20 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

20 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İZ mam main ALE İNME ie). 2 MORAN AZAN, YA AKŞAM İiraiti HASAN TIRAŞ BIÇAĞİLE O kadar keskin ve tıraşı o kadar lâtiftir ki insan tıraş olurken bu inceliğe ve hafifliğe hayran kalır, Şimdiye kadar piyasada mevcut olan bütün tıraş bıçakları bu mükemmeliyet karşısında şaşırmışlardır. iği musaddak Hasan markasının bu tıraş bıçakları emsaline çok faiktir. 10 adetlik kutusu 50 kuruştur. He Başka marka verirlerse almayınız. Taklitleri 20 Haziran 1934 Sahife 12 ör defa tıraş olanlar var Huzur ve rahat içinde zevk ve neş'e İle bilemeden Avrupada daima bi tıraş sabunu ve sabun kremi sürmek zevkin nihayelidir. HASAN ECZA DEPOSU den sakınınız. Yaz geldi. Sıcal lar başladı. Şöyle bir sayfiyeye gidip te deniz havası | alabilenlere ne mutlul..... Fakat bu zannedildiği kadar imkânsız bir şey değildir. Kışın, eğer İş Ban- “kasından alınmış bir kumbaranız varsa, yavaş yavaş artırıp topladığı- nız paralarla her sene bir sayfiye sa-| fası sürebilirsiniz. TEPEBAŞI BAHÇESİ Cuma ve pazar günleri saat 10 dan itibaren MUZiK DANS ““VALET,, AUTOSTROP TIRAŞ MA © Zaman ve paradan tasarruf ettirir. 10 saniyede bıçağı bilenir ve temizlenir. Ayaı Di la 40: 50 defa tıraş olmak mümkündür. bbir şey yoktur. İşte bu muh; “VALET,, Autostrop tıraş makinası her yerde . Siz de hemen bugün AmnroSirop Safety Razor e. | Beyoğlu Tapu Başmemurluğundan: | Alibey köyünde Çobançeşme mevkiinde ahır ve tasarrufata kıyasen hazine namına tescilen senedi müdürlüğünün 28/5/934 tarih ve 4197 onmar: merkür gayri menkulât bakkın. 'tahkiketı mahalliye icra kılınacağından işbu mi ruf iddiasında bulunanlar mevcut olduğu takdirde tarihi il itibaren yirmi gün zarfında vesaiki tasarrufiyelerile bi Müdüriyetinde Beyoğlu Tapu Başmemüriyetine 934/3263 mü numarasile müracaatları ilân olunur. | (M) o (3308) istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 87,000 adet günlük yumurta Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için luzumu olan 87,000 adet günlük yumurta olbaptaki şartnamesi veçbile ve 17 Temmuz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları, Me Maarif vekâletinden: 1 — Orta tedrisat mekteplerinde Türkçe, tarih - coğrafya, Fen bil Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, İngilizce muallimi olmak istiyenler için bu sene imtiban açılacaktır. 2 — Imtihanlar 1 temmuz pazar günü Istanbul Ünive: başlıyacaktı 3 — Bu imtihana dahil olacakların A) Türk olmaları, B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları, C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cüaha nevinden mahkâmiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilâyet veya kaza idare heytinden bir “mazbata ibraz etmeleri ( halen memur ve mual olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire vesika kâfi D)Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani vucut arıza- larından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz, E) Lise veya yedi senelik idari ve yahut muallim mektebi me- zunu olmaları, Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu- allimlik etmiş bulunmaları lâzımdır. 4 — Namzetler imtihanda muvaffak oldukları taktirde 1702 numaralı kanının 1inci maddesinde gösterilen dereceler dahilin- 'de herhangi bir orta tedrisat muallimliğine tayin edileceklerdir. sinde 5 — Yukardaki şartlar haiz olan namzetler bir istida ile lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. A) Nüfus teskeresinin asıl veya tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine dit şahadetname veya vesikalarının asıl veyahut suretleri. C) Hüsmühal mazbatası, D) Mahalli idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat raporu, E) Mahalli maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, F) Alı adet 4XX6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflı Bu vesikaların en son 15/6/1934 tarihine kadar vekâlete gön- derilmiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra vekâlete gelmiş olan veya evrakı müsbetesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hak- kında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilân olunur. (2954) maarif Tesviyeci ve Demirci Usta ve Amele Aranıyor Sirkeci, Ebteswut Caddesinde Karyola fabrikasına müracsak, İlk mektepler talebesine müjde Tarih derslerinizi kolayca ve herkesten daha iyi öğrenmek için alacağınız kitap Yardımcı Tarih Hulâsası 124 sahife - Yalnız 10 kuruş dereti 8 kuruş Satış kl AKŞAM KiTAPHANESİ 121, Ankara caddesi istanbul Ziraat Bankasından: . Sira Semti Mahallesi Sokağı No. su 513 Yeşilköy Köyiçi Fırın ve ayazma 539 . " Kilise 540 Bakırköy Cevizlik Telgrafh: 584 Boğaziçi Arnavutköy Büyük ayazma 588 » n Sucu bahçesi 593 Samatya İmrahor Hacı Manol 54 . » Tulumba 598 o Eyüp Hacı Hüsrev İgrikapı 605 — Byükada —— Cami Güzeller 606 ” Karanfil Karanfil 609 "1 ” Şahbal 610 “ Ya Mehmetcik 612 Boğaziçi Boyacıköy Maslak 614 Arnavutköy Yenimahalle «1 Yünde yedi buçuk pey akçelerile pazara satış olanı, Kati ibale bedelleri nakten veya gayrimübadil bı aleleri 14/7/9384 Cumartesi günü saat 15 te ini yatırmaları lâzımdır. Senci haliye vergisileğBelediye resimleri müşteriye aittir. Hissesi — Emlâk Hisseye göre mür No.su bammen kıymeti Alışap hane ve dükkân | Tamamı o 111213 O 800 TL. > 2 » MAZ? 60 |, Alışap hane ii 6 409 |, yi A 7 © , Arsa arşın 150 Tamamı | (6) 200 Ahşap hanie ve arsa 32 8284 100 Köğir hane v5 4) 1000 Arsa Tamamı 663 100 Alışap üç hane ve birdükkân 255/1296 22/1-22/2-24-26 275 Arsa metresi 466 2100 42“ 108 |, Ahşap hane 8/28 10 400 |), Arsa metresi 36 542592/663552.— 19 16 |, Bağ dönümü 7 14 4 eski 88 |, Ahşap hane 12 90 300 ödenmek üzere yukanda yazılı gayrimenkullerin Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkür günde saat SATILIK Mektep, Klöp veya ufak sinema, Salonu için yiâk Gzerins seslendirme! cihazı ile mücehhez ye mükemmel bir halde bir projeksiyon makinası | Kelepir Fiyatına Satılıktır Boyoğlunda Anadol Hanında birinci Galdsryn » Mayer. ime mürarask. gam (514) YAZLIK SINEMA Açmak eren edenlere Kira ile, sinema, filim ve, makinaları 100-300 liraya muhtelif makinalar, 100 kişilik kanape, 4 para kasası, 1 vantılâtöe ve ucun flimler, satılıktır. TafelAt; Galata Yükeek kaldirim astbaşındı İzmir. Mağlu Tan 15 No, da Elekire-Film (G2) Emniyet sandığı müdürlüğünde! Cevdet B. veresesi kendi mına bilasale ve oğlu namına bilvelâye Hatice Şükriye hanım 14/10/933 tarihinde sandığımıza bıraktığı para için verilen 16892 numaralı Rehin Cüzdanını kay» bettiğini söylemiştir. Yenisi veri- leceğinden eskisinin hükmü olmı- yacağı ilân olunur. Zayi — 5 Mart 928 tarihinde ticaret mektebinden aldığım şe hadetname makamına kaim olan vesikayı kaybettim yenisini çıkar rağımdan eskisinin hükmü yoktur. Hasan Şakir katta Metro Eylül Bakaloryasına hazırlık Cağıloğu'niz YENİ LİSE de bir sensdenberi muvaffakiyetle der yam etmekte olan « Bakaloryaya hazırl kurları > Eylül bakalorya: Sma hazırlanmak isteyen #kalliyet, Askere çağrılanlar Fatih Askerlik Şu 1— Nisan/934, celbinin noksan- larını ikmal etmek üzere 316 327. Doğumluların bir buçuk ve iki seneliklerden askere gitme- miş olanlarla 327 - 329 doğum- luların keza bir beçuk ve iki nelikleri (Deniz, Jandarmı katlar) hariç olmak üzere sevk olunacaklardır. 2 — İçtima gün: 26/6/934 salı günü saat 9 dadır. 3 — Cezasız olarak bedel nakti 25/6/934 akşamına kadar kabul olunur. » Eminönü Askerlik Şubesinden: 1 — 327 ve di evvelki do- ğumlulardan henüz askerlik et memiş bekaya efrat ile 328 ve 329 doğumlu efrat (Jandarma ve Deniz) hariç celp ve sevke tabidir. 2 — İştima günü 26/6/934 salı günüdür. 3 — Bedel verecek olanların 25/6/934 akşamına kadar bedeli paktileri kabul olunur. DOYÇE ORIENTBANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin Türkiyede Şübelerk istanbul (Galata ve istanbul) Depo: Tütün Gümrük izmir Hi'er türlü banka muamelâtı a n Umumi meşriyat müdürü: Enis Taha, 7 Akşamı Matan

Bu sayıdan diğer sayfalar: