17 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

17 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Soğıüanu. Genize, atmahkla de...
 Venedik mülâkatı Hitler ile Mussolini arasında vet Venedik 16 (ALA.) — Havas ajansı bildiriyor M. Hitler ile M. Mussolini...
 Gelecek muhacirler Vekâlet iskânları için geniş tedbirler alacak Sırhulın, Bılıı ılıl. Romat ya ve adalardan Türkiyeye gele
 Pahalılığa karşı Kabzımallar henüz belediyeye müracaat etmediler Halkın sebze ve ihtiyaç Tarını ucuzca tedarik edebilme!: in
 Soy adı kanunu Dün lâyihanın heyeti umumiyesi Mecliste kabul edildi Ankara 17 — Dün Büyük Millet Meclisinde soy adı kanununun
 Demzl ıLbinrde.. Define merakı İzmirden İstanbula sirayet etti Istanbul limanının dibinde batmış kaç gemi var? Define merakı
 Aziz misafirimiz Ankarada Iki devlet reisinin telâkisi çok samimi « oi(iv F/îı,hî#rem "ms:ı'fvı ü zabulde...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

göm, O Bütün Türkiye | iye Mehmet Efendi ir Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Miırçarşısı kapısı karşısında AKŞAM Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst Mısrparyısı kapım karşısında Senai Nu 3034 Aa her yerde 5 küpaş “PAZAR — 17 Haziran 1934 Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Ankara 17 (Hususi) — Aziz ve muhterem misafirimiz Şabin- gah Hz. bugün saat on dört bu- çukta Ankaraya vâsıl oldular. Şe- hirde daha sabahtan faaliyet baş- lamıştı, Her taraf Türk ve İran bayraklarile donatılmış, istasyon civarında ve güzergâhta lâzım ge- len tertibat alınmıştı İstasyonda bir tabur asker, mı zıka, polisler mevki almışlardı. Saat on dörde doğru, istikbal res- minde bulunacak olan hükümet erkânı gelmeğe başladılar. Saat on dördü yirmi beş geçe Reisicumhur Hz. istasyonu teşrif ettiler, halkın alkışlarile karşılan- dılar. Mızıka istiklâl dı, asker selâm resmi Reisicumhur Hz. sağ tarafla rında B. M, Meclisi reisi Kâzım ler, Me kâtibi umumisi Recep be; rafında büyük erkânı hari Vekâlet iskânları için geniş tedbirler alacak Sırbistan, Bulgaristan, Roman- ya ve adalardan Türkiyeye gele- cek olan ırktaşlarımız, hareketle- rinden evvel, bulundukları yerler- deki Türk konsoloshanelerine mi racaat ederek Türkiyenin ne tara- | fına gitmek istediklerini bildire- İ eckler, mali kudretlerini de bir İ liste ile beyan edeceklerdir. İn i , Bu gibiler, topraklarımıza ayak bastıkları günden itibaren üç ay zarfında hükümete müracaatla is- kânlarını istiyeceklerdir. Müraca- | at etmiyenler, iskân haklarını kay- bederler. Dahiliye vekâleti, İ mize gelecek olan muhacirlerin, İ derhal iskânlerile, az zaman için- ! memleketi- | de müstahsil bir vaziyete sokul Relsicumhur Hz. ve muhterem mi: Gelecek muhacirler isi Fevzi paşa, âli askeri şüra âza- 81, büyük erkânı harbiye ikinci re- isişvaskeri temyiz mahkemesi re- isleri, müdafaa vekâleti umum. müsteşarı, hava, deniz müs teşarları, umum * jandarma ku: mandanı, Ankara mevki kuman- danı, askeri protokol bulun- duracağı mahalde misafirimi. intizara başladı; Selâm resmini ifa edecek kıta- atın sol tarafında temyiz, şürayı devlet, divanı muhasebat sair hü met erkânı, İran sefareti erkânı mevki almışlardı. Tamam saat on dört buçukta İren yavaş yavaş istasyona girdi. Şahinşah Hz. nin bulundukları salonlu vagon, Reisicumhur Hz, nin intizar buyurmakta oldukları noktada durdu. Şahinşah Hz. vagondan inerek Gazi Hz. ile pek samimi suretle müsafaha ettiler ve maiyetleri er. Katil kadın Çocuğunu denize atmakla maznun Fatma Kadıköy - sinde amı ei abimize) Iki devlet reisinin telâkisi çok samimi oldu Muhterem misafirimiz gördükleri kabulden çok mütehassis olmuşlardır kânını Reisicumhur"Hz. ne tak- dim eylediler. Gazi Hz. de refa- katlerinde bulunan zevatı takdim gitti. Bu sırada toplar atıldı, mızı- ka İran ve İstiklâl marşlarını çaldi. Şahinşah Hz. selâm resmini ifa öden askeri teftiş ettikten sonra Reisicumhur Hz. ile birlikte istas- yondan çıktılar. Bu sırada halk imizi şiddetle alkışladı. Reisicumhur Hz. sağlarında mi safirimiz olduğu halde otomobile bindiler, Otomobilin ön, yan ve arkasında mızraklı süvari müfre zesi bulunuyordu. Erkânın bindi ği otomobiller bu otomobili takip ediyordu. Reisicumhur Hz. Şahinsah Hz, ni ikametlerine tahsis edilen Hal- kevine isal buyurdular. Halkevi- nin önünde askeri kıtaat mevki al- mıştı. Mızıka evvelâ İran, sonra İstiklâl marşlarını çaldı. Gazi Hz. misafirimizi daireleri isal ettik- TDevamı ikinci sebifedel Pahalılığa karşı Kabzımallar benüz belediyeye müracaat etmediler Halkın sebze ve meyva ihtiyaçı lörunı ucuzca tedarik edebilmesi için kabzımallar cemiyetinin şeh- Fin muhtelif yerlerinde toptan fi- ate mal satmak üzere meyva ve sebze pazarları kuracağı ve bu maksatla. belediyeye müracaat edeceği yazılmıştı. Yaptığımız tahkikata göre be- kediyeye henüz böyle bir müracaat yapılmamıştır. o Müracaat vaki olunca belediye bunu memnuni- yetle karçılıyacak ve hemen iste- nilen müsaadeyi verecektir. Zas ten dahiliye vekâleti, halkın doğ- rudan doğruya müstahsille kı laşması için bu kabil pazar yerle- rinin açılmasını ötedenberi | em- etmektedir. Aziz misafirimiz Ankarada Denizin dibinde.. Define merakı İzmirden Istanbula sirayet etti Istanbul limanının dibinde batmış kaç gemi var? Define merakı nihayet İzmirden İstanbula sirayet etti, bir hafta. danberi Naci efendi isminde bir adam İstanbulun en eski, en ma- hir delgıçlarına müracaat ederek yalnız kendinin bildiği bir yerde, deniz altında Bizans zamanından kalma eeki bir gemi harab. de define olduğunu iddia etmek- tedi Naci efendi en derin sulara da- labilen İstanbulun üstat/ dalgıç- larından Mehmet ve İsmail efen- dilere göstereceği yere dalmala- rını teklif etmiştir. İki dalgıç taz bir muamelesi vardır. Onu yaptırın. verin. Dalalım! — Define aramanın kanu dönüşte kanuni muamelesini yap- tırızım, Hemen aramağa başlarız. Naci efendi bunun üzerine İz- mire hareket etmiştir. Define ara- yıcısı bu eski gemi harabesi için- Fakat Haliçi, limanı, Boğaziçi- ni, Boğaz dışını, Adalar sularını, Yeşilköy, Yedikule, Samatya, Ye- nikapı, Sirkeci önlerini, bütün İs- tanbul denizini karış karış bilen Mehmet ve İsmail efendiler bu araştırmadan biç bir şey çıkacağı nı ümit etmiyorlar, (Devamı 4 üncü sahifedel ». Dalgıç Mehmet nizden Çıka Soy adı kanunu Dün lâyihanın heyeti umumiyesi Mecliste kabul edildi Ankara 17 — Dün Büyük Mil. let Meclisinde soy adı kanununun müzakeresi yapılmış . Refet bey (Bursa) bu kanunun geç kalmış olduğunu, kanunu medeni ile be- raber yapılması lâzım geldiğini söyliyerek lâyiha ile kanunu me- deni arasında bazı tezatlar bu lunduğuna işaret etmiş ve li hin kanunu medeni öncümene havalesini istemi; > Buna dahiliye vekili Şüki Ya bey cevap | vererek bundan maksat soy adının kullanılmasının! mecburiyetini temin olduğu, $oy adı mevcut ise kul değilse soy adı alınması di yeti umumiyesi nılması, m gek ir. Kanunun he kabul edilmi maddelerin ayrı ayrı müzakere. ini söyler si pazartesi gününe bırakılmıştır. Torpitolarımız döndü Iran Şabinşahı Hz. ni karşı torpitolarımız, Trabzondan limanı- mıza dönmüşlerdir. Venedik mülâkatı Hitler ile arasında verilen kararlar Venedik 16 (A.A) — Havas ajansı bildiriyore M. Hitler ile M. Mussolini ara- sındaki mülâkatta iki tarafın tez- leri arasında mutabakat görül müştür 1 — Silâhsızlanma ve Millet- ler cemiyeti; Almanya bu silâh- sızlanma konferansına ve Millet. bur ler cemiyetine ancak müsa kukla dönecektir. Almanya, 15 martta Romada İtalya, Avusturya ve Macaristan arasında imzalanan iktisadi itilâf- hamelere mektedir. 3 — Avusturya meselesi: Al manya, Avusturyanın istiklâli ve bu memlekette sükünün tesisi lü- zumunu tamamile kabul etmek: tedir, Mili sosyalistler propagam- dalarını mutedil bir tarzda yapa- çaklar, buna mukabil italya milli Sosyalistlerin Avusturyada sonba- harda yapılması muhtemel intih; bata iştiraklerini temin edecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: