18 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

18 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

is VAKII Ty ya nazırının öldürülüşü.. Gazetelerin, : hareketini budalaca buldukları sui- kastçı o iyor Varşova, 17 ler, dahiliye nazırı mi Piera« ein kurban olduğu cinayete © bir çok makaleler tahsis etmektedirler. Şimdiye kadar katilin grupa mensup olduğunu 18 HAZIRAN 1y34 İİ DİE... UN pi 4 Li A | o — a eN ŞA İŞ e e A İY iŞ Venedik mülâkatından sonra “Küba Güder e rei- sine suikast han, tahkik Hükümeti devirmek isti- etmek kabil adin Gazete-| yen bir teşekkül mevcut ler diyorlar ki: “İster sağ cenaha ister sol cenaha mensup olsun, ka- tinlin hareketi budalacasmadır.,, ükümet memurları, muhtelif siyasi mahafilde tahkikata devam dirler. Dün me: ar, sağ rını kapamışlardır. Yüzden adam tevkif edilmiştir. Bunların İN ik relrei ve gli anlâşılıyor Havana, 17 (A.A.) — Dünkü ün Cub yn M. Men- dieta aleyhine yapılan O suikast tahkikatını ba bahriye > ıı tarafından memur edil: Aüjel Willoh, ei a berto gerero namında fotoğ- rr b kanaat getirmiştir. si M. Jeorf'ta vardır. ai M Mendietanm arkasın-| . Bir Italyan gazetesi neler yazıyor? iş 17 , itler — Mussolini mülâkatından bahse. den Giornale o d'italia gazetesi Sovyet Rusya hakkında diyor ki: “Almi da, Sovyet ya e- sasen mevcut ittifaklar sistemine ilâve olunacak yeni s1 Sovyet Rusya bu itimatsızlığı ha- fi #letmek i için Venedik mülâkatır nm arifesinde Almanyaya bir şark| yedi teklifinde bulunmuştur. da değil mıntakavi misaklar usulünü istihdaf eder. Avrupa devletleri- nin MEZ ile Sovyet Rusya a- na bırakmış ve bu esnada bomba patlamıştır. İnfilâki, müteakip, —— yerinde bulunmamıştır. Hadiseden sonra bir siyah çuha parçası ile bir mendil ele geçmiş- tir. AR suikastın faili ol- etmektedir. ls İs eğ “öğe ümhur M, Graunun ta süMM iy kast M, telin etmiş olmakla beraber, hükümeti hazı- rayı devirmek ve yerine vs at bir idare ikame etmek ksadı ile geniş mikyasta bir ekili mevcudiyeti aşikârdır. Resmi mahafil, tahkikatın su- reti cereyanı hal a sıkıbir ketumiyet muhafaza etmektedir. i Almanyanın Mosko- firiistifa etti: va sefiri öze-İ- Neden? rlin, 17 (A.A.) — Havas a- eriş a şi yerde bu iki memleketin mukare- netine yardım etmeleri lâzımdır.,, o —— M. Barthou Londraya gidecek Paris, 17 (A.A.) — M. Bartu, 8 temmuzda Londraya gidecek ve 8.16 lerinde M. Mac iM 'Nadolny istifa etmiştir. Berlin $i- yasi mahafilinde M.. Nadolnynin bilhassa Baltık misakı meselesin den'dolayı “hariciye nezaretiyle olan noktai nazar ihtilâfı üzerine istifa ettiği zannedilmektedir. Als anyanın silâhsızlı f onfe- raramidal, eski ei olan Donald ile görüşecektir. apeme M. Yevtiç Bükreşe hareket etti Belgrat, 17 (A.A.) — M. Yev tiç, derek > konferansında ha zır bulunmak üzere gece (yarısı Bükreşe hareket etmiştir. Kadastro mektebi en gözde lala Yaş biri» dir. Ve Almanyada çok kuvvetli müzahirleri Vi ellik girişiyor Avrupada iki siyasi blokun teşekkülü ihtimali var: i 7- Italya, Almanya. Venedik, 17 (A.A) — Mussolini, bugünlerde £ Fransa 2- Fransa, nsa, Rusya. ile girişeceği müzakeratta, Vene - dik mülâkatı esnasınd. Hitler- e, M. Maseolininir ininin Alman me- le takarrür ettirmi luğu siya- İlbade tadilât yapmağa 'mu- seti muvaffakıyetli bir neticeye | Vaffak olabildiği hiç o zannedil- isal etmeğe çalışacakır. memektedir. Pazar günleri çıkan Times ga- zetesinin hususi muhabirinin ha- ik irisi, M. Hi rin Almanyanın yeniden silâhlı; masına mesağ teklifi Fran- sına ve akvam cemiyetine rücuu- nu temin edecektir. İkinci şık, M. Mussolini Fran- sayı bu teklife imale (edemezse, pada iki siyasi blokun teşek- külü zaruri olacaktır. Bu iki bloktan biri in ile Rus- Almanyayı, ikincisi Fransa, ya vebu iki devletin selini ihtiva edecektir. Diğer taraftan haber e ne göre, M. Hitler, Alma etini mil | sarsılmağa başlı Yaya V: ki in ziyareti ile kuvvet- kö an e epey mu- vaffak o — mülâkatı lk Paris 5 8 PE > : 3 e » ; > dikte yapılan year esnasında Pariste meşkük bir intiba mevcut- r. Bunun eb herhalde > manya ve İtalyanm bu “ hus büyük bir katana IR int ir. M. Mussolininin hiç olmazsa M. Hitlerden Avusturya- di a hareketlerinin durdu- diriyor: Hitlerin yarı resmi murah- hası memleket memleket dolaşıyor : Paris, 17 (A.A.) — Havas bil- Alman başvekili OM. Hitlerin İki devlet adamı bilhassa Fran- sız — Alman münasebatı hakkın- da uzun uzadıya görüşmüşlerdir. Bu seyahatın vuku hab. ri tamamiyle mektum tutulmuş- tu. Malüm olduğu üzere-son haf- talar içinde çe. > şera- it altında Londra ve Romaya da gitmiş ve ingilere| ile le haya b — - ransı. hakkındaki e air rini öj üreme istemişti. e Alma murahhasının M, Bartu ile ii 3 liker ssnasnda bu isle, n bugünkü vâziyetine odair M. eriş ya tafsilât ay hiç şüphe yoktur. M. B. ise Al manyanın yi seli ve silâhsızlanma le Se ii ti hu: çay ısrar etmi e Ali bitanaflika teli ENA e çünkü bunun birler yerine, ii edilmektedir. kümeli binenin gelecek. içtimamda bapta ne bi verecektir, Fra a giren Alman serimi bir miktar bir 4078 k suretiyle Young ve Davet tikrazlarının tediyatma lâzım b n paranın tedarikine imkân tema) erecek'bir sureti halle tadır bii mak elisa, 17 (A.A) — Me vee nezareti moratoryom haki noktai nazarı bi yil Amerikalıların zararına her hangi farklı bir muam muarız bulündüğunu Amerikada yeni vpn İni : ; Almanyanın birliği ve yeni yeli k bir manivela haline sa n | zusunda bulunan jı kime ie k ifi üzel etle Almi idarelerini bileşimi Bu itibarla | rulması hususunu istihsal ettiği- mino gi aa n Vİ “mi Luk Avni öyil dir. “de kati bir tesiri olduğunu söyle- Diğer taraftan o Almanyanın Silâhsızlanma meselesine ge-! miştir. Vaşington sefirinin de yakında is- tifa edeceği söylenme! Ir. etmek mümkün olamamıştır. mezunları Sulh muahedesi Ankara, 17 (Husu: usi) — Hazi- Kahire (Hususi) — Filistin is- randa riya na başlanmış za lâm kongresi: namına Yemen İ- kadasi binden çıkacak e-| mamı ile kral İ du b Sanil mevcut münhallere gönderilmesi heyeti © umum. iyece kararlaştı. Mektebe asr üze- re gelen ve mezun olan memurlar da e a edile- cektir. —e şe? “ğa Meclisin tatili ay nihayetinde ., Ankara 17 (Hususi) — Yeni ka dastro lâyihasile meclis encümen. lerinde bulunan adliye Yani nım çıkarılması mukarrerdir. Mec- mak için çalışan heyet Me bir d ut tara fından imza edildiğini: haber ve- riyor. Muahedenin metni henüz neş- yolunmamıştır. Fakat şimdiye ka- nın — ettiği yerleri tahliye et- Almanyanın silâhlanışı İngilizleri kuşkulandırdı! M. Çorçil, Ingiliz hava kuvvetlerinin takviyesini istedi Londra, 17 (A.A.) — İskoçya- da Balloçda bir nutuk irat “eden ord Eden, İn- gilterenin akvam (cemiyetine ve sulh siyasetine karşı beslediği iti» madı bir kere daha teyit etmiştir. Diğer taraftan, Vansterte, M. Çörçilde Almanyanın yeniden si- lâhlanmasını kralm mühürdarı kuvvetleri» r. Bu suretle i iyesini i işti Te Melik İbnissuut le rel ara mi ihtilâfa fer mukabilinde çok! olunmadığı takdirde £ Yemen ağır bir baba vermiştir. Çünkü) kıymetten düşecek £ ve denizden lis bu ayın nihayetinde tatil ya pacaktır. Hüdeyde ile diğer havali tahliye uzaklaşacaktır, Döngaval ve Tıruktoroda ga birer nutuk söyliyen M. London: derry ile M. Filiph Sasun, MR memleketler kendi hava kuvvetle- rini ezaltmağa razı olmadıkları kir İngilterenin de e vetlerini arttırması edeceğini ileri sürmüşler: edir, Yüksek tedrisat umum üdürü Ankara, 17 (Hususi) — Yük- sek tedrisat umum müdürü Hamit Bey, kendi arzüsiyle başka bir va»! zifeye tayinini istemiştir. Şimdiye kadar Prusy: nazırlığında bulunmuş Karl, vazifesinden atesi Prusya kabinesine nezar' retsiz!? edilmiştir. nd Amerika Cümhur 1€7 ge Deri Vaşhington, 17 (As giye Ruzvelt Havai ki hr talık tatil sere geçirm d gf zere 30 haziranda Amerika€* rılacaktır. —— i Almanyanın. 20 mily0”, Zİ harp zarari Vağington, 7 (A.A) Ti meclisi, Alman hükümeti tedi i a tabaasma yeniden | 20 milyo” İNİ başlayıncıya kadar, en, larlık sermaye üzerindi baasıma her türlü harp” rının tesviyesini pa tadilâtinı kabul ve bunu w lunmak üzere mebusan | inde etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: