8 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

8 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 “ SAYIFA 6 —— HAKİMİYETİ MİLLİYE Orman Çiftliği ilk karaldağa sıralarda he Vekili li Di ve Çiftlik Müdürü Ka. idir. Di iz emi iş stamonu we 3 Ortada Ziraat a Bey EÇ p Galatasaray - Panatinaikos müsabakası nasıl oldu? Disk, Naili 37.54 ae Gülle, Ateş İbrahim 12. m imei ze çi vi ii. Hz di late le gösteriş mi ii an elmi EE wetli takım Iı l man a küme- Panatinail k işl © çil bir a gi layca kalkınması, çi ir ayar yapmali K smd Eş e rınd: karşı ia netiyce merak ediliyordu. Sa iki h ıktılar. Galat: eliyle kıymetlen: ai ve mümkün olduğu kadar mulavassıta muhtaç olmadan İliş in Ankarayı ae e. aray: saray şu kadro il gözüktü: Av ü, Faruk — İbrahim, Ni - ha la | eril» ve hava almasını tedir. (*) emi e ie rl Türliy , Gil, yetiştirilen ormanlarla Anka ziraati si yalnız bünyeli ve erir in ivni — Lüt a hat, Kadri — Kizi Münevver, Rasih, Fazıl, Danyel. « Hakem Ahmet Adem Beyin başlama işa evel ecnebi takım maçında mutat rnek değildir; aynı zamanda birer öğ! yeridir. Ziraat eği töesl olan yi yi # gelmekte; yazım kuru, tazlı ik şm şiddetli soğuğunu azm ve ei ma w çemen iman için ki em Gündelik ALMAN MUAMMASI (Ban 1. inci sayıfada) bakımından etlenmesine bağlı olan bir meseledir. ta lbuki Almanya Versay muahedesine karşı açmış olduğu cidalde ar- m ettiği gibi lerde ç olamamı ve bir illeti il İK bir dır. olmakta- MRK sefer biraz mufassal bir şekil de tekrar edildi Oyuna yunanlılar başladılar, Galatasa m li ma başladılar. Fakat yunanlılar, alışama- düncü dakikadan iytibaren si sikışmağa başladı. le: Defansı mutattan bozuk oynuyor. Hele mü hı İbrahii Galatasaray ka- Mer Ve en fazla bı uğ #arfetmesine rağmen ; çok iz Panatinaikos'un 11 inci daki - âni bir şekilde attı. Avninin bu l H çok al kışlandı. Galatasarayın zaman zaman hücuma e lılar daha hâkki hak ederek vaziyete hükizı oldular. Ve dör | FRİGİİ A satışının, az bir yüdü bu Dolapların kendilerine zayasından ve falkiyetinden ileri gelmektetir. aliölapları adedi, Elektrik cereyanile işleyen verileri meyanına dahil olabilirsiniz. Frigidaire" markasını tasımayan her Soguk hava dolabi hakiki , Frigidaire" değildir. BOURLA BİRADERLER ve Şi ELEKTRİKLİ MOM a HAVA DOLABI ral Motor mam nuyorlar. Top kontrolları, yer er mü- deci EEE nın iç dertlerinden m e Viz. ZEK EKİ MESUT det Rasim günü: Başı 1. inci sayıfada) ke e zem sert ve deplasman nokta- tefevvükleri hayli ba- Avni kısa bir müddet içinde bir kaç kur tarış yapmak mecburiyetinde kaldı. Sol iç Fazıl 16 mi Sg ga oyunu terketti. Ve lerini, dl ükteleri, hur şah Maslihin siri: dah fevkaladelik O sizi bir gün Direkler arasına, bir gün | Taziye zam ea Ga - ANKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİLLİ TİCARET BÜ- KOSAN mukayyet bulı ulunan Ankara Değir. lenamesinin İktisat Vekâleti Ce -an eden muaddel 20 inci maddesinin 7. 7. 934 ta- hinde tescil edildiği ve mezkür muaddel maddenin berveçhizir aynen e aileyi ilan olunur. UR icilli mencilik Limitet ii ae e esas Em Ml 3 » kine RET 25.7. 934 ee aktedilip 2. 8. si tarihinde İktisat Eer tasdik edilen ve 4. 8. 93itarihi nde numara ile tescil edile! ve e 8.931 anda Resmi ara İsi am Tk a im cilik Limitet Şirketi” mukavelename: nn aşağıda yanlı üzere tadil edimi miştir: vaziyet m güme > ağ ai İs- yerin niz bin tanbul sokaklarının en canlı | peysajıı | tiycelenecek kadar güzel bir süttü. Yunanlı he yl nz ri la derindi in st | kaleci bunu kurtardı. Fakat bu fevkalade rtırmak hususunda Alman; is gayret, keli endişeye isturya' md kilan leri se sirler e Bütün bunlardan ir? pe bin çi a politikası, y tiplere bir hız vermiş ve Almanya et- rafında lm bir ginber vütada. getir- miştir. lik bir âna münhasır kaldı, Ve yünanlılar rifin tenzilinden sonra kalan miktardan Mi Her sene 2 mayan we e im safi kârdan ir ve demi baş m miktarı şirk ekseriyet ve yat 1 İli tab olr iki ili kili bar ti rürüz.. lerini onun kaleminden canlanmış Ahmet sim'in yazıları birer tarih kaynağıdır. O hiç bir vakayi, hiç bir hadiseyi ihmal iş; akıcı ve nükteli üslübiyle tarihe mal etmiştir. Darüşşafakalılar böyle yerinde bir te - hasma yerleşmiş oldular, ş ağn inen bir yunan bir şandeli sol dei damask, b — ii va Bu Lütfi 20 inci dakika hücumu, Yedi yik ederek © dahilde de aksülameller ve lık göstermişlerdir. İ.N. Avni de çıkış yapmıştı. İki oyuncu Mr ve e Ankara Vilayeti Sihhiyetle. den: Neosalvarsan Kil 4 Mezürol 1500 Yukarda cins ve Sd yazılı e iki kapalı zarf usuliyle e ms ur. ufak bir dokunuşla gol yapmak imkân du. E Golden sonra Panatinaikos takımı daha açılmış bir halde oynuyordu. ki Me eri vaziyete hâkim du my ei dördüncü mad de ahkömina tevfikan şürekâ arasında taksim sün 19. Hazi 34 Galata Meymenetli handa Hacı Mustafa, ada Nuri, Hasan Ali, ve Sadettin Beyler. Kel Aukarada mukim Yağa e İsmi İmzalar Okun alanla bu zeyil yeme altındaki ir imzalar al ve hü viyetleri d İairece maruf Hacı Mustafa, Osı Din Ae . Sep e Sa- dettin Beylerin olduğu tasdik kılnır. 9. Hazi mi Beyoğlu Beşinci Noteti imza HALİM e : 10845 mretin dairede mahfuz 19. Haziran. 934 tarih ve 10844-1414 aaa iraralı ei et k olduğu tasdik kılırır. 19. Hazi RESMI MÜHÜR Beyoğlu vi Noteri OKUNAMADI 34 perşembe günü saat 15 te vilayet encümeninde ihalesi Bin yüz otuz dört senesi haziran ayının on dokuzuncu günü de Gali vaziyeti tarihli bu zeyil mukavelename altmdaki imzalardan birinin dahi sahıs düzelmesi ümidi çok Çünkü yunanlı hüvi, m kapalı çer e ia irki Imışlardı Man fih zası olmakla Noter kanununun 67 inci maddesi ahkâmma iin tas. ler Ankara Sıhhat ve İçtimai Muavenet di m manalar dik edil: yanım yirmi beşioci Tan a >. (1482) Marmara Üssü Bahri Kumandan- lığı. şi alma komisyonundan: ri kumandan Marm: lığı deniz efradı m bulunan senelik ei e zarf usuliyle 28 haziran lifi e Bez ümit verecek bir şekilde oyu Bin dokuz yüz otuz dört senesi Dn ra mil. 5. haiz iğ da © mnbet sağlamdır. “Eğer Musi nereli şeş lı aklar; | nl yemek imkânları yok gibi idi. Bu penal eki olan misafir! ni hakkında v cek hüküm onlarm çok lehindedir. 934 tari yı Münevver iyi kullandı ve hakemin tel hir nde ihalesi i icra kılınmış taliplerin tel mi eye soktu. artesi günü saat 14 te ihalesi icra edilmek üz üna- , Maç bu suretle yunanlı misafirlerin 2-1 | kasaya vazedilmiştir. Talipleri, imeleşinrialmn üze- re Ki si Ben Levazım Satınalma ve İzmit'te Ter- Pazar günü de Beşiktaşla oynanması mu | sane | ssü Bahri Kı mena, na başladılar. Bu devreyi Ek yen pazartesi 534 in, birinci devre rakiplerine. rşı sönük era No: 5636 ilan Galtasaraylıların müsa sayi oynadıkları. hu suretin dairece kayıt ve tescil. edilmiş 25. 6. 934 tarih ve 5633 ve hattâ ikleri- İni kaydetmek i e 25. 6, 934 lr da güzel oynıyor - RESMİ MÜHÜR Jar, Gene hücum li mı derecede akıcı, müda- Ankara RAT Noteri h'i Şirketi esas mukavelename: layiha muvafık görülmekle dare me lik kılındı. — 8. haziran. 934 lktısat e a NX Ankara Değirmencilik Er t minci sip sini tadil eden bu n 514 üncü maddesine tevfikan tas. HÜSN UÜ RIZA ie muvafık olan bir sureti seneki Herden bu musadda) beşinci suret mübrizine verildi. e ESMİ MÜHÜR dei birinei Noteri M. REŞİT 8 TEMMUZ 1934 PAZAR

Bu sayıdan diğer sayfalar: