7 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

7 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meüe Züricher Zeitung” gazete - 1: talyada Matbuat bürosunun muk- iyet sahaları şimdiye kadar ın mezaretler ve devaire tevzi € | iken, 1 Temmuzdan itibaren h teşkilât tevhit edilerek yeni bir | # merkezi ihdas olunmuş ve buna | Si bir semt olan Vittorin Veneto | ibi bilmini, körporasyon 'Bezareti kar | hüdü İda muhteşem bir bina tesis edil - | pldu; *ni merkez, dahili ve harici mat- | p ve dairelerini şamil olacak ve bu me- | hariçteki faşizm sevk ve idare. | Alighieri cemiyetinin idare. | p Sey ve radyo propagandası bu | aşka Meze tabi olacaktır. Bu suretle, Matbuat dairesi artık yalnız hü- la tentle matbuat arasında mutavassıt değil, ayni zamanda fa - hakkındaki tetkikata ait mesai | Stihbarat merkezi olacaktır. Pek | Şubelerden mürekkep olan bu mer- idüresi şimdiki matbuat müdürü | 'nun uhdesine bırakılmıştır”. a buğday meselesi Pester Uoyd” gazetesi yazıyor ığdayı koruma hakkında evvelki HU İirleri tamamlamak üzere Fransa eyli pp nazırı Mebusan meclisine bir nah» lâyihası vermiştir. lâyihada şimdilik yalnız inti - | i tedbirleri mevzuu bahsolup mn yerine Lamamiyle serbest ti- usulleri ikame olunacaktır. Bu ya göre 16 Temmuzdan 30 Ey. kadar kararnameler neşri suretiy- | it edilecek asgari fiat mer'i ola. | kki tr. Bu asgari Fiat Teşrinievvel ile ti Perinisani ve Kânunmevvelde birer CeşPk Ve Künunusani ile Şubat ve kind “1238 te birer buçuk frank ve Ni: 5 ve Haziranda ikişer | İk Olmsi sere her ay arttırılmcak- | A ağday tacirleri ve değirmenciler İ nazirının tasvibi ile 1933 buğ- stoklarını o devredebileceklerdir. İt nazırı önümüzdeki mahsul se buğday işinin tanzimi ve buğ - ticaretinin idaresi için salâhiyet . | kılınmıştır. Topraktan yapılacak w. istismar işlerinin de tanzimi mu- | vi n N ! İunf Un resmi elli bin kental metreye | bierİir, beher kental metresi için 1 | ve Mk, 40 binden 100 bin kentala ka- iştü beher kental metrik içinl,25 frank,/ binden 300 bin kental metriğe ka- | Gİ Seher kental metrik için 1,50 frank | > miktardan fazlası için beher ken- | yil Metrikten 1,78 frank olarak tesbit Şi ni » Zirmat kredisi açan milli öy” Siya bir sene müddetle yüzde 2 e avanslar vermek için Maliye na- “e salâhiyet verilmiştir. Maamafih ur kabiz avansların mecmuu 500 mil. | İrangı tecavüz etmiyecektir. l ithalâtı hususi bir resme tabi | in tr. İthal sırasında gümrüklerde asil resim bir sene sonra eğer prinç | selisinde yahut işlenmiş olarak | ihraç edilirse bu resim iade © - | taktır, Pirinç ithalâtından sonra 9 hususi resim, Hindi Çini valisi- | — Dehri Efendi, düşünüyorum, YOK, yarının başlıca harp si. i Yangına karşı.. Sular idaresi, yangın mus- luklarını ıslah ediyor Terkos su idaresi bir kısım ana boruları değiştirerek (o şehre daha fazla su gelmesini © temin etmiş, fakat yangın musluklarında deği- şiklik ypaılmamıştı. Şehrin yangın tehlikesine karşı korunmasını temin etmek için Terkos idaresi şimdi de yangın musluklarının kuturlarını değiştir- me işine başlıyacaktır. Bu ameli - yata her semtte birden başlanma- i sma imkân görülmediğinden işe evvelâ ahşap binaların çok bulun- duğu mahallelerden başlanacak , bilâhare ateşten nisbeten mahfuz bulunan mahallelerin yangın mus lukları değiştirilecektir. Klinikler Cerrahpaşada toplanıyor Muhtelif hastanelerde Tıp fa - kültesine ait olan kliniklerin Gu- raba ve Cerrahpaşa hastanelerin - de toplanması tekarrür etmiştir. Talebe bu suretle daha çok isti- fade edecektir, Bu husus için Ma- arif Vekâleti Üniversiteye 85 bin i lira tahsisat vermiştir. Gurebada iki yeni pavyon inşa €- dilecektir. İnşaata yakında baş - lanacaktır. Yalnız Hasekide do - ğum Şişlide çocuk klinikleri ka- lacaktır. > parka seyahat Fransada, Fransa ve Şark ce- miyeti şarka bir seyahat tertip et- miştir. Seyahat proğramına göre 28 a- ğustosda Marsilyadan hareket edi- lecek ve İtalya, Yunanistan, İstan- bula, oradan da Sovyet Rusyaya gidilecektir. nin emrins tahsis edilecektir. Romanyada hükümete fevkalâde salâhiyet “Neue Freie Presse” gazetesinden: Bükreşten bildirildiğine göre, hü - kümet meclise bir kanun lâyihası ve- rerek bunda Meclisin tatili ewasın » da kararnameler isdarı suretiyle idarei umuru — basitleştirip | kolaylaştırmak, bütçede tetkikat ve tadilât yapmak, Romanyanın tediye blânçosunda akti- vite temin etmek ve zirai mahsulâtı kıymetlendirme hususunda bir takım tedbirler ittihazı için hükümete salâ - hiyet verilmesi ve aksi takdirde mez- kür tarihte hüküm ve meriyetleri zail olacağı kayıtlıdır. Umumi bir hayret ve istiğrapla kar şılanan bu lâyihaya muhalif mehafil- de şiddetle hücum edilmektedir. Efe .. . Zehirli gazlar.. İ eden meseleler görüşülecektir, ' Meclis Reisimiz | Istanbulda o ” İkazım Pş. Hiz. Haydarpaşada Büyük Millet Meclisi Reisi Kâ- zım Paşa Hazretleri dün sabah Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. Belediyeler mühür parası Haydarpaşa istasyonunda İstan- bulun ileri gelen memurları ve sehrimizde bulunan mebuşlardan bir çokları Paşa Hazretlerini kar- şılamışlardır. Ayrıca bir müfre- ze tarafından da kendilerine res- mi selâm ifa edilmiştir. Kâzım Paşa Hazretleri Haydar- paşadan doğruca Dolmabahçe sa- rayına gitmişler, öğleden sonra şe- hirde bir gezinti yapmışlardır. Meclisin tatili dolayısile dünkü trenle Ankaradan bir çok mebus - lar şehrimize gelmişlerdir. Tevfik Rüştü Bey Trabzondân döndü | tamimen tebliğ edilmiştir. İran Şahenşahı Hazretlerini Trabzona götürmüş olan Eğe va - puru dün sabah limanımıza gel - miştir. Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş- tü Beyle Riyaseticamhür umumi| kâtip vekili Hasan Rıza Bey ve diğer zevat ayni vapurla şehrimize dönmüşlerdir. Eğe sabahleyin sekizde kavak - lara girmiş ve pratika vermek ü - zere iken Yalovaya gitmesi bildi - rilmiş olduğundan derhal hareket etmiş ve saat on birde Yalovaya varmıştır, Hariciye Vekilimiz Tev- fik Rüştü Bey Yalovada Gazi Haz-| retleri tarafından kabul edilmiş - tir. isen Esnaf cemiyetlerinin toplantısı Esnaf cemiyetleri Umumi kâtip ve reisleri bugün Ticaret odası sa- lonunda toplanacaklardır. İ i mertebe nadir olan bir takım hay- İ sini şimdilik kendi keyfi ve mera-! İ burasını bir hayvanat bahcesi ha- ! Haşlyanat baliçeli Kuzguncuk korüsunda | hususi bir bahçe yapılıyor Boğaziçinin en güzel koruların- dan biri olan Kuzguncuk korusunu| bir zat satın almış ve imar etme- ğe başlamıştır. Bu zat koruyu tanzim ederken İline getirmeğe karar vermiş ve İstanbul civarından cinsi mümkün vanlar getirtmiştir, Bu zat, yakın bir zamanda zengin bir hayvanat| kolleksiyonu temin etmek istiyor. Bahçe sahibi, hayvanat hahçe- kı için tamamiyle hususi bir ma - hiyette muhafaza edeceğini ve ile- ride belediyeye ( terkedeceğini, kendisiyle görüşen şehir meclisi a- zasımdan baz; zevata söylemiştir. alamazlar Muhtarlığın ilgasından sonra bu vazifelerin belediyelere geçtiği malümdur. Bazı belediyeler bu - nun için halktan, yaptıkları bir tarife ile mühür parası olarak bir ücret alıyorlardı. Tirede belediye ile kaymakamın arasında bu yüzden bir ihtilâf çık- mış ve keyfiyet Devlet Şürasına intikal etmiştir. Devlet Şürasının mülkiyedaire - si tarafından bu hususat ittihaz o- lunan bir kararda belediyelerin böyle bir para almak hakları ol - madığı zikredilmiş ve vilâyetlere Iki esrarcı mahküm oldu Nuri ve Arif isimlerinde iki ki- şinin sokak aralarmdaki kahveler- de esrar satmakta oldukları haber! alınmış ve yakalanan bu esrarcı - ların üzerlerinde paketlerle esrar bulunmuştu. Sekizinci ihtisas mahkemesinde yapılan muhakeme neticesinde Nuri ve Arifin altışar ay müddetle hapislerine karar verilmiştir. Bun- lardan Nuri 220 ve Arif 180 lira olmak üzere ayrıca para cezası da| vereceklerdir. Bikini ea Hava vaziyeti Kandilli rasathanesinden veri -| i len malümata göre dünkü hava tazyıkı saat yedide 763, — saat on| dörtte 762 milimetre, sıcaklık en! fazla 26, en az 15 santigrat idi. Rüzgâr şimalden esmiş ve sür- Bu toplantıda esnafı alâkadar ndi ati en fazla saniyede on metreye kadar çıkmıştır. .. . Bir harp vukuunda zehirli gaz- | lar için maske takalım, ya mikroplar- ».. Ve mikroplar teskil edecek... | dan nasıl kurtulacağız?.. 3— VAKİT TÜTEMMUZ 1884 sile müteveffanın Sorbon Daerülfünunundaki (Dövamı 4 üne say Görüvor? eak, telâş edilecek bir şey yok, her za- man mikroplara karşı ne yapıyorsan İ onu yaparsın! ilim bahisleri Madam Küri kimdir ve ne yapmıştır? Kuduz aşısını bulan Pasteur, fren- giyi tedavi edebilecek bir hale getiren Erlich, verem mik- robunu keşfeden Koch ve emsali gibi insanlığa unu: tulmaz ve öden » mez hizmetlerde bulunan bir şah - siyet, Madam Mariya. Küri — Skladovska iki gür den beri ebedi - yete karışmış bu- Madam #Hüri lunuyor. Madam Küri insanlığın en büyük ve en korkunç düşmanlarından biri olan kansere karşı Radium'u keş - feden kadındır. Madam Küri 7 Teşrinisani 1867 ta- rihinde Varşovada doğmuştur. İlk tah sil ve terbiyesini babası doktor Skla- dowaki nezdinde yapmış ve yüksek tahsiline devam ederken ünüversite ta- lebe teşkilâtindan birine aza yazıldı - ğından, o zaman Çarlık Rusyası istip- dadı altında bulunan Varşovadân ka. çarak Avusturyada Krakov'a iltica et- miştir. 1895 senesine kadar burada ka dıktan sonra Fransaya giden Madam Küri, Pariste tahsiline devam etmiş ve orada Fransız Fizik âlimlerinden Pierre Curi (Küri) ile evlerimiştir. Doktor Pierre Küri doktora imtihanns verir terimöz, Madam Küri, daha doğ- rusu Matmazel Skladowska ile evlen- miştir. Doktor Küri daha o zamanlar, genç liğine rağmen, biraderi Paul'un yardı- miyle ilmi tetkikatta bulunmağa ve ba zı eserler neşretmeğe başlamış bulu « nuyordu. Evlendikten sonra da tetki- katında karısının yardımından istifa » deye başlamıştır. 1896 senesinde Henri Berkel Ura- nium'da radioaktivite hassalarını keş- fettiği zaman Doktor Küri ve zevce « si Madam Küri radioaktivite'yi tetki » ka hayatlarını hasretmişler ve 1898 #& nesinde Polonium'u ve ondan sonra da Fransız âlimlerinden J. Bemon ile birlikte Radium'u keşfeylemişlerdir. Doktor Pierre Curi 1906 senesin « de bir kaza neticesinde vefat edince kürsüsüne Madam Mariya Küri inti - hap edilmiştir. Fransada birinci kadın profesör Madam Küri olmuştur. Madam Küri, iki defa Nobel mü » kânftını kazanmıştır. Birinci (defa 1906 senesinde Doktor Berkel ile zevç ve zevce Küri'ye verilen Nobel mükâ- fatını 19İ1 senesinde Madam Küri yalnız basına kazanmıştır. Doktor Küri ile Madam Küri'nin müştereken keşfedip Madam Küri'nin vatanı olan Polonyaya izafeten Polo- nium diye ad verilen radioaktiv ele » man bismut'a müşabih olup Uranium- dan takriben 400 defa daha radioak - tiv'dir. Radioaktiv emanasiyon vahidi kı - yasisi gene bu meşhur kadının ve ko- casnın İsmine izafeten Küri ve yabut Kürigram diye adlanmıştır. Bu da bir gram Radium'a müsavi olan emanasi- yon miktarını ifade eder. Diğer tak - K.M. mın 5 inci sütununda) Dehri Efendi — Bunda körkula -

Bu sayıdan diğer sayfalar: