8 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Radyo z inci Yıl « Sayı: 5926 Von Papen, başvekil Hitlerden hesap soru Güzel bir siyasi / nutuk i İsmet Paşa Hazretleri Büyük Millet Meclisinin yaz tatiline ka - k verdiği gün çok güzel nutukla- İndan, birini daha söyledi. Fakat yük devlet adamlarmın nutuk - Arındaki © güzelliği (| teşkil e-! m şey, sadece (sözlerin! üzgün, ahenkli, fikirlerin! ru ve mantıki olması değil lir, Dinliyenler ve okuyanlar ü - #erinde husule getirdiği tesirdir ki İyasi nutuklarda aranan asil gü - İliğe mikyas olabilir. Bu tesir, 9, sözden ziyade söyliyenin işle-! ndeki muvaffakiyetlerden ge -| İr. Bunun içindir ki Başvekil Pa- meleri nutukları hemen fıkrasımın sonunda mebuslarır umi ve sürekli alkışlariyle kar- lanmıştır. İ Her hangi bir hükümet reisi için illete ve efkârı umumiyeye hitap erek: -- Ben şunu yapacağım, bunu! pacağim....,, Demek kolaydır. Fakat: — Şunu yaptım, bunu yap - Demek bilâkis pek zordur. b alelâde hayat sahasında her olan bu zorluk dev- göveame anca bir kat ğil, bin kat daha ârtar. İsmet Paşanm son nutku ise men her cümlesinde devlet ve millet hesabıma muvaffakiyetle ba- tarılmış bir işi gözlerimizin önüne tetiriyordu. Bu itibarla Paşanın Dutku dinliyenler üzerinde tesbir! *dici bir tesir yapıyordu. Bir devlet adamı “Ben şunu ya) Dacağım.,, vadinde bulunurken bu! Vadini icra edeceği hakkında delil-| *r de gösterebilir. Fakat bu vadi Ypan devlet adamının seçmişte | yuvaffakiyetle başardığı bir iş ksa, gösterdiği delillerin kıyme- nini şüphede kalır. İşte bu! | toktai nazardan da İsmet Bari | Özleri, daima muvaffakiyetli ha- Yatile müstesna bir kıymet alır ve Mehmet ASIM Devam 4 üncü sayfan 1 inci sütununda) Her Devrin Kend Bir o(Prençip)i du; Sayıfası — 7 ncide — EEE ana are) — Bir Sovyet karikatürü — vie mA Bosna saray cinayetini (Prençip) yap»! Acaba bu devrin (Prengip i kim olacak? Yazı İşleri Telefonu: 24979 Reisicümhur Hz. Ankaraya döndüler İstanbul, 7 (A.A.) — İran Şahenşahı Hazretleriyle birlikte şehrimizi teşrif buyurmuş olan Reisicumhur Gazi Mustafa Ke- mal Hazretleri bugün saat 18 de Yalovadan Muşla (o Derinceye çıkmışlar ve orada huş trene rakip olarak Ankaraya avdet buyurmuşlardır. Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey de Gazi Hazretlerinin re- fakatinde Ankaraya avdet et- mişlerdir. w # Dahiliye Vekili tahkikata başladı Vekil Bey, neticeyi bir raporla İsmet Paşa Hz.ne bildirece Ankara, 7 (Hususi) — Buraya ge- | len haberlere göre, Dahiliye Vekili Trakyada Yahudiler meselesi etrafın- daki tahkikatma (başlamıştır. Vekil Bey tahkikatın neticesini hazırlıya- cak, bir raporla Baâşvekile bildirecek- tir. Kırklareli, 7 (A.A.) — Dahili. umumi müfettiş ve müşaviri Bey. lerle birlikte simdi Kırklareline geldiler. Kasaba kenarında piya- de ve süvari kıtaları ile (o halk ve memurlar tarafından selâmlanan —a.— (Devamı 11 inci sayıfanm birinci sütununda) Dürüst Ingilizlere bir dost ikazı.. Yazan: Behçet Kemal Yarın “VAKIT” ta okuyunuz ii Sokaklara bırakılan 137 çocuk nasıl büyür? 900 kişi bir arada... Li ge Yalnız başına yaşıyan kadının hali.. Yazan: Yekta Ragıp Yarınki sayımızda okuyacaksınız. ine Göre Vardır .. Şimali | Afrikada! Türkler.. Pek PAZAR, 8 3 TEMMUZ | YE YERİ ara Maya e yoformdMim Dünya #üinpiyonu| İCim Londos Kara Aliile | (7 inci T e ae VAKI gezintiye “VAKIT,,ın tertip iştirak y) 2) 19034 rg? Teletönu 24370 N Sayısı * 5 > Küruş uyor! » Başvekil muavini, itham edildiği hiyaneti vataniye cürmünü isbat edecek vesika istiyor Hindenburg, Von Papen'in tahkikat talebini kabul edecek Propaganda Nezareti önünde Paris, 7 (A.A.) — Berlinden bildirildiğine göre; eski nazırlar- dan Traviranus 3 haziran hadise- sinde ölenler arasında bulunmak- tadır. Söylendiğine göre M. von kabem, mesai arkadaşlarından ba»! zi at hakkında M. Hitlerden izahat istemiş ve kendilerine karşı tevcih olunan hiyaneti vataniye cürmünü ispat eden vesaik gösterilmesinde ısrar eylemiştir. “ karşılacakmış.. Cim Londos Atina, (Hususi) — Geçenler- de Nevyorkta Dünya serbest gü. reş şampiyonu Braurningi yenerek ikinci defa dünya şampiyonluğu - nu kazanan Yunan güreşçisi Cim Londos, yakında (o Yunanistana dönecektir. Cim Londosun, dün- ya şampiyonluğunu kazandıktan Yakında VAKIT ta.. i sonra güreşi terkedeceği söyleni- yordu. Fakat bura gazetelerine! göre Cim Londos İstanbula gide - rek Türkiye şampiyonu Kara Ali ile göreşecektir. Cim Londos, İstanbuldan son- ra Mısıra giderek orada da iş Dün yakalanan garson Fenekanın, metresi (Eliza müsabaka yapacaktır. arının ölümüne sebep ülâ Viera Zi toplanan halk Hitleri selâmlıyor... Londra; 7 (A.A.) — Daily Tel- grafın Berlin muhabiri bildiriyor: Reisicümhurun müzaheretine mazhar olan M. von Papen, | Roehm tarafından idare ürülen kâtibi Von Böse le mak yetinin tevkifi hakkında tahkikat yapılmasını istemiştir, Eğer reisicümhur mareşal Hin- denburg, von Papenin bu talebini Hitler , edilen; suikastçıların idamları esnasında | mi? Eğer ederse Hitler hükümetinin vaziyeti ne olacak? LR GR, beyeçanir bir hitabe halinde... vaziyeti ciddi olabilir. İdam edilenlerin listesi gittikçe artan rakamlar © göstermektedir. Resmen 46 idam bildiriliyor. Fa - kat resmi sıfatı olmıyan kimseler, Münichte 122; Berlinde KE Br. lauda 54, Dresdende 5, sün ta 1 idam yapıldığını söylemekte - dirler. — kabul ederse, Hitler hükümetinin | (Devamı 19 ncu sayıfanın birine sütununda) Korkunç Sabık birr bir facia muhasebeci birdenbire de- lirdi ve karısını jiletle kesmek istedi Boğuşma neticesinde kadın da, kocası da yaralandı. Erkek hastanede öldü Evvelki gece sabaha karşı feci bir vaka olmuştur. Kule dibinde oturan, “Çocukları kurtarma” mektebi sabik muhasebeci | si otuz altı yaşında Hüsamettin Bey, yatarken birden bire uyanmış, yata- ğın altından bir jilet bıçağı almış, ka- | rısı Sabiha Hanımın üzerine doğru «- gilmiş, birden bire boynunu, kolunu, memesini kesmeğe başlmıştır. Can a- asiyle uyanan kadın, kendisini müda- faa yollu, kocasiyle boğuşmağa basla” miş, mücadele sirasında (ikisi birden karyoladan yere düşmüşlerdir. Karsi, jileti yere düşürmek için, bileğini tu- tup kolunu büktüğü sırada, Hüsamet- tin Beyin elindeki jilet bıçağı, kendi- sinin boynuna rastgelmiş, şah damarı kesilmiştir. Gürültü, patırdı işitilmiş, etraftan yetişilmiş, ikisi de ayrı ayrı hastaha- nelere kaldırılmıştır, Sabiha Hanım, — (Lütfen snyıfuyı çeviriniz) kle Üç eroinci daha yakalandı » Piyanist “Mifirie — Plağklıaa (Yazısı üğüncü sopa. 5 e e MM bie.

Bu sayıdan diğer sayfalar: