18 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

18 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Hazîran 1934 Şehinşah Hz. nin Bursa ve Izmiri de teşrifleri muhtemel Ankarada yapılan! müzakereler 'Ankara 17 (Telefonla) tran Şehinşahı Hazretlerinin Ankarayı ziyaretlerine büyuk bir ehemmiyet atfedilmekte dir. Bu ziyaret Türkiye ile I ran arasındaki dottluk bağla rının Mornlmaz ve çözülmez olduğunan en kat'i ve en yaktek bir delili mahiyetindedir. Bu ziyaret miinasebetüe, i ki memleketin âaha ziyade ya~ kınlaşman için, icap eden mevzular üzerinde göriişüldüğa de tahmin edilmektedir. Bilhassa iranla Tarkiyenin ikttsadi ya kınlaşmaları ve fimendiferle bağlanmaları mevzularına da temat olanduğn mahakkak addedüiyor. Sait ganü, bu yüksek ziyaret münasebetile resmi bir tebliğ m " nefrine intizar olunmaktadtr. (Birinei »ahifeden mabat) n salonu tesrif etmislerdî. Sefirler biiyük imifonnalannı giymis ve nisanlarını takmış bulunuyorlardi. Sefirler Âlâhazreti Humayıraa Iran biiyük elçisi Sadık Han tarafmdan takdîm edilmislerdir. BOyuh mUaflrimbtin Ersara mu tefriftmindm bir bıttbm Camhurlyet Dün geceki ziyafette (Btomd } Bir m&ddet sonra Gazi Hazretleri, memteketimizi birkaç gune kadar terkedeeek olan Madam Sariçe iltîfat ederek ilk danalannt omada yaptılar. Bundan son ra Şehinşah Hazretlerinden maiyeüerinin dant etmeleri için masaade alddar. Şehinşah Hazretlerinin bu a ralık taatleri durmuştu. Gazi Hazretlerinin »aatlerile kendi taatlerini âyar ettiler. Büyuk misafirimizin aeyahat Iprogramlartnda Eskişehirde te • vakkuf etmek ve belki htanbula \izmir, Balıkesir, Barsa tarikile gelmek gibi bazı tadilât icrast ih~ \timallerinden bahsolunuyorta da\ bunlar henüz kesbi kat*iyet etImenriştir. Hakiki vaziyet yartn anlaşılacakhr. ^ ^ . mayım Rıza Pehlevi Hazretlerinin sereflerine bugün saat 17,30 da TürKiye Atfa spor kulubü tarafmdan kuItip bahçesinde ordo bmicilik mek tebi zabitlerile Ziraat Vekâleti bi nkilik mektebi talebeleri tarafm dan mania müsabakaları yapılnus • tar. Müsabakalarda Şehinfah Haz • retleri, Reisicumhur Hazretleri, B. M. M. Reki Kâznn, Basvekil tsmet, Büyük Erkânıharbiye Reisi Müsür Fevri Pasalar Hazeratı ve Şehinsah Hazretlerinin maiyetleri, Vekiller, C H. F. Kâtibi Umumin, B. Erkânı. harbiye ilriaci reki, birinci ve ikinci ordu mÜfettisleri Ali Şurayı askeri aza«mdan Ferik Cevat, ve Kolorrfu ktnnandanlarmdan Naci Pasalarla kor diplomatik hazır bulunmuflar • dzr. MÜMbaka evvelâ, Ziraat Vekâ • leti bmicilik mektebi talebelerinin yanşLanle baslamıstır. Binkiler, Hmallimleri doktor Çiki Bey k u . mandasmda Şehinsah Hazretlerile Reisicumhur Hazretlerinin huzurlarma gelerek selâmlanuslar ve mü tealoben birer birer müsabakaya baslamtflardır. İkinci mü*ab*ka Ordu Bmicilik' mektebi zabitanma mahsvstu. Za « bitlerimiz önde mektep kumandanı miralay Cevdet Bey kumandasında Şehinşah Hazretlerile Reisicumhur Hazretlermin huzurlarına gelerek müsarünileyhim hazerabm selâm lanuslanfar. Mütealuben birer birer •ahaya girerek müsabakaya basla • nuslardır. Mubteltf efkâi ve eb'atta yıUnkavi bir yol üzerinde bulunan ma nialan bütün za/bHlerimiz büyük bir muvaffakiyetle atlanuslardır. Neticede parkuru hatasız ola rak yaparak aralarmdaki saniye farklarile birinci mülâzim Saim Bey birinci, mülâzim Sadettin Bey ikinci, birinci mülâzim Eyüp Bey üçüncü gelmislerdir. Şehinsah Hazretlerile Reisicumhur Hazretleri bütün müsabakaları ayakta takip buyur muslardv. Şehinsah Hazretleri Ordu Binicilik mektep müdürü beye Ordu Binicilik Mektebi nannna bir kupa hediye etmisler ve zabitlere mükâfatlar tevzi ve gösterdikleri muvaffakiyetten dolayı takdirlerini izhar buyurrouslardır. Hariciye Vekili Tevf ik Rüstü Bey tarafmdan tran Şehinşahı Âlâhaz • reti Htimayun Rıza Pehlevi Hazretleri sereflerine Ankara Palasta bir aksam ziyafeti verilmistir. Ziyafette Şehinsah Hazretlerile Reisicumhur Hazretleri, Şehinsah Hazretlermin maiyetleri, B. M. M. Reki, Basvekil, Büyük Erkânıhar biye Reisi Pasalar hazeratile Ordu MÜfettisleri Pasalar ve vekiller, sefirler hazır bulunmuslardır. Basvekilimizin ziyafeti Saat 12,30 da Ba?vekİI tsmet Pş. Hz. köşklerinde tran Şehinsahı Hazretleri serefine hususî bir öğle zi • yafeti vermislerdir. Ziyafette ReMİcumhur Hazretle» ri, B. M. Meclisi Reki ve refikalan, Hariciye Vekili ve ref ikalan ve Dahiliye Vekili. Şehmşah Hazretleri . nin mihmandarlan AH Sait Pasa ve refikalan ve Fahrettm Pasa, Tah • ran biiyük elçisi Hüsrev Bey ve re fikalan, Iran Hariciye veziri Bekır Han Kâzimi, Saltanat dahilt ve haricî teşrifat müdürleri, Şehmşah Hz. nin hususî kalemleri müdürfi ve t « ran jeneealleri ve tran büyük elçis! Sadık Han ve refikalan bulunmus • Iardır. Sehinsah Hazretlerinin Halkevinden köske azimet ve avdeflerrnde otomobillerinin etrafmda mizraklı süvari kıf alan bulunmakta idL '" ' Biiyük geçit resmi tran Şehinşahı Rıza Pehlevi Hazretleri serefine saat 16 da yanf sahasmda j askeri kıtaatm, izcilerle mekteplflerîn istirak ettikleri büyük bir resmi geçit yapılmifhr. Bn merasimi gormek için daha pefc erkenden on binlerce kîşi yanş saha sında toplarvmış bulunuyordu» Âlâ • hazreti HÜmayun ile Reisicumhur Hazretlerinin sahaya gitmek için geçecekleri yollarda gelip gidisi a • deta hnkânsız bırakan müthis bir kalabahk vardı. Saat 15,30 dan itibaren Heyet! Vekfle azalarile mülkî ve askert erkân, »efirler ve sefaretler erkânı ve diğer davetlller birbirini müteakip gelerek kendilerine tahsls edilen tribünlerde yerlerini almağa başlaAlar. Reisicumhur Hazretlerile btlyfik misafirlerin gelecekleri dakikalar • da bütün nazırlar sabanm methaline ve buraya gelen yollara çevril • mis bulunuyordu. jTf «A£nfoA Htarttlmi Yavtatu m guvrttindm Hariciye VekittmhUe gÇröşürlerken, (Sağda yahanda) Yao ux Sammmda, (Sağda afağıda) I>üy8k muafirimim Erztarumda «dU harp MtA annda verilen izahatı dhdiyorlttr Şehinşah ve Gazi Hz. nin tahayt ı tesrifleri Saal tam 16 da Şehinsah Hazretlerile Reisicumhur Hazretlerinin bindikleri otomobil on binlerce ki»min sürekli alkıslan araamda sahaya girdi. Ve tran millî marşile tstiklâl marçı arasmda &i BÜ7Ük Şefin geçit resmini takip buyura ' caklan tribünün önündekî bayrak ' direklerinde Şehinşaha ve Reisi cumhur Hazretlerine mahau» bay» raklar yükseldi. 1 Âlâhazreti Hümayun ile Reiıi cumhur Hazretleri geçit resmine içtirak etmek üzere yer aîmış bulu nan kıtaat ile izcileri teftis ettik ten aonra halkın kesilmiyen alkif lan arasmda tribünlerine geldîler. lki Büyük Şefin bu teftişleri estıa smda bulundukları otomobil Bü yük Erkânıharbiye Reisi Müsür Fevzi Pasa Hazretlerile Birinci Ordu müfetti&i Fahrettin, ferik Ama nullah Han ve ikinci crdu tnüfettiei Ali Sait Pasalar Hazeratmra otomobilleri takip ediyordu. Saat 16 buçukta merashne başlanmış ve bazir bulunanlann «evgi ve takdir (ezahürlerini toplıyan bu geçit re«mi tam bir saat sürznüstür. Müte • addit tayyare filolanmızra istirak •ttikleri bu geçitte iki piyade ve bir topçu alayı, süvari, jandarma ki Hariciye Vekâletinin ziyafeti Karata yapdan temahü rattan bir inflba Erztrrumdâ ailteri Basvekilimizin bupünkU nutku Ankara 17 (Telefonla) Basve kil tsmet Pasa yarmki Meclis içtimam • da Şehinşah Hazretlerinin memleketimizi tesrifleri münasebetile bir nutuk irat edecektir. Şehinşah Hz. bugün Millet Meclisini teşrif edecek p Şehinfan Hazretleri Kağızmanda altın taharriyatt hakktnda verilen izaha ti dinlerlerken taah fennlye, hücum arabalan ve basta Ankara ve Gazi Liseleri ile tnonu, Porsuk, Erciyeş, Konya, Oy maklan izcileri, Musiki Muallim mektebi, Gazi ve kız liselerile kız ortamektebi Uİebelerî bulumıyorlardı. Sartkamtfta Mtta bir tevakkaf ratı ve yasa, varol sadalan arasında sahadan ayrılmıslardır. etnatmda Coşkan tezahurat yapddt ~^ Geçit resmini müteakıp Iran ve tstiklâl marslan çahnmış ve Âlâ • hazreti Hümayun ile Reisicumhur Hazretleri halkın coskun tezahü • Gazi ve Şehinşah Hz. orman çiftliğinde bir gezinti yaptılar Şehinsah Rıza Pehlevi Hz.nin sereflerine yapılan geçit resmini müteakıp Âlâhazreti Hümayun ile Re isicumhur Hazretleri Orman çiftliğine kadar bir gezinti yapmıslar ve burada bir müddet istirahat eyle • mislerdh*. Ankara 17 (Telefonla) Bir iik Millet Meclisi yann saat 15 te topla nacaktır. Razname oldukça doludur. Soy adı kanunu, Giresun meb'usu Hakkı Tank Beyin avukatlık kanununua bazı maddelerini tadil eden kanun teklifi, Afyon Karahisar Antalya ve Filyos Ereğrli hatlannm inşası lâyihalan vardır. Meclis yann Kâzrnı Pasanınriyase• tmde toplanacakhr. tran Şehinşahı Hazretlerinin de Meclise gelerrk bir nriiddet müzakeratı dmlemeleri muh • temeldir. Atlt tpor kuliibünün mania müsabakaları tran Şehinşahı Âlâhazreti Hü •

Bu sayıdan diğer sayfalar: