20 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

20 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MRETLER lâ mlâ kanunu j Vagon restoranda iie 'münevverle koni Dikkat ediyorum sizin gazetelerde in va büdli ği rar deta imlânız iyi böyle başı boş ii sa ia münevvere cevap v imlâ lügati vardır. Bel z Yazı yayarlar yanlış yaz - — Bu kâfi değildir. İmlâ me- ir birli idir. el | meselesi ini u sözü o kadar ciddi- di i onun dilinin ucunda ir irşeyler sezer gibi oldur. li “özüne devam etti: £ — Bizde dedi bu yanlışlıklar bi- - Kanun yanlışı imlâ ya- be sayılır “ brurzla, suistimal yapanla bir izoslavyadâ bir kaç sene evvel dr: irka - Hırvatskom Psa- | Yani Sırp, Hırvat dili imlâ ka- oılayyalı münevverden ayrıl - Sonra kompartımana çekildim. kitabı may başladım: üçüncü Naj ma zamanma tiralardan Bahsediy Prespermerine onla; w Ön İmlâ yağar ge j k şeylerdi. Lüi yaz- düzeltmeğe ayr Bile a0 » Öğeni ç a sinirlenir. Sa- m W, ayaklarını yeri e pe erdi. ek. e elm ünlü bitince, meşhur m) eserinin müellifi Prosper #dilseydi, halimiz nice olurdu? i Etem © n “ teplerde imtihanlar numaradan mfta kalan <p talebelerinin imtihanları - i başlarım, ıştır İmtihanlar ânın yirmi baka) kadar bit- olacak, me Gidenler “kup Kadri ve Fa h Rar — eyler nacak eğer kon- ol eli Yakup Kadri ve sini vin or vapurile YA gitmi; a yeni Istanbul ©nsolosu geldi aosla yy Isveç veliahtı Prens Adolf Eylülde memleketimize gelecek ns Güstav a Mekin tabla den mr ÜsküdarAmerikan kız lisesinde Bu sene on beş Hanım raya gidecekti rensin gril seyahati hususi bir mi Veliaht evvelâ İtal- a, daha sonra Yunanistana uğ- raklısr olan Prens Suriyede ve A- nadoluda Eti medeniyetine dair tetkikatta bulunacaktır. undan sonra Ankaradan oto- mobile Filistin ve İrana gitmesi muhtemeldir. sefiri bugün Ankaradan şehrimze ie veliahtın seyahat isi ağn yapılan hazırlıklara eza ulunacaktır. mama n Dr. An- velki se bir otomobille ai ders de ev şehrimize elmişti ————— Ayni borç için tekrar hapis yol ol mükellefiyetlerini yapma- dıklarından dolayı hapsedilen ve hapis müddetini bitirdikten sonra me: olmadığını allam —bü'gibi borçtar mu” kelelfiri'itiali Vaziyet düzeldikten sonra tahsil edilmek üzere sonra- ya bırakılacaktır. Belediyenin Adliye yan- gınında yanan evrak! iye yangınmda belediyenin bir çok dava evrakı (o yanmıştı. Yangından sonra bu evrak yenile- du. Aradan aylar (o geçmiş evrak raftan bu gibi evrak için verilen mühletin bitme zamanı klaş- maktadır. Belediye bunu göz ö- nüne alarak evrak yenileme işinin | bir haftaya kadar ii olması- nı şubelere bildirmiş! Ticaret işleri Dün ticaret odasında muhtelif e mensup ihracat tacirleri- nin in irk bir toplantı yapıl- mıştr — ma ei me- sele e ül Oda bir rapor hamal. pk vekâle- tine gönderecektir. DEHERiİ Efendi (Sinemacılar bugün Anka- Sinkmklar kaşizlı raya heyet gönderiyorlar VAKIT 20 göğe 1034 ime | TLER “ SOHBE iftihar etsinler! İstanbul yönündeki dört Pazar günü kapılarını kapadı. “Beledi. ye, bu dört sinemanm film gösterme si . Dün de, Beyoğlu yö- nündeki eek ih patıldı. Bu yasağın sebebi, snikimiğrüi, Darülâceze resmini vermek istememe- leridir. Onlar or ki: ln Darülâceze resmi vermemiş o - belediye kanunu ile, eski diploma aldı lan bütün sinemalar dün kapan -| nizamnamenin hükü: sakıt olmuş- Üsküdar Amerikan kız lisesin-| mıştı. & e lm he —— de b lan h I Sinemacılar bu vaziyet üzerine Giz rai verme» diplomaları dün merasimle veril-| dün hukuk m. ahkemesine mü izci Belediye buna yanaşmıyor. Darülâ- miştir. Çiçekler ve defne dalla -| at etmişler ilin başka dahiliye ceza resmini vermiyen sinemaları riyle süslenmiş olan salon, davet.) ve oi vekâletlerine de şikâyet| patıyor. Bizce iyi ediyor. lilerle dolmuştu. Merasime ayak-| etmişleri sg a ve hürmete dinlenilen istiklâl Silmek bug Ankaraya Dünkü lik, sinemacılardan marşiyle başlanılmıştır. ki kişilik bir heyet ei hü| birinin söyledikleri vardı. — Diyordu Bu sen n olan hanımlar-| kümet merkezinde haklarının mü-| ki: soL ii ürk- klarını söyle “İstani i Darülâcezeye Tür « dan Anka Etaykova hanım, Türk dafaaşı için çalışaca diyin Se sl inin keli 2 larak “Tahsil ve terbiyenin mişlerdir. i vi le oldu, Ps adınlar üzerindeki tesiri,, mev- Sinemacıların itiraz e şikâyet” ra belediyeleri de Darülâcezeye yardım zulu güzel bir hitabe söylemiştir.) leri hakkında belediye reis muaVi-| etmelidirler. Taşra belediyelerinin, Is- Mezunlardan Aniye im ha-| ni Hamit bey bir muharririmize| tanbuldaki mü. yardım etme nım da “Terakkinin * sebepleri, ay ki: diği Derülâceneyi yaşatmak. yal ii ei di mi vergi-) miz sinemacılara teşmil ediliyor?” başlıklı hitabesini İngilizce ola) in acildi, e i me tüneli Dak. MA rak söylemiştir. İki hanımın hi-| nin gayri kanuni olduğunu Mei lk Ykm tabesi de güzel hazırlanmıştı, mışlardır? Senelerdenberi Nâİ göre, ör de nebi olan Anka Staykova (hanı: ceze hissesini tamamen veriyorlar-| etmesi ür. Gelgelelim, e sine mın Türkçeyi erir Türk ka-| dr. Biz kanuna istinaden nın dediği ve hepsinin iddia et « ik ettik. Hangi sinema darü-| tiği gibi, Darülâcezeyi dınlarının yükselişine ait etüdü, tatbik etti angi sat ği, yükletilmiş > değil dir Aniye İbrahim Balim İngiliz- ceyi şöyleyişi ve mevzuunu tahlil ve izahı pek muvaffakıyetli idi. Dünkü toplulukta © söz söyle- mek üzere davet edilmiş olan Se- lim Sırrı Bey de lara karşı tabe söylemiştir. ecnebi mekteplerin hayata yaptıkları hizmeti ka; d ecnebi dili ve kültürünü larını ec- nebiliğe meftun yapmaması, bilâ- kis bes Türk hayat ve kültü: çDü yükseltmek men ei tebarüz ie ağ Selim Sırrı Bey gençlere mu- vaffak ve mesut olmak için dik - kat etmeleri lâzım gelen noktala- rı da işaret etmiştir. Şehrimizde misafir olarak bulunan OMisisL. Lee de gene mezunlara hita- ben İngilizce bir İM söylemiş ve saadet temenni etmiştir. Programın muhtelif maddeleri arasında mektebin (o talebe koro heyeti tarafından güzel şarkılar söylenmiştir. Hi ktı üdü vermiş, anı iplomalarını almağa gelirken ve giderken alkışlanmışlardır. Bu sene Üsküdar Amerikan kız lisesinden mezun olan hanımlar rdır: - g — Kolej kısmından: Aniye İbra- him, Stepan kızı Agavni Karmen, Manol kızı Kristine, lâceze hissesini verirse hemen mü- essesesini a Eval ml katibi m de 1500 lira kadar belediye re: birkmiş bulunmaktadır. Lehistan dahiliye nazırı- nın hatırasını taziz için Gi fta he bir sut- kasta maruz kalar: tan Dahiliye Nazırı M. ne nin hatırasını taziz için bu sal egenin Terra Santa ll e bir ruhani âyin yapılmıştır. 2 mmm — Pul do Emin efen- dinin altmış üç liralık pulunu, kendisine memur süsü pey dığı iddiasiyle yakalanan fendi, evvelki gün Beyoğlu ikinci sulh ceza hakimliğince tevkif olun wvelki geceyi tevkifanede ge- çiren Eşref efendi, dün beşinci is- akü Kl klibi — Men serbest bırakılmış- ğı ei tiyatrodan alındığı abi vi Todan Darülâceze resmi almıyor ve bu parayı halk veriyor. leri, son âdet birer asasbaşı kı edildiler. Şat .. Yânlarla “m gözlerini boyaya- rak -andıkça, hükümet otori- “Sinema terbiye m dikçe, onlar inadmaahlâkla, halk ter- biyesiyle, ülkümüzle taban tabana 2ıt aşa göst » “Sine propağanda sanatidir” denilite, e LE yabancı reji yapmakta devam sı ettiler. Hitler re; Mm emi seyrettirdiler yoner yardak » - çağ 0 ' yet bugün de, halktan istemi. esir lapa Vi yener kanu- nizamnameyi iskat ors gezen, em göbek Minas kızı Askaruş Kayane, Sek ma Vahide Mehmet Rıza, Yorgi kızı Anka. Ticaret kısmından: Aram kr zı Alis seen, Penyamin kızı Za- bel Mahmu: Ev idaresi ai Fikret A- li Rıza Ceylân, Emine Gülbiz Ah- met Hamdi, Ayşe Suha Ali Os- e re Aiğalek ai zı te Me ve memleket hizmetin- ni şişiren, enselerindeki katmerlere hat apartımanlarda, katmer ekliyenle ın, Darülâceze sakinlerini aç . dirmek ne diyeceğimizi bili s.# Eğer bugünkü belediye kanunu, #i- verecekse, eğer onlar- dan lg yemi ei ettir » dil edil. melidir. ii Darül ilâceze resmi, Selâmi yeğ Azniv, Köşkeryan Karekin kızı Nevrik, Ayşe Vedia < Mehi Nasıl de muvaffak olmalarını temenni ed Görüvor? (Lotfen sayıfayı çeviriniz) Zat var,, vel m Efendi, benim eski dost | . Adamcağız sinir hastalığına tutuldu.,4 Evde önüne gelen şeyleri kırı. yormuş, Sü sinir doktoruna müra « enat etmiş, kocası için bir ilâç istemiş. ».. Doktor, uzunca bir müddet için yi çıkarsanız bir şey kalmaz demiş! J Dehri Efendi — Doktorun tavsi şe- si iyi amma, karı koca ayrı ayrı isti » tlerde seyahate çıkarlarsa!.,

Bu sayıdan diğer sayfalar: