20 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Muhterem misafirimiz bu akşam Ankaradan İzmire hareket ediyorlar Şahinşah Hz., Isviçrede tahsilde bulunan mahtumlarile iki
 Zaro ağa gene hastalandı Ihtiyarlık kralı neşesini kaybetti, artık evlenmek te istemiyor Evvelki gün Zaro ağaya © tır. Zaro
 Belediye - Sinema: cılar ihtilâfı Sinemacıların noktai nazarı, belediye ne diyor? 'da darülüceze hissesinden çıkan ile...
 Akdeniz misakı hazırlanıyor Imza resminin eylülde yapılması muhtemeldir Atina 19 (Hususi) — Yunan hariciye nezareti —...
 Kadıhoyünde bir nikâh 80 yaşında ilk defa dünya evine girecek! Güvey 80, geliri 84 yaşındadır, nikâhları yakında kıyılacak
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye | Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Msırçarşısı kapısı karşısında Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst Munrçarşısı kapısı karşısında Sene 16 — No: 5637 — Fiatr her yerde 5 kuruş (ÇARŞAMBA — 20 Haziran 1934 © Zelefon: 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Muhterem misafirimiz bu akşam Ankaradan İzmire hareket ediyorlar Şahinşah Hz., Isviçrede tahsilde bulunan mahtumlarile iki defa telefonla görüştüler ın tebaası tarafından köprü üzerinde yaptırılan zarli tak Ankara 20 (Hususi) — Muhte- zem misafirimiz Şahinşah Hz. dün Ankaradaki irfan müesseselerini inşah Hz. saat on m Şahinşah Hz, bu müna- sebetle çok takdirkârane sözler söylemişlerdir. | buradan çıktıktan sonra ticaret lisesini ve buradaki resim sergisini ziyaret etmişlerdir. Şahinşah Hz. öğle yemeğini halkevinde husui olarak tenavül etmişlerdir. Öğleden sonra bir müddet istirahat etmişler ve saat 16 da halkevinin tiyatro salonu. mu teşrifle şereflerine verilen kon- serde bulunmuşlardır. Bundan sonra «Öz soy» isimli piyesi tema- TDevamı inci sahifedel Şahinşah Hi Zaro ağa gene hastalandı Ibtiyarlık kralı neşesini kaybetti, artık evlenmek te istemiyor Evvelki gün Zaro ağaya evin de müthiş bir buhran gelmiş, ağa sdeta kendisini kaybetmiştir. Bu- nün üzerine kendisi ile beraber oturan kızını, torunlarını büyük bir telâş almış, doktor çağırılmış- tır. Zaro ağa biraz gözünü açıncas — Artık ben ölüyorum... Çok haslayım.. Bana imamı, belediye- nin baş hadem; şeyler söyliyeceğim!, demiştir. Lâkin biraz sonra Zaro ağa bu fikrinden vazgeçmi; Bunun üzerine imamın ve bele- diyenin baş hademesinin çağırıl. masına lüzum. görülmemiştir. çağırın da bir Gelen doktor perhiz tavsiye et tiği için asır görmüş ihtiyar akı man kadar hiç bir şey yememi Fakat akşam olunca dayanamamış: — Bana yoğurt get nim gözlerimi açar! demi .Obe | Hakikaten Zaro ağanın beş alti | senedenberi yediği şey yoğurt ve pideden ibarettir. Evvelki gece gene yoğurt ve pidesini yedikten sonra yatmıştır. Gece yarısı müthiş bir buhran daha gelmiş ve Zaro ağa: — Sabaha çıkamıyacağı “ye akrabasını başına toplamıştır. Bunun üzerine erlesi günü Zaro ağayı gene hastaneye kaldırmak hasıl olmuştur. Şimdi kendisi gene hastanede yatmaktadır. mecburi Zaro ağa ça hatırını sorana, Eyvallah efendim. Bir ye- rim ağrımıyor, her taraf ağrıyor. Artık ihtiyarladım!., Bu hastalığın sonu yoktur, demektedir. Zaro aj k hakikaten neşe sini kaybetmiştir .Bermutat da evlennmek bahsini açmak isti- yen kimseler olmaktadır. Fakat ihtiyar Zaro artık eski neşesile: — Parasi olursa cevabını veremiyor. Sadece: — Geçti artık. yaet!, diyor. Bakalım kis- Rıza Şah Pehlevi Hz. ikamet etikleri Halkevinden çıkarlarken, Belediye - Sinema- cılar ihtilâfı Sinemacıların noktai nazarı, belediye ne diyor? Beledi le sinemacılar arasin da da z6 hissesinden çıkan ihtilâf üzerine belediyenin sine- maları kapattığını yazmıştık. Sinemacılar bu hadise üzerine hazırladıkları protestoyu v ile belediyeye ve bir de mülkiye müfettişliğine gönderdikleri gibi belediye aleyhine de dava açma- ğa karar vermişlerdir. Sinemacıla- Fet bey deruhte etmi bey dayayı açmak i hazırlığı yapmıştır. Sinemacılar belediyenin darü- hissesi almağa hakkı ol. madıği kanantındadırlar. Bunlar, elde bulunan nizamnamelerin bu- gün için kanuni mahiyette olma- dığıni bilhassa son belediye kanu- icap eden Belediye ise 311 ve 332 tarihli «meni teseül» ve dar zamnamelerini nakzedici nun mevcut olmadığını yor. Bundan başka şim. İstanbul darülâcezesi tatbik edilen nizamnamenin, Tür- kiyenin diğer yerlerinde yeniden açılacak olan darülâcezeler hak- kında da tatbiki için Millet Mec- hakkında | isinden bir karar çıktığını ve bu suretle bu nizamnamelerin bu su- zetile meclis kararile teyit edik diği kanaatındadır. Akdeniz misakı hazırlanıyor Imza resminin eylülde yapılması muhtemeldir 19 (Hususi) — Yunan hariciye nezareti — mabafilinden an haberlere göre Akdeniz misakının imzalanması o mesaisi tacil edilmektedir. Ağlebi ihtimal Akdeniz misakı eylülde imzalana- caktır, Fokat imza merasiminin hangi şehirde yapılacağı henüz kararlaştırılmamıştır. Kadıköyünde bir nikâh 80 yaşında ilk defa dünya evin e girecek! Güvey 80, gelin 84 yaşındadır, nikâhları yakında kıyılacak Geçen gün Kadıköy nikâh me Faurluğuna dikkate şayan bir mü- racaat yapılmıştır. Bu müracaatta bir hanımla tediklerini, lâzım gelen muamele- nin bir an evvel yapılmasını söyle- mektedirler. Fakat işin dikkate şayan noktası evlenmek istiyen hanımın tamam 84 yaşında olma" sıdır. Damada gelince o da müs- takbel zevcesinden 4 yaş küçük- tür. Seksen yaşındadır. Gerek müstakbel damat ve ge- rek müstakbel gelin belediye dok- toruna müracaat etmişler ve ev- bey evlenmek is dır. Doktor kendilerinin evlenme- hastalıkları lenmek için muayene olunmuşlar- | ğe mahzurlu hiç bir Tr ( — Hayaimi insanların Jehine mücadelelere hastetmeye karar verdimle İ— Rücu ederim; evveli şu ülüra kübik. olmadığına dair rapor vermiştir. Bir hafta sonra bu yaşlı çiftin nikâhları Kadıköy belediye dai- resinde nikâh memurlarının en es- kisi ve vazifesine büyük bir aşk- la merbut olan Şükrü bey tara- fından kıyılacaktır. Şimdiye kadar nikâh memur. ları bir çok yaşlı kimselerin mi kâhlarını kıymışlardır. Fakat bun- dan meselâ damat altmış ya- (Devami 4 üncü sahifedel Edebi müsababe inşirah noktası Yazan: Halit Ziya Uşşakizade ) Beşinci sahifemizde okuytmuz. herilerle mücadele etle

Bu sayıdan diğer sayfalar: