20 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

20 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HÜLKIN GöÖzü HALKTNaK ÜLUĞ HALKTNE nlı. Büyük Misafirimiz Iran Şehinşahı Alâ Hazreti Pehlevi H.u-.tlırıııbı Ankarayi teşriflerine ait iki kı,ıudı intiba serarra AA LA AAA AA AAA AA YA Vazı işleri telefonu 20203 - ÇARŞAMBA — 20 HAZİRAN 1934 M sas ae eesA AA AAA LA AAA AAA AAA AAA AAA Trakya Yolculuğu Niçin Pahalı Oluyor ? Tren Ücretlerinin İndirilmesi Mümkün- Kıymetli Misafirimiz dür, Fakat Şirket Buna Yanaşmıyor Şark demiryollarında — yolcu makliyo Ücretlerinin, geçen sene Yapılan cüz'i tonzilâte rağmen, Devlet Demiryolları - tarifelerine nisbetle yarı yarıya pahalı oldu- ğu, alâkadarlarca - tesbit edil- Miştir. Yakın — seferler için olduğu kadar uzak hatlar için de vaziyet aynıdır. Şark demiryolları idare- si, geçen seneki tenzilâtla Edir- beye üçüncü mevki yolcu ücretini ( 700 ) kuruştan ( 668,5 ) kuruşa indirmiştir. Fakat, bugün Edirne ile İstanbul arasında işleyen oto- büsler 3 liraya yolcu taşımakta- dır. Bu hal, tabiatile otobüslerin trene tercihini icap ettirmektedir, Halbuki, Şark demiryollar idaresi uellcrin bugünkü — nisbetinden | İ | fazla kııılıııı imkân görmemek- tedir. Kumpanyanın bu husustaki nokta'i nazarı — şudur: * Nakliyo tarifesi, birçok bas Künlarde Düdet demiryollarımır kinden dahâ ucuzdur. Daha zi- yade tenzilât yapılması şirketin büsbütün zararına meydan vere- ceği gibi bugünkü neticeyi hiç bir vakit değiştirmiyecektir, Çün- kü otobüsler, sür'at, her istenilen anda hareket etmesi ve nihayet arzu edilen mahallerde başka va- sıtalara ihtiyaç olmadan durması gibi sebepler dolayısile her - vas man için tercih edilmek vaziye- tindedir.,, Buna rağmen alâkadarlar ta- rafından yapılan hesaplar, esaslı (Deramı 9 uncu sayfada ) Alışverışte Aksaklık Köylünün Parası Haksız Yere Başka- larının Keselerine Inmemehdır Köglünün meyva ve sebzeleri Meyvahoşa tap Bize yaz kış mal yetiştiren müstahsil ile, bunların mallarını satan kabzımallar arasındaki mü- nasebetlerde köylünün aleyhinde olarak bir takım aksak noktalar yazdık, bu wüuase- | betlerin mutlaka dnııltılmeli lâ- zımgeldiğini ileri sürdük. Ziraat — mütehassısımızın — or- taya attığı bu fikir, kabzımallar cemiyetinin bir cevabile karşılaştı. ( Büvamı 9 uncu zayfüda ) Şehinşah Hı ni | Karşilamak İçin Hazırlıklar Şerefine Bir Süvare Şehrimizdeki hazırlıklardan köprü- deki tak ve İran sefaret konağının donanmış vaziyeti ÂAziz misafirimiz İran Şehinşahı Hazreti — Pehlevi Hz. nin şehrimizi teşriflerinde yapılacak olan merasim ve tezahürat hak- kındaki hazırlıklar bitirilmiştir. Vali Mühiddin Beyle kolordu kumandanı, misafir hükümdarı vilâyet hududundan karşılıyacak- lardır., Şehinşak Hz. şehrimize ayak bastıkları dakikada top atımı yapılacak, bütün hükümet erkânı ( Deyamı 3 üncü sayfada ) Mevlüt Kandili Istanbul Müftülüğünden : 24 / Haziran / 934 Pazar günü Rebiülevvelin 12 sine müsadif olmakla önümüzdeki Cumartesi günü akşamı (Pazar gecesi) Hazreti Pıyıııılıırııı velâdetleri gecesl olduğu ilân olunur. | kurtulmak Bon Posta. 20233 Fiatı 5 kqııq AAAAARRRA SN | Bugunun Meselelerınden Dünyayı İktısadi Felâkete Sürükliyen Sebepler.. Iddia Sahiplerine Göre Vaziyet Şudur:“ithalâtın Takyit Edilmesi ihracatın Azalmasına, Hatta Ticaretin Felce Uğramasına Sebep Oluyor. , Son günlerde dünya iktısat mahafilinde ticaretin takyidi mes» elesi ile yeniden uğraşılmıya baş- lanmıştır. Alâkadarlar, — dünya buhranının fena neticelerinden için her memlekette alınan ithalâtı takyit edici tedbir- lerin fayda yerine bilâkis zarar | vermiş olduğu kanaatindedirler; Bu münasebetle ortaya, her mem- leketin harici ticaretini gösteren mukayeseli istatistikler konulmak- tadır, Buhranın başladığı 1929 yilı rakamlarile geçen 1933 yılır nn neticeleri biribirinden çok farklıdır. Hemen bütün memle- ( Devamı 8 inci sayfada ) Limanımızdan Bbir ihraç manzarasi I Belediye Acete Vergisi Vermedikleri İçin Sinemaları Kapattı l — Gazeteler — — Ah gördün mü başımıza gelenleri sevgilim, şimdi seninle ne- rede başbaşa kalacağız |.

Bu sayıdan diğer sayfalar: