20 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

20 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lerden: Cumhuriyet orta mektep “nım birinci gelmiş ve hediyesi olan a) Sahife 8 AKŞAM 20 Haziran 1934 D TE Radyo ZAkşam, ın edebi tefrikası: 7. I 20 Haziran 934 Çarşamba ocuk Dünyası sw. PA T RON 3,130 Moneloğ. Şehir Siyam Bürhan Cahit dan 19130 21.20 Türk miki neyi, | Suat Rahmi omuzlarini silkti: | protesto ederler. Onlar talihin Hediye alanlar 24 mayis 934 tarihli bilmece mizin halledilmiş şeklini bugün hediye kazananların. isimlerile beraber meşrediyoruz KARANLIK Bilmecemizi doğru halleden talebesinden: 354 No.'Nuriye ha- (Resim ve hendese' takımı) ve | 44 üncü ilk mektep talebesi 'den 164 No. Hikmet bey ikincilik ile (Trampet) ve Çorluda Yeğen Zade İhsan bey kız Müeyyet ha- nım üçüncü gelerek (Elişi takı. mı) hediyemizi kazanmışlardır. 1 — Kastamonu Cumhun desi VI numarada Sadık, 2 - Çi Yenimahalle 45 Asiye, 3 - Beykoz 40 met ilk mek, Hâle Orman, İstanbul 7 imei ilk mek, GAL Ayten Kenam 5 - Kandilli kız bin. 485 Leman, 6 — Bey İs ermeni kaz mek. Antuvam, 7 - İzmir Duatepe ilk mek. talebesinden 535 Te çan A, 8 İstanbul kız mmvallim mek, 69 Nahide, 19 — İstanbul 10 uncu ik mek, 386 “rahim, 10 - Kadıköy Ka rakol sokak Fahrünnisi hanım ve beyler VI — İetanbul kez orta mek. 298 Dumana Halide, 12 - Kadıköy kız orta mek, Gülseren, 13 — İstanbul kur orta meki 347 Eler, 14 - Kabataş lis 870 Rasim, 15 - Kadiköy Rızapaşa sokak 33 Sevinç İbrahim. 16 Kızıltoprak 6 ince ilk mek, 265 Esat, 17 - Beyazıt Bakırcılar perukâr İsmail beyden Na- zime Avif, 18 - İstanbul ticaret ve odas Ali, 19 - Yeşilköy Orhan Zi caddesi 35 Ziya, , 20 - İstanbul kız lis 21 — etaba kaz ir MH A 22- “Aksaray Millet caddesi 87 Hayriye, 23 - Kadıköy Gazi mek, Müyesser 28 - Yedikule #1 numarada Müfide, 25 > İstanbul” üçüncü ilk mek. 72 Sabahat, 6 - İstanbul Hayriye ise Nüzhet Emel, 27 > Sultanahmet Nakilbent mahallesi il numara Rifat, 28 - Vefa ls. 384 Mur zalfer, 29 - Çapada 28 numarada Sel ma, 30 - Beyoğlu musevi lis. M. Baroh bey ve hanımlar. ka yz ar a 130 Nemi 32 - Eyüp orta mek, 295 Hüreyin Him 357 Var 310 Bal 34 - İstanbul 3 üncü ilk mek. 562 Sü veya, 35 > İstanbul kiz liz 1228 Gül üm, 36 - İstanbul kz ort amek, 209 Vecahat, 37 - Feriköy 9 mumarda Mustafa Sami, 38 - Maçka Feyzi 437 Hilmi, 39. Ameli He is 48 Have, 4D - Seniandark mek. Mükrime hanim ve beyler. 1 eek Necik Tevfik, 422 Ulu köy Cihat Raşit, 43 - Ankara İstiklâl ik mek. 161 Mehmet Neriman, 44 - İs tanbul, Davutpaşa orta mek: 207 Ali, 45 - Üsküdar Kaptanpaşa 91 Turan, 46 > Çorlu elekirik fabrikam makinizti Yaşar, 47 - Sundiye Tunuslu sokak 5 numara Fitnat, 48 - Kadıköy Nüzhet efendi sokak 52 Lütfiye, 49 - Kadıköy Acibadem eadderi İZİ Sabahat, 50 > Anadoluhisar Sadiye hanim ve beyler 51 — Çengelköy Yakan mahalle 20) Selma, 52. Fatih Çamumba sokak 6 Muhiddin, raki lir. 188 Meh ka, 54 - Kasımpaşa Bedreddin mahal. Tesi Hayri bey kazı Şükran, 55. İstanbul 44 üncü ilk mek, Neclâ Akif, 56 İstinye Mahmut çavuş mahalleri Sehir, 51 - Kadıköy Telefon caddesi 7 mu mara Şefika, 58 - Vefa Tin 1024 Maki met, 59 - Beyoğlu Küçük Parmekkapı GM, 60 - Vefa lin 902 Osman Zeki, bey ve hanımlar. Bİ Kik Aya Gi sar. dam 16 Bahriye; 62 > İranbul 68 5 ML MM Sabahat, 63 > Çengellüy 5 mean 8 Nevin Nal, 64» Vefa he. 1074 Bab 65 anal KE O. NE 50 Nermin, 66 - Akşam kar sanat mek. 500 Fer de, 67 > Gedikpaşa 1 Ne. Arkel - Saniye Çamlı skak Belkin 692 kiz lik Fethiye, 70 Büyükdere) 71 — Ameli Hayar ticaret li 159 Meliha, 72 - Darüşalaka ir. 114 Re fik, 73 - Oğraköy Küçük faklı 5 mu mara Orhan, 74 Adapazar moler Ge lip ey kaz Malike Galip, 75 - İtanbul kek in. 862 Muin Ali, 76 - Kumkapı Arayıcı sokak 20 Yanıt, 77 - Gelenbevi orta mek 702 Tevfik, 78 - Gelenbevi orta mek; 327 Ziya, 79 - Kumkapı Ye ime, 60 - Isparta ona mek. 366 Ne Yaman, 61 İmanbul Tekli bn 150 zena Hakki, 52 - Besiktaş Vişnezade 8 Muazzez, 83 - Harbiye mek, 257 Kemal, 84 İstanbul kaz li 1055 Me diha, 85 - İstanbul K. OLM 459 Ce nan Nazmi. 86 - Fatih Basimam sokak 4 Muzafler Osman, B7 - Burn 23 yüz ik mek. Nejat Nacl 882 Harbiye Ha 314 Faik, 69. Beyoğlu 211 ipeiik mek. 212 Fatma, 90 İstanbul 43 üncü ile mek, Saadet 91 - Şehremini Mevle yihane caddesi 129 Âhmet, 92 - İLE lin 621 Salihaddin; 93 Czlatararay hr 214 Gem Erol, 24 - Kadastro mek. 44 Şahin 95 — Kadıköy 10 uncu ilk mek. 326 Mustafa Sevim, 96 — Ameli Haz yat ticaret bn BE İyem 97 - İtenbul 453 Mehmet, 98. İstanbul koz muallim; yek. 284 Haysünrüse, 99 - Saman Ga- 2'i mek, 372 Behsak, 100 > İstanbul 453 Nezmeddin, 101. Nişantaşı Şirin aparıman 3 Mehmet Orman 102 > Hukuk Fakilkesi 4297 Sef, 103. Yor gat a taleheinden 43 İksen, 104 > Vek lin 828 Sabir. 105 Kınkkale JE nel. 5 rmarad 0s - Beyanı 5 107 - Samatya endlesi 263 Muzaffer, 108 > Üsküdar ortn mek. 320 Nezihe, 109 > İsmabul muhte orta mek. Şe: iye Esat, 110 » Yenikapı Mari sokak 13 Bent İİ! 2 Kügükparar Leblebici sokak 66 Farma, İİZ . İstanbul kaz ba 522 Mükadden 113. Vefa hir 973 Nec, 114 emek, 325 Fikret, 115 - İstanbul kaz or- ta mek, 663 Cahide, 116 - İstanbul kiz ona mek, 738 Mediha Hüseyin, 117 - Denizli Mollabey mahallesinde Sadri bey mahdimu Mehmet, TIB - Konya merkez milli birliğinde Hilmi bey kı, 1I9 - Fatih Kirkçesme &» kak 31 Nöyaz, 120 - Pertevniyal lis 520 Ziya, I21 İstanbul kız Na, B96 Sabiha, 122 - Ankara Hakimiyeti Mil iye mek. talebesinden Gündüz, 173. İstanbul apartman 211 Hale, 124 > İstanbul kız orla mek. 56 Süheylâ, 1 Çatalca ziraat bankam muavini beyin oğlu Fethi, 126 - Vefa lik 95 haddin, 157 - Besiktaş Camci sokak 10 Fatma, 128 - Beşiktaş Sinanpasa B Me. Hihet, 129 - Kararömrük 88 numarada Adl bey kızı Muazzez, 130 - Bostancı ilke mek. 124 Jale, Ğİ. İstanbul 13 üncü ile mek, 154 Arif, 132 - Fatih 19 Cemile, 133 - Kanmpaşa Kulaküz Çeşme sokak Kenan bey kızı Himmet, İSA > Gelenbevi orta mek. 580 Fuat 135 > Beyoğlu 12 inci ilk mek, Sabih, 156,» Haydarpaşa Müxzzez, 137 - Fa sh Kiztam Semiha, 138 - Pertevniyal Jis, 48 Sander, 139 - Vefa bi 1050 Esat, 140 Kadıköy Çilek sokak 66 Nebahat, 181 — Galatasaray im 754 Hü seyin, 142 - Beyoğlu 44 üncü ilk mek. 282 Semra Galip, 143 - Tekirdağı Zac | fer mahallesi Ökçesme 4 numarada A» Üsküdar 18'No. Reha, 145 > Kabataş erkek lin 577 Turut Sermet, 146 — Çinili Ruhtım han 26 Kad. rü T47 Gemlik merker mek, talebe sinden Münir, 148 - İstanbul 45 üncü ilk mek, Müfide, 149 - Beykoz fabrikasın da 922 Ali, 150 - İstanbul 1 inci tat İstanbul 25 inci ilk | yatı (Memut Cemil B. Resen B. Ce det B, Vacihe H. Semiha Hi. Muzaffer B. 21,20 21,30 Ajans ve bora har berleri. 21,30. 22,30 Orkestm kon seri, kanal progrtm. Varşova (1414 m) — 1815 pir yano, musikisi, 18,40 tazamnili konser, 19,15 plâk, müsahabe, 20,15 keman konseri, 21,12 hafif musiki, 22 solist konseri (lazerli). 23.15 dans mu Bülereş (3645 m.) — 13 Ker gün kü meyriyak 19 Popüler konseri, 20.43 plâk, 21,15 oda musiki 22 Robert - Sisitem takımı, 22.30 viyolonsel kon Budapeşte (5505 mı) — 1950 opera orkestra, Zİ.10 konser, 21,45 kanşık nemiyat, 22.30 caz takımı, 23,30 keman konseri; 24.10 çizan musikisi Prag (4703 m) — 21,05 kom konseri, 22,0 Kuartet konseri, 23,35 Viyana (506,8 m) — 2010 as keri konser, 22 tiyatra, 23 haberler, 24,10 dans musikisi, | dans musikisi 21 Haziran 934 Perşembe İstanbul ; 18,30-19,20 plâk neşriyat, 19.20.19,30 ajan haberleri, 19,30-21 Türk musiki nesriyatı (Kemal Niyazi bey, Hayriye hanım, Ürli bey, Müzeye yen hanım) 21-21/30 Selim Sm bey tarafından konferan, 21.30-22.30 Ne iki beyin iştirakıle stüdyo, cazbant ve Varşova (1414 m.) — 18,15 popü Ter Pelenya mülk, erlenbebe, 20,15 piyano konseri, haberler, 21,2 half musik, haberler, 22.12 senfonik kon ser, 23,15 dans musiki Bükreş (364.5 m) — 13 her günkü menriyat,, 18,30 mektepliye mnikâ, 19 karışık komser, 21 plâk ile (Mencn) Budapeşte (550.5 m.) — 19.30 ke man kontes, 21,15 stüdyodan bir Yatro temsili. 23,33 çiğan amusikisi, 24.15 dans musiki Prağ (4702 m) — 20,10 çocuk rausikisi, 21,45 opera parçalam, 23,45 pâk. Viyana (506,8 m) — 20,25 neseli neyriyat, 22.55 haberler, 23.40 dam» masikisi, 1 dana musiki Saatte 160 kilometre Kolonya 18 (A.A) — Demir. yollar idaresi Berlin ile Kolonya arasında. olomolris — seferlerine | başlamıştır. Iki şehir arasındaki 575 kilometrelik © mesafe beş Saatte yapılmıştır. Azami sürat saatte 160, vasati sürat 120 kilo- metre ile yapılmıştır. Demiryollar müdürü, yola hu susi tertibat yapıldığı taktirde saatte 200 kilometre sürat elde edilebileceğini söylemiştir. Abone Ücretleri Türke SENELİK 1400 kuruş 2700 kuruş Benedi bikat mek, Halik Recep, 151 - Köndilli kaz lk, Fahire, 192 — İstanbul kaz b 825 Nimet, 153 - İzmir Dumlupınar mek, talebesinden Muammer Faik, 154 Erenköy kiz in 147 Memnune, 155 — Paşabahçe 39 uncu ilk mek, Sadreddin, 156 - Ankara muhasebel hümüsiye müz düriyetinde Zehra, çu ilk mek, 398 Saffet, 158. Aksmray Millet caddesi 97 Nazım Fehmi, 159. Beşiktaş Muradiye 64 Rıza Hayri, 160 - İstanbul kız lin. 195 Sabahat, 1Gİ — İs tanbul, yizaret lik 1267 Celâleddin. 162 - Kandilli 32 inci ik mek. Mall, 163 > İstanbul K.M. M. 94 Enise Ah met, 16 - Gedikpaşa caddesi 2 numa, rada Vahan, 165 - Çamlıca 13 üncü ilk mek. 55 Fenizan, 166 - Vefa lir 777 Haldun, 167 - İstanbul kız lin. 75 Neca he, 168 - İstanbul İstiklal fis 372 İş mail, 169 - Naruoemaniye 28 numara Zekiye, 170 - İstanbul erkek lin 1048 Mübrsen Cihat, İZİ . Darüşşafaka 928 Tan, 172 - İstanbul kız yenallim mek: 37 Mediha, 173 — Nuantamı kiz orta mek, 878 Persan, 114 - Çapa 31 inci ilk mek, 9 Bedreddin, 175-. Vefa Tin 26 Bürha- medi, 176 - İstanbul Yeni Tse bale, besinden 259 Avai, 177: Besiktaş Yıl diz sokak 1 Necelet Fuat, 178 — Modada Öter, 179 - Kandilli kız lir 198 Sabiha, 180 - Nirantaşı kur ortn mek. 127 Mü- 57 - Beyoğlu 9 un-)| | | GAYLIK 750 » 1450 » SAYLIK 400 » 80 > LAYLIK 150 » — Posta ithamı dahil olmayan hi memleketler: Seneleği 3000, all aylığı 1900, Aç ağı 1000 kuruştu izimdı. 63 Be ve 27 aa dan s2 AZ 204 cüment, 182 - Bayoğlu Kuyu sokak 14 Asiman Nedmi, 183 - Suadiye Bağdat çaddesi 317 Nezahar Bebçet, 184 - Şişli Terakki lin 97 Muhlis Fikcet 185 Erenkör kız lir. 521 Belkin 186. Kü- tabya lir, 327 Kemal, 187 - Şişli Terak” ki lik 321 Acer Rifat, 188 Beyoğlu UL inci ilk mek, 34 İlhan Cemil, 189 Okküdar orta mek. 312 Rent 190 > Vefa liz 52 Ront, 191 İstanbul ln Mazlim, 192 » İstanbul 59 uncu ik mek. Gevher Baki, 193. Galata Çep me meydan &18 No, Mehmet İzzet, 194 > İstanbul Davutpaşa, orta mek. 266 Fuat, 195 - Feyziye İn 6 Nermin, 196: Koca Mustafapaşa 152 Bedin Recep, 197 - Daulpamı ora mek 98 Sedar 198 atanbül 3 inci ile mek, Süheyl 199 - Eskişehir tayyare fabrikası kâtibi İsmail Hakkı bey kızı Mukaddes 200 - stanbul Davutpaşa orta mek, 102 Ga- | — Kim oturduğunu bilmiyo- yum. Bilmek te istemem, bana ne? Macit onun çok tabii sözlerine inanmıyordu, güldü: — Haydi canım efendim, dedi. amma da vurdum duymamazlık ha! Artık bize yapma bari, Yahu senin ya hakikat dünyadan habe- yin yok, yahut bize numara yapı- yorsun? Suat Rahmi kizmağa başlamıştı: — Ne münasebet canım, de, Ne olmuş ta haberim olmamış. — Tabi — O halde şöyle yürüyelim! Macit koluna girdiği Suadı klü- bün arkasındaki çayırlığa doğru yürüt — Demek alt kattaki komşunun kim olduğunu bilmiyorsun? — Hayır. — Hiç tesadüf etmedin mi? — O halde benden öğren, Si- katında 'Hulüsi beyin metresi Seviye otu- Zin aparlımanın ikinci — Şu meşhur madenci. — Şu siyah renkli otomobili var, — Tamam! Suat Rahmi komşulari hakkin da hattâ kapıcıdan bile izahat almamıştı, eve geç vakit yorgun argın giriyor, sabah erken çıkıp işine gidiyordu. Macit devam ettiz — İşte dedikodular buradan sıkıyor. — Nereden? — Senin o apartımana gelişi” ni madenciye haber vermişler, kim olduğunu söylemişler. O da iphelenmiş. Evde hizmetçiler değişmiş, daha emniyetli hizmet- giler gelmiz. Suat Rahmi şaşıyordı — Bunlar benim için hep? — Tabii, Yahu ben bu kadının yüzü- mü görmedim. Adı neydi. — Seviye, — işittiğim isim değil, nasıl Yüzü Sarıya yakın kumral, yeşil | gözlü. Uzun boylu. Biraz cam ba- kaşlı bir kadın. Amma vücut enfes- ir, Yani madenden “dökülmi gil Suat Rahmi hayalinde böyle bir kadın arıyordu. Kim bi belki de apartmana girer, ken görmüştü. Yeşil gözlü saçlı kadını hatırlıyamayınca dü — Madenci zahmet etmiş. Na- hakyere telâşa düşmüş, dedi. Sev. Maamafih görsem de bana ne? Macit itiraz eder gibi — Yek öyle söyleme, dedi. Gö- Türsen fikrini değiştirirsin. Alım- lı, güzel bir kadındır. Eğer... Suat sözünü kesti: — Olabilir efendim. Allah sa- hibine bağışlasın. — Kadın sahibinin parasından başka bir tarafile alâkadar de gil — O halde ahlâksiz bir kadın. miş, Kadın daha yirmi yedi, yir- mi sekiz. — Ne çıkar, Mademki hayatini © adama bağlamıştır. Halini bi uslu oturması lâzim, — Saçmalama Suat Zengin İ kahrına uğramış mahlüklardır. Onların da zevki, kalbi va, Tap- taze vücutlarını lâpa gibi erkek | lere bırakıyorlarsa bu sırf onla | sim hakkı olan süsün, yüksek yar | samak ihtiyacının meticesidir. Biz | madem ki onların, maddi arzula- rm yerine getiremiyoruz, onları bu ihtiyaçlarını zengin erkekler bayat, fakat bereketli sevgilerin | de arıyacaklardır. öyle değil mi? | Suat Rahmi bu fikre bir türlü | yanaşamıyorduz | — Ben aksini düşünüyorum, de- | di. Güzel olmak, genç olmak vic- | dansız ve karaktersiz olmak de- | Bildir ya.. Her genç ve güzel | kadın gık ve müsrif kadın olmak istese dünya oruspu dolar. Zaten sevgi ile süsün, şatafatın, lüks yaz şamanın alâkası yaktur ki... Bu kadınlar eğer aşk istiyorlarsa se- vebilecekleri bir gençle yaşama- ğa ve hayatın acısına, tatlısma da | katlanırlar. Eğer aşk istemiyor da İ yalmız lüks, şatafat istiyorlarsa. vücutlarını sattıkları zenginleim yaşma, başına, haline kusur bul mazlar, hilekârlik etmezler, bun lar tıpkı sattığı süle su katan es nafa benzerler, Madem ki güzek liklerini, gençliklerini paraya tat ma ederek satılığa çıkarıyorlar, bu alış verişe hile katmamalı, Bence metresin de olur. Bunlar da kendi mıyanlardır. Hiç olmazsa kalple- rini ortaya atmıyorlar. Maamafiki seven, hem de nikâblı kadınlar- den çok seven ve onlardan daha | içli, daha sicak bir hayata ken- dini kaptıran metresler de pek çoktur, Hayatın gadrine uğrıyan lar asıl bunlardır. Ortalık kararmıştı. Macit arkadaşını klübün bah- çesinden çıkardı. Şimdi köprüye doğru yürüyor. ardı. Cevizlikten gelip Fener yolu” na doğru giden hususi bir otomo bille köprünün üstünde karşılaş» tilar. İki arkadaş çarpmamak için köprünün iki siperine yapıştılar. Otomabil geçti. Suat Rahmi güldü — İşte iddiama bir misal... Tax nıdın ya. | — Evet Müzeyyen. — Doğrusu güzel kadın... Hem 'de yaşadığı adamın kızı yerinde, Buna rağmen bir eski zaman ni- kâhlısı gibi sadık... — Kim bilir belki de evlenmek ümidi vardır. Böyleleri de ha sağlama bağladıktan sonra op 'namağa başlarlar. — Bu öylesi değil zannederim. Zaten bu mesele ahlâk, kan, ka- rakter meselesi... Ne evli kadın lar var ki kocalarının varlık za- manlarında rahat durmadıklaı gibi biraz vaziyetleri bozuldu mu tekmeyi vurunca ayrılıyorlı aile sevgisi, me evl ları tutamıyor. yle kadınlari aforoz etmeli, hiç bir erkek su- ratlarına bakmamalı, Macit bir kahkaha attı — Amma zalimsin ha! Halbuki böyle kadınların medense kıymeti artıyor... Âdeta müzayedeye çıkı antika Buhara halısı gibi Kim arttırırsa üstünde kalıyorlar, Sahibi biraz züğürtleyip elden çi- kardımı kemen daha varlıklı bir talip çıkıyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: