8 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YİL. No. 4654 aranma amman iç ame Üçüncü Sa; Diğer iki ld > ee »£ Halil: yük Ada — İffet ye Dördüncü Saydadı Müdafaa bütçemiz Yabancı ve Me: Beşinci Sayı Dokuz yıl evel ve in Gazi Orman Ha me sa Sayfada: “ Yünü taken müsaba- a ası nasıl ol memenin Gündelik. ALMAN MUAMMASI ZEKİ MESUT tler'in Almanya'ya tamamiyle hâkim Hü yem ve Mi muhalefet edecek hattâ fert kalmadığı zan- parça daha aydınlanmıştır. Bilakis vaziyet 'daha müphem bir şekil almış ve yarının da- ha çok sürprizler doğurması ihtimali faz- Talaşmıştır. Son haberlerin bize bildirdiği şunlardır: iş ve Hitler Al hücum rınm Ve bazı kumandanları ile erkânharbiye reis- lerinin führer aleyhine harekete api fini kim tahmin ederdi? Nasyonal - Sosya: ii per bir aralık tehlike geçirmiş i ne komünistler, ne de sosyalistler tara- 8 le geçer, ve müspet —— miri gi ei sali husule il . Şahinşah Hz. mu le kileri; ğer va rin Olm er Gazi Hazretleri bugün Ankara'ya dönüyor. Hergün Ankara'da çıkar TEMMUZ PAZAR 1934 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Büyük Millet Meclisi Reisinin Beyanatı İstanbul, 7 (Telefon) — Dün İstan- mez er me ük Millet Meclisi Reisi Kâ- şa Hazreteri öğleden sonra Yalova'- e akşam tekraı hakknda şu beyana! b Mia Küm dizele al e İstan- Hazvatler er muhtelif — > a bulunmuştur: Kâzım Paşa Meclisin bu yıl gördüğü işleri iyzah etti Hiç bir ferdin tecavüze uğramasma meydan verilemez. Trakya'nın bazı yerlerindeki mu- | sevilerin memleketlerini terketmeğe mecbur denlerin kim olursa olsun Cümhuriyet hükümleri dairesinde cezalandırı dir. ümet bu hususta la » NE az unlarının akları tal zım m ii almış MECLİSİN BİR ri is bu sene ehemmiyetli ŞAHİNŞAH Hz. meye Şehinşah '— Meclis kanun- lar çıkarmıştır. Bilhas: sa ikteadi. — ait leriniz memmleketikizi - 4g UzeAopMUL SöZN; şekilde çıkmıştır. Bütçenin ariz ikazi, ni yakından tanrmalarma ve milletlerimiz a- orduya, iktsadi işlere ve ve Nat ya kâfi de- men mevcut do: stlağun <kareviileniesitiğ: recede tahsisat lı zin olmasıdır. in b İde dı deenğine k ei emini kabul bl malüm- r. Yeni vergiler halk üzerinde tesiri his- ra rem mahiyettedir. iş MESELESİ: Tri 1 yerlerinde musevilerin yerlerini Gi İstanbul'a Te Ankara'da iken haber almıştım. Bu, fe şayan bir hadi Hariç kamal bazılarında musevi aleyhtarlığı mevcut ol - duğunu biliyoruz. Bu cereyan bi l Ahmet Rasim günü s.. Yopılacak arüşşafakalılar er sene bir Ah- iler.. Bu yerinde kime kal Vehilmiz ice de 6 İstanbul, 7 (A.A) — İran Şahin-| şakir Hağretleriyle birlikte emi la an muşla Derince'ye çıkmış ve ora- dan hususi trenl etmiştir. < Harici e Vekili Tevfik Rüştü ni bir tesir hasıl etmemiş ve hükümetin ka İ maşlır. ün vatandaşlar Cüm - Bey de Gazi Hazretlerinin refakatin de Ankara'ya avdet etmiştir. bariyet kr himayesi altmdadır. Iyran'a girerken. Makü, 7 A.A) — İyran Şahinşahı Haz retleri dün saat 17,40 da Gürcübulak'tan öZ ile, , | getirmi rulmuştu. Bu takların iki başında türk kı y el un ekte olan otomobil istirahatları için | sarnmnş. olan Şa ende dn ii Burada bi (şah Mamtinbi günlerdenberi toprakları mız üzerinde geçirdikleri her yerde olduğu gibi aile ik etini en hea a lerine ka > >” TÜRK — FRANSIZ DOSTLUĞU mma e mama Paris Belediye Reisi ile Belediye Reisimiz arasında Yeni mize olunan Paris Yeni Paris Belediye Reisi M. j mm e mi vi ihtiyaç d levre - sine girmi Bekleme (devri bitmiştir. Genç, ihtiyar ie alman ali führer'i in bir kır. İakilaplarım en pm işmanı ise şüphe ve tereddüttür. Almanya'nın umumi vaziyeti, hal için de, istikbal için de bütün almanları mem- nun edecek bir şekilde değildir. Bil - em saygı ve sevgiyi gi d ha ar eden kıtaatı tımızın önünden geçerek atı - samimi bir akp gönderdi. belediye reisi Nevzat Beye di in hiç bir yol meydan bırakma | büyü d üm iftiharla du. ” Yeşile Hiç bir yazıcı kendini yetiştiren mek « | tepten Ahmet Rasim gibi iş, ve un kadar canlandırmamıştır. Büyük bir ekseriyet Darüşşafaka? Rasim'in yazıl yi | tanımışlardır ki, o yazıları okurken Darüş- şafaka'da yatmışlar, yeme: yemişler, oku « muşlar, hapsolmuşlar, ders muallimlerini birer birer tanımışlar, kelime ile darüşşafakalı olmuşlardır.. Ahmet Rasim (gecelerim) isimli yazısına Darüşşaf. nasıl girdiğini, ilk hislerini ve Darüşşafa « ka'da geçen ilk geceyi, i akışı bü » ük bir kudret le yaşatmı Ahmet Rasii Demli yı bu kadar kuvveti li men gibi, İstanbulu da çok tir. Onun her yazısında İstan - Den vamı 6 inc sayede ) Fes - ağ i Sa lem Tevfik Paşa ilk na Yı — Bu ii olmuştur, cevabını ver iş ve demi iŞ kis İ İL iksek Sabık . Jorj Belediye Reisi töno. Vali ve ayy Reisimiz Nevzat DE M. Fike Ri es) ileri le Ke Geç di, reisi - Ke Fi ie 'nin be Şans iz arma karşı belediyeniz azası- halkin nasıl alakadar olduklarını tılar en tezahüratı arasmda otomobillerine bi | ; erek Makü'ya teşrif ettiler. a yerine ie çen M. Jorj Kantöne gre Vali ve Belediye reisi Nev- zat Beye aşağıdaki mektubu göndermiştir: 1 e meclisinin 1934 - 1935 3 Mir biliyo: m ki reisliğim yılında an ostluğumuzun ba; ez dei ziyade Bale aktı Emini: anevi do: ela ar» Oriyent ajansının asılsız haberi. oma'daki Oriente Atina, 7 (A.A.) — bd tarafıdan verilen, Lavor Fas a 5 ze ve pe M. Jorj K O Fiş imi reisler: m ii ve - edilmiş olan ve ve Türkiye ile Yunanistan ara- tan e ge te ler: M. Masar, Biskar, tette bağlıdır. Al #anayi memleketi değ i için, ancak diğer milletler ile beraber çalışarak inkişaf ve Kefahanı temin edebilir. Bu da dış pia. Li m ve Avrupa nizamınm al Devamı 6 ıncı sayıfada, li ii derpiş eden bir iytilâfn: z Bal KE kaale Hemş doll yanda gizli bir askeri protokol mevcut ol duğuna dair bulunan haberler asıl ve esas - tan âridir. Diplomasi alar Orient gibi bi ee ajansının te. tarihindenberi bu | 8 sleek vermesi ibn ile karşılanmak- P ii iÇ Daha Ferrandi ve Giyyuen endik yı birbirine bağlıyan çok samimi —e :.M. Viktor Büka; Ankara'yı idare et şehircilerle iki şehir Benimle meslekdaşlarımın inti - | halkı arasmda öyl vam edeceğine, ye bala arzederken Paris'le Anka -İni belediye reisi M. Jorj Kontöno'nun bı ri zederim, Vali Beyefendi. o İmza J. Kontöno Şehrimizdeki kısa ikameti esnasında bü- tün temas ettikleri üzerinde çok müsait bir intiba bırakmış olan M. Röne Fike'nin sağ- lamlaştırmış olduğu dostluğun, Paris ve çok nazikâne — Biz KA giydiğimiz zaman taş- lanmaktan Birkatık sokaklara e maz olm muş mi azi; şe zamanki manlıl: ür era dim yüzünden bu kadar sıkıntı çekmeğe mahküm ol- idi, e o vakitler söylenmiş olan fes türküsünün Li kıtasını bu sefer Afyon'da işi Kırmızı çiz giyip. nolacak, lı teyit etmek isterim. geçenlerde, dostum mektubu, karaklaimi A R. Fike'yi daima hatırlıya 5 fiskivetli de ihtiyacını şuurlaştıran rü güdülür, halk mötü demektir. lefim M. Röne Fike'yi ne kadar h

Bu sayıdan diğer sayfalar: