18 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Turkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kaavesini içiyor îıt Muırçarçısı kapııı karşısında OnbJrîncısenerNo. 3633 « « A « «**» M umhuri ümmm Lst Mmrçar jm kıpın ktrımndt 1 Bulün Türkiye üüehmet Eîendi ftsahluaîiarı Kahvesini içiyor c ^ S ^ z S ^ ^ ^ 1 ^ » , ™ Pazartesi 18 Haziran 1834 Telelon: Btymnhtrrlr n trl: 34290, Tahrlr heyeti: 14298. 1da» T» matbaa kumlle Matbaacılık ve Neşrlyat fllrketl. 14299 Şehinfah Hz.nht Ankaraya muotualatlecrmdan inttbalart (ortada) Gcul Hs. Ue bOyuk mitafirimizin mün afahalart, (aağda) asktri ttftlş, (aoldaj istasyondan ayrdtrke* Mekteplerimizde Mükâfat usulü «rî terbiye icabı olmak fbere mekteplerimizden mücazat n • solleri kaldtnldu Bu hesaba geri kalan şeyler çocugun manevt hay aiyetindeki teessiirden istifadeye inhi • aar ediyor, ve galiba biraz da nzaktan uzaga. Erbabmra iddiasma göre ba derin bir terbiye meselesi imiş. Salâhiye» timizin taalluk etmediği bu ise el sür • mek niyeta'nde değüiz. Çünkü çam devirmekten korkanz. Gerçi biz terbiyede Ziya Pasa merhumtmt «Tekdir ile uslanmayanm hakkı kötektir» rmara • mda ifade ettigi kadar şiddetH olmağa taraftar olamcyoruz. Falaka milletin ittifakile rafa kaldınlmıs, belki kırılıp ahlmtşbr. Buna rağmen beBri çocuğun daha iyi hissedecegi bazı zabıta usullerinden müstağni olmadıgımızı takdir edebih'rdik. Ne ise.. Bu bahse karışmıyacağız. Fakat buna mukabil mekteplerimizde mükâfat usulünün ibdasım îstiyeceğiz. Burada da terbiyecilerin elbette mesleklerinde derin tetkikler mahsulü olacak aleyhtar mütalealan bulundugunu biliyoruz. Biz bu kadannı hüsnü telâkkiye pek yanasamıyonız. Mükâfat haset ve rekabet uyandırır, çocukların hissiyatmı bozabiurmiy. Bize göre bu pek az bir ihtimaldir. Buna mukabil çAİışmamn ve muvaffakiye • tin talidiri çck hayırlı neticelere saik olmak ihtimali daha galiptir. Çalışanlan gittikleri yolda teyit ve çabşmıyanlan çalışmağa teşvik etmek suretile. Onun için biz mekteplerimizde hiç ol • mazsa mükâfat usulünün makul, man • bkî ve maksatlı esaslarla konuhnasuu tereddütsüz talep ediyoruz. Dünkü makalemizde maarifin mühiro bir gayesi âlim vatandaşlar yetiştirmek olacagını izaha çalışmıştık. Filhakika alelâde okuyup yazma, hatta birşeyler öğrenme bittabi esasen çok raydalı olmakla beraber en son gaye ittihaz olunabümek kıymet ve kabi • liyetinden uzaktır. Biz her şubede sa • hih manasile âlim adamlar yetiştirmenin maarif için gözönüne ahnabüecek en esash gaye olmak lâzun geldiğine yakin hasd etmisizdir. Dün de dediğimiz veçhile fld milyon alelâde oku yup yazma ve sahe öğrenenin yanm • da iki yüz hakikî âlim yetiştirebilirsek bu mahdut adetle o çokjuğun çok üs tünde bir netice elde etmiş oluruz. DOckat olunmasmı rica ederiz: Maarifin alelâde okuyup yazma öğretme şeklindeki neticelerine karşı istiğna flân et nuyoruz. Bu zaruridir ve olacaktn*. Fakat asıl gayenin adamakıllı yetismiş haküu âlimler neticesine varmak oldugunu tebarüz ettirmek istiyoruz. Bu sarahatle tebarüz ettrilecek kadar ehemmiyeti haiz bir maksatür. Hani Arsi • mett Hariçte bir istinat noktası bul • lam küreiarzı yerinden oynatırdun. i Demiş. Onun gibî birşey. Hatta bî zimki ondan daha kuvvetli. Çünkü Arşimedin iddiası faraziye şeklinde bir hakikatth. BizimkJsi ise hakikat olması pek mümkün olan bir arzudur. Ve eundan emin olalım ki iki yüz Türk âlimi, Türkiye gibi bir memleketi yük«ekliklerin en yüce tepesine ve kuvvetin en kahir derecesine götürebilecek bir manrvelâ olur. Millî varhkta en büyük kuvvetin alelâdenm üstüne çtkan •ayılı vatanda»larda tecelli ve temerkuz edeceği bflmmek lâzımdır. UmuVBİ Harpten sonra Almanya en zor ve en kara günlerhü yaşarken müteveffa Ştrezmah: YUNUS NADI (Mabadi ikînci sahifede) " Büyük misafirimiz şerefine dün Anka Almanya ile Fransa arasında yeni müzakereler Musolini de son bir tesebbüs yapacak rada muazzam bir geçit resmi yapıldı tsmet Pasa, bir öğle ziyafeti verdi, aziz misafirimiz aksam üstü Gazi Hz. ik bir tenezzüh yaptılar, gece Hariciye Vekilinin ziyafetinde buluniu'ar Şehinsah Hz. nin Bursa ve Avrupada iki yeni Izmiri de teşrifleri muhtemel blokmu teşekkül ediyor? t.ıttl. .••••..•••..•••••• s o , H i t l e r • M u s o U n i Reisietanhar Hatrttleri «ni* mîaatbimlsm Bafomkâ Imft Paşa Ham rttltrvn Ankara 17 (Telefonla) B ü yük misaf irimiz, tran Şehinaal» Rıza Pehlevi Hazretlerinin şerefine, Ankara bugün de bayram yapıyor. Akm akın halk kütleleri, daba s*bahtan itibaren sehrtn ber tarafm • d&n Şehinsah Hazretlerinin ikamet ettikleri Halkevine doğru »arkayor • do. tanıttrlttrkeA Şehinsah Hz. sefirleri kabul buyurdular Âlâhazreti Humayun Rıza Peb • levi Hazretleri bugün saat 11 de i kamet buyurmakta olduklan Hal kevinin merasim salonunda Anarada bulunan sefirler heyetini kabul buyurdular. Şehinçah Hazretleri büyük öni • fortnalan giymis olduklan ve mai • yetlerinde Hariciye Vezirlerile mSzakereter netîeesî* kaldtğt takdîrde tefekk&l cdeceğl tSylenen iki büyük blok bu devletler den mSrekktp olacakttr Hitlerin sag eli addolunan Jeneral Venedikte Alman ve ttalyao Ribbentrop Parise giderek M. BarBasvekilleri arasmda vukubulan tu Ue görüşmüstür. M. Musolini damülâkatlarda neler kararlashnl • hi Fransa hükumeti nezdinde te dığı mektum tutulmakla beraber şebbüste bulunmağa baznlanmak hâdiselerden Almanya ve Italya tadır. devletlerinin bund&n sonra takip Bu hususta dün gelea telgraflar edecekleri siyasetin istikameti bir şunlardırt derece tebellür ediyor. Almanya ile ttalyanm yakınlaşmalannı ve bir Yeni bloklara doğru oephede mevki almalartnı tesri ve Venedİk 17 (A.A.) M. Musotesvik eden baslıca amil Sovyet lini, bugünlerde Fransa ile girise • Rusyanm Fransa ile yakmlaşması • ceği müzakeratta, Venedik mülâ dır. Buna karşı ttalya ile Almanya kah esnasmda M. Hitlerle tekrar • bir blok teşkil etmek ihtiyacmı duyrür ettirmiş olduğu siyaaeti muvaffakiyetli bir neticeye Isal etmeğe muslardır. Fakat bu iki devlet kat'î çalısacaktır. surette harekete geçtneden evvel Avrupayı ikiye aynlmaktan kur Times gazetesinin bususî muha • tarmak için Fransa ile anlaşmak übirinin heber aldığma göre, Tazi • zere son defa bir uzlasma tesebbüyet nci sık arzetmektedir. Birisi, Hitlerin Almanyanın yeniden silâbsünde bulunmağa karar vermislerlanmasma mesag veren teklifml dir. Almanya tesebbüsünü derhal yapmıstır. Diplomasi islerde M. (Mabadi üçüneü aahifede) Galatasaray 3 1 galip Hz. Çankayada Caxl Hs^BafVtküimiz ve diğer zevatla hirlihtm Dünkü maç güzel ve heyecanh oldu, Musevi takımi ilk ve son golünü oyun biterken yapb Dün geceki zîyafette Ankara 17 (Geceyartnndan sonra telefonla) Hariciye Vekili tcarafından Şehinsah Hazretleri şerefine Ankarapalasta verilen ziyafet ve müteakıben yapt lan resmi kabul büyük bir samimiyet içinde geçti. Saat 11 de Gazi Hazretleri sağlarında Şe • hinşah Hazretleri olduğu halde ziyafet salonundan büyük salona girdiler ve doğruca localarına çekildiler. Şehinsah Hazretlari mütebessim, Gazi Hazretlerüe konasu • yorlardı. (Mabadi beşînci tahifede) güvertennd en Samsana bafnş maslahatgüzarlarm bir yanm daire rik Amanullah Han ve Jeneralleri teşkil fderek muntazır bulunduklave lran büyük elçisi Sadık Han ol (Mabadi befinci tahifede) duğu halde büyük ve orta elçilerin, Yavnzan Dünkü maçtan güzel bir enstantan e: Top Yahudi kalerine girerken genç hakemlerimizden Ahroet Adera Dün Filistin sampiyonu Hapoel takunı ikinci maçını Galatasaray takı Beydi. m'le yaph. Galatasaray bu maçı 31 Galatasaray rüzgân arkasma ve g3kazandı. nesi karsısına aldı. Rüzgâr epey ser| • Galatasaray takımi söyle teşkö o ti. Oyun Galatasarayın bir akınile başIunmustu: ladı. Musevilerin bu defa cuma günAvni . Lutfi, Faruk İbrahim, Nıhat, künden daha iyi oynadıklan görülü Kadri ffecdet, Rasih, Münevver, Mus. yordu. Galatasaraym üroit verid bir lıh, Danyal Hakem Kasımpaşa kulobünden ve (Mabadi altına »ahtfed»)

Bu sayıdan diğer sayfalar: