8 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 8689 Zeni Asır, 44 - GAZI BULVARI - in i İmtiyaz sahibi : ALI KET Başmuharrir ve umumi siliyae müdüfü ğ ISMATL HAKKI | ABONE ERA Devam müddsti sti | Türkiya | Me e kei hil 1800 | 700. | 7 4 Türkün irkün Asaleti i Taştı Ala Asla Mü- sait Değildir rk kültür birliğini temin Halkevleri faaliyete geçmiş ulunuyorlar. Memleketin güzid Istanbul, 7 isem çe Mi il it cip kutlamıyardu. ic emirleri vere- a di OTUZ DOKUZUNCU SENE PAZAR 8 TEMUZ i Yeni Asır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin. bekçisi, atı useyileri de himay asla ter reddüt gemi yeceğni kat — NN teminat üzerine ayan atında demiştir sabahlarç çıkar siyasi gazetedir ' Gazi Hz. Ankaraya Avdei Buyurdular ' Trakyadan Hicret Eden Museviler Memleketlerine Dönüyorlar m Kaya Bey Ed'rnede Tahkikatını Bitirdi B.M. Meclisi Reisi Kâzım kam Beyana Miseyi” ” vatandaşları i 1934 em İ Iş Kanunu | iMeclisin Bu Toplan- tısında «ıkacak Mı? Balkanlar Sulhu Ve Balkanlılar i Yugoslavya Kralı Aleksandr Hz. Gazi Hazretlerine Meclubiyetini Anlatıyor İzi Çok Severim. Şahsiyeti Azametli Gizgilerden Mü- «|rekkeptir. Bu Mücadeleci Dahiye Derin Bir Sempetim Var a5 “im ŞE ıgoslavya kralı Aleksandr Hz. silmeleri nden M € Gazi Hz. bul, 7. ( Husi Miliyeierver e ii i Ist e 1. Clamde iye: cektir. 3 lin hâkimiyetini temin edeme- Istanbul, 7 (Hususi) — | siye Üğüni geni işlik bnde amındaki aa e Ee de ein eml i ek hal inkilü i zi k hakikaten inkilâpçı gençler ie zde bulunmakta vermek ve çalışmak zaru- |?“ w yap için çok acıklı bir hareket olu . M. Meclisi reisi ğ Ni dil oslavya kralı, Reisicumhurumuz | mülâkatı mecmuasının 1 temmüz ! mn MS si Kücük |Gazi hazretlerinden bahseder |tarihli sayısında neşretmiştir... | riyat yaparak * vatandaş Türkç Trakya Musevilerinir yer- ER ken çok hararetli ve samimi bir| Dost devlet hükümdarının yüksek ! muş | ,, temennisini kulaklara lerini terkederek Istan- Dahi va Şükrü Kay beyden iç ve çalışacaktır. — (ete. Gree inin vi a ani ave il işle re a yerleştirmek için çalıştı. Alınmış|bula gelmeleri meselesi e beyan: m İşçileri Tethiş vk leleri de ikliva değ bu mülâkat müspet neticel, Buse yeti azametli ilgili mürek-|leleri öz ihtiva eden bu mülâka' pet celer mevcut olmakla |lunurken hâdisenin çok teesüfe şay: Londra, 7 Ca — Ajansının beraber maksai ia tamamen kâfi ğunu, Moskoy z dağ ör ahudi ke e ir. “Devamlı bir mücadele|ve beyanatı aynen tercüme vi , B idda e leme. maf işçileri maznun GR “azlat” ia dir. me yolda elatiydr iğ wi adas ilam rini ğini, hükümetin bütün ı vatandaşları olduğu 5 işçi, Bakmdan takat. yapılacaktır Rerunz. Dan sen ilikli e e dayanaral e "ba mücadelede şerefli bir rol a yep uni e Almanyada ölenl F Parl t imi Yane anyada ölenler ai L ransız Parlamentosu lemek lâzımdır ki i . ” | « ie Mühim Yekün Tut D Alkışiad Te 5 ie bazı Ii e ve ım ç un u uyor hay hrdet E fttiler omergı Işin 1 ————— —— yen meleri MM de se- ay: .j|y: bul, 7 (Hususi) — Ya- İ . ul bebiyet vermeğe yol açmış. Resmi Listelerle Hususi Listeler & ova” ilem nk İş Yaratmak Için Anan unlar çok minferii vakalar ol- .. .. — G Me ,Arasındaki Fark Büyüktür. © İl emele he ii Kararlar Tasvip Edildi 7 sadın haricinde düşüncelerin ze RA. 7(AA) — evil VRİiştu - bey odağa PARIS, 7 (A.A) — İşsiz İl bunu olani er hangi bir Telgrim Berlin muhahj Hüideaşkiriya kabekel EN Kİ hakım nunun âyan me ii im garaz ve hasis rekabet i Relsicumbürun KİZ yurmuşlardır. icumhur E| isinde ARLİLAKI Gi utsi mücadele ile karıştarıl ml * hazretleri: bugün Ankara ra, nâliye nazırı Â, , eelisin- © miyim taşgınlıklara sebebi-| Roehm m e merasimle karşılanacaklardır. de ve başvekil meb'usan ineo- yet w ği “a gm suikastçıların idamları esnasında a lisinde parlementonun tatili hak a benzer bir/ öldürülen on Si : k R * İkındaki k meyi okumuş. & ln süren “Trakyada dü Pa tevkifi aVIŞ l ezalefi ii a min ip bazı Musev yaj sını —ö r şen ı yare edildi deri ürek Eğer u Bi zaman, bücüni mamteatte bü Bİ Ankaraya akseylemişti. Hadise, Hindenbu ir Vali Baha Azladilecok İm süren teçerriş ve siyasi g e birbirine leştirnler bri in abu ede ciddi olabilir. aris, 7 CAS A )— Stavinki ilan gp eee di k sia Idam edilenlerin meselesini tahkike memur par-)|. Mi Ep e oi tank baş mi iii eha- tikçe artan rakamlar göst: lemento komisyonu Bayon ben: YE AN > a e a iğ mez canlandırmak isi tamişlerdir. tedir: Resmen 46 idam bi ları meselesinde" alâkagı görülen mesi arasındaki tezat da ji Halbuki li bir hareket eğ bir|yor. Fakat resmi sıfatı Fon, Papen Bas Pirene Valisinin azlini Ka e i gg, zaman ne akla gelmiş ve nede e) e 122, erine harbiye reisi M. Luize isyanın hillye mesaretinden: fat 9 Kânunusanide parlemento| müstemlekât nazırı M. Dalimyeni d bir deliği için düşünülmüştür. 73, Bre a 54, Dresdende Siliderlere inhisar ettiğini" bildir-|,, eli e — açılırken Başvekil bulunan M.) istifasından sonra, 30 ikinci Kâ- p teki başveki İsmet) Ye St Kal a bir idam” ap miştir. İ sir pi M.İ Ohutemps Bayon bonoları mes |uunda giye kapinin i iğ öylemektedirler. Bu Flensburg, 7 (A. A ) — Mili) Ohantemps'nan divanı Aliye sev-İ elesinden dolayı ithama uğrıyan an i eki e e e ei elm e ira M Hitle,Jki bakımdaki teklifi redde m işleri üzerin yük Millet Bare rel ali keyeti yökeliya İNE, Rus Karikatürü: 5), Meclisinde izahat verirken bu|Kahr'in sabık Rayiştaç azasn (ip mümessili heyeti vükelâ hâdiseye de temas miş, za-)dan 8 kişi ve bir yn ralın EE nazır M. Rudolf He nu teyit etmiş, hususi kıtaatın man zaman harici | telkinatlajisimleri vardır. 30 Haziran hâdiselerine temas e — methemiş, hü- canlandırılmak istenilen Mu e b alarm mal enidti era İMA a babil hazırlanması da muhtemeldir. Nazır hak ettikleri ölümün ii Ee iddeti tedbirler alı- ğini ürkiye, e inik a Kurşuni ordunun yeni örn kan ine mani olduğu- MEn bildirmiştir. hilide bö paklı işleri yoktur. Hattâ mün- tin emniyet Milli birliğin esasını dil bir- e Kelimelerin kü | Şerit İzkisnl er Lala olsa bile EMEN Mele ça İliği tepti eyledin gö 5 ününe tün vüzuh ve z hatı le heyecan uyandıran vak'aları ya-|mış olanlardır. ak k icap k sarahatı ile ifade ğ i l Tarihin en dar karan- A hulâsa etmek icap eder buyurmuşlardır. kındı m takip ve tahkik eyleme lar ve en karan: ulâsa e p OK e a minde Mü hükümetimizin şiarıdı Elyevm hak günlerinde sinesini Musev e ebiliriz ki yapılan hare- i vatandaşları X Gi > Dahiliye vi reka” ni açıl nl ler mutlak bir alehtarlık Sn ey e N A zerinde Trak-|bir yortta Musevi aleyhtarlığı ifade e aki ziyade milli bir- lr yaşama riya Saran Ml) iii meşguldür. Türkü sil ruhuna asla uygun)liği temine tuftur. Bu asilâne ızın kefaleti altındadır. Zarnediyoruz ki Başvekilimi-|düşemez. Yalniz şu kadar var ki|düşüncenin de bütün vatandaş Aykırı bir düşünüş cumburi İzin kat'i teminatı, seri tahkikatı! Musevi olsun Müslüman olsun va: (lar tarafıdan müzaheret görmesi| | Yet rejimini, anlamamağı ifade|bu mevzu üzerinde aykırı düşün-|tandaşlardan Türk ( kültürüne|her vin Gerim e âzade eder, Yeni in en kr celeri k edecek en kuvvetlilbağlı kalmak talebinde bulun mor m. ir vazife ve kat'i) vasfı sarahat samim ir Binaenaleyh şu velmak, ana dille konuşmağı iste-| bir za; — Nihayet ormanların muhafazası için çare bulundu... mesne' Cumhuriyet lari gizli pi çi bu şekilde şayıalara yol açan- mek en tabii hakkımızdır. li samir EZA Krokodil - Moskova

Bu sayıdan diğer sayfalar: