devam eden bu | soruşturmaya — yedi milyon kişi | cevap vermiştir. Bunlar arasında | ekseriyeti — kadınlar, — ikinciliği mektep talelebeleri teşkil etmek- tedir. Verilen cevaplardan ekse- riyeti de hakiki aşk maceraların- dan — alınmış filim çevrilmesini istemektedirler. girişmek derecesine için mevzular — üzerine derecede tariht — filimler, üçüncü derecede kıvrak ve oynak şarkılı filimler arza edilmektedir. Fakat bu yedi küsur milyon İkinci cevap araşında bir tanesi sinema | kumpanyasını pek fazla âlâkadar etmiştir. Bu — cevapta, yıldızlar arasında müsabakalar yapılması | teklif edilmekte kanın şekli de şöyle anlatılmak- tadır. Meselâ, bütün komik - yıldız- ların iştirâk edeceği bir filim çevrilsin, bu filimde hepsine ayni ehemmiyette roller verilsin. Sonra seyircilerin, bu: komiklerden han- gisinin daha çok muvaffak oldu- ğuna dair reyleri toplanarak ka- zanan yıldızlar ile bu yıldıza rey verenlerden yeler verilsin. İşte bu teklif çok muvafık görüldüğü için anketi tertip eden sınema kumpanyası bu şekilde iddialı ve müsabekalı bir filim çevirmiye karar vermiştir. Seyircilerin şekilde verecekleri hakkında da bir pro- gram hazırlanmaktadır. ve bu müsaba- bir kısmına Rens Blondo Fransız — yıldızlarından Rene Blondo bir yüzme müsabakasında elli beş genç kız arasında birin- ciliği kazanmıştır. ikrami- | rey | | | | i Cihan Şampiyonu' Sinema Yıldızı Geçen hafta sonunda Nev- yorkta yapılan boks maçında, !, Dev Adam ,, diye anılan 120 kiloluk İtalyan boksörü Karne- raya adam akıllı yumruklayarak dünya ağır smıklet boks şampiyon- luğunu kazanan Maks Baer çok- tanberi sinema yıldızlığı yapmak- tadır. Maks genç ve güzel tipli bir erkektir. Bu itibar ile sinema kumpanyalarının her zaman-isti- | fade edebilecekleri bir hüviyet demektir. Netekim boksörlükte şöhret kazandığı görülünce Holi- vut kumpanyalarından biri ken- | disini —angaje etmiştir. Birkaç | | filim çeviren boksör yıldızın bu eserlerinden en çok beyenileni" lıllW kalp ve iki yumruk ,, ismini taşı» | maktadır. Bu filimde boksör yıl- | dızın karşısında güzel yıldızlardan | Mirna Loy da baş kadın rolünü oynamıştır. Ayni filimde İtalyan | boksör Karnera da rolünü — yapmıştır. Şramekova Şramekova — genç bir. Rus kızıdır. Anmesi ve babasile bir- likte Rus ihtilâli zamanında Rus- yadan Parise gelmiştir. O zaman çok küçüktü. Fakat aradan geçen | seneler zarfında büyüdü, gelişti larında en çok beğenilen sahne | yıldızlarından biridir. Fakat gerek kendisinin — güzelliği ve gerek rollerindeki meharet sinema — kumpanyaları kandırmışlar, onu tiyatro sahne- sinden beyaz perdeye aşırmışlar- dır. Önümüzdeki mevsimde ilk filmini çevirecektir. | otomobil rakip aşık | ve güzelleşti. Şimdi Paris tiyatro- | dolayısile | kendisini | Boykot Ramon Novaro ile Janet Mak- donald'ın birlikte çevirmiş olduk- ları “Köy ve keman ,, isimli film geçen hafta ilk — olarak Paris sinemalarında gösterilmiye baş- lanılmıştır. Bu filim güzel şarkılar e bezendiği için çok rağbet kazanmıştır. * Yeni yıldızlardan Diyana Minyard'ın ilk çevirdiği filim bir haftadanberi Londra ve Paris sinemalarında — gösterilmektedir. Erkek yıldızlardan Klayv Bruk İle birlikte çevirdiği bu ilk filimde yeni yıldız, kendini meşhur - ede- cek kadar muvaffakiyet temin etmiştir. Bu suretle beyaz perde büyük bir yıldır. daha kazanmış oluyor. * Pariste sinema yıldızları bir. otomobil müsaba- kası yapılmıştır. Müsabaka iki şekil üzerine — tertip edilmiştir. zerafet — ve güzelliği müsabakasını cici — yıldızlardan Nadin Pikar kazanmıştır. Kısa mesafede yapılan otomobil — yarı- şını da erkek yıldızlardan Roland Tuten elde etmiştir . * Japonyada sinemacılık san'« ati son iki sene zarfında bir hayli ilerleyen eserler göstermiştir. Ja- pon hükümeti ve bilhassa Japon halkı Amerikan filmlerine geniş arasında r K İlân Edildi | mikyasta boykot yaptıkları için yerli film çevrilmesinde şayamı dikkat bir fazlalık temin edilmiş tir. Bunun neticesi olarak yeni yeni Japon sinema yıldızları ye- yetişmiş ve yetişmektedir. Bugün Japon yıldızları arasında Mitzükko Takao ismindeki kadın yıldız bü- yük bir şöhrot sahibldir. Geçeh sene içinde Japonyada yirmi beş kadar yeni film çevrilmiştir. Kİ bunların hepsi de milli tarih ve milli hayattan alınmış mevzular Bzerindedir. »e Geçen kış şehrimize gelip en beş gün kadar revü eserleri oynayan meşhür zenci yıldız. Je- zefin Baker tekrar sinemaya inti- sap etmiştir. Zenci güzelinin ilk çevireceği film “Zuzu,, ismini ta- Şıyacaktır. Bu filmde giymek üzere Jozefin yirmi sekiz kat yeni elbise yaptırmıştır. * Holivutta Foks filim stüd- yosunda çalışan güzel yıldızlardan Meyç Evens maruf erkek yıldız- lardan Varner| Bakster ile çevir- mekte olduğu “Büyük sevda,, isimli filmi bitirmiştir. Bu stüdyo- İda cici yıldızlardan Alis Fey, Kon: çita Montenegroda birer yenl filim çevirmişlerdir. Bu filimler önümüzdeki sinema mevsiminde gösterilecektir. ea Ufa yıldızlarından Dorit Kraysler'in “Sevda hayatı, isimji filmindeki cazip kıyafeti

Bu sayıdan diğer sayfalar: